Download
vodn prezentace o poradenstv psychologick pohled n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Úvodní prezentace o poradenství (psychologický pohled)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Úvodní prezentace o poradenství(psychologický pohled) PhDr. Pavel Beňo

 2. Z historie poradenství … • Potřeba „poradit se“ existuje odjakživa • Stopy „psychologického poradenství“ jak tomu rozumíme dnes lze vysledovat až do roku 1908, kde v Bostonu (USA) … • „… ze snah několika lidumilů sdružených okolo Franka Parsonse … (vznikla) poradna pro mladé lidi, zejména nové přistěhovalce, aby jim pomohl najít práci.“ • 1909 - Clifford Beers: Duše, která se našla … • 1909 – Jessie Davis a jeho koncept poradenství ve škole … ( in Drapela,V., 1997)

 3. Čím poradenství není … • Není totožné s prací psychiatra … • Není „dávání rad“… • Nejde o „jednostrannou intervenční činnost (Tylerová, 1969 in Drapela, 1997) • Jde sice o „pomoc“, nikoli však o sociální práci nebo charitu v plném rozsahu – byť některé jejich prvky či rysy mohou být obsaženy (přechodně?) také v činnosti poradce …

 4. Čím Poradenství je … • Poradenství je „pomoc k sebepomoci“ • Poradenství je činnost, která vede k větší samostatnosti a autonomii klienta, zejména v dalším rozhodování a zvládání krizových situací … • Poradenství je vztah (2) rovnocenných lidí! • Poradenství je setkání lidských bytostí … • Poradenství je však také specifická situace, kde jednotlivé role mohou být předem určeny (předepsány) …

 5. Složky poradenství • Poradce • Klient • Pracovní aliance mezi poradcem a klientem (in Dryden,W. ,2006)

 6. Poradce „Příměsy“ , které vnáší do procesu • Být prospěšný (osobní orientace) • Příjímání a úcta ke klientovi • Schopnost naslouchat a „rozumět“-(zejména psych. bolesti z jejich úhlu pohledu!) • Terapeutické a komunikační dovednosti • Výcvik (a praxe!) • Osobnost (přednosti i nedostatky)

 7. Klient „Přísady“, které vnáší do procesu • Osobní bolest • Záměrné vyhledání pomoci • Osobní záležitosti (klientovo chování je funkcí problému s nimž zápasí mimo poradenství ?)

 8. Pracovní ALIANCE Mezi poradcem a klientem • Citová vazba mezi poradcem a klientem • „Cíle“ poradenství (kontrakt?) • „Úkoly“,které musíte – vy i klient – splnit, aby jste dosáhli těchto cílů • „Názory“, které máte – Vy i klient – na jednotlivé (význačné) aspekty problému klientů a na podstatu poradenství a na poradenský proces

 9. Poradenský proces „Většina západních psychologů chápe poradenský proces jako terapeutický vztah mezi poradcem a klientem.“ (Drapela 1997, str. 162) Poradenství = (psycho)terapie.. Opravdu? Jaký je Váš názor?

 10. Cíle poradenského procesu • Prohloubit sebepoznání a přijímat celou svou osobnost s jejími přednostmi i nedostatky • Získat informace potřebné pro závažná rozhodnutí (dysgrafie,volba povolání, mobbing v práci…) • Objevit svůj hlavní problém a jeho příčiny • Formulovat realistický plán pro řešení problému • Osvojit si schopnost dělat produktivní rozhodnutí • Rozvíjet svou osobnost – ve vztahu k sobě i jiným (Drapela, 1997) • Saturovat potřebu komunikace a lidské účasti …

 11. Vlastnosti poradenského Procesu • „Terapeutická“ atmosféra (vztah důvěry a bezpečí) • Záruka klientovy svobody (bez nátlaku, manipulace) • Cesta klienta k odpovědnosti (naučit se nést důsledky svých svobodných rozhodnutí …) • Záruka přijetí klienta poradcem (Rogers?) Rogersův mode sociální efektivnosti: a) acceptance, unconditional positive regard towards the klient … b) empathy: the ability to feel what the client feels … c) genuineness, congruence, honesty with the client … (viz Rogersův model v češtině) • Záruka důvěrnosti poradenského procesu

 12. Fáze poradenského procesu • Fáze navázání vztahu, vytvoření „terapeutické“ atmosféry a zjištění důvodu klientova příchodu • Fáze diagnózy klientova problému … • Fáze řešení problému – zásadní cíl a možnosti jeho dosažení • Fáze klientova konečného rozhodnutí a závěr poradenského procesu … (klientova psychická samostatnost) in Drapela V., 1997

 13. Osobnost poradce a jeho odbornákvalifikace (dle VictoraDrapely) • Schopnost přesně pochopit smysl klientových výroků (objektivní obsah + emotivní zabarvení…) • Schopnost aktivně naslouchat … • Schopnost shrnout obsah klientových výroků a opatrně interpretovat jejich smysl; • Schopnost taktně klientovi oponovat při nesouhlasu poradce nebo při rozporu s chováním klienta … • Schopnost dávat klientovi přesné a srozumitelné interpretace, které „potřebuje“ … • Schopnost vhodně zahajovat a končit poradenské rozhovory a stimulovat klienta je spolupráci …

 14. Proč se klienti nechávají ovlivňovat svým poradcem? • Protože jej/ji mají rádi nebo je pro něj nějakým způsobem přitažlivým/přitažlivou a nikoli jenom po tělesné stránce … (Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud se mi budeš líbit!) • Protože jej/ji považují za důvěryhodné… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud ti budu důvěřovat!) • Protože jim (klientům) imponuje jeho/její spolehlivost. Ta může zahrnovat i odborné znalosti a tituly… Budu tě poslouchat a věřit tomu, co říkáš, pokud budu mít pocit, že víš o čem mluvíš!) • (in W. Dryden, 2006, str. 36)

 15. Použitá literatura Drapela, Victor., J.: Přehled teorií osobnosti Portál, s.r.o. Praha, 1997, 2. vydání Dryden, Windy : Poradenství / Stručný přehled Portál, s.r.o. Praha, 2008, 1. vydání