Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana 2008.gadā. Prezentācijas saturs. 1.DP un ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde” atklāšanas pasākums, 2.DP un 3.DP atklāšanas pasākumi Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem Specializēta informācija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - badu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad

ES fondu komunikācijas stratēģijas 2007.-2015.gadam īstenošana 2008.gadā


Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad

Prezentācijas saturs

 • 1.DP un ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde” atklāšanas pasākums, 2.DP un 3.DP atklāšanas pasākumi

 • Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem

 • Specializēta informācija

 • Sabiedriskās domas aptauja (2008.g.decembris)

 • Informatīvo stendu un plākšņu izvietošana

 • Interneta mājas lapas

 • Informatīvie pasākumi

 • Pasākumi par lielo projektu īstenošanu

 • ES fondu atbalstīto projektu saraksti

 • ES karoga izkāršana


1 dp un ce ojo s izst des eiropas soci l fonda projektu par de atkl anas pas kums 10 01 2008
1 DP un ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde” atklāšanas pasākums 10.01.2008.

"Nav uz zemes tik tumšas vietas, kur nedzimtu kāda gaiša doma“

J. Jaunsudrabiņš

Veltīta ESF 50.gadadienai un 3 gadu darbībai Latvijā


1 dp un ce ojo s izst des eiropas soci l fonda projektu par de atkl anas pas kums 10 01 20081
1 DP un ceļojošās izstādes „Eiropas Sociālā fonda projektu parāde” atklāšanas pasākums 10.01.2008.

N.Broks, I.Purne (vidū), T.Koķe

ESF projektu parādes atklāšanas pasākuma apmeklētāji (augšējā att.),

N.Broks atklāj projektu parādi (attēlā pa kreisi)Ce ojo esf projektu par de brisel 30 06 04 07 2008
Ceļojošā ESF projektu parāde Briselē 30.06.-04.07.2008.

V.Špidla (no kreisās) un N.Broks 30.06.2008. atklāšanas pasākumā Briselē

Briseles latviešu koris 30.06.2008. atklāšanas pasākumā


Ce ojo esf projektu par de brisel 30 06 04 07 20081
Ceļojošā ESF projektu parāde Briselē 30.06.-04.07.2008.

EK pārstāvis V.Špidla uzstājas ar runu projektu parādes atklāšanas pasākumā

Izstādes apmeklētāji Briselē


Ce ojo esf projektu par de skait os
Ceļojošā ESF projektu parāde skaitļos

 • 12 informācijas stendi (katrs 50 kg)

 • 12 foto, 12 audio un 12 video = 36 ESF projektu stāsti

 • 11 800 km 5 Latvijas reģionos (1.kārta ziemā un 2.kārta pavasarī)

 • 35 pašvaldības (1. un 2.kārta)

 • ~ 2500 apmeklētāji (1. un 2.kārta)

 • ~200 apmeklētāju atsauksmes (1. un 2.kārta)


2 dp atkl anas pas kums 25 09 2007
2 DP atklāšanas pasākums 25.09.2007.

Informācija par DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” atklāšanas pasākumu un vienlaicīgi Valsts stratēģiskā ietvardokumenta parakstīšanas ceremoniju iekļauta gadskārtējā ES fondu ieviešanas ziņojumā par 2007.gadu.


3 dp atkl anas pas kums 30 10 2008
3 DP atklāšanas pasākums 30.10.2008.

Pie prezidija galda EM valsts sekretāra vietnieks A.Kužnieks, EIB pārstāvis H.Olbers, EIB viceprezidente E.Srejber, FM valsts sekretāra vietnieks / ES fondu vadošās iestādes vadītājs Latvijā A.Ūbelis, RAPLM parlamentārais sekretārs M.Krastiņš un EK pārstāvisV.Berrutto

DP„Infrastruktūra un pakalpojumi” īstenošanas uzsākšanas pasākums/ konference „Eiropas finanses energotaupībai un pilsētu ilgtspējīgai attīstībai”


3 dp atkl anas pas kums 30 10 20081
3 DP atklāšanas pasākums 30.10.2008.

E.Srejber uzstājas ar prezentāciju (augšējā att.), A.Ūbelis pie prezedija galda (apakšējā att.)

Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas, ES fondu vadošās iestādes Latvijā un Smārdes pagasta pārstāvji pie Smārdes pamatskolas DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” atklāšanas pasākuma ietvaros
Sadarb ba ar pla sazi as l dzek iem 2008 gad2
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 2008.gadā

 • ES fondu vadošā iestāde 2008.g. ir sagatavojusi un izplatījusi 87 paziņojumus plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;

 • Atbildīgās iestādes kopumā izplatījušas vairāk nekā 140 preses relīzes un publikācijas nacionālajos un reģionālajos laikrakstos;

 • Sadarbības iestādes medijiem izplatījušas vairāk nekā 115 preses relīzes un vismaz 50 maksas publikācijas;

 • Visi pieci reģionālie struktūrfondu informācijas centri ir sagatavojuši un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem izplatījuši kopā 97 publikācijas.


Sadarb ba ar pla sazi as l dzek iem 2008 gad3
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 2008.gadā

 • 2008.gadā ES fondu vadošā iestāde rīkojusi 4 preses konferences;

 • ES fondu atbildīgās iestādes organizējušas 5 preses konferences;

 • ES fondu sadarbības iestādes – 3;

 • Piecos Latvijas reģionos organizētas 7 RSIC preses konferences par fondu aktualitātēm.


Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 2008.gadā

 • Radio programma

  • Eiropas fondu atslēgas 51 raid. (~ 43 000 klausītāju 1 raid.)

 • TV programma

  • Eirobusiņš 23 raid. (~140 000 skatītāju 1 raid.)

 • Raidījumu arhīvs

  • www.esfondi.lv sadaļā TV un Radio raidījumi
Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad

Specializēta informācija

Vides ministrijā izvietoti 3 specializēti lielformāta informatīvie plakāti/stendiSpecializ ta inform cija
Specializēta informācija

 • ES fondu vadošā iestāde izdevusi informatīvo materiālu – „ES struktūrfondu gada grāmata 2007”, kā arī sagatavojusi „Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem”;

 • ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes kopā 2008.gadā ir sagatavojušas un izplatījušas vairāk nekā 40 informatīvo materiālu;

 • RSIC publicitātes vairošanai izdoti 26 veidu informatīvie materiāli


Sabiedrisk s domas aptauja 2008 g sabiedr bas inform t bas l menis par es fondiem
Sabiedriskās domas aptauja (2008.g) Sabiedrības informētības līmenis par ES fondiem

Respondenti ar augstāko/ nepabeigtu augstāko izglītību (84%), vadošos amatos strādājošie (84%), zemnieki (82%), individuālā darba veicēji (91%), latviešu valodā runājošie (79%)


Inform t ba par es fondu izmanto anu latvij
Informētība par ES fondu izmantošanu Latvijā

Pieaugusi iedzīvotāju apmierinātība ar pieejamās informācijas par SF apjomu – kā pietiekamu to vērtē 47% aptaujāto (2007.gadā – 41%, 2006.gadā – 29%)Visbie k izmantotie avoti inform cijas par es fondiem ieg anai
Visbiežāk izmantotie avoti informācijas par ES fondiem iegūšanaiV rt jums par es fondu ietekmi uz latvijas tautsaimniec bas un sabiedr bas att st bu
Vērtējums par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību


Es fondu komunik cijas strat ijas 2007 2015 gadam steno ana 2008 gad

Iedzīvotāju plāni par pieteikšanos

ES fondu finansējumam

2007.-2013.gadāInterneta m jas lapas es fondu aktivit u mekl t js es fondu m jas lap www esfondi lv
Interneta mājas lapas ES fondu aktivitāšu meklētājs ES fondu mājas lapā www.esfondi.lvInformat vie pas kumi1
Informatīvie pasākumi

 • ES fondu atbildīgās un sadarbības iestādes 2008.gadā organizēja vairāk nekā 60 informatīvos pasākumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem;

 • RSIC 2008.gadā kopumā organizējuši 216 informatīvos pasākumus, no kuriem 204 ir informatīvie semināri, 7 – konferences un 5 informatīvās dienas.


Pas kumi par lielo projektu steno anu vidm r kot gada balva bols 2008
Pasākumi par lielo projektu īstenošanu – VidM rīkotā gada balva “Ābols 2008”

Pretendenti – pašvaldības, kuras uzsākušas vai pabeigušas vides infrastruktūras vai dabas aizsardzības projektu realizāciju, t.sk. šo projektu realizācijai ir piesaistījušas ES fondu finansējumu


Es fondu atbalst to projektu saraksti apkopot veid pieejami es fondu m jas lap www esfondi lv
ES fondu atbalstīto projektu saraksti gada balva “Ābols 2008”Apkopotā veidā pieejami ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv


Es karoga izk r ana
ES karoga izkāršana gada balva “Ābols 2008”

ES karoga izkāršana 9.maijā pie ES fondu vadošās iestādes