Katarzyna panasz joanna grzegrz ka
Download
1 / 19

Katarzyna Panasz Joanna Grzegrzółka - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Przykłady ofert faktoringu , forfaitingu i sekurytyzacji oraz form likwidacji zatorów płatniczych (np. debt equity swaps , kredyty na wymagalne zobowiązania , kompensaty) na polskim rynku i zagranicą. Katarzyna Panasz Joanna Grzegrzółka. Faktoring w Polsce. Faktoring w Polsce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katarzyna Panasz Joanna Grzegrzółka' - astra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Katarzyna panasz joanna grzegrz ka

Przykłady ofert faktoringu, forfaitingu i sekurytyzacji oraz form likwidacji zatorów płatniczych (np. debt equity swaps, kredyty na wymagalne zobowiązania, kompensaty) na polskim rynku i zagranicą.

Katarzyna Panasz

Joanna GrzegrzółkaFaktoring w polsce1
Faktoring w Polsce

Raiffeisen

ING CF

 • Faktoring niepełny (z regresem)

 • Faktoring pełny (bez regresu)

 • Faktoring pełny z polisą Klienta

 • Faktoring odwrotny

 • Faktoring samorządowy

 • Mikrofaktoring

 • Inkaso faktoringowe

 • Program faktoringowy

 • Faktoring krajowy i eksportowy

 • Faktoring krajowy i eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności Odbiorcy (bez regresu)

 • Faktoring krajowy bez przejęcia ryzyka wypłacalności Odbiorcy (z regresem)

 • Faktoring krajowy lub eksportowy obsługowy (bez finansowania)

 • Windykacja

 • Faktoring odwróconyForfaiting w polsce
Forfaiting w Polsce

Forfaiting jest sposobem finansowania rozliczeń pomiędzy eksporterem a importerem. Polega na zbyciu przez eksportera wierzytelności o odroczonym terminie płatności, zabezpieczonych w formie weksla własnego importera lub traty (weksla trasowanego) akceptowanej przez importera.Importer przekazuje eksporterowi weksel jako zapłatę za dostarczony towar. Eksporter odstępuje weksel BRE Bankowi i natychmiast otrzymuje od niego zapłatę pomniejszoną o dyskonto. Nie ponosi przy tym odpowiedzialności za realizację weksla. BRE Bank (forfaiter) dyskontuje weksel bez prawa regresu do eksportera, a więc na własne ryzyko.Forfaiting stosowany jest w sytuacjach, gdy sprzedaż przez eksportera produktów lub usług wiąże się z udzieleniem przez niego kredytu kupieckiego. Kredyt może być zastąpiony forfaitingiem.Przedmiotem forfaitingu są z reguły wierzytelności średnio i długoterminowe, których okres zapadalności oscyluje w przedziale od roku do 10 lta. Zdarzają się również krótsze terminy. Forfaiting jest za stosowany zwyczaj w przypadku stosunkowo dużych i kosztownych dostaw.Przedmiotem forfaitingu mogą być wierzytelności handlowe, wekslowe bądź leasingowe. Muszą być to jednak wierzytelności już istniejące i w momencie transakcji forfaitingowej niewymagalne.


Forfaiting w polsce1
Forfaiting w Polsce

 • Korzyści

 • korzystny dla eksportera i najtańszy sposób finansowania jego transakcji

 • szybkie uzyskanie należności

 • poprawa płynności finansowej eksportera dzięki wcześniejszemu otrzymaniu należności

 • uniknięcie ewentualnych strat, jakie mógłby spowodować niewypłacalny dłużnik

 • oferowanie odbiorcom korzystnych form płatności (płatność odroczona), co stwarza możliwość zwiększenia wolumenu sprzedaży i wejścia na nowe rynki zbytu

 • uwolnienie eksportera od ryzyka handlowego, politycznego, kursowego i ryzyka stopy procentowej

 • zwiększenie sprzedaży poprzez bezpieczny eksport na rynki o wysokim stopniu ryzyka

 • uniknięcie potrzeby zaciągania kredytu dla sfinansowania odroczonych wierzytelności


Forfaiting w polsce2
Forfaiting w Polsce

Warunki

Warunkiem skorzystania z forfaitingu eksportowego jest istnienie zbywalnych wierzytelności eksportowych, wynikających z wiążącego kontraktu, umowy handlowej, do których prawa mogą zostać przeniesione na bank w drodze indosu lub cesji.Warunkiem skorzystania z forfaitingu importowego jest poddanie się przez importera procedurze kredytowej.Wszelkie opłaty negocjowane są indywidualnie – zależnie od terminów i poziomu ryzyka.

Najwi ksza w europie rodkowej i wschodniej sekurytyzacja z udzia em raiffeisen bank polska
Największa w Europie Środkowej i Wschodniej sekurytyzacja z udziałem Raiffeisen Bank Polska

Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) i czeski Raiffeisenbanka.s. (RBCZ) oraz niemiecki bank KfW przeprowadziły pierwszą w Europie Środkowej i Wschodniej transakcję syntetycznej sekurytyzacji aktywów. Obejmuje ona portfel kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce i Czechach o łącznej wartości 450 milionów euro, z czego na Polskę przypada 270 mln euro. Transakcja ta dotyczyła kredytów udzielonych 943 polskim i czeskim przedsiębiorstwom. Najdłuższy okres zapadalności tych kredytów wynosi 5 lat, a średnia wartość kredytu to 360 tys. euro. Transakcja polegała na przeniesieniu ryzyka niewypłacalności z portfeli obu banków na KfW poprzez swapy kredytowe (credit defaultswap). Odbywa się ona z wykorzystaniem platformy sekurytyzacyjnejKfW „Promise”, jednak zawierała dodatkowy element – KfW gromadził ryzyko z portfeli obu banków i zabezpieczał je w transakcji syntetycznej.. Transakcja przewidywała pięcioletni okres uzupełniania wygasających transakcji nowymi, które spełniają nałożone kryteria. Szacowany średni okres zapadalności swapów wynosi około 7 lat.


Przyk adowy proces wyboru nabywcy sekurytyzowanych wierzytelno ci
Przykładowy proces wyboru nabywcy sekurytyzowanych wierzytelności

1. Określenie parametrów portfela wierzytelności mającego ulec procesowi sekurytyzacji (rodzaj

i wielkość portfela, warunki prawne).

2. Ustalenie procedur prowadzących do wyboru nabywcy wierzytelności (np. przetarg

dopuszczający wyłącznie fundusze sekurytyzacyjne).

3. Podpisanie zobowiązania o poufności przez inwestorów i ich doradców.

4. Przekazanie inwestorom warunków przetargu oraz statystycznych danych o portfelu.

5. Przeprowadzenie przez inwestorów procesu due diligence wierzytelności (sytuacji finansowej i

zabezpieczeń prawnych).

6. Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużników (zgodnie z art. 326 ust. 3 ustawy o funduszach

inwestycyjnych wierzyciel zobowiązany jest wezwać dłużnika do zapłaty, wyznaczając mu

jednocześnie 30-dniowy termin do uregulowania zobowiązania przed sprzedażą należności do

funduszu sekurytyzacyjnego).

7. Złożenie ofert przez inwestorów, negocjowanie warunków umowy oraz postanowień cesji

(zakres odpowiedzialności, ewentualne dodatkowe obowiązki nabywcy związane z

wierzytelnościami regulujące sposób zamknięcia transakcji).

8. Wybranie inwestora.

9. Zamknięcie transakcji obejmuje szereg czynności poza podpisaniem umowy przelewu

wierzytelności i zapłatą ceny przez nabywcę. W tym czasie następuje przekazanie

dokumentacji dotyczącej wierzytelności i przeniesienie zabezpieczeń (np. sporządzenie i

wysłanie wniosków o ujawnienie nowego wierzyciela w księgach wieczystych oraz w rejestrze

zastawów).

10. Wysłanie kolejnego pisma do dłużników przez bank w terminie 14 dni od zawarcia umowy

przelewu wierzytelności (obowiązek taki wynika z art. 92 c ust. 2 prawa bankowego).


Kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny wierzytelności

 • Minimalna kwota kredytu konsolidacyjnego: 80 100 PLN

 • Waluta kredytu: PLN, CHF, USD, EUR, GBP

 • Korzystne oprocentowanie od 8,21% do 14,36%w PLNi od 4,46% do 10,61% w CHF

 • Kredytowanie do 75% wartości zabezpieczenia

 • Maksymalny czas spłaty kredytu konsolidacyjnego: 30 lat

 • Spłata możliwa w ratach równych lub malejących

 • Oferowany w ramach mPLANU


Kompensaty
Kompensaty wierzytelności

 • Firmy:


Kompensaty1
Kompensaty wierzytelności

 • Taryfy prowizji systemu IGK:

 • Minimalna wartość prowizji (zł): 100

 • Krotność prowizji za rezygnację: 3


Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy wierzytelności

 • Kto może skorzystać z kredytu obrotowego?

 • Przedsiębiorstwa działające ponad rok czasu

 • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce które nie mają obowiązku stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości

 • Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce które są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości

 • Osoby fizyczne wykonujące tzw. wolny zawód


Kredyt obrotowy1
Kredyt obrotowy wierzytelności

 • Charakterystyka kredytu

 • Minimalna kwota kredytu: 10.000 złotych lub równowartość w innej walucie

 • Maksymalna kwota kredytu: nie określona

 • Waluta: PLN, EUR, USD i CHF,

 • Okres kredytowania: do 3 lat, dla kredytów w CHF do 1 roku,

 • Stopa procentowa: stała lub zmienna

 • Płatność odsetek: miesięcznie lub kwartalnie

 • Płatność kapitału: w równych ratach miesięcznych lub kwartalnych, jednorazowo na koniec okresu kredytowania lub ratami o zróżnicowanej wysokości

 • Wcześniejsza spłata: możliwa w każdym momencie

 • Istnieje możliwość zmiany waluty kredytu obrotowego.


Kredyt obrotowy2
Kredyt obrotowy wierzytelności

 • ZabezpieczenieW przypadku kredytu obrotowego stosujemy następujące formy zabezpieczeń:

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Prawa Bankowego

 • Weksle własne in blanco

 • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w naszym banku oraz w szczególnych przypadkach pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez inne banki

 • Inne rodzaje zabezpieczenia akceptowane przez bank

 • Istnieje możliwość zmiany zabezpieczenia kredytu obrotowego.


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę. wierzytelności


ad