Makroekonomia i wiczenia
Download
1 / 21

Makroekonomia I ?wiczenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Makroekonomia I Ćwiczenia. Ćwiczenia 2. Karol Strzeliński. Rynek Pracy. Rynek, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomia I ?wiczenia' - avram-lang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Makroekonomia i wiczenia
Makroekonomia I Ćwiczenia

Ćwiczenia 2

Karol Strzeliński


Rynek pracy
Rynek Pracy

 • Rynek, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej.

 • Ludność w wieku produkcyjnym (L, POP) – część ogólnej liczby ludności zdolna do pracy, w określonym w prawodawstwie danego kraju bądź przez urzędy statystyczne przedziale wiekowym (między prawną zdolnością do pracy, a wiekiem emerytalnym, zwykle w wieku 15-60/65 lat).

 • Populacja aktywnych zawodowo– zwana inaczej siłą roboczą (A, LF) – osoby w wieku produkcyjnym, które pracują lub są bezrobotne.

  LF = E + U


Rynek pracy1
Rynek Pracy

 • Pracujący (E) – wszyscy, którzy wykonywali pracę przynoszącą zarobek lub dochód.

  Pracujący na własny rachunek – Osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych.

 • Bezrobotni (U) – osoba w wieku 15-74 lat, która: w badanym tygodniu nie pracowała, jest gotowa podjąć pracę w ciągu następnych dwóch tygodni (także osoba, która czeka na jej rozpoczęcie), w ciągu ostatnich czterech tygodni poszukiwała aktywnie pracy (Definicja zgodna z BAEL oraz EUROSTAT oparta na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy).

  Bezrobotni zarejestrowani (Definicja GUS  http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-7546.htm


Rynek pracy2
Rynek Pracy

 • Populacja nieaktywnych zawodowo (N) – część ludności w wieku produkcyjnym, która nie pracuje i nie szuka pracy – np. osoby uczące się, inwalidzi, renciści i osoby niezdolne do pracy z innych powodów (pozbawieni wolności, wojskowi, bezdomni itp.).

  POP = LF + N


Rynek pracy3
Rynek Pracy

 • Bezrobotni długotrwale – osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy.

 • Pracodawca – Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i zatrudnia, co najmniej jednego pracownika najemnego.


Wska niki rynku pracy
Wskaźniki rynku pracy

 • Stopa aktywnośći zawodowej (współczynnik aktywności ekonomicznej) - stosunek liczby aktywnych zawodowo (A,LF) do liczby osób w wieku produkcyjnym (L,POP).

  a = A/L lub a= LF/POP

 • Stopa zatrudnienia – stosunek liczby osób pracujących (E) do ogółu ludności w wieku produkcyjnym (L, POP).

  e = E/L lub e= E/POP

 • Stopa bezrobocia – stosunek liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne (U), do ogółu ludności aktywnej zawodowo (A,LF).

  u = U/A lub u= U/LF


Przep ywy na rynku pracy

Pracujący

Dezaktywizacja zawodowa

zatrudnieni

Zwolnieni, odchodzący z pracy

Udany powrót, wejście

Zniechęceni

Bezrobotni

Nieaktywni

Nieudany powrót, wejście

Przepływy na rynku pracy


Poda pracy
Podaż pracy

 • Zasób czasu = praca + odpoczynek

 • Popyt na czas wolny jest zdeterminowany przez:

  • poziom dochodu,

  • ceny czasu wolnego (koszt alternatywny, czyli równowartość płacy),

  • preferencje pracownika,

 • efekt dochodowy – przy wzroście dochodów (od pewnego poziomu):

  • wzrostu popytu na czas wolny,

  • (caeteris paribus) spadek podaży pracy,

 • efekt substytucyjny – wzrost płacy (do pewnego poziomu):

  • spadek popytu na czas wolny)

  • wzrost płacy powoduje spadek popytu na czas wolny (wzrost podaży pracy)


Poda pracy1
Podaż pracy

 • Wzrost wynagrodzeń powoduje wystąpienie obu efektów jednocześnie, ale:

  • efekt substytucyjny – silniejszy przy niższym wyjściowym poziomie dochodu

  • efekt dochodowy – dla wysokiego poziomu płac realnych.


Popyt na prac

Krańcowy produkt pracy (MPL)

przyrost produkcji wynikający z zatrudnienia dodatkowego pracownika (caeteris paribus)

MPL > (w/p)

przedsiębiorstwa zwiększają zyski zwiększając zatrudnienie

MPL = (w/p)

przestają zwiększać zatrudnienie

przyrost zasobów innych czynników produkcji (np. kapitału rzeczowego)

przesunięcie się krzywej w górę

większe zapotrzebowanie na pracę

Popyt na pracęRodzaje bezrobocia ze wzgl du na przyczyn
Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę

 • Bezrobocie strukturalne – spowodowane strukturalnym niedostosowaniem popytu i podaży na rynku pracy. Struktura podaży pracy, czyli na przykład kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie, miejsce zamieszkania pracowników poszukujących pracy - jest inna niż struktura popytu na pracę, czyli oczekiwań pracodawców. Bezrobocie to wynika z ciągłych zmian struktury gospodarki.

 • Bezrobocie frykcyjne– jego źródłem są ciągle zmiany na rynku pracy – w każdym momencie czasu ktoś w gospodarce zmienia pracę (np. piekarz zostaje wyrzucony z pracy i idzie do pracy do innej piekarni). Za każdym razem upływa jednak pewien czas zanim znajdą oni następne zajęcie i przez ten czas mały procent osób aktywnych zawodowo jest przejściowo bezrobotny. Niemożliwy do obniżenia, minimalny poziom bezrobocia, wchodzi w skład bezrobocia naturalnego.


Rodzaje bezrobocia ze wzgl du na przyczyn1
Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę

Ponieważ bezrobocie frykcyjne jest nieuchronne, a wiele gospodarek boryka się także z problemem bezrobocia strukturalnego, to pewien poziom bezrobocia w gospodarce jest rzeczą normalną lub naturalną.

 • Naturalna stopa bezrobocia

  • rynek pracy znajduje się w stanie równowagi,

  • charakter całkowicie dobrowolny.

   Bezrobocie naturalne =

   = bezrobocie frykcyjne + bezrobocie strukturalne


Rodzaje bezrobocia ze wzgl du na przyczyn2
Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę

 • Bezrobocie keynsowskie lub koniunkturalne –wynika z niedostatecznego popytu na pracę. Powstaje w sytuacji, gdy produkcja danej gospodarki nie osiąga swego poziomu potencjalnego (pełne wykorzystane czynników produkcji).

 • Według Keynesa powodem tego jest niedostateczny zagregowany popyt, któremu towarzyszą sztywne płace realne (np. z powodu ustalenia płac minimalnych) i ceny: chociaż jest wielu pracowników chcących zatrudnić się za płacę niższą niż obserwowana na rynku pracy dla ludzi o podobnych kwalifikacjach, to ofert pracy nie ma.


Rodzaje bezrobocia ze wzgl du na przyczyn3
Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę

 • Bezrobocie klasyczne– wynika ze sztucznego ustalania płac powyżej poziomu równoważącego popyt z podażą na rynku pracy. Na skutek działalność związków zawodowych lub ustawodawstwa określającego płace minimalne.

 • Mimo dużej liczby pracowników chcących zatrudnić się za płacę niższą niż obserwowana na rynku pracy dla ludzi o podobnych kwalifikacjach, na skutek prawa i nacisków związków zawodowych nie mogą zostać zatrudnieni.

 • Podobne do keynesowskiego, wynika z niezrównoważenia popytu i podaży pracy. Różne są jednak powody tych rozbieżności.


Instytucje na rynku pracy
Instytucje na rynku pracy

 • płaca minimalna (* oznacza wartość równowadze)

  • (w/p)’ > (w/p)*,

 • związki zawodowe

  • negocjowanie poziomu w,

 • klin podatkowy

  • opodatkowanie dochodu wpływa na ND,

  • przesunięcie krzywej w lewo,

 • zasiłki dla bezrobotnych

  • zwiększenie POP,

  • zmniejszenie chęci podjęcia pracy,

  • wzrost N*.

(w/p)’

N’


Rynek pracy4
Rynek Pracy

Zadania


Krzywa philipsa

Stopa inflacji

Długookresowa krzywa Philipsa

Stopa bezrobocia

Krótkookresowa krzywa Philipsa

Krzywa Philipsa


Prawo okuna
Prawo Okuna

Gdzie: poziom produkcji przy pełnym zatrudnieniu, Y stan produkcji faktycznej, naturalna stopa bezrobocia, U obecny stan bezrobocia, c współczynnik zmienności.

Wzrost produkcji  wzrost zatrudnienia (firmy muszą zatrudnić dodatkowe osoby, bo inaczej nie mogłyby podnieść produkcji)


Makroekonomia i wiczenia1
Makroekonomia I Ćwiczenia

Dziękuje za uwagę