slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Genetika prokaryotní buňky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Genetika prokaryotní buňky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Genetika prokaryotní buňky - PowerPoint PPT Presentation


  • 276 Views
  • Uploaded on

Genetika prokaryotní buňky. Strategie Prokaryot = bakterie, archea Jsou jednoduché Malé - desetiny až desítky mikrometrů Reprodukce je nepohlavní Přizpůsobení je odkázáno na spontánní mutace předávání plazmidů rekombinace cizorodé DNA Rychlé množení - jeden cyklus trvá 20 minut .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Genetika prokaryotní buňky' - aspen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genetika prokaryotn bu ky

Genetika prokaryotní buňky

Strategie Prokaryot = bakterie, archea

Jsou jednoduché

Malé - desetiny až desítky mikrometrů

Reprodukce je nepohlavní

Přizpůsobení je odkázáno na

spontánní mutace

předávání plazmidů

rekombinace cizorodé DNA

Rychlé množení - jeden cyklus trvá 20 minut

stavba prokaryotn bu ky

Stavba prokaryotní buňky

Buňka ohraničena buněčnou stěnou, semipermeabilní membránou

Minimum organel = nemembránové

Nukleoid = kruhová DNA - není jádrem = bakteriální chromozom

Ribosomy uloženy volně v cytoplazmě, jsou menší než u eukaryot

Plazmidy = úseky DNA, v případě potřeby se včleňují do chromozomu

= nejsou pro buňku nepostradatelné

= mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům

Neobsahuje cytoskelet

plazmidy

Plazmidy

Kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakterií

Jejich až 50 kopií

Plazmid nese 1 nebo více genů

Replikují se nezávisle na hlavním chromozomu

Do jejich struktury se lehce začleňují i vyčleňují jiné geny

Mohou se začlenit i do hlavního chromosomu

Obsahují geny podmiňující rezistenci bakterií vůči antibiotikům

Obsahují geny podmiňující patogenitu bakerií

manipulaci s geny plazmidů zkoumá genové inženýrství

genetika prokaryotick bu ky

Genetika prokaryotické buňky

DNA = v cytoplazmě - genetická informace

Chromozom jen jeden kruhový - neobsahuje histony, připevněn k cytoplazmatické membráně

Na chromozomu leží za sebou geny

Počet genů 6 - 8 000

Ribosomy - probíhá na nich syntéza bílkovin

Nejaderná DNA = plazmid

= nejsou pro buňku nepostradatelné

= mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům !

charakteristika prokaryotick ho genu

Charakteristika prokaryotického genu

Je v jedinci vyjádřen jednou alelou = haploidie

Neobsahuje introny

Je součástí operonu

Není vázán na histony

Není přeáván do dceřinných buněk

slide8

Gen

Úsek DNA

Označujeme jej za vlohu nesoucí určitou vlastnost

Určuje pořadí AK v bílkovině

Určuje pořadí nukleotidů v RNA

Gen má své přesné místo na chromozom

pojmy

Pojmy

Replikace DNA = zdvojení = přenos genu z mateřské buňky na dceřinou

Exprese genu = realizace genetické informace do fenotypového znaku organismu  transkripcí a translací

Transkripce = přepis genu z DNA do m RNA - připojení k ribosomu

Translace genu = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů m RNA do pořadí AK v polypeptidickém řetězci

transkripce genov informace prokaryotn bu ky

Transkripce genové informace prokaryotní buňky

Transkripce = syntéza RNA = přepis DNA na RNA

Syntézu RNA katalyzuje enzym RNA polymeráza

funkce rna polymer zy

Funkce RNA polymerázy

a) spouští tvorbu ( elongaci ) RNA řetězce = párování nukleotidů

b)Připojí se na promotor DNA a začne transkriptovat určitý gen

spouští syntézu tří typů RNA = mRNA, tRNA, rRNA

replikovaný řetězec RNA obsahuje jen exony= kódující sekvence genu, neobsahuje introny

introny = úsek genun nenese genetickou informaci

regulace proteosynt zy

Regulace proteosyntézy

Informace na DNA je rozdělena na úseky - geny

3 typy genů

strukturní - podle nich se tvoří bílkoviny (proteosyntéza)

regulátorové - regulace transkripce - řídí strukturní geny

operátové geny - řídí syntézu r RNA, t RNA

operon

Operon

= úsek DNA , funguje jako jeden celek

= promotor + operátor + strukurní geny +

teminátor

sti operonu

Části operonu

promotor = začátek operonu, na něj se připojuje RNA polymeráza

operátor = místo pokud se naváže represor, zabránění přepisu

strukturní geny = následují po operátoru, podle nich se vytváří bílkovina

terminátor = místo, kde končí přepis, odpojuje se zde RNA - polymeráza

pr b h regulace proteosynt zy

Průběh regulace proteosyntézy

naváže - li se represor na operátor, je zablokována transkripce  netvoří se enzymy = represe

pokud buňka potřebuje tvořit enzymy, induktor se naváže na represor, uvolní se operátor  regulační gen zahájí transkripci ( RNA polymeráza se napojí na promotor - syntéza RNA - translace - řazení nukleotidů -tvorba bílkovin - terminace - odpojení RNA polymerázy + bíkoviny )

strukturní geny tvoří enzymy =přeměňují substrát = laktózu na produkt

produkt - funguje jako korepresor  uzavření operonu = indukce syntézy enzymů

proteosynt za bakterie escherichia coli

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

V jejím chromozomu je známo několik řad genů nazývaných operony

Operon = promotor + operační gen + strukturní gen

Promotor = zahajuje syntézu m RNA ( transkripci )

K promotoru se váže RNA polymeráza  oddělení vláken DNA

Operon se přepisuje do m RNA, řízen Regulačním genem

proteosynt za bakterie escherichia coli1

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

Regulační gen zahajuje přepis operonu do m RNA podle přítomnosti Induktoru a represoru

Induktor = substrát, je přeměněn enzymy operonu na produkt

Molekuly produktu působí jako korepresor

Regulační gen řídí produkci represoru

Represor se váže na operační gen a operon je uzavřený

proteosynt za bakterie escherichia coli2

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

Když je přítomen induktor ( substrát = laktóza ), represor se váže na induktor

Operační gen je volný, otevřený

Strukturní geny produkují enzymy, které přeměňují molekuly substrátu

Jakmile je substrát přeměněn na produkt, dochází k uzavření operonu = indukce syntézy enzymů

slide19

Zdroje :

HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720-0059-4.NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979.

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.

ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7.

Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5.

Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09].

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika