vilniaus sausio 13 osios mokykla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vilniaus Sausio 13-osios mokykla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vilniaus Sausio 13-osios mokykla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla. www.sausio13.vilnius.lm.lt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vilniaus Sausio 13-osios mokykla' - baka


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vilniaus sausio 13 osios mokykla

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla

www.sausio13.vilnius.lm.lt

slide2

Mokyklos herbas ir himnasKeliai prasideda nuo čia,Pirma raidė, pirma nata.Mes norim daug ką sužinot,Į aukštą, aukštą kalną kopt.Čia bokštas, čia Neris greta,Čia mūs vaikystė, čia branda.Plačiai atvėrusi duris,Ji mus kas rytą pasitiks.Išskleisim mes plačiai sparnus,Surasime naujus kelius.Svajok, kovok – juk tu gali,Tikėt rytojum tu turi.Čia bokštas, čia Neris greta,Čia mūs vaikystė, čia branda.Plačiai atvėrusi duris,Ji mus kas rytą pasitiks.

sausio 13 osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejus
Sausio 13-osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejus

Ekspozicijoje yra 1991 metų tragiškus sausio įvykius primenančios nuotraukos, video ir audio medžiaga, eksponatai. Fotomenininkė Leona Korkutienė muziejui yra padovanojusi fotografijų ciklą „Čikaga Sausio dienomis“.

Kiti muziejaus stendai atspindi ilgametę mokyklos istoriją, tradicijas, moksleivių bei mokytojų pasiekimus.

Kasmet muziejuje yra organizuojamos Gerumo ir istorinės atminties pamokos, kurias veda mokytojai ir mokiniai.

misija
Misija

Sausio 13-osios mokyklos misija – išlikti ugdymo įstaiga, teikiančia pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, įgyvendinant švietimo politiką, tarnaujant ugdytiniui, teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojant mokyklai skirtas lėšas. Mokiniams ir mokytojams mokykloje sudaryti palankias sąlygos siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, kad kiekvienas būtų atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.

vizija
Vizija

Sausio 13-osios mokykla – sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.

prioritetai
Prioritetai
 • laisvos, kūrybingos, gebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės ugdymas
 • kokybiškų švietimo paslaugų teikimas ugdant esmines kometencijas
 • bendravimo, bendradarbiavimo ir reflektavimo kultūros kūrimas mokyklos bendruomenėje
 • ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologijomis tobulinimas
 • veiksmingas vadovavimas
 • sąlygų, visapusiškai atitinkančių higienos normas, mokykloje kūrimas
valdymas
Valdymas

• Mokyklos taryba

• Mokinių taryba

• Mokytojų taryba

• Klasių tėvų komitetai

mokyklos taryba
Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti.

Šios savivaldos institucijos pagrindinis uždavinys – atstovauti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei kompetencijos ribose sprendžiant svarbiausius su mokyklos veikla, darbo ir ugdymo proceso organizavimu susijusius klausimus.

mokyklos taryba1
Mokyklos taryba:
 • Virginija Matuliauskienė – Mokyklos tarybos pirmininkė (tėvų (globėjų) atstovė);
 • Nijolė Bružienė – Mokyklos tarybos sekretorė (pradinio ugdymo mokytoja);
 • Mindaugas Riauba – narys (tėvų (globėjų) atstovė);
 • Klara Karnaševičienė – narė (tėvų (globėjų) atstovas);
 • Rasa Grigaliūnienė – narė (kūno kultūros mokytoja);
 • Justas Alekna – narys (matematikos mokytojas);
 • Kristupas Vėta– narys (7b kl. mokinys);
 • Ugnė Griniūtė – narė (6b kl. mokinė).
 • Bernarda Dzikevičiūtė– narė (10a kl. mokinė);
mokini taryba
Mokinių taryba

Mokinių taryba — tai moksleivių savivaldos institucija, jungianti mokinių atstovus svarbiausiems mokinių veiklos uždaviniams spręsti.

Mokinių tarybos nariai:

darbuotojai
Darbuotojai:

• Pedagogai:

1 mokytojas ekspertas

2 mokytojų metodininkų

vyresnieji mokytojai

mokytojai

Pagalbos mokiniui specialistai:

 • Psichologas
 • Spec. pedagogas
 • Logopedas
 • Socialinis pedagogas
 • Mokinių sveikatos priežiūros specialistas

• Aptarnaujantis personalas ()

r pinimasis spec poreiki vaikais
Rūpinimasis spec. poreikių vaikais

Prioritetas: kvalifikuotos pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikslas: didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Tikslinė grupė:

49 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ugdytiniai mokiniai

vaiko gerov s komisija
Vaiko gerovės komisija
 • Veiklos prioritetai:
 • Mokinių lankomumo gerinimas
 • Smurto, patyčių ir žalingų įpročių prevencija
 • Užtikrinti specialiosios pedagoginės pagalbos prieinamumą mokykloje ir jos efektyvumą
 • Nariai:
 • Birutė Rudzinskienė- kuratorė, mokyklos direktorė
 • Giedrė Krisikaitienė- komisijos pirmininkė, vyresnioji socialinė pedagogė
 • Lina Bajarūnienė- komisijos pirmininkės pavaduotoja, biologijos vyresnioji mokytoja
 • Nijolė Dumskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
 • Lina Krikštaponienė- psichologė
 • Karolina Bieliauskaitė – logopedė- spec. pedagogė
 • Viktorija Rimkutė- sveikatos priežiūros specialistė
mokykla draugauja ir bendradarbiauja
Mokykla draugauja ir bendradarbiauja

su Vilniaus m. ir kitų savivaldybių mokyklomis,

lopšeliais darželiais „Obelėlė”, „Rytas”,

„Delfinukas”,

Lazdynų seniūnija,

Šv. Jono Bosko bažnyčia,

VPK 5-ojo komisariato Lazdynų nuovada,

Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai”,

Karoliniškių muzikos mokykla,

KAM tarnybomis, VPPT, VTAT, Vaikų linija,

Vokietijos Erfurto integruota mokykla ir daugeliu kitų įstaigų ir organizacijų

slide15
Erfurto integruotos mokyklos ir Sausio 13-osios vidurinės mokyklos bendradarbiavimoprojektas „Menas padeda draugystei sužydėti"
neformalusis ugdymas
Neformalusis ugdymas

Mokykloje gražios meno saviveiklos ir kitos nepamokinės veiklos tradicijos. Veikia moksleivių asmenybę ugdantys būreliai (studijos, klubai).

b reliai studijos ir klubai
Būreliai, studijos ir klubai
 • Šokių studija „Lazdynėlis“
 • Keramikos būrelis
 • Vokalinis ansamblis
 • Dailės būrelis
 • Teatro ABC
 • Jaunųjų bibliotekininkų būrelis
 • Raiškiojo skaitymo būrelis
 • Technologijų būrelis
 • Krepšinio būrelis
 • Stalo teniso būrelis
 • Sporto (jaunųjų dviratininkų) būrelis
oki studija lazdyn lis
Šokių studija „Lazdynėlis“

Meno vadovė Marytė Rimutė Zaleckaitė.

Nuo 1991 metų jaunieji šokėjai (1–10 klasių mokiniai) aktyviai ir sėkmingai dalyvauja mokyklos, Respublikos ir kitų šalių šventėse ir festivaliuose.

keramikos b relis
Keramikos būrelis

Vadovė dailės vyresnioji mokytoja Julija Kaunienė.

Jaunųjų keramikų (1–8 klasių mokiniai) būrelis rengia parodėles, dalyvauja įvairiuose projektuose.

slide21
Vokalinis ansamblis

Vadovė muzikos vyresnioji mokytoja Virginija Blažienė.

Vokalinio ansamblio dainos skamba ne tik mokyklos, bet ir įvairiuose miesto renginiuose. Ansamblį–chorą lanko 5–8 klasių mokiniai.

Technologijų būrelis

Vadovė technologijų vyresnioji mokytoja Eglė Bilinskaitė

Būrelį lanko 5–10 klasių mokiniai.

vokalinis ansamblis
Vokalinis ansamblis

Vadovė pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Baltušnikienė.

Per įvairias šventes ir renginius gražiu pasirodymu visus pradžiugina pradinių klasių mokinių ansamblis.

slide23
Teatro ABC

Teatro vadovė vyresnioji mokytoja Valentina Kuzminskienė.

Jaunieji aktoriai – 5 ir 6 klasių mokiniai.

stalo teniso b relis
Stalo teniso būrelis

Vadovė kūno kultūros vyresnioji mokytoja Rasa Grigaliūnienė.

Būrelio nariai yra nuolatiniai stalo teniso varžybų prizininkai

slide26
Krepšinio būrelis

Vadovė kūno kultūros vyresnioji mokytoja Gražina Pleskevičiūtė

Sporto

(jaunųjų dviratininkų) būrelis

Vadovas kūno kultūros vyresnysis mokytojas Rimas Danius

socrates programa comenius pr ojektas
Socrates programa Comenius projektas
 • Comenius projektų pagrindiniai tikslai: atverti švietimo ir mokymo sistemas platesnei visuomenei, jungti bendriems siekiams, skatinti bendrauti ir bendradarbiauti, siekti bendrų tikslų. Jis padeda mokytojams ir mokiniams taikyti naujus darbo metodus ir įgyti vertingos patirties. Šie projektai skatina savarankiškumą, formuoja mokinių vertybes, pasaulėžiūrą, skatina suvokti ir išlaikyti savąjį tapatumą, pažinti kitų kultūrų ypatumus.
 • Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla projekte dalyvauja nuo 2004 metų. Pirmasis projektas „F.I.L.E.U.R.O” (Europietiškas lankstumas mokant ir besimokant) truko trejus metus. Jis apėmė svarbią problemą – mokinių užsienio kalbų mokymąsi, naujų ugdymo metodų panaudojimą.
comenius projektas
Comenius projektas
 • Naujas projektas, kuris buvo pradėtas 2008 metais. Gvildena labai svarbią pasaulio problemą – ekologiją. Nagrinėjamos temos: vandens ir elektros taupymas, atliekų perdirbimas.
 • Projekte aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenė. Svarbu išmokyti mokinius ekonomiškai naudoti energijos išteklius: kokie yra energijos šaltiniai, kaip juos racionaliai panaudoti, kuo galima pakeisti, kaip naudoti ateityje. Mes privalome ugdyti mokinių atsakingumą saugant ir tausojant gamtos išteklius.
comenius projektas1
Comenius projektas
 • Aplinkosauga - svarbi pasaulio problema. Greitu laiku bus įmanoma taikyti pažangiausias technologijas išgaunant gryną energiją. Mokiniai yra labai imlūs naujoms idėjoms ir gerai nusiteikę kūrybiniam darbui, todėl aktualios temos pritaikomos ugdant mokinių gebėjimus saugant aplinką.
 • Projektas skatina bendradarbiavimą su vietos valdžia, moko kultūrų tolerancijos ir padeda suvokti, ką reiškia būti europiečiu.
es comenius daugia al s partneryst s projektas jaunimo kult ra
ES Comenius daugiašalės partnerystės projektas “Jaunimo kultūra”
 • Projekto trukmė 2013-2015 metai
 • Mokyklos partnerės – 10-iesšalių mokyklos:
  • Vokietijos
  • Latvijos
  • Lenkijos
  • Austrijos
  • Ispanijos
  • Portugalijos
  • Italijos
  • Švedijos
  • Graikijos
  • Didžiosios Britanijos
comenius projekto tikslas
Comenius projekto tikslas

Išsiaiškinti jaunųjų Europos piliečių lūkesčius, susijusius su jų perspektyvomis ir ateities galimybėmis ES ribose. Dalyvaujantys mokiniai pažins vieni kitų dabartinę situaciją, švietimo sistemas ir kultūras. Projekto siekis yra parodyti jaunimui neabejotinas persektyvas, kurios tikrai egzistuoja, nepaisant sudėtingos dabartinės socialinės ir ekonominės situacijos.

dr sinkime ateit
Drąsinkime ateitį
 • Drąsinkime ateitį šiandien – tai sėkminga jaunų žmonių neformalaus ugdymo priemonė, skatinanti jaunų žmonių saviugdą, lyderystę, asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošianti juos aktyviai ir prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime.
 • Mokykla projekte „Drąsinkime ateitį“ dalyvauja nuo 2006 metų.
 • Projektui vadovauja anglų kalbos vyr. mokytoja Ala Jermošina
dr sinkime ateit1
Drąsinkime ateitį
 • Audrė Kudabienė
 • Evaldas Kubilius
 • Alfredas Vainauskas
 • Saulius Paukštys
 • Karolis Verbliugevičius
 • Modestas Karnaševičius

Mokyklos Garbės galerijos nariai:

 • Audrius Giržadas
 • Edita Mildažytė
 • Robertas Žulpa
 • Haroldas Mackevičius
algirio m iui 600
Žalgirio mūšiui – 600

Dalyvavome „Drąsinkime ateitį“ ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos inicijuojamo projekto, skirto Žalgirio mūšio 600 - osioms metinėms, renginiuose.

lions quest programa
LIONS QUEST programa
 • Nuo 2009 metų Sausio 13-osios vidurinė mokykla pradėjo dalyvauti programoje „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“. Programos vykdytojai – 5–8 klasių mokiniai ir mokytojai. Tai - išsami ir aktuali jaunimo ugdymo bei paauglių prevencijų programa. Ji moko, kaip nuosekliai, rūpestingai ir saugiai lavinti gyvenimo bei pilietiškumo įgūdžius.
projektin veikla
Projektinė veikla

2001 m. bendras Krašto apsaugos bei Švietimo ir mokslo ministerijų projektas „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo politikos klausimais”

1999-2009 m. Pradinio ugdymo klasių projektas „Iš praeities stiprybės semiamės”, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui

2002-2003 m. prevencinės veiklos projektas „Mums rūpi”

2004 m. projektas „Informacinių technologijų taikymas ugdymo procese”

projektin veikla1
Projektinė veikla

2004 - 2005 m. Socrates tarptautinis Comenius 1.3 projektas F.I.L.E.U.R.O„Europietiškas lankstumas mokant ir besimokant”

2005-2007 m. mokinių savivaldos, žalingų įpročių prevencijos projektas „Pasaulis gražus – kurkime jį patys” (su kitų savivaldybių mokyklomis)

2007 m. Pilietinio ir tautinio ugdymo programų projektas „Aktyvūs mokiniai – demokratinės mokyklos kūrėjai”

2006-2013 m. Sausio 13 – osios vidurinės mokyklos renovacija

2008 m. Pilietinio ir tautinio ugdymo programų projektas „... Ir radau dalelę savęs”, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui

projektin veikla2
Projektinė veikla

2008 m. projektas „Saugi mokykla”

2008 m. EEĮA rūšiavimo projektas „Atsakingumas”

2008 – 2010 m. Comenius projektas C.U.O.R.E „Bendradarbiavimo tikslas – energijos perdirbimas”

2009 – 2010 m. ECOSERVICE projektas „Eko mokykla: išsaugokime švarią aplinką savo vaikams”

2009 – (tęsiamas) „Lions Quest “ „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas”

2012 m. Pasaka apie šiltus švelnukus

2013 – (tęsiamas) SUPREME “Paauglių psichikos sveikatos gerinimas ir savižudybių prevencija panaudojant internetą

2012 ir 2013 m. Vaikų vasaros poilsio stovyklos

2013 – 2015 m. ES Comenius daugiašalės partnerystės projektas “Jaunimo kultūra”

popamokin veikla
Popamokinė veikla

Mokytojos Julijos Kaunienės kūryba ir mokinių piešinių paroda Karininkų ramovėje

popamokin veikla1
Popamokinė veikla

Teatralizuotoje miestelėnų eisenoje, Kaziuko mugėje

popamokin veikla2
Popamokinė veikla

Kasmetinė paroda „Mano augintinis”

vilniaus sausio 13 osios mokykla1

Vilniaus Sausio 13-osios mokykla

www.sausio13.vilnius.lm.lt