Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Origin of the Philippine Music PowerPoint Presentation
Download Presentation
Origin of the Philippine Music

Origin of the Philippine Music

3904 Views Download Presentation
Download Presentation

Origin of the Philippine Music

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Origin of the Philippine Music

  2. Philippine Music Filipinos are known to be great musicians worldwide. This is due to their dedication and intense love for music. Even from its pre-Hispanic life, Filipinos expressed themselves through their ethnic musical instruments. These early settlers in fact played variety of musical instruments including flutes, nose flutes, and guitars to play appropriate songs in celebration of courtship, marriage, harvest and offerings. The music of the Philippines is a mixture of Indigenous, Asian, European and American Influences.

  3. Spanish and Mexican colonizers left their musical mark on the Philippines, introducing another rich culture, Christianity and its attendant religious music. The guitar and other instruments, as well as zarzuela (a form of operetta) were popular and soon became an important part of the customs and traditional elements of the culture of the Philippines. Awit and Kurido or Corrido (The earliest foreign-influenced Filipino entertainment) - a musical show of dances and songs replacing the ancient epics during the conversion of early Filipinos to Christianity. Local talents adapted and performed this musical form into several dialects such as Pampango, Ilokano, Ilongo, Tagalog and Bicol. Sarswela (Zarzuela), a pleasing show of combined acting and singing introduced by the Spanish in the late 19th century along with the arrival of American productions. That time, Zarzuelas were performed as a means of political protest and criticism against the colonizing Americans. Today, Zarzuelas are common festival shows taking part in commemorating the country's rich traditions.

  4. are lyrical songs popular in the Philippine Islands dating back to the Spanish period. Harana are traditional courtship songs in the Mexican-Spanish tradition based on the habanera rhythm while the Kundiman, which has pre-colonial origins from the Tagalog region, uses triple meter rhythm. Its lyrics depict a romantic theme, usually portraying love, passion, or sadness. Harana And Kundiman Phlippine culture and traditions is presented not only in music but also in dance, literature, architechture and fine arts. These are some examples of Philippine folksongs popularized according to the country's ethno-linguistic groups:

  5. TAGALOG: Bahay kubo Bahay kubo, kahit muntiAng halaman doon ay sari-sari,Singkamas at talong Sigarilyas at maniSitaw, bataw, pataniKundol, patola, upo't kalabasaAt saka meron pangLabanos, mustasaSibuyas, kamatisBawang at luyaSa paligid nito puno ng linga. Paruparong Bukid Paruparong bukid na lilipad-lipadSa gitna ng daan papagapagaspasIsang bara ang tapisIsang dangkal ang manggasAng sayang de kolaIsang piyesa ang sayadMay payneta pa siya -- uy!May suklay pa mandin -- uy!Nagwas de-ohetes ang palalabasinHaharap sa altar at mananalaminAt saka lalakad na pakendeng-kendeng.

  6. Magtanim ay di biro Magtanim ay di biroMaghapong nakayukoDi naman makatayoDi naman makaupoBisig ko'y namamanhidBaywang ko'y nangangawit.Binti ko'y namimintigSa pagkababad sa tubig.Kay-pagkasawing-paladNg inianak sa hirap,Ang bisig kung di iunat,Di kumita ng pilak. Sa umagang pagkagisingLahat ay iisipinKung saan may patanimMay masarap na pagkain.Halina, halina, mga kaliyag,Tayo'y magsipag-unat-unat.Magpanibago tayo ng lakasPara sa araw ng bukas(Braso ko'y namamanhidBaywang ko'y nangangawit.Binti ko'y namimintigSa pagkababad sa tubig.)

  7. Dandansoy Sarung Banggi Sarung banggi sa higdaanNakadangog ako hinuni nin sarung gamgamSa luba ko katoroganBako kundi simong boses iyo palan Dagos ako bangon si sakuyang mata binuklat,Kadtong kadikloman ako nangalagkalagSi sakong pagheling pasiring sa itaasNaheling ko simong lawog maliwanag Dandansoy, bayaan ta icaoPauli aco sa PayaoUgaling con icao hidlauonAng Payaw imo lang lantauon.Dandansoy, con imo apasonBisan tubig di magbalonUgaling con icao uhauonSa dalan magbobonbobon.

  8. ILOCANO: T i ayat Ti maysa nga ubing Pamulinawen  Ti ayat ti maysa nga ubing, Nasamsam-it ngem hasmin Kasla sabong nga apag-ukrad Iti bulan ti Abril Ti ayat ti maysa a lakay, Aglalo no agkabaw, Napait, napait, napait a makasubkar. Anansa a tao lelong, Agsapulka tay balo A kapadpad ta ubanmo Ken dayta tuppolmo Ta bay-am a panunuten Ti ayat ti maysa nga ubing Aglalo, aglalo no addan makin-aywanen. PamulinawenPusok imdengam man Toy umas-asug Agrayo ita sadiam. Panunotem man Dika pagintultulngan Toy agayat, agruknoy ita emmam. Itdem ta diak kalipatan Ta nasudi unay a nagan, Uray sadin' ti ayan, Lugar sadino man, Aw-awagak a di agsarday Ta naganmo a kasam-itan No malagipka, pusok ti mabang-aran!

  9. KAPAMPANGAN: Atin cu pung singsing Atin cu pung singsingMetung yang timpucanAmana que itiQuing indung ibatanSancan queng sininupQueng metung a cabanMewala ya itiE cu camalayan.Ing sucal ning lub cuSusucdul king banuaPicurus cung gamatBabo ning lamesaNinu mang manaquitQuing singsing cung manaCalulung pusu cuManginu ya caya.

  10.  is performed on ensembles comprising mandolin instruments of various sizes called banduria composed on the Iberian tradition. Other instruments including guitars, octavina, laud and double bass. Rondalla