Laboratórium prenosových javov - PowerPoint PPT Presentation

laborat rium prenosov ch javov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laboratórium prenosových javov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laboratórium prenosových javov

play fullscreen
1 / 8
Laboratórium prenosových javov
137 Views
Download Presentation
aviv
Download Presentation

Laboratórium prenosových javov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Laboratórium prenosových javov • Umiestnenie: F 015 • Výučba predmetov: Energetické stroje a zariadenia • Konštrukčné riešenie tepelných energetických strojov • Energetické premeny • Vybavenie laboratória: zariadenia, prístroje a meracie linky sa používajú pre meranie: • - prenosu tepla žiarením, • - prenosu tepla vedením, • - prenosu tepla prúdením, • - prenosu tepla kondenzáciou, • Súčasťlaboratória: laboratórny splyňovač biomasy

  2. Vedecko-výskumný potenciál laboratória prenosových javov • Výsledky meraní možno uplatniť: • - pri riešení výskumných úloh v oblasti prenosových javov (tepla), • - pri prehlbovaní teoretických poznatkov experimentálnymi meraniami, • - pri realizácii laboratórnych meraní pre študentov a zabezpečovaní cvičení, • - pri riešení záverečných prác študentov (bakalárske práce, ročníkové projekty, diplomové práce, dizertačné práce).

  3. Výskum prenosu tepla pri nútenej konvekcii z ohrievanej steny rúrky do prúdiacej tekutiny • Časť meracej linky pre výskum prenosu tepla z ohrievanej steny rúrky do prúdiacej tekutiny (vzduchu). • Možnosť nastavenia režimu prúdenia: • - laminárne, - prechodné,- turbulentné prúdenie. • Meranieteplôt - termočlánky. • Meranie rýchlosti prúdenia - termoanemometer.

  4. Výskum prenosu tepla pri nútenej konvekciiz ohrievanej steny rúrky do prúdiacej tekutiny Rýchlostné a teplotné profily Rýchlostné profily v kruhovom potrubí pri rôznych prietokoch prúdiaceho média Teplotné profily pri rôznej povrchovej teplote

  5. Meranie prenosu tepla sálaním do guľového telesa Zariadenie umožňuje: meranie hustoty tepelného toku prenášaného sálaním medzi žiaričom a absorbujúcim telesom. S možnosťou nastavenia: - vzdialenosti medzi žiaričom a absorbujúcim telesom, - požadovanej povrchovej teploty žiariča. Pohľad na experimentálne zariadenie pre meranie hustoty tepelného toku prenášaného sálaním • Získané poznatky možno využiť aj pri: • určovaní tepelných strát energetických zariadení sálaním do okolia, • určovaní tepelného radiačného výkonu radiátora.

  6. Stacionárny prenos tepla kondukciou stenou valcového tvaru s vnútorným zdrojom tepla Experimentálne zariadenie pre výskum prenosu tepla vedením valcovou stenou s rôznymi hrúbkami tepelnej izolácie Hlavné časti zariadenia: - kovová rúrka, - elektrická špirála, - termočlánky, - tepelná izolácie. Z merania získame hodnoty koeficientov tepelnej vodivosti izolačných materiálov

  7. Výskum prenosu tepla pri kondenzácii sýtej vodnej pary Meracia linka pre výskum prenosu tepla pri blanovej kondenzácii čistej vodnej pary na povrchu chladenej vertikálnej kruhovej rúrky

  8. Meranie tepelnej vodivosti v tuhom prostredí prenosom molekulovou difúziou Zariadenie pozostáva z kovovej tyče, ktorej jeden koniec je ohrievaný a druhý je chladený vodou. Rozloženie teploty na jej povrchu je merané pomocou termočlánkov. Získané poznatky možno využiť pri určovaní koeficientov tepelnej vodivosti kovových materiálov Experimentálne zariadenie pre meranie tepelnej vodivosti kovových materiálov.