1 / 22

Šalčininkų rajono verslo informacijos centras 2005 11 09

Šalčininkų rajono verslo informacijos centras 2005 11 09. VšĮ Šalčininkų rajono verslo informacijos centras Lietuvos Respublikos pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Šalčininkų rajono verslo informacijos centras buvo įsteigtas 2003 metų lapkričio 4 dieną.

awena
Download Presentation

Šalčininkų rajono verslo informacijos centras 2005 11 09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Šalčininkų rajono verslo informacijos centras2005 1109

 2. VšĮ Šalčininkų rajono verslo informacijos centrasLietuvos Respublikos pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Šalčininkų rajono verslo informacijos centras buvo įsteigtas 2003 metų lapkričio 4 dieną.

 3. Centro steigėjai:Šalčininkų rajono savivaldybėLietuvos respublikos ūkio ministerija

 4. Verslo informacijos centras teikia šias informacines ir konsultacines paslaugas: • INFORMACIJA IR PATARIMAI PRADEDANTIESIEMS VERSLININKAMS • KONSULTACINĖS PASLAUGOS • VERSLO PLANAI • MOKYMO PASLAUGOS • IT PASLAUGOS • BIURO PASLAUGOS

 5. Pagrindinis Šalčininkų rajono verslo informacijos centro tikslas yra teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, kurių buveinė yra Šalčininkų rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, padėti verslo subjektams užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

 6. Verslo informacijos centro pagrindinis uždavinys: prisidėti prie rajono ekonominės ir socialinės plėtros skatinant smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą.

 7. Verslo būklė

 8. Informacija ir patarimai pradedantiesiems verslininkams: informacija, nauja ir aktuali, gauta iš įvairių šaltinių (Internetas, spauda, įvairių organizacijų pranešimai) verslininkams perduodama žodžiu, apsilankius centre, elektroniniu paštu, faksu arba telefonu2005 m. I-III ketv. bėgyje Verslo centro darbuotojai atsakė į 415 paklausimų, 34 % interesantų gavo informaciją apsilankę centre, 66 % įvairiomis ryšio priemonėmis.

 9. Konsultacinės paslaugos: konsultacijos teikiamos įvairiomis verslui aktualiomis temomis. Centro darbuotojai suteikė 156,17 val. (58 asm.) nemokamų konsultacijų (pradedantiesiems verslininkams, veikiančių įmonių vadovams ir darbuotojams). Konsultacijos buvo nemokomos, subsidijuotos Verslo centro dalininkų. Verslininkai konsultuojami individualiai, jiems rupimais klausimais.

 10. Mokymai ir seminarai: mokymai ir seminarai organizuojami pradedantiesiems verslininkams, įmonių vadovams ir darbuotojams įvairiomis paklausiomis temomis.

 11. Remiantis Savivaldybės užduotimi buvo sukurtos šios informacinės duomenų bazės: • Verslo informacinė bazė (laisvų pastatų kainos, laisvi žemės sklypai, investicijų žemėlapiai) • Duomenų bazė apie rajone privatizuojamus ir parduodamus objektus ir žemės sklypus. • Duomenų bazė apie lankytinas rajono vietas, teikiamas turizmo paslaugas, maršrutus, kaimo turizmo sodybas, užsiimančias agroturizmu. • Verslo informacinė bazė (rajono įmonės, jų veikla, verslo pasiūlymai, informacija verslo pradžios bei verslo plėtros klausimais)

 12. Šalčininkų rajono verslo informacijos centras partnerio teisėmis kartu su Švenčionių verslo informaciniu centru, kuris projekte yra pareiškėju, Ukmergės verslo informacijos centru ir Vilnijos verslo inkubatoriumi teikė paraišką PHARE 2002 Ekonominė ir socialinė sanglauda Lietuvoje programai, pagal 1 subsidijų schemą: Viešos paslaugos verslui. Projekto pavadinimas „Kompleksinis Vilniaus apskrities Švenčionių, Šalčininkų , Ukmergės ir Vilniaus rajonų mažųjų ir vidutinių įmonių rengimas įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas“.

 13. AČIŪ UŽ DEMĖSĮ !

More Related