Safeguard measures bi n ph p t v
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


  • 239 Views
  • Uploaded on

Safeguard Measures Biện pháp tự vệ. Provides for quantitative and/or tariff measures to restrict imports where increased imports a “substantial cause of serious injury” Measure intended to allow the petitioning industry to adjust to import competition Not an “unfair” trade investigation

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aysha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Safeguard measures bi n ph p t v

Safeguard MeasuresBiện pháp tự vệ


Wto agreement on safeguards hi p nh c a wto v bi n ph p t v

Provides for quantitative and/or tariff measures to restrict imports where increased imports a “substantial cause of serious injury”

Measure intended to allow the petitioning industry to adjust to import competition

Not an “unfair” trade investigation

Effectively requires domestic industry to submit adjustment plan

Involves all countries

Prohibition on grey measures

Hiệp định này quy định các biện pháp hạn ngạch hoặc thuế quan nhằm hạn chế việc nhập khẩu trong trường hợp việc nhập khẩu tăng đột biến và là một “nguyên nhân chủ yếu gây ra thiệt hại nghiêm trọng”

Biện pháp tự vệ có mục tiêu chủ yếu là tạo điều kiện để ngành sản xuất liên quan có thể tự điều chỉnh để cạnh tranh tốt hơn với hàng nhập khẩu, vì vậy:

Điều tra tự vệ không phải vụ điều tra về hành vi thương mại “không công bằng”

Đòi hỏi ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu phải trình kế hoạch điều chỉnh của mình

Liên quan tới tất cả các nước đang xuất khẩu mặt hàng bị kiện vào nước nhập khẩu

Cấm sử dụng các biện pháp không rõ ràng

WTO Agreement on SafeguardsHiệp định của WTO về biện pháp tự vệ


Safeguards causation bi n ph p t v m i quan h nh n qu

Similar causation analysis under the AD/CVD laws, with a few important distinctions:

“Serious Injury”: higher standard than material injury

“Unforeseen Developments”: not written in statute but part of WTO Safeguards Agreement and tacitly considered by the ITC

Trong điều tra tự vệ, quá trình phân tích mối quan hệ nhân quả được thực hiện tương tự như trong điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp ngoài một vài điểm khác biệt quan trọng sau đây:

- Thiệt hại phải ở mức “nghiêm trọng”: tức là ở mức độ cao thiệt hại đáng kể

- “Tăng trưởng nhập khẩu không thể thấy trước”: điều kiện này không được quy định trong pháp luật tự vệ Hoa Kỳ nhưng là một nguyên tắc của Hiệp đinh về các biện pháp tự vệ của WTO và được Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) tính đến trong quá trình điều tra;

Safeguards: CausationBiện pháp tự vệ: Mối quan hệ nhân quả


Safeguards causation bi n ph p t v m i quan h nh n qu1

Similar causation analysis under the AD/CVD laws, with a few important distinctions:

Increased imports: Serious injury must be caused by increasing imports during the period examined

“Substantial Cause” – defined as a cause which is important and not less important than any other cause

Trong điều tra tự vệ, quá trình phân tích mối quan hệ nhân quả được thực hiện tương tự như trong điều tra chống bán phá giá/chống trợ cấp ngoài một vài điểm khác biệt quan trọng sau đây:

- “Nhập khẩu tăng đột biến”: Thiệt hại nghiêm trọng mà ngành sản xuất nội địa gánh chịu trong trường hợp này phải xuất phát từ việc gia tăng nhập khẩu mạnh trong trong giai đoạn điều tra.

- “Nguyên nhân chủ yếu”: việc gia tăng nhập khẩu là 1 nguyên nhân quan trọng và không kém quan trọng hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất nội địa nước nhập khẩu.

Safeguards: CausationBiện pháp tự vệ: Mối quan hệ nhân quả


Safeguards implementing the measure c c bi n ph p t v quy tr nh th c hi n

Unlike AD/CVD laws, measures not automatic if ITC reaches affirmative finding

Separate political process at USTR

President has ultimate decision making authority on whether a measure is imposed

Decision based on whether measure provides greater economic and social benefits than costs

Không giống như pháp luật về chống bán phá giá/chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ không đương nhiên áp dụng ngay cả khi ITC kết luận khẳng định có thiệt hại

Việc áp dụng biện pháp tự vệ còn căn cứ vào kết quả của một quy trình chính trị riêng biệt tại văn phòng Đại diện thương mại của Hoa Kỳ (USTR)

Tổng thống có thẩm quyền quyết định cuối cùng về việc có áp dụng biện pháp tự vệ hay không.

- Quyết định sẽ dựa trên việc liệu rằng biện pháp tự vệ đó có mang lại lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội lớn hơn các thiệt hại (chi phí) bỏ ra không.

Safeguards: Implementing the Measure Các biện pháp tự vệ: Quy trình thực hiện


Safeguards limitations on measures c c bi n ph p t v nh ng h n ch trong p d ng

Must not exceed the amount necessary to remedy the injury affirmative finding

May not increase a rate of duty to more than 50 percent ad valorem above the pre-existing rate

Quantitative restrictions must allow average quantity or value found over a 3-year representative period unless President makes specific determination that tighter restrictions necessary to remedy injury

Mức độ của biện pháp tự vệ không được vượt quá mức cần thiết để khắc phục thiệt hại

Mức thuế tăng thêm không được vượt quá 50% so với mức thuế trước đó

Các biện pháp hạn chế nhập khẩu vẫn phải đảm bảo cho phép nhập khẩu theo số lượng hoặc trị giá trung bình chung của 3 năm liền trước trừ khi Tổng thống quyết định cụ thể rằng việc áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu chặt chẽ hơn là cần thiết để khắc phục thiệt hại

Safeguards: Limitations on MeasuresCác biện pháp tự vệ: Những hạn chế trong áp dụng


Safeguards limitations on measures c c bi n ph p t v nh ng h n ch trong p d ng1

Any measure effective for more than one year must include phase downs at regular intervals

Developing country / FTA exclusions

Bất kỳ biện pháp hạn chế nhập khẩu nào được áp dụng quá 1 năm đều phải có lộ trình giảm dần mức độ hạn chế nhập khẩu theo năm;

Có thể có ngoại lệ đối với các nước đang phát triển hoặc có tham gia các Hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ

Safeguards: Limitations on MeasuresCác biện pháp tự vệ: Những hạn chế trong áp dụng


Safeguards duration c c bi n ph p t v th i h n p d ng

Initial measure must not exceed four years phase downs at regular intervals

If initial measure exceeds three years the ITC must perform an assessment of the measure no later than the mid-point

President may request the ITC’s judgment on the probable economic effect on the industry of any reduction, modification or termination of the measure

Biện pháp tự vệ lần đầu không được thực hiện quá 4 năm.

Nếu như thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ lần đầu dài hơn 3 năm thì ITC phải tiến hành rà soát điều chỉnh biện pháp này muộn nhất là khi biện pháp đó áp dụng được một nửa thời hạn

- Tổng thống có thể yêu cầu ITC đưa ra quan điểm của mình về tác động kinh tế có thể có đối với ngành sản xuất nội địa nếu như biện pháp tự vệ liên quan được giảm mức độ, thay đổi hoặc chấm dứt.

Safeguards: DurationCác biện pháp tự vệ: Thời hạn áp dụng


Safeguards duration c c bi n ph p t v th i h n p d ng1

Upon receipt of the ITC’s mid-term report, the President may reduce, modify or terminate the measure

Upon request of the President or upon petition of the industry, the Commission may investigate whether measure should be extended beyond initial period

Must be made not earlier than 9 months and not later than 6 months after date of initial measure

Trên cơ sở báo cáo giữa kỳ của ITC, Tổng thống có thể giảm mức độ, thay đổi hoặc chấm dứt biện pháp tự vệ

Theo yêu cầu của Tổng thống hoặc đơn yêu cầu của ngành sản xuất nội địa, ITC có thể tiến hành điều tra xem xét việc có gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ sau khi hết thời hạn áp dụng ban đầu không

- Việc yêu cầu rà soát phải được thực hiện không sớm hơn 9 tháng và không muộn hơn 6 tháng khi biện pháp tự vệ ban đầu hết hiệu lực

Safeguards: DurationCác biện pháp tự vệ: Thời hạn áp dụng