39 1 po tky p semnictv a starov k literatura v esk ch zem ch n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích PowerPoint Presentation
Download Presentation
39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích - PowerPoint PPT Presentation

austin
251 Views
Download Presentation

39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Karel IV. svatý Václav 39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Jan Žižka Poznáš slavné osobnosti naší historie? Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Autor: Mgr. Eva Zralá

  2. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 3 863 1054 1125 2 šamanství islámu křesťanství pro více informací klikni ZDE a vyber 10. díl 1 Sámovy říše Velkomoravské říše Franské říše 39.2 Co již víme o počátcích české literatury? 5 Svatopluk a Spytihněv Mojmír a Stůjmír Konstantin a Metoděj • Počátky literatury v našich zemích • jsou spojeny s existencí …1… • psaná literatura se na našem území šířila v souvislosti s přijetím …2… • roku …3… přicházejí na žádost knížete …4… soluňští bratři … 5… , aby u nás šířili křesťanskou víru • bratři vytvořili na základě jihoslovanského nářečí z okolí Soluně jazyk, kterému dnes říkáme …6… • Konstantin vytvořil první slovanské písmo …7… 4 Rastislava Mojmíra Svatopluka Doplň do textu správné údaje. 7 azbuku hlaholici majuskule 6 pračeština staroslověnština českoslovenština

  3. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 9. století - asi 950 Staroslověnská literatura Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj 39.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Doznívání staroslověnské lit., latinská literatura latina X staroslověnština Sázavský klášter asi 950 – asi 1100 bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta laicizace literatury první česky psaná díla 12. století – 1. polovina 14. století 1346 - 1378 Česká literatura za Karla IV. Karlova univerzita (1348) Česká literatura v období husitství Jan Hus husitská revoluce Jiří z Poděbrad konec 14. století – polovina 15. století

  4. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura • Česká literatura za Karla IV. • příznivé podmínky pro rozvoj literatury (české i latinské) • založení Karlovy univerzity (1348) • Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) • legendy: Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu • milostná lyrika - „svítáníčka“: Stratilať jsem milého, Dřěvosa listem odievá • satirická žákovská poezie: Podkoní a žák, Hradecký rukopis • drama (nejprve jednoduché scénky vkládané do mše, časem se děj rozšiřuje, hraje se mimo kostel): Mastičkář • Období Velkomoravské říše • Konstantin – Cyril (827-869) a Metoděj (813-885) • překlady biblických textů do staroslověnštiny • Konstantin – veršovaný Proglas • jejich žáci – Život Konstantinův, Život Metodějův 39.4 Co si řekneme nového? • Období staroslověnské a latinské literatury • veršované legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava – starosl.; Kristiánova legenda – lat. • počátky češtiny: nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny(konec 10.stol.) • Česká literatura v období husitství • do češtiny přeložena bible • Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1409) • Mistr Jan Hus (asi 1369-1415) • rozvoj bojových písní: např. Ktož jsú boží bojovníci (sbírka Jistebnický kancionál) • Petr Chelčický (asi 1390-1460) • Počátky česky psané literatury • bohemika, glosy, první česky psaná věta (na zakládací listině litoměřické kapituly, poč. 13. stol.) • duchovní česká píseň Svatý Václave, vévodo české země (12. stol.) • kroniky: Kosmas -ChronicaBoemorum(Kronika česká, od bájných počátků českého národa po r. 1125, psaná lat.) • Dalimilova kronika (z poč. 14. stol., česky psaná, autor neznámý) • veršované vyprávění o Alexandru Velikém Alexandreis (konec 13. stol.)

  5. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Doplň text slavné bojové písně táborských vojsk dle poslechu (upraveno Danielem Landou): Kdož jste boží bojovníci Kdož jste boží bojovníci a _____________ jeho, prostež od _________ ___________ a doufejtež v něho, že konečně ________ s ním ___________. Kristus vám za__________ __________, ______________ víc slibuje, pakli kdo proň život složí, _________ míti __________; blaze ___________, kdož na pravdě sejde. 39.5 Procvičení a příklady Která tvrzení jsou pravdivá? Konstantin přijal po vstupu do kláštera jméno Ctirad. Konstantin vytvořil na základě malých písmen řecké abecedy první slovanské písmo – hlaholici. Kosmova Kronika česká je napsána staroslověnsky. Autorem Dalimilovy kroniky je Dalimil Štítný z Veleslavína. Jan Hus se stal rektorem Karlovy univerzity. Kterými státními svátky si připomínáme významné osobnosti tohoto období? Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasižny i uslyšiž, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všem, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Co je obsahem nejstarší dochované písně Hospodine, pomiluj ny? řešení: 1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. ANO

  6. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Ve kterém dokumentu je nejstarší písemně dochovaná česká věta? O čem tato věta je? „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest DolaszemuBogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ řešení: Jde o větu ze zakládací listiny litoměřické kapituly. překlad: Pavel daroval v Ploskovicích pozemek, Vlach daroval v Dolanech pozemek Bohu i svatému Štěpánu se dvěma poddanými na zádušním (tedy církevním) majetku, Bogučejem a Sedlatou. 39.6 Něco navíc pro šikovné • Zjisti význam následujících pojmů: • autobiografie • chorál • kancionál

  7. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Great Moravia 39.7 CLIL (Theoldestliterature in the Czech lands) The Saints Konstantin (i.e. Cyril) and Methodius Bohemian chronicle by kosmas charles IV charles university jan hus – john hus orjohnhuss LANGUAGES: Latin, OldChurch Slavonic, Czech, German Jan Hus atthestake

  8. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Správné odpovědi: b c d d 39.8 Test znalostí Test na známku

  9. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.9 Použité zdroje, citace Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2009, ISBN 978-80-7235-438-2 Svozil, Bohumil: Česká literatura ve zkratce 1, 1. vydání, Praha, Brána, 1997, ISBN 80-85946-51-3 Hanzová, Marie - Žáček, Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, 1. vydání, Havlíčkův Brod, FRAGMENT, 1999, ISBN 80-7200-282-1 www.wikipedie.cz www.google.cz www.youtube.com

  10. Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.10 Anotace