1 / 15

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled). PhDr. Pavel Beňo. Z historie poradenství …. Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908, kde v Bostonu (USA) …

Download Presentation

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Úvodní prezentace o poradenství(psychologický pohled) PhDr. Pavel Beňo

 2. Z historie poradenství … • Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa • Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908, kde v Bostonu (USA) … • „… ze snah několika lidumilů sdružených okolo Franka Parsonse … (vznikla) poradna pro mladé lidi, zejména nové přistěhovalce, aby jim pomohl najít práci.“ • 1909 - Clifford Beers: Duše, která se našla … • 1909 – Jessie Davis a jeho koncept poradenství ve škole … ( in Drapela,V., 1997)

 3. Čím poradenství není … • Není totožné s prací psychiatra … • Není „dávání rad“… • Nejde o „jednostrannou intervenční činnost (Tylerová, 1969 in Drapela, 1997) • Jde sice o „pomoc“, nikoli však o sociální práci nebo charitu v plném rozsahu – byť některé jejich prvky či rysy mohou být obsaženy (přechodně?) také v činnosti poradce …

 4. Čím Poradenství je … • Poradenství je „pomoc k sebepomoci“ • Poradenství je činnost, která vede k větší samostatnosti a autonomii klienta, zejména v dalším rozhodování a zvládání krizových situací … • Poradenství je vztah (2) rovnocenných lidí! • Poradenství je setkání lidských bytostí … • Poradenství je však také specifická situace, kde jednotlivé role mohou být předem určeny (předepsány) …

 5. Složky poradenství • Poradce • Klient • Pracovní aliance mezi poradcem a klientem (in Dryden,W. ,2006)

 6. Poradce „Příměsy“ , které vnáší do procesu • Být prospěšný (osobní orientace) • Příjímání a úcta ke klientovi • Schopnost naslouchat a „rozumět“-(zejména psych. bolesti z jejich úhlu pohledu!) • Terapeutické a komunikační dovednosti • Výcvik (a praxe!) • Osobnost (přednosti i nedostatky)

 7. Klient „Přísady“, které vnáší do procesu • Osobní bolest • Záměrné vyhledání pomoci • Osobní záležitosti (klientovo chování je funkcí problému s nimž zápasí mimo poradenství ?)

 8. Pracovní ALIANCE Mezi poradcem a klientem • Citová vazba mezi poradcem a klientem • „Cíle“ poradenství (kontrakt?) • „Úkoly“,které musíte – vy i klient – splnit, aby jste dosáhli těchto cílů • „Názory“, které máte – Vy i klient – na jednotlivé (význačné) aspekty problému klientů a na podstatu poradenství a na poradenský proces

 9. Poradenský proces „Většina západních psychologů chápe poradenský proces jako terapeutický vztah mezi poradcem a klientem.“ (Drapela 1997, str. 162) Poradenství = (psycho)terapie.. Opravdu? Jaký je Váš názor?

 10. Cíle poradenského procesu • Prohloubit sebepoznání a přijímat celou svou osobnost s jejími přednostmi i nedostatky • Získat informace potřebné pro závažná rozhodnutí (dysgrafie,volba povolání, mobbing v práci…) • Objevit svůj hlavní problém a jeho příčiny • Formulovat realistický plán pro řešení problému • Osvojit si schopnost dělat produktivní rozhodnutí • Rozvíjet svou osobnost – ve vztahu k sobě i jiným (Drapela, 1997) • Saturovat potřebu komunikace a lidské účasti …

 11. Vlastnosti poradenského Procesu • „Terapeutická“ atmosféra (vztah důvěry a bezpečí) • Záruka klientovy svobody (bez nátlaku, manipulace) • Cesta klienta k odpovědnosti (naučit se nést důsledky svých svobodných rozhodnutí …) • Záruka přijetí klienta poradcem (Rogers?) Rogersův mode sociální efektivnosti: a) acceptance, unconditional positive regard towards the klient … b) empathy: the ability to feel what the client feels … c) genuineness, congruence, honesty with the client … (viz Rogersův model v češtině) • Záruka důvěrnosti poradenského procesu

 12. Fáze poradenského procesu • Fáze navázání vztahu, vytvoření „terapeutické“ atmosféry a zjištění důvodu klientova příchodu • Fáze diagnózy klientova problému … • Fáze řešení problému – zásadní cíl a možnosti jeho dosažení • Fáze klientova konečného rozhodnutí a závěr poradenského procesu … (klientova psychická samostatnost) in Drapela V., 1997

 13. Osobnost poradce a jeho odbornákvalifikace (dle VictoraDrapely) • Schopnost přesně pochopit smysl klientových výroků (objektivní obsah + emotivní zabarvení…) • Schopnost aktivně naslouchat … • Schopnost shrnout obsah klientových výroků a opatrně interpretovat jejich smysl; • Schopnost taktně klientovi oponovat při nesouhlasu poradce nebo při rozporu s chováním klienta … • Schopnost dávat klientovi přesné a srozumitelné interpretace, které „potřebuje“ … • Schopnost vhodně zahajovat a končit poradenské rozhovory a stimulovat klienta je spolupráci …

 14. Proč se klienti nechávají ovlivňovat svým poradcem? • Protože jej/ji mají rádi nebo je pro něj nějakým způsobem přitažlivým/přitažlivou a nikoli jenom po tělesné stránce … (Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud se mi budeš líbit!) • Protože jej/ji považují za důvěryhodné… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud ti budu důvěřovat!) • Protože jim (klientům) imponuje jeho/její spolehlivost. Ta může zahrnovat i odborné znalosti a tituly… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud budu mít pocit, že víš o čem mluvíš!) • (in W. Dryden, 2006, str. 36)

 15. Použitá literatura Drapela, Victor., J.: Přehled teorií osobnosti Portál, s.r.o. Praha, 1997, 2. vydání Dryden, Windy : Poradenství / Stručný přehled Portál, s.r.o. Praha, 2008, 1. vydání

More Related