Genetika prokaryotn bu ky
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 259 Views
  • Uploaded on

Genetika prokaryotní buňky. Strategie Prokaryot = bakterie, archea Jsou jednoduché Malé - desetiny až desítky mikrometrů Reprodukce je nepohlavní Přizpůsobení je odkázáno na spontánní mutace předávání plazmidů rekombinace cizorodé DNA Rychlé množení - jeden cyklus trvá 20 minut .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - aspen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Genetika prokaryotn bu ky

Genetika prokaryotní buňky

Strategie Prokaryot = bakterie, archea

Jsou jednoduché

Malé - desetiny až desítky mikrometrů

Reprodukce je nepohlavní

Přizpůsobení je odkázáno na

spontánní mutace

předávání plazmidů

rekombinace cizorodé DNA

Rychlé množení - jeden cyklus trvá 20 minut


Stavba prokaryotn bu ky

Stavba prokaryotní buňky

Buňka ohraničena buněčnou stěnou, semipermeabilní membránou

Minimum organel = nemembránové

Nukleoid = kruhová DNA - není jádrem = bakteriální chromozom

Ribosomy uloženy volně v cytoplazmě, jsou menší než u eukaryot

Plazmidy = úseky DNA, v případě potřeby se včleňují do chromozomu

= nejsou pro buňku nepostradatelné

= mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům

Neobsahuje cytoskelet


Stavba prokaryotn bu ky1

Stavba prokaryotní buňky


Plazmidy

Plazmidy

Kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakterií

Jejich až 50 kopií

Plazmid nese 1 nebo více genů

Replikují se nezávisle na hlavním chromozomu

Do jejich struktury se lehce začleňují i vyčleňují jiné geny

Mohou se začlenit i do hlavního chromosomu

Obsahují geny podmiňující rezistenci bakterií vůči antibiotikům

Obsahují geny podmiňující patogenitu bakerií

manipulaci s geny plazmidů zkoumá genové inženýrství


Genetika prokaryotick bu ky

Genetika prokaryotické buňky

DNA = v cytoplazmě - genetická informace

Chromozom jen jeden kruhový - neobsahuje histony, připevněn k cytoplazmatické membráně

Na chromozomu leží za sebou geny

Počet genů 6 - 8 000

Ribosomy - probíhá na nich syntéza bílkovin

Nejaderná DNA = plazmid

= nejsou pro buňku nepostradatelné

= mohou nést gen pro odolnost vůči antibiotikům !


Charakteristika prokaryotick ho genu

Charakteristika prokaryotického genu

Je v jedinci vyjádřen jednou alelou = haploidie

Neobsahuje introny

Je součástí operonu

Není vázán na histony

Není přeáván do dceřinných buněk


Genetika prokaryotn bu ky

Gen

Úsek DNA

Označujeme jej za vlohu nesoucí určitou vlastnost

Určuje pořadí AK v bílkovině

Určuje pořadí nukleotidů v RNA

Gen má své přesné místo na chromozom


Pojmy

Pojmy

Replikace DNA = zdvojení = přenos genu z mateřské buňky na dceřinou

Exprese genu = realizace genetické informace do fenotypového znaku organismu  transkripcí a translací

Transkripce = přepis genu z DNA do m RNA - připojení k ribosomu

Translace genu = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů m RNA do pořadí AK v polypeptidickém řetězci


Transkripce genov informace prokaryotn bu ky

Transkripce genové informace prokaryotní buňky

Transkripce = syntéza RNA = přepis DNA na RNA

Syntézu RNA katalyzuje enzym RNA polymeráza


Funkce rna polymer zy

Funkce RNA polymerázy

a) spouští tvorbu ( elongaci ) RNA řetězce = párování nukleotidů

b)Připojí se na promotor DNA a začne transkriptovat určitý gen

spouští syntézu tří typů RNA = mRNA, tRNA, rRNA

replikovaný řetězec RNA obsahuje jen exony= kódující sekvence genu, neobsahuje introny

introny = úsek genun nenese genetickou informaci


Regulace proteosynt zy

Regulace proteosyntézy

Informace na DNA je rozdělena na úseky - geny

3 typy genů

strukturní - podle nich se tvoří bílkoviny (proteosyntéza)

regulátorové - regulace transkripce - řídí strukturní geny

operátové geny - řídí syntézu r RNA, t RNA


Operon

Operon

= úsek DNA , funguje jako jeden celek

= promotor + operátor + strukurní geny +

teminátor


Sti operonu

Části operonu

promotor = začátek operonu, na něj se připojuje RNA polymeráza

operátor = místo pokud se naváže represor, zabránění přepisu

strukturní geny = následují po operátoru, podle nich se vytváří bílkovina

terminátor = místo, kde končí přepis, odpojuje se zde RNA - polymeráza


Pr b h regulace proteosynt zy

Průběh regulace proteosyntézy

naváže - li se represor na operátor, je zablokována transkripce  netvoří se enzymy = represe

pokud buňka potřebuje tvořit enzymy, induktor se naváže na represor, uvolní se operátor  regulační gen zahájí transkripci ( RNA polymeráza se napojí na promotor - syntéza RNA - translace - řazení nukleotidů -tvorba bílkovin - terminace - odpojení RNA polymerázy + bíkoviny )

strukturní geny tvoří enzymy =přeměňují substrát = laktózu na produkt

produkt - funguje jako korepresor  uzavření operonu = indukce syntézy enzymů


Proteosynt za bakterie escherichia coli

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

V jejím chromozomu je známo několik řad genů nazývaných operony

Operon = promotor + operační gen + strukturní gen

Promotor = zahajuje syntézu m RNA ( transkripci )

K promotoru se váže RNA polymeráza  oddělení vláken DNA

Operon se přepisuje do m RNA, řízen Regulačním genem


Proteosynt za bakterie escherichia coli1

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

Regulační gen zahajuje přepis operonu do m RNA podle přítomnosti Induktoru a represoru

Induktor = substrát, je přeměněn enzymy operonu na produkt

Molekuly produktu působí jako korepresor

Regulační gen řídí produkci represoru

Represor se váže na operační gen a operon je uzavřený


Proteosynt za bakterie escherichia coli2

Proteosyntéza bakterie Escherichiacoli

Když je přítomen induktor ( substrát = laktóza ), represor se váže na induktor

Operační gen je volný, otevřený

Strukturní geny produkují enzymy, které přeměňují molekuly substrátu

Jakmile je substrát přeměněn na produkt, dochází k uzavření operonu = indukce syntézy enzymů


Genetika prokaryotn bu ky

Zdroje :

HANČOVÁ, Hana. Biologie v kostce I: Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie, genetika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, 112 s. ISBN 80-720-0059-4.NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Genetika. Praha, 1979.

JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.

ŠMARDA, Jan. Biologie pro psychology a pedagogy. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, 420 s. ISBN 978-80-7367-343-7.

Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, xxii, 797 s. ISBN 80-718-3268-5.

Genetika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001-2013 [cit. 2013-06-09].

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika