bg 051 001 4 2 05 0001 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
проект № BG 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ" PowerPoint Presentation
Download Presentation
проект № BG 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ"

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

проект № BG 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ" - PowerPoint PPT Presentation

axel
116 Views
Download Presentation

проект № BG 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. проект№ BG 051РО001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти - УСПЕХ" бюджетна линия «Да направим училището привлекателно за младите хора» - ОПРЧР Администрира дирекция «Достъп до образование и подкрепа на развитието» - МОМН http://web.hit.bg/uspeh

 2. Ц Е Л Създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и такива с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, слаби резултати в урочната дейност и т.н.(трудни ученици). http://web.hit.bg/uspeh

 3. предварителни указания Организация провеждане ФИНАНСИРАНЕ http://web.hit.bg/uspeh

 4. Организация доброволен принцип по желание на учениците със съгласието на родителите самостоятелен електронен модул подробна инструкция на министъра спазване на нормативните разпоредби, касаещи системата на средното образование и ОПРЧР не се позволява http://web.hit.bg/uspeh

 5. ПРОВЕЖДАНЕ Занимания Учител/лектор Позволява се Тематични направления Тематичното разпределение Участници /ученици/ http://web.hit.bg/uspeh

 6. Финансиране От къде, как и колко? Допустими разходи Недопустими разходи http://web.hit.bg/uspeh

 7. ОБЛАСТИ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 12 области Примерни форми Примерни тематични направления http://web.hit.bg/uspeh

 8. 1. Природоматематически науки http://web.hit.bg/uspeh

 9. 2. Хуманитарни науки http://web.hit.bg/uspeh

 10. 3. Здравно образование http://web.hit.bg/uspeh

 11. 4. Здравословен начин на живот http://web.hit.bg/uspeh

 12. 5. Комуникативни умения на роден език http://web.hit.bg/uspeh

 13. 6.Комуникативни умения на чужд език http://web.hit.bg/uspeh

 14. 7. Математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите http://web.hit.bg/uspeh

 15. 8. Умения за самостоятелно учене и събиране на информация http://web.hit.bg/uspeh

 16. 9. Граждански компетентности - форми на поведение за успешно участие в социалния живот, разрешаване на конфликти http://web.hit.bg/uspeh

 17. 10. Предприемачество http://web.hit.bg/uspeh

 18. 11. Културни компетентности - изразяване на идеи, творчество емоционално и естетическо съпреживяване чрез музика, литература, пластични изкуства http://web.hit.bg/uspeh

 19. 12.Дигитални компетентности – използване на електронните средства в дейността, обработка на информация, използване на мултимедийни технологии с цел да се извлича, оценява, съхранява и представя информация http://web.hit.bg/uspeh

 20. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО И СПОРНА РАБОТА! http://web.hit.bg/uspeh