Deike Pahl , EU-kontoret 08.05.2012 - PowerPoint PPT Presentation

deike pahl eu kontoret 08 05 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Deike Pahl , EU-kontoret 08.05.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Deike Pahl , EU-kontoret 08.05.2012

play fullscreen
1 / 8
Deike Pahl , EU-kontoret 08.05.2012
139 Views
Download Presentation
ashby
Download Presentation

Deike Pahl , EU-kontoret 08.05.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DeikePahl, EU-kontoret08.05.2012 Marie Curie toppfinansiering og organisering på UiO

  2. Struktur av bidrag fra EU (ITN og IAPP)(Host Driven Actions) Merk: flat rates- allowances for category 1, 2 og 3 are given as flat rates and shouldalso be reported as flat rates

  3. Struktur av bidrag fra EU (IEF, IIF, etc.)(Individual Driven Actions) Merk: flat rates- allowances for category 1, 2, 3, 5 og 6 are given as flat rates and shouldalso be reported as flat rates

  4. Cat. 1: MonthlyLivingAllowanceToppfinansiering gjennom NFR • Marie Curie-satsene (MonthlyLivingAllowance) dekker ikke lønn for vanlig lønnsnivå for stipendiater eller PostDocer, derfor tilbyr Forskningsrådet toppfinansiering av Marie Curie-kandidater. • Link til ordningen for toppfinansiering av Marie Curie kandidater fra Forskingsrådet: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISTOPP/1253962019630?lang=no • Kontaktperson i Forskningsrådet er Merethe Moe (mm@forskningsradet.no)

  5. Cat. A: MonthlyLivingAllowanceToppfinansiering gjennom NFR • Marie Curie-satsene ("MonthlyLivingAllowance") dekker ikke lønn for vanlig lønnsnivå for stipendiater eller PostDocer, derfor tilbyr Forskningsrådet toppfinansiering av Marie Curie-kandidater. • Link til ordningen for toppfinansiering av Marie Curie kandidater fra Forskningsrådet: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/ISTOPP/1253962019630?lang=no • Kontaktperson i Forskningsrådet er Merethe Moe (mm@forskningsradet.no)

  6. Prosjektorganisering på UiO • For Marie Curie prosjektet og toppfinansieringen fra Forskningsrådet opprettes ett prosjekt ved UiO i prosjektserien 650 000 – 650 999 • Begge deler, inntekter fra EU og fra Forskningsrådet registreres på samme prosjektet • EU-inntekter på art 3401/3402 • NFR-inntekter på art 3470 • Rapporteringen: • EU: rapporteres faste satser angitt i GPF (EU-budsjett) OBS: toppfinansieringen ikke rapporteres til EU • Forskningsrådet: rapporteres mellomlegget mellom EU-satser og totale lønnskostnader.

  7. MonthlyLiving and MobilityAllowanceTilsetting basert på toppfinansering • For Marie Cuire-prosjekter gjelder de vanlige rutiner for ansettelse ved UiO (for eksempel stillingsutlysninger). Stillinger utlyses på europeisk nivå (for eks. EURAXESS). • Marie Curie-kandidater får norsk tarifflønn som er vanlig for vertsinstituttet. Mellomlegg mellom Marie Curie satser og tarifflønn er finansiert gjennom Forskningsrådets Toppfinansierings-ordning. • Marie Curie-kandidater får en spesiell arbeidskontrakt som er basert på UiOs standardkontrakt. Arbeidskontrakten inneholder noen ekstra paragrafer som presiserer lønn/ "LivingAllowance" og "MobilityAllowance". • Kontaktpersoner i OPA er Gabriela Halvorssen og Christopher Brown for utbetaling av lønn og MobilityAllowance

  8. MonthlyLivingAllowanceDokumentasjon av arbeidstid • Dokumentasjon av arbeidstid: • For ansatte som er ansatt på Marie Curie prosjekter skal det følges de vanlige rutinene som gjelder på den respektive host organisationen. • EU/REA krever en dokumentasjon for at stipendiat/PostDoc jobbet full tid på prosjektet. • EU/REA åpner for alternativer i dokumentasjon: arbeidskontrakter, lønnslipp, lablogg, publikasjoner, bidrag til konferanser, biblioteklogg • Det mest aksepterte og anbefalte måte er likevel dokumentasjonen i form av timelister (for eksempel ved en ekstern revisjon). • For ansatte som er delvis betalt av prosjektet kreves det alltid timelister.