slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znaczenie demokracji - wybory samorz?dowe w szkole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znaczenie demokracji - wybory samorz?dowe w szkole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Znaczenie demokracji - wybory samorz?dowe w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

● Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gimnazjum w Cielczy ● ID grupy: 98/53_P_G1 ● Opiekun: Lucyna Dworzyńska ● Kompetencja: Przedsiębiorczość ● Temat projektowy: Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole ● Semestr/rok szkolny: Semestr II, 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Znaczenie demokracji - wybory samorz?dowe w szkole' - azriel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

● Nazwa szkoły:Zespół Szkół Gimnazjum w Cielczy ● ID grupy: 98/53_P_G1● Opiekun: Lucyna Dworzyńska● Kompetencja:Przedsiębiorczość● Temat projektowy:Znaczenie demokracji - wybory samorządowe w szkole● Semestr/rok szkolny:Semestr II, 2010/2011

nasza grupa
NASZA GRUPA
 • Patryk Idczak
 • Michał Pawlak
 • Łukasz Książkiewicz
 • Sylwia Pawlak
 • Estera Kubiak
 • Karolina Ciechelska
 • Sylwia Filipiak
 • Martyna Solińska
 • Izabela Jarzyniak
 • Kinga Kozłowska
 • Asia Sójka
 • Aleksandra Stachowiak
zesp pierwszy

Zespół pierwszy:

Karolina Ciechelska

Sylwia Pawlak

Aleksandra Stachowiak

Estera Kubiak

zesp drugi

Zespół drugi:

Sylwia Filipiak

Kinga Kozłowska

Martyna Solińska

zesp trzeci

Zespół trzeci:

Izabela Jarzyniak

Joanna Sójka

zesp czwarty

Zespół czwarty:

Michał Pawlak

Patryk Idczak

Łukasz Książkiewicz

r d a informacji

● Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ● Statut szkoły ● Regulamin samorządu uczniowskiego ● Internet ● Podręcznik do nauki w. o s.

Źródła Informacji

slide10

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów gimnazjum na temat demokracji. Oto opracowanie niektórych pytań:

wybrane cechy i umiej tno ci przewodnicz cego szko y

Wybrane cechy i umiejętności przewodniczącego szkoły:

Odpowiedzialny

Komunikatywny

Umiejący podejmować decyzje

Rozsądny

Posiadający wiele ciekawych pomysłów

Niekonfliktowy

Lubiany

zadania przewodnicz cego szko y

Zadania przewodniczącego szkoły:

Bronić słabszych uczniów

Realizować program wyborczy

Być łącznikiem między uczniami, nauczycielami

i dyrekcją

Bronić praw uczniów

Dostrzegać i zgłaszać problemy uczniów

Śledzić nowości dotyczące szkoły

slide19

Wyniki wskazują, że musimy szerzyć wiadomości o demokracji i kształtować postawę obywatelską. Zakładamy, że frekwencja we wrześniowych wyborach do SU będzie wynosić 96%.

rozmowa z przewodnicz c komisji wyborczej nr 3 na temat

Rozmowa z przewodniczącą komisji wyborczej nr 3 na temat

dokumentacji wyborczej

sposobu liczenia

głosów

oto wyniki naszej pracy
§ Oto wyniki naszej pracy:
 • ORDYNACJA WYBORCZA DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ – GIMNAZJUM W CIELCZY.
 • Opracowano na podstawie:
 • Statut Szkoły.
 • Regulamin Samorządu.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998r: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
spis tre ci ordynacji wyborczej
§ Spis Treści ordynacji wyborczej
 • Rozdział I Przepisy ogólne
 • Rozdział II Zarządzanie wyborów
 • Rozdział III Spis wyborców
 • Rozdział IV Przebieg głosowania
 • Rozdział V Ustalenie wyników głosowania
 • Rozdział VI Protesty wyborcze
 • Rozdział VII Kampania wyborcza
 • Rozdział VIII Wymagania od kandydatów na przewodniczącego szkoły
 • Rozdział IX Karty do głosowania i warunki ważności głosów
 • Rozdział X Wygaśnięcie mandatu, przepisy karne
rozdzia i przepisy og lne
§ Rozdział I Przepisy ogólne
 • W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie
 • Wybory są równe, tajne i bezpośrednie
 • Termin wyborów od 10 IX do 30 IX
rozdzia ii spis wyborc w
§ Rozdział II Spis wyborców
 • Powołanie komisji wyborczej i jej zadania:
 • Rejestracja kandydatów
 • Ogłoszenie daty wyborów
 • Umożliwienie przedstawienia przez kandydatów programów wyborczych na apelu oraz na stronie internetowej szkoły
 • Przyznanie czasu radiowego
 • Przygotowanie dokumentacji wyborczej i lokalu
 • Czuwanie nad przebiegiem kampanii i wyborów
 • Ogłoszenie wyników.
rozdzia iii spis wyborc w
§ Rozdział III Spis wyborców
 • Uczniów, którym przysługuje prawo głosowania umieszcza się w spisie wyborców tylko raz.
 • Listę sporządza się co najmniej 7 dni przed wyborami wg wzoru z załącznika nr1.
rozdzia iv przebieg g osowania
§ Rozdział IV Przebieg głosowania
 • Głosowanie odbywa się w określonym czasie i miejscu.
 • Zapewniona jest tajność głosowania
 • Każdy wyborca potwierdza własnym podpisem otrzymanie karty do głosowania.
 • Wrzuca ją do urny.
 • Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza.
 • Agitacja w dniu wyborów i 24 godziny przed jest zabroniona.
rozdzia v ustalenie wynik w g osowania
§ Rozdział V Ustalenie wyników głosowania
 • Komisja ustala na podstawie list wyborców ile wydała kart do głosowania.
 • Przewodniczący otwiera urnę i wraz z komisją liczą głosy.
 • Sporządzają protokół.
 • Podają do wiadomości wyniki głosowania.
rozdzia vi protesty wyborcze
§ Rozdział VI Protesty wyborcze
 • Wyborca ma prawo w ciągu 7 dni wnieść protest przeciwko ważności wyborów.
 • Wnoszący protest musi sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
 • W ciągu 10 dni Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski rozstrzygają protest.
 • Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
rozdzia vii kampania wyborcza
§ Rozdział VII Kampania wyborcza
 • Kampania rozpoczyna się z chwilą zarejestrowania kandydata i kończy się dzień przed wyborami.
 • Od zakończenia kampanii do zakończenia wyborów trwa cisza wyborcza.
 • Po uzyskaniu pisemnej zgody kandydata, każdy wyborca może agitować na rzecz kandydata oraz zbierać podpisy popierające zgłoszenie kandydatów.
 • Komitet wyborczy zapewnia miejsce na powieszenie plakatów, wyznacza czas radiowy, umożliwia zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
 • Jeżeli materiały wyborcze zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub wyborca mają prawo wnieść wniosek do przewodniczącego komisji wyborczej o wydanie orzeczenia.
rozdzia viii wymagania od kandydata na przewodnicz cego szko y
§ Rozdział VIII Wymagania od kandydata na przewodniczącego szkoły
 • Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra.
 • Koleżeński
 • Kreatywny i konsekwentny
 • O wysokiej kulturze osobistej
 • Dobry organizator
 • Odpowiedzialny i słowny
 • Posiadający wiele realnych pomysłów
 • Cieszący się zaufaniem rówieśników i pracowników szkoły
 • Stanowiący wzór dla innych
 • Musi uzyskać pisemne poparcie 30 uczniów w szkole.
rozdzia ix karta do g osowania
§ Rozdział IX Karta do głosowania
 • Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę

do głosowania.

rozdzia x wyga ni cie mandatu przepisy karne
§ Rozdział X Wygaśnięcie mandatu. Przepisy karne
 • W szczególnych przypadkach przewodniczący może być zawieszony lub odwołany z pełnienia funkcji.

Karze wynikającej ze Statutu Szkoły podlegają osoby, które:

 • Niszczą plakaty wyborcze.
 • Szkalują kandydatów.
 • Prowadzą agitację wyborcza w czasie ciszy wyborczej
 • Zbierają podpisy osób popierających kandydatów, stosując groźbę lub jakąkolwiek formę nacisku.
 • Zakłócają przebieg wyborów.
wzory dokument w znajduj si w za cznikach do ordynacji
§ Wzory dokumentów znajdują się w załącznikach do ordynacji
 • Załącznik nr 1 – Wzór spisu wyborców.
 • Załącznik nr 2 – Wzór protokołu wyborczego.
 • Załącznik nr 3 – Wzór zgody kandydata dla osoby, która będzie prowadzić agitację wyborczą.
 • Załącznik nr 4 – Wzór listy kandydata.
 • Załącznik nr 5 - Wzór protokołu rejestracji kandydatów
 • Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach.
 • Załącznik nr 7 – Wzór karty do głosowania.
ordynacj w wersji papierowej przekazali my
Ordynację w wersji papierowej przekazaliśmy:
 • Pani Dyrektor
 • Pani Pedagog
 • Radzie Pedagogicznej
jest dost pna na stronie internetowej szko y

Jest dostępna na stronie internetowej szkoły:

Adres: zscielcza.pl

Zakładka: dokumenty szkoły

slide40

Czekamy na opinie i propozycje poprawek. Oto nasz adres:

cielcza.projekt@gmail.com

Piszcie do nas.

Zespół projektowy