Download
1 uvod spremembe clp uredbe n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Uvod - spremembe CLP Uredbe PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Uvod - spremembe CLP Uredbe

1. Uvod - spremembe CLP Uredbe

277 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Uvod - spremembe CLP Uredbe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Uvod - spremembe CLP Uredbe mag.Semira Hajrlahović Mehić mag. Tatjana Humar- Jurič Urad RS za kemikalije

 2. Vsebina delavnice: 9.30-11.30: • Pozdrav direktorja Urada RS za kemikalije • Uvod - spremembe CLP Uredbe • Prevajanje razvrstitev • Razvrščanja in označevanje snovi - praktični primeri 11.30 -12.00: Odmor 12.00 -14.00: • Uvod - kriteriji za razvrščanje in označevanjezmesi • Razvrščanja in označevanje zmesi - praktični primeri

 3. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (UL RS št 35/05, 54/07, 88/08) Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (UL RS št 67/05, 137/06, 88/08,81/09) Trenutna SLO/EU zakonodaja za ugotavljanje nevarnih lastnosti kemikalij:Predpisi na področju biocidov, detergentov, aerosolov in FFS, ki določajo dodatne pogoje zaoznačevanje! UREDBA 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe 1907/2006 ( že 5 x spremenjenja in dopolnjena)

 4. Pravne podlage EU: Trenutno (še) veljavne: • Direktiva za snovi (67/548/EEC) • Direktiva za pripravke (1999/45/EC) Komplementrana zakonodaja : • Uredba REACH • Uredba o testnih metodah (440/2008/ES) Direktivi in uredbe (z angleškimi čistopisi) najdete v slovenskem jeziku na spletni strani ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/legislation

 5. Spremembe Uredbe CLP ( 1272/2008) - postopno uveljavljanje : 1. ATP ( = 1. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 790/2009 ) 2. ATP (= 2. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 286/2011 ) 3. ATP (= 3. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 618/2012 ) 4. ATP (= 4. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 487/2013 ) 5. ATP (= 5. sprememba Uredbe 1272/2008 = 758/2013) 6. ATP (= 6. sprememba Uredbe 1272/2008 ) – v pripravi (sprejetje predvidoma v oktobru 2013)

 6. Spremembe Uredbe CLP ( 1272/2008) – postopno uveljavljanje (1): 1. ATP ( = 1. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 790/2009 ) obvezna uporaba od 1. decembra 2010 2. ATP (= 2. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 286/2011 ) obvezna uporaba (izjeme) : za snovi od 1. decembra 2012 za zmesi od 1. junija 2015 3. ATP (= 3. sprememba Uredbe1272/2008 = uredba 618/2012 ) za snovi obvezna uporaba od 1. decembra 2013 za zmesi od 1. junija 2015

 7. Spremembe Uredbe CLP ( 1272/2008) - postopno uveljavljanje (1): 4. ATP (= 4. sprememba Uredbe 1272/2008 = uredba 487/2013 ) za snovi obvezna uporaba od 1. decembra 2014 za zmesi od 1. junija 2015 5. ATP(= 5. sprememba Uredbe 1272/2008 = 758/2013 za snovi in zmesi obvezna uporaba od 10.avgusta 2013(Izjeme!) 6. ATP(= 6. sprememba Uredbe 1272/2008 v pripravi, sprejetje predvidoma v oktobru 2013) za snovi obvezna uporaba predvidoma od 1. aprila 2015 (spremembe priloge VI) za zmesi od 1. junija 2015 (spremembe priloge VI) (Izjeme!)

 8. ATP (sprememba uredbe CLP): • Spremembe: • priloge VI CLP uredbe (harmonizrane razvrstitve snovi!) • Dokončno se je uveljavila s 1.12.2010! UREDBA KOMISIJE (ES) št. 790/2009z dne 10. avgusta 2009ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008

 9. 2. ATP (sprememba uredbe CLP): UREDBA KOMISIJE (ES) št. 286/2011z dne 10. marec 2011ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Spremembe: dopolnjenje določbe za dodelitev stavkov o nevarnosti (H) in za označevanje majhnih embalaž • nove podkategorije za preobčutljivost dihal in kože • dopoljnen pregled meril za razvrščanje za dolgotrajne nevarnosti (kronična strupenost) za vodno okolje • nov razred nevarnosti za snovi in zmesi, nevarne za ozonski plašč:

 10. 2. ATP (sprememba uredbe CLP): • označevanje kemikalije: • *ki so jedke za kovino v embalaži = ali pod 125ml: • piktogram, H in P stavki se lahko izpustijo iz elementov etikete • *ki so v topljivi embalaži = ali pod 25ml za enkratno uporabo: • elementi etikete, se izpustijo za večino kategorij nevarnosti • - če se uporabita piktograma: • GHS02 ali GHS06 potem piktogram GHS04 NI obvezen

 11. 3. ATP (sprememba uredbe CLP): • Spremembe: • priloge VI CLP uredbe (harmonizrane razvrstitve snovi!) • Uveljavitev: • za snovi obvezna uporaba od 1. decembra 2013 • za zmesi od 1. junija 2015 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008

 12. 4. ATP (sprememba uredbe CLP): • Spremembe: • novi previdnosti stavki ( in ustrezni P stavki): • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. • H230 Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka • H231 Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/alitemperaturi • aerosoli: • če se zmes daje v promet v obliki aerosolnega razpršilnika, jo bo po novem potrebno razvrstiti glede na eksplozivne, oksidativne ali vnetljive lastnosti (če seveda izpolnjuje pogoje za to). • - arerosolov in posod, zaprtih z zapečatenim zapiralom za razprševanje, ki vsebujejo kemikalije , razvrščene kot nevarne za vdihavanje, ne bo potrebno opremiti z otipnim opozorilom. UREDBA KOMISIJE (ES) št.487/2013z dne 8.maj 2013 ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008

 13. 4. ATP (sprememba uredbe CLP): • Spremembe: • označevanje kemikalij, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne jedke za kožo in/ali oči: dopuščena bodo določena odstopanja od zahtev za označevanje v posebnih primerih kot npr. izpuščanje piktograma za jedkost na etiketi kemikalij namenjenih splošni uporabi • označevanje ≤ 10 ml notranje embalaže: dopuščeno bo izpuščanje vseh elementov označevanja, če bo zunanja ustrezno označena • navajanje piktogramov na etiketi: pri označevanju nevarnih kemikalij imata piktograma:GHS06 in GHS08 • prednost pred piktogramoma: GHS05 in GHS01 • spremeni se besedilo opombe 4 v prilogi VI uredbe CLP

 14. 5. ATP (sprememba uredbe CLP): Spremembe: priloge VI CLP uredbe (harmonizirane razvrstitve snovi!) Uveljavitev: za snovi in zmesi obvezna uporaba od 10.8.2013 Izjeme: dobavitelji, ki so snovi dali v promet pred začetkom veljavnosti te uredbe, NI potrebno ponovno označevanje in prepakiranje snovi) UREDBA KOMISIJE (ES) št. 758/2013 z dne 7. avgust 2013 ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008

 15. 6. ATP (sprememba uredbe CLP v pripravi ): • Spremembe: • - H in P stavki v hrvaškem jeziku • - priloge VI CLP uredbe (harmonizirane razvrstitve snovi!) • Uveljavitev: • - H in P stavki v hrvaškem jeziku: od 1.december 2014 • spremembe priloge VI: • za snovi obvezna uporaba od 1. aprila 2015 • za zmesi obvezna uporaba od 1. junija 2015 UREDBA KOMISIJE (ES) št. X z dne X 2013 ospremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008

 16. KORISTNE INFORMACIJE: Na spletni strani ECHA: • stara in novazakonodaja (v slo. jeziku, razen čistopisov) • smernice (delno v slo. jeziku) • najpogosteje zastavljena vprašanja (FAQ) (v ang. jeziku) • webinarji (v ang. jeziku)

 17. HVALA ZA POZORNOST!