Download
1 samfundsfag 2009 status og perspektiver n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver

1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver

135 Views Download Presentation
Download Presentation

1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Disposition: • Dannelse og samfundsvidenskab • Samfundsvidenskabens nødvendighed (?) • Udfordringer til samfundsfag i gymnasiet – set ud fra en fagdidaktisk synsvinkel

 2. 2 Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 1 • Den klassiske – individets dannelse Humboldt (1807): En elev er moden, når vedkommende har lært så meget af andre, at han/hun er i stand til at lære selv

 3. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 2 • Dannelse og kvalifikationer/ kompetencer – dannelse som standard (pensum) • Et weberiansk perspektiv: uddannelse som rationel herredømmeform

 4. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Dannelsesperspektiver 3 • Det kritiske perspektiv – individets samfundsmæssige frigørelse • Samfundsvidenskabernes mellem magt og kritik

 5. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag og dannelsen: • Det samfundsborgerlige perspektiv – den sociologiske fantasi • Den (samfunds)videnskabelige dannelse i det senmoderne

 6. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabens nødvendighed? • Et kig tilbage – dannelsesperspektivet • Det samfundsøkonomiske afkast • 95%-målsætningen • Samfundsfag som studieforberedende fag

 7. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskab som (generelt) studieforberedende fag: • Den samfundsvidenskabelige tænkemåde • Sekventiel tænkning • Lineær tænkning • Systematisk tænkning • Samfundsvidenskabelige metoder

 8. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Udfordringer til samfundsfag i gymnasiet - set fra en fagdidaktisk synsvinkel Det didaktiske spørgsmål: Hvem skal lære hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Det politisk-administrative niveau Det faglige miljø Undervisningspraksis

 9. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag i studieretningsgymnasiet • Studieretninger med samfundsfag på A-niveau (engelsk A og matematik A/B) • Studieretninger med samfundsfag på B-niveau • Det 1-årige A-niveau – et problem? • Er samfundsfagslærerne klædt godt nok på?

 10. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsfag og AT • Samfundsrelevant • Samfundsfagligt • Samfundsvidenskabeligt

 11. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Almen studieforberedelse fag fag fag fag fag fag Videnskabsteori og metode naturvidenskab humaniora Samf.videnskab Kernestof og supplerende stof

 12. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Videnskabsteori: Undersøger forudsætninger for videnskabelig viden og videnskabelig aktivitet Jens Martin Knudsen • ”…at videnskab handler om at søge sandheden, og altid om at være skeptisk over for dem, der siger, at de har fundet den.”

 13. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Videnskabsteoretiske postioner inden for samfundsvidenskaberne: Positivisme ct.fortolkning Idealisme ct. materialisme Individualisme ct. kollektivisme

 14. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabernes samspil med humaniora og naturvidenskab • Samfundsvidenskab - og naturvidenskab og humaniora • Det foranderlige genstandsfelt • Metoder • Teori og empiri

 15. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Hvor er samarbejdsfladerne? Humaniora - det sociologiske perspektiv - tekstlæsningsperspektivet - medieperspektivet - metodeperspektivet

 16. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Naturvidenskab og matematik - det økonomiske perspektiv - tema-perspektivet - kompetenceperspektivet - metodeperspektivet

 17. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Samfundsvidenskabernes egenart: Naturalisme vs antinaturalisme modsætninger eller komplementære forståelse af samfundsvidenskaberne

 18. Samfundsfag 2009 – status og perspektiver Hvad gør vi – i modsætning til andre faglige hovedområder? Spørgsmålet om • varians og antal faktorer • objektivitet • verifikation • præcision • målbarhed • forudsigelighed • distance fra hverdagserfaringer