slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PROSTŘEDKY VYNUCOVÁNÍ DODRŽOVÁNÍ PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Pravomoci orgánů veřejné správy. OPATŘENÍ PROTI NEGATIVNÍM VLIVŮM ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. POJMY - NEGATIVNÍ VLIVY ČLOVĚKA NA ŽP. NE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ' - arva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PROSTŘEDKY VYNUCOVÁNÍ

DODRŽOVÁNÍ PRÁVA

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

pravomoci org n ve ejn spr vy
Pravomoci orgánů veřejné správy

OPATŘENÍ PROTI NEGATIVNÍM

VLIVŮM ČLOVĚKA

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

slide3

POJMY - NEGATIVNÍ VLIVY ČLOVĚKA NA ŽP

NE

skutečná změna stavu ŽP

ANO

havárie

ANO

poškození

protiprávní jednání

ohrožení

ekologická újma

NE

znečištění ŽP

slide7

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

V OBLASTI

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

§§§§§§§§§§§§§

slide8

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

1. Deliktní odpovědnost

A. Správně právní odpovědnost.

B. Trestní odpovědnost.

2. Odpovědnost za ztráty na ŽP

A. Soukromo – právní, (škody)

B. Veřejno – právní, (újma)

slide9

Definice a funkce odpovědnosti

„Odpovědnost je druhotná (sekundární) povinnost každé osoby nést nepříznivé následky, vyplývající z porušení povinnosti původní (primární, originální).“

slide10

Povinnost může být stanovena:

a) přímo zákonem (ex lege),

b) na základě rozhodnutí (ex actu),

c) smluvně, dohodou (ex contractu).

Povinnosti mohou znít na povinnost:

A) něco činit,

B) něčeho se zdržet,

C) něco strpět.

Funkce ekologicko-právní odpovědnosti:

1. výchovná / preventivní funkce,

2. nápravná / kompenzační funkce,

3. stimulační funkce,

4. represivní funkce.

slide11

DELIKTNÍ ODPOVĚDNOST

Delikt znamená v širokém smyslu slova jakékoliv protiprávní jednání (čin).

 • Správně právní odpovědnost.
 • Trestní odpovědnost.

Dva druhy deliktní odpovědnosti:

 • Subjektivní odpovědnost - za zavinění.
 • II. Objektivní odpovědnost - za následek.
slide12

A. SPRÁVNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Správní odpovědnost představuje odpovědnost za správní delikty v širokém slova smyslu

Správněprávní odpovědnost OSOB

PRÁVNICKÝCH

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

FYZICKÝCH

slide13

ODPOVĚDNOST V OBLASTI ŽP

ZPRAVIDLA:

Objektivní - za výsledek (následek).

Absolutní - bez liberačních důvodů.

S omezenými moderačními důvody.

PROKAZUJE SE:

a) Protiprávní jednání

b) následek

c) Kauzální nexus (příčinná souvislost) mezi a) a b).

U ohrožovacích deliktů se prokazuje v podstatě jen protiprávní jednání.

slide14

VŠEOBECNĚ VŠECHNY TYPY SANKCÍ

Pro přestupky v oblasti ochrany životního prostředí, dle speciálních zákonů, však přicházejí v úvahu vždy POKUTY doplněné o ostatní sankce

slide15

Skutečná výše pokuty závisí na množství dalších okolností, z nichž nejvýznamnější jsou:

* nebezpečnost činu, včetně způsobu

jeho spáchání

* rozsah ohrožení nebo poškození ŽP

* opakování protiprávního jednání

* volné posouzení správního orgánu

Liberační důvod: Za správní delikt osoba neodpovídá, prokáže-li

že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno

požadovat, aby porušení právní povinnosti

zabránila.

slide16

Lhůty k ukládání pokut

Všeobecně jsou upraveny (souběžně) dvě lhůty pro ukládání sankcí:

OBJEKTIVNÍ

SUBJEKTIVNÍ

1, popř. 2 roky (od okamžiku, kdy se příslušný orgán dozvěděl o spáchání deliktu)

3, popř. 5 let (od okamžiku, kdy delikt byl spáchán)

slide17

B. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

Všechny trestné činy jsou v českém právu upraveny na základě subjektivní odpovědnosti, takže jde vždy výlučně o odpovědnost fyzických osob.

Nástroje trestního práva tudíž nelze aplikovat na právnické osoby, ale jen na jednotlivce za ně jednající.

slide18

MATERIÁLNÍ STRÁNKY

TRESTNÉHO ČINU

(objektivní stránka)

Trestný čin může být spáchán:

Jednáním (komisivní)

Nečinností (omisivní)

slide19

DUŠEVNÍ SLOŽKY TRESTNÉHO ČINU

(subjektivní stránka)

ZAVINĚNÍ v rámci subjektivní stránky trestného činu představuje buď:

ÚMYSL

NEDBALOST

přímý

nepřímý

vědomá

nevědomá

V podstatné většině soudně projednávaných trestných činů jde o jednání spáchaná z nedbalosti, resp. úmysl se zpravidla nepodaří prokázat.

slide21

OBECNÉ

Ohrožení a poškození životního prostředí –úmyslné.

§181a

OLEJ

(1) Kdo úmyslně znečistí nebo jiným způsobem poškodí půdu,

vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředítím,

že poruší předpisy o ochraně životního prostředí nebo předpisy

o ochraně a využívání přírodních zdrojů a na větším území,

na zvláště chráněném území nebo ve vodním zdroji, u něhož je

stanoveno ochranné pásmo, ohrozí společenstva nebo populace

volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin

(poškození životního prostředí), nebo kdo úmyslně poškození

životního prostředí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem

činnosti nebo peněžitým trestem.

slide22

OBECNÉ

Ohrožení a poškození životního prostředí –nedbalostní.

§181b

(1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší poškození

životního prostředí (181a) anebo ztíží jeho odvrácení

nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody

až na šest měsíců nebo zákazem činnosti

nebo peněžitým trestem.

slide23

ZVLÁŠTNÍ

§ 178a

§ 181c

Pytláctví.

Poškozování lesa těžbou.

§ 181e

Nakládání s nebezpečnými odpady.

§ 181f až 181h

Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

§ 203

Týrání zvířat.

slide24

TRESTY

Z MOŽNÝCH TRESTŮ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU V PODSTATĚ JEN:

TREST ODNĚTÍ SVOBODY

POKUTA

OBECNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE ZÁKAZ ČINNOSTI

slide25

PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY

 • Soukromo – právní.
 • Veřejno – právní.

NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

slide26

A. SOUKROMO - PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (zákon č. 40/1964 Sb., v úplném znění)

Část šestá - odpovědnost za škodu

Obecné preventivní ustanovení: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví majetku, na přírodě a životním prostředí“.

§ 415

Všeobecná odpovědnost za škodu – na základě subjektivní odpovědnosti: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“.

§ 420

Objektivní odpovědnost: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností“.

§ 420a

Finanční:

Skutečná škoda.

Ušlý zisk.

Naturální:

Uvedení do původního stavu.

slide27

Za škodu způsobenou provozní činností se přitom

podle § 420a považuje škoda způsobená:

- činností, která má provozní povahu, nebo věcí použitou

při činnosti,

- fyzikálními, chemickými, popřípadě biologickými vlivy

provozu na okolí,

- oprávněným prováděním nebo zajištěním prací, jimiž je

způsobena jinému škoda na nemovitosti nebo je mu

podstatně ztíženo nebo znemožněno užívání nemovitosti.

slide28

B. VEŘEJNO - PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

§

V oblasti veřejného práva je předmětná problematika upravena jak v obecném rozsahu v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, tak ve složkových úpravách.

Zvlášť je pak upravena odpovědnost za historické škody.

slide29

Zákon č. 17/1992 sb., o životním prostředí, v plném znění:

EKOLOGICKÁ ÚJMA (§10):

Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením jejich vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI OCHRANĚ ŽP (§27)

(1) Každý, kdo poškozováním životního prostředí nebo jiným protiprávním jednáním způsobil ekologickou újmu

je povinen obnovit přirozené funkce narušeného ekosystému nebo jeho části. Není-li to možné nebo účelné, je povinen ekologickou újmu nahradit jiným způsobem (náhradní plnění); není-li to možné, je povinen nahradit tuto újmu v penězích. Souběh těchto náhrad se nevylučuje. Způsob výpočtu ekologické újmy a další podrobnosti stanoví zvláštní předpis.

(§ 27 zákona o životním prostředí).

slide30

APLIKAČNÍ PROBLÉMY

 • a) Příslušný orgán: příslušný orgán státní správy bez
 • bližší specifikace.
 • b) Aktivní legitimace: stát, podrobnosti měl stanovit
 • zvláštní zákon.
 • c) Kvantifikace ekologické újmy: měla být upravena
 • zvláštním zákonem.
 • Absence procesních ustanovení.
 • Vztahuje se jen na protiprávní jednání.
slide31

ODPOVĚDNOST ZA HISTORICKÉ (STARÉ) ZÁTĚŽE

VĚCNĚ KE KLÍČOVÝM PATŘÍ:

a) škody na životním prostředí po Sovětské armádě,

popř. Armádě České republiky (ČSLA),

b) ekologické škody po původním vlastníkovi -

- státní podniky, JZD atd. - v rámci,

I. restituce či

II. Privatizace.

slide32

SLOŽKOVÉ ÚPRAVY

Jen náhrada za ztrátu či oslabení produkčních funkcí

a) Horní zákon pod pojmem důlní škody

rozumí škody na hmotném majetku

které byly způsobeny taxativně

vymezenými druhy hornické činnosti

(§ 36 horního zákona).

Na vypořádání důlních škod

se subsidiárně použijí předpisy

soukromého práva

(občanský zákoník).

slide33

b)

Geologický zákon

ve svém § 16 taktéž odkazuje

na občanský zákoník

(ve způsobu náhrady škody

však dává přednost

uvedení do původního

stavu).

slide34

c)Lesní zákon stanovuje povinnost toho, kdo poškodí nebo

ohrozí les, učinit opatření k zabránění či zmírnění škodlivých

následků. Při vyčíslování škod se vychází z vyhlášky

Ministerstva zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu

výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

Výše škod na produktech s výjimkou dřeva,

na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků,

na sadebním materiálu lesních dřevin,

na porostech semenných plantáží

a jejich produkci, na vyrobených

sortimentech surového dříví

apod. se zjišťuje podle

zákona č. 151/1997 Sb.,

o oceňování

majetku.

slide35

ODPOVĚDNOST ZA EKOLOGICKOU ÚJMU

Zákon č. 167/2008 Sb, o předcházení ekologické újmě

Odpovědná osoba:

 • provozovatel nebezpečných činností vymezených přílohou
 • jiný provozovatel jen, jde-li o chráněné druhy a jejich stanoviště
 • stát: a) vznikla-li újma povolenou činností – nejde o protiprávní čin
  • b) vznikla-li újma činností neuvedenou v příloze (mimo ad 2)
  • c) jedná-li se o (starou) ekologickou zátěž

1) V případě bezprostředně hrozící ekologické újmy provozovatel neprodleně provede nezbytná preventivní opatření ze zákona.

2) Příslušný orgán zajistí bez zbytečného odkladu provedení nezbytných preventivních opatření sám, pokud je bezodkladně nebo ve stanovené lhůtě neprovede provozovatel, nebo není-li provozovatel znám.

Preventivní opatření:

Nápravná opatření:

1) primární obnova t.j. uvedení do původního stavu

2) kompenzační obnova tj. odstranění nebo zmírnění ekologické

zátěže způsobem: a) "zdroj za zdroj" - "služba za službu",

nelze-li takto postupovat:

b) na základě bodového ohodnocení ekologické újmy a bodového ohodnocení

kompenzace (Hessenská metoda)

slide36

?

NÁVRH NA NOVOU ÚPRAVU: odstraňování (starých)ekologických zátěží

Ekologická zátěž = ekologická újma u které :

1. není známá či neexistuje odpovědná osoba

2. je odpovědná osoba insolventní

3. osoba se odpovědnosti zprostila, nebo není povinna

nápravná opatření provést, nebo nelze-li již řízení

o odstranění ekologické újmy zahájit

slide37

zjištění či podezření

vlastník nemovitosti

ANO

NE

oznámení úřadu

zavedení do evidence + záznam v KN

za další vznik ekologické újmy či havárie odpovídá vlastník

analýza rizik úřadem

ANO

vyloučení rizika další ekologické újmy či havárie

NE

monitoring + případně změna v užívání stavby či pozemku + případně preventivní nebo bezprostřední opatření

výmaz z evidence + výmaz záznamu z KN

odstranění zátěže - kompenzační nápravná opatření nebo

- na náklady státu

d kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST

www.petrzilek.cz