Environment ln profil spole nosti czasch spol s r o
Download
1 / 10

Environmentální profil společnosti Czasch spol. s r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Environmentální profil společnosti Czasch spol. s r.o. Článek 1 - Preambule.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Environmentální profil společnosti Czasch spol. s r.o.' - barney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

L nek 1 preambule
Článek 1 - Preambule

Společnost Czasch spol. s r.o., si plně uvědomuje, že svými činnostmi ovlivňuje charakter životního prostředí jak v sídle společnosti, tak na stavbách, kde realizuje zadané zakázky. Při svém podnikání proto firma respektuje principy udržitelného rozvoje, který vnímá jako neustálé zajišťování vzájemného souladu mezi třemi kategoriemi požadavků: ekonomickými, sociálně-kulturními a environmentálními. Přitom zejména environmentální rozměr udržitelného rozvoje je ve společnosti chápán jako odpovědnost vůči budoucím pokolením a praktická cesta k naplňování této odpovědnosti je jasně stanovena v Environmentální politice Czasch spol. s r.o..


L nek 2 environment ln politika
Článek 2 – Environmentální politika

1.Zajišťovat ve všech svých činnostech ochranu životního prostředí a bezpečnost v souladu se všemi platnými právními předpisy a dobrovolnými závazky.

 • Přistupovat k ochraně životního prostředí a zajišťování bezpečnosti komplexně s respektem ke zdraví a bezpečnosti zákazníků, zaměstnanců a občanů. Součástí tohoto přístupu je postupná sanace starých ekologických zátěží v areálu firmy.

  3.Považovat péči o životní prostředí a bezpečnost za nedílnou součást systému řízení firmy.

  4.Preferovat technologická řešení, která efektivněji využívají suroviny a energie, trvale snižují zatížení životního prostředí a zvyšují bezpečnost procesů.

 • Chápat ochranu životního prostředí a bezpečnost jako oblast neustálého zlepšování, kde prevence je lepší než dodatečné řešení.

  6.Při manipulaci s nebezpečnými látkami a přípravky klást důraz na předcházení závažným haváriím.Dodr ov n pr vn ch p edpis a z vazk
Dodržování právních předpisů a závazků s r.o. uplatňovány tyto zásady:

 • Je zajišťován plný soulad s legislativou České republiky ve všech dílčích složkách ochrany životního prostředí a bezpečnosti, tj. v oblastech ochrany vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady, manipulace s chemickými látkami a přípravky, bezpečnosti práce, požární ochrany, procesní bezpečnosti a havarijní připravenosti.

 • Jsou respektovány požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

 • Jsou aplikovány systémové principy řízení v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s postupnou harmonizací české legislativy s EU.


Komplexn p stup k ochran ivotn ho prost ed a bezpe nosti
Komplexní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti

 • K ochraně životního prostředí je rovnocenně přistupováno ve všech jeho složkách, tj. v ochraně vod a půdy, ochraně ovzduší, dopravě při nakládání a manipulaci s chemikáliemi a s odpady, bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně pracovního prostředí při všech činnostech Czasch spol. s r.o..

 • Postupná sanace starých ekologických zátěží z minulých činností je součástí tohoto přístupu.

 • Zákazníci jsou podrobně seznámeni se všemi potřebnými údaji týkajícími se bezpečné přepravy, skladování, manipulace, používání a zneškodňování produktů výroby a obchodu v Czasch spol. s r.o..

 • Se zaměstnanci a veřejností je posilován přístup otevřené komunikace založený na ověřeném podávání potřebných informací týkajících se problematiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí.


Ochrana ivotn ho prost ed a bezpe nost jako sou st syst mu zen
Ochrana životního prostředí a bezpečnost jako součást systému řízení

 • Environmentální a bezpečnostní politika je provázána s Obchodní politikou a Politikou jakosti v Czasch spol. s r.o. se záměrem utvářet ucelený systém řízení firmy.

 • Všichni zaměstnanci společnosti mají v rámci své funkce vymezeny povinnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti.


4 preference efektivn ch a ekologick ch e en
4. Preference efektivních a ekologických řešení systému řízení

 • Při provozování stávajících výrobních technologií jsou trvale hledány cesty ke snížení surovinové a energetické náročnosti, ke snížení jejich dopadů do životního prostředí a zvýšení procesní bezpečnosti.

 • Uvedený přístup se soustředí nejenom na stavební výrobu, ale je důsledně používán také ve všech nevýrobních procesech.


5 trval zlep ov n s d razem na prevenci
5. Trvalé zlepšování s důrazem na prevenci systému řízení

 • Pro stanovení míry působení činností v Czasch spol. s r.o. na životní prostředí a bezpečnost je vytvořen účinný vnitřní kontrolní systém poskytující objektivní výsledky.

 • Zjištěné výsledky jsou pravidelně vyhodnocovány a na jejich základě jsou formulovány konkrétní projekty směřující k předcházení znečištění všech složek životního prostředí a k vyššímu stupni zajištění bezpečnosti. Na této činnosti se podílejí všichni zaměstnanci společnosti.

 • V oblasti prevence závažných havárií jsou stanoveny postupy pro identifikaci a hodnocení zdrojů rizika, havarijní plánování a vyšetřování nehod s akcentem na preventivní přístup.

 • Pravidelné vzdělávání a výcvik v problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti je součástí programu zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců.


Výše uvedená politika a v ní vymezené zásady ochrany životního prostředí a bezpečnosti jsou dostupné všem zaměstnancům Czasch spol. s r.o. a dalším zainteresovaným stranám. Environmentální politika je písemně zakotvena v „Příručce EMS”. Vedení společnosti Czasch s.r.o. se plně ztotožňuje se zásadami Environmentální politiky a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmínky a zajišťovat potřebné zdroje pro její trvalé naplňování.Toto znění bylo přijato na poradě vedení společnosti dne 19.01. 2004

Ing. Josef Strapáč MBA v.r.

ředitel společnosti Czasch spol. s r.o.

Ing. Jiří Zlámal v.r. Ing. Karel Šujan v.r.

výrobní ředitel ekonomický ředitel

Josef Šoltís v.r. Mgr. Dagmar Andrýsková v.r.

představitel vedení pro jakost personální ředitel

Petr Dendis v.r.

obchodní ředitel


ad