Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O RA E NORËS O ra e N o rës O o O o O o PowerPoint Presentation
Download Presentation
O RA E NORËS O ra e N o rës O o O o O o

O RA E NORËS O ra e N o rës O o O o O o

110 Views Download Presentation
Download Presentation

O RA E NORËS O ra e N o rës O o O o O o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ORAE NORËSOraeNorësOoOoOo Ciliështëtingulliiparë , qëdëgjohetnëfjalën ORA? Gjejfjalëtëtjera , qëfillojnëosekanëtingullin ‘O’. Gjejshkronjën ‘O’ , ‘o’nëAbetarenrrotulluese.

  2. ORËT E NËNËS Kush mundt’inumërojë Kush mundt’inumërojë gjithëatoorë , gjithëato net , sakohënënafoshnjënqënënapërkundi e mbajtinëdorë ? nëdjepçupën e vet!