1 / 12

Mot Bachelor of Science/ Bachelor of Technology

Mot Bachelor of Science/ Bachelor of Technology. NIFs etatsforening for høgskolene sin høstkonferanse Oslo – København 8. – 10. November, 2001. LOV 1998-07-17 nr. 61: Lov om grunn-skolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova):. Fra § 1-2 Formålet med oppæringa

ayasha
Download Presentation

Mot Bachelor of Science/ Bachelor of Technology

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mot Bachelor of Science/ Bachelor of Technology NIFs etatsforening for høgskolene sin høstkonferanse Oslo – København 8. – 10. November, 2001

 2. LOV 1998-07-17 nr. 61: Lov om grunn-skolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova): Fra § 1-2 Formålet med oppæringa ”…den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei demokratiske idéane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten…”

 3. Mjøsutvalget, Stortinget og Forskerne mener at UoH må bygge videre på dette grunnlaget… …. Med andre ord: Utdanningen ved UoH må være forskningsbasert

 4. Forskningsbasert undervisning:Lærer må ha erfaring fra og være aktiv i egen forskning ….en definisjon støttet av:

 5. Hva kan så forskning være? • Utføre et strukturert arbeid • Få dette antatt i en anerkjent internasjonal publikasjon og/eller konferanse • Presentere arbeidet for et kompetent internasjonalt publikum • Få arbeidet publisert

 6. Mulige ”bivirkninger” av forskning • Dokumenterbar meritering i forhold til 2.3.3-krav • Dokumenterbar meritering i forhold til avansementsstillinger av ulike slag • Bygger respekt og anerkjennelse for bachelorstudiene nasjonalt og internasjonalt • Bygger nasjonale og internasjonale kontaktnett • Bygger egen ekspertise • …..alt slikt man kan tenke seg, men ikke nevner

 7. Hva kan det forskes på?Forskning på Bachelor-nivået kan være f.eks.: • rent faglig (som ved Master- og Dr.-nivåene) • undervisnings-/læringsmetoder • samarbeidsformer • IT som verktøy • evaluering • m.m.

 8. Educational Research and Methods continuous learning distance learning new educational tools including information and communication technologies (ICT) the expanded role of university libraries educational methods including cooperative learning, design etc. engineering chemistry/mathematics/physics courses asengineering tools language and engineering education and profession The Many Faces of the Professor the professor's role as the administrator of learning processes as well as research work how to stimulate and reward international educational activities university/research center problems with respect to loyalty, ethics, practical implementation/results andconsequences even for learning processes etc. problems of science/general public communication Fra ICEE 2001:Eksempler på mulige temaer

 9. Assessment, Evaluation worldwide accreditation credit transfer learning process description and evaluation focusing on the outcome assessment of "standard" and "real competence" recruitment and retention converting "learning process" achievements into ordinary academic credits redesigning the curriculum; what are today's fundamentals of engineering education? learning from our failures Cooperative/Collaborative Programs interdisciplinary collaborations international collaboration including Work Based Learning educational challenges in Nano-Engineering Bologna Declaration and higher technical education industry/university interaction and compe- tence buildingat different levels, different purposes: Visions andrealities university/precollege (K-12) collaboration student/faculty exchange programs identifying and Eliminating Barriers to International Faculty Exchange recruiting minorities to engineering educa-tion Fra ICEE 2001:Eksempler på mulige temaer (forts.)

 10. … var ett eksempel på et internasjonalt forum for presentasjon, diskusjon og publisering innen bachelornivåets arbeidsområde:Undervisning og læring i bredeste forstandMen det er flere arrangører, for eksempel: • SEFI • IGIP • ASEE • IEEE Education Society • UICEE • http://www-pors.hit.no/~trondc/ har lenker til disse

 11. Bachelorstudier – bare en navneendring?Tja, forskning og meritering er nevnt. En del anerkjente læresteder spesialiserer seg på bachelorstudier, f.eks. Franklin W. Olin College of Engineering.Spesialisering vil kunne innebære bl.a.: • Behov for professorater innen ulike aspekt av lærings- og samarbeids-prosesser • Kombinerte faglig-/administrative stillinger på direktørnivå • Annen organisering, ikke minst med tanke på kompetansereformen • Høyere anseelse

 12. Forskerstyret Kjell Bratbergsengen, NTNU Trond Clausen, HiT Dag Coucheron, HiTø Erling Hammer, UiB Arne Johan Haugland, HiB Helge Nørstrud, NTNU Arrangementer m.v. Mjøs-uttalelse ”Forskning og forsknings-politikk i en ny virkelighet”, NTNU, mai 2000 ”Er forskning lønnsomt?”, Statoil, Rotvoll, oktober 2001 Medarrangør av ICEE 2001 Forskernes pris utdelt 2000 og 2001 Forbereder kronikkserie i riks-dekkende organer Nytt fra

More Related