egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Opracował Ryszard Kowalczyk. Ostrów Mazowiecka 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Opracował

Ryszard Kowalczyk

Ostrów Mazowiecka 2012

slide2

TERMINY EGZAMINUPOTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku 2013dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształceniezawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny

 • 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół

prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny

 • od 18 do 21 czerwca 2013 r.– dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących

w tych samych zawodach, w których kształcą technika szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego

(, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 6 kwietnia 2013 r.)

 • od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r.– dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe
 • 30 sierpnia 2013 r. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – (data wydania dyplomów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 30 sierpnia 2013 r.).

 • INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2013 R.

(dla osób rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia

w zawodach)

Na podstawie § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 12 marca 2012 r., poz. 262), termin egzaminu zawodowego

ustala dyrektor komisji okręgowej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

podstawy prawne przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w roku 2008
PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU 2008

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2007 r. Nr 124, poz. 860)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i  słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach publicznych(DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami )

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (DzU z 2003 r. Nr 49, poz. 411 ze zmianami – DzU z 2005 r. Nr 66 poz. 580)

egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe1
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wymagania egzaminacyjne zostaną przez zdającego spełnione, gdy sprosta on postawionym przed nim zadaniom egzaminacyjnym, tj. gdy poszczególne czynności sprawdzane testem egzaminacyjnym będą wykonanie zgodnie z założonymi kryteriami.

struktura egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadańzamkniętych

Czas trwania 120 minut (+30)

ETAP PISEMNY

Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadańzamkniętych

Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne

Czas trwania 180 – 240 min (+30)

ETAP PRAKTYCZNY

slide6

STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent powinien umieć:

1.    Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej

 2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne

3.  Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

slide7

STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

CZĘŚĆ II –  ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Absolwent powinien umieć:

1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności:

1.1  rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki

oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie

i wykonywanie działalności gospodarczej,

1.2   rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

1.3   identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika,

pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

 2.    Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności:

2.1    analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy

i zatrudnieniem oraz  podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

2.2    sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem

oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej,

2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

slide8

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych(i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe)różni się od etapu praktycznego egzaminudla absolwentów techników(oraz techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne).

slide9

STANDARDWYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Etappraktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych(i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) obejmuje :

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W ZAWODZIE, UJĘTE W TEMATACH ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

Wymagania egzaminacyjne stanowią umiejętności praktyczne absolwenta sprawdzane i oceniane na egzaminie. Sformułowane zostały w czterech obszarach. Absolwent powinien umieć:

1.   Planować czynności związane z wykonaniem zadania

2.  Organizować stanowisko pracy

3.  Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach zadań egzaminacyjnych

4.  Prezentować efekt wykonanego zadania

slide10

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników(techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne)

POLEGA NA WYKONANIU ZADANIA EGZAMINACYJNEGO ZAWARTEGO W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM,W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU, KTÓREGO DOTYCZYOBEJMUJE:

1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,                 albo2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”. 

slide11

STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCHEtap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów Technikum (i szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach innych niż kształcone przez zasadnicze szkoły zawodowe) obejmuje :

 • WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA O TREŚCI OGÓLNEJ, SPRAWDZAJĄCEGOPRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z  ZAKRESU KWALIFIKACJI W DANYM ZAWODZIE
 • Zadanie egzaminacyjne opracowane na podstawie zadania o treści ogólnej umożliwi sprawdzenie większości umiejętności ujętych w standardzie wymagań dla zawodu, tj. sprawdzi czy zdający potrafi:
 • 1. analizować dokumentację
 • 2. dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli wielkości parametrów właściwych dla półproduktów, wyrobów lub obiektów na podstawie dokumentacji...
 • 3. opracowywać projekty (np. w formie schematów blokowych) przebiegu procesu wykonania lub wytwarzania obiektu lub produktu
 • 4. określać warunki eksploatacji dla wyrobów lub obiektów w zależności od ich właściwości na podstawie dokumentacji
 • 5. opracowywać harmonogramy lub kosztorysy prac realizowanych w  procesie wytwarzania oraz, w przypadku, gdy zakres egzaminu w danym zawodzie obejmuje również wykonanie określonych prac
 • 6. wykonywać określone prace z zakresu technologii wytwarzania...
 • 7. przeprowadzić ocenę jakości wykonanych prac.
zdaj cy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Mają prawo przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

zwanego dalej egzaminem zawodowym w warunkach i formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

1. Na podstawieopinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej):

 • opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem.

2. Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania:

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia.

3. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.
zdaj cy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1
ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Podstawa prawna:

 • – § 111 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.),

 • – § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489, z późn. zm.),

 • – § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.).

slide14

Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustala dyrektor CKE i ogłasza na stronach internetowych CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

slide15

GDZIE ODBYWA SIĘ EGZAMIN?

ETAP

PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

ZSZ

W upoważnionymośrodkuegzaminacyjnym

TECHNIKUM

SZKOŁAPOLICEALNA

TECHNIKUM

SZKOŁAPOLICEALNA

ZSZ

W szkolemacierzystejzdającego

W upoważnionymośrodkuegzaminacyjnym

dla 43 zawodów

W szkolemacierzystejzdającego

deklaracja zdaj cego
Deklaracjazdającego

Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie.

Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły(a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowiszkoły, którą ukończył.)

Deklarację składa się w terminie:

 • do 20 grudniaroku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu,
 • do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu absolwent szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu
slide17

Wynikegzaminu zawodowego

INFORMACJA O STOPNIU

SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO

WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu.

Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny.

Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymujedyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

warunki zdania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

zalicza min. 50% punktów

Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części

Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

ETAP PISEMNY

Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

zalicza min. 30% punktów

Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie

zalicza min. 75% punktów

ETAP PRAKTYCZNY

slide19

Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

informator zawiera
INFORMATOR ZAWIERA
 • opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie,
 • kryteria oceniania,
 • formy i warunki przeprowadzania egzaminu,
 • przykładowe zadaniaegzaminacyjne.
laureaci i finalisci turniej w lub olimpiad tematycznych
LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH
 • Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych zwybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego.
 • Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.
 • Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się „100”, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej.

Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

ponowne przyst pienie do egzaminu
PONOWNEPRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
 • Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.
 • Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu, składajądeklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lubodpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły -dyrektorowi okręgowejkomisji egzaminacyjnej.
 • Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.
informatory dla zawod w kszta c cych w zespole szk nr1 ckp
Informatory dla zawodów kształcących w Zespole Szkół Nr1 CKP
 • Technik mechanik
 • Technik budownictwa
 • Technik elektronik
 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik usług fryzjerskich
 • ZSZ mechanik pojazdów samochodowych
 • ZSZ elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ZSZ fryzjer
okr gowa komisja egzaminacyjna w warszawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • ul. Grzybowska 77

00 – 844 Warszawa

 • tel. sekretariat 22 457 03 35
 • fax. 22 457 03 45
 • wydział egz. zawodowych 22 457 03 28
 • e-mail:e mail info@oke.waw.pl
 • www.oke.waw.pl
wi cej informacji na stronach
Więcej informacji na stronach

http://www.cke.edu.pl/

http://www.oke.waw.pl/

http://www.men.gov.pl/

http://www.koweziu.edu.pl/

slide29

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

i życzymy sukcesów na egzaminie