Einde - PowerPoint PPT Presentation

baakir
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Einde PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
Einde
180 Views
Download Presentation

Einde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nieuw systeem van berekening van sociale bijdragen vanaf 2015 voor zelfstandigen buiten de startperiode. Vanaf 1 januari 2015 treedt een nieuw systeem van berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen in voege. In het oud systeem, waarbij de zelfstandige bijdragen betaalde op basis van zijn/haar inkomen van drie jaar terug, kenden we situaties waar het inkomen van de zelfstandige, drie jaar later, dermate was veranderd dat hij/zij in financiële moeilijkheden raakte. Vanaf nu gaat de zelfstandige zijn/haar bijdragen betalen op het inkomen van het jaar zelf. Naar analogie met de sociale zekerheidsbijdragen van de loontrekkenden, wil dit systeem een eerlijkere situatie voor zelfstandigen creëren dan wat vroeger bestond. Met dit nieuw systeem, worden de risico’s verminderd, maar het vraagt de zelfstandige om meer discipline aan de dag te leggen om zijn/haar inkomen op te volgen. De bijstand van een goede boekhouder zal dan ook zijn nut bewijzen. Aan het bedrag of de percentages van de sociale zekerheidsbijdragen werd niet geraakt. Evenmin aan de regels van verhogingen voor laattijdige betaling. Sociale zekerheidsbijdragen blijven kosten die fiscaal 100% aftrekbaar zijn van het inkomen. We laten u hierna ontdekken hoe het systeem in elkaar zit. Druk F5 om verder te gaan. Druk op enter of klik met de muis wanneer u het woord “Klik” ziet verschijnen rechts onderaan het scherm. • Systeem 1968 – 2014 : • U betaaltdefinitievebijdragen op uwinkomen van vóór 3 jaar. • Systeem 2015 –> toekomst: • U betaaltvoorlopigebijdragen op basis van uwinkomen van vóór 3 jaar. • Tweejaarlaterisuwinkomengekend en wordt de definitieveafrekeninggemaakt van wat u reedsbetaaldhebt en wat u hadmoetenbetalen. • Uwdefinitievebijdragenworden dus samengestelduiteenvoorlopigebijdrage, hetjaarzelf en eenherzieningtweejaarlater. U krijgthierbij de gelegenheid om, binnenwettelijkevoorschriften, bij te sturen. • Vanaf nu betaalt u bijdragen op uwinkomen van hetjaarzelf. Een (voorlopig) stukje, dit jaar en hetdefinitiefstuk over tweejaar. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Voorlopigebijdrage 2015 op inkomen 2012 Voorlopigebijdrage 2016 op inkomen 2013 Voorlopigebijdrage 2017 op inkomen 2014 Voorlopigebijdrage 2018 op inkomen 2015 Voorlopigebijdrage 2019 op inkomen 2016 + Herziening in 2017 + Herziening in 2018 + Herziening in 2019 + Herziening in 2020 + Herziening in 2021 • Zelfcorrectie van de voorlopigebijdragen: • Indien uwinkomen van dit jaarstijgt :Op de voorlopigebijdragenmag u bijbetalen. • Indien uwinkomen van dit jaardaalt :Om de vermindering van voorlopigebijdragen te krijgenmoet u een dossier naarhet fonds sturenwaarbij u, op basis van objectievecriteria, vraagt om te mogenverminderdebijdragen te betalen. Dit magechterenkel op de bodembedragen die vooruwcategorietoegelatenzijn. Definitievebijdrage 2011 op inkomen 2008 Definitievebijdrage 2012 op inkomen 2009 Definitievebijdrage 2013 op inkomen 2010 Definitievebijdrage 2014 op inkomen 2011 Herberekeningbijdrage 2015 op inkomen 2015 Herberekeningbijdrage 2016 op inkomen 2016 Herberekeningbijdrage 2017 op inkomen 2017 Definitievebijdrage 2015 op inkomen 2015 Definitievebijdrage 2016 op inkomen 2016 Definitievebijdrage 2017 op inkomen 2017 Definitievebijdrage 2018 op inkomen 2018 Definitievebijdrage 2019 op inkomen 2019 Hetis dus belangrijk … Om elkjaar, zosnelals u kunt en tenlaatstebegindecember, eenvoorlopige balans op te stellen. Zokunt u inschattenhoeveel sociale bijdragen u moetbetalenvoor dit jaar. U kunt dan bijbetalen, indien nodig, om onaangenameverassingen te vermijden over tweejaar (herziening). U weet dan ookhoeveel u zultterugkrijgen over tweejaar, indien u teveelbetaaldhebt. U kunteenschattingmaken van hetgeen u denktvolgendjaar te moetenbetalen en de nodigevoorzorgennemen. Klik Einde