Download
ayo belajar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
panca indra PowerPoint Presentation
Download Presentation
panca indra

panca indra

415 Views Download Presentation
Download Presentation

panca indra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AyoBelajar LANJUT

  2. Pancaindera TERDIRI DARI : 1. MATA 2. TELINGA 3. LIDAH 4. HIDUNG 5. KULIT Lanjut

  3. Matamelihat Telingamendengar Lidahmengecap rasa Hidungmembau Next Slide Kulitperaba Lanjuat

  4. MATA MATA berfungsisebagaiinderapenglihatan. MATA terdiridariduabagian, yaitu : Bagianluar Bagiandalam Lanjut

  5. BagianLuar Lanjut alis Kelopakmata Bulumata Kelenjarmata • Alis Mata:Alismatabergunauntukmencegahmasuknyakeringatkedalammata. • • Kelopak Mata: Bergunauntukmenutup bola mata. • Fungsikelopakmatayaituberkedipbertujuanuntukmembasahimata, menggiringkotorankeluardarimata, danmengistirahatkan retina dariterpaancahaya yang terusmenerus. • • KelenjarMata : menghasilkan air mata. • Air matabergunauntukmembasahikornea, melindungimatadarikuman, danmenjagamatadanbagiandalamkelopakmata agar tetapsehatdanlembut. • • BuluMata :kegunaanbulumatauntukmengurangicahayayang masukkemataapabilacahayanyaterlalukuatdanmencegahdebudankotoran agar tidakmasukkedalammata.

  6. . BagianDalam Lanjut • Lapisan Sclera adalahlapisanterluar yang berwarnaputih, kecualibgaiandepantidakberwarnaataubening. Bagian yang beningtersebutdinamakankornea.Korneaberfungsimenerimarangsangberupacahayadanmeneruskannyakebagianmata yang lebihdalam. • • LapisanKoroid,adalahlapisantengah yang banyakmengandungpembuluhdarah. Lapisankoroidmembentuk iris (selaputpelangi).Warna iris menentukanwarnamataseseorang.Irisberfungsimengaturbanyaksedikitnyacahaya yang masukkemata.Ditengah iris terdapatcelah yang disebutanakmataataupupil.Pupilmerupakantempatlewatnyacahayamenujuretina.Jikacahayaterlaluterang, maka pupil mengecil.Danjikacahayaterlaluredup, maka pupil melebar. • • Retina atauSelaputJala, merupakanbagian yang sangatpekaterhadapcahaya. • • Lensa Mata, merupakansebuahbendabening yang berbentukcembung. • Lensamataberfungsimeneruskandanmengumpulkancahayaataubayanganbenda agar jatuhtepatdi retina. • • Otot Mata,bergunauntukmenambatkan bola matapadadindingdalamronggamatadanmenggerakkan bola mata. • • Saraf Mata,berfungsiuntukmeneruskanrangsangcahaya yang diterimasel-selreseptorkesusunansarafpusatdiotak.

  7. PROSES MELIHAT ProsesmelihatpadamatadimulaidariPantulancahayadarisuatubendamasukmelalui pupil kemudianditeruskankedalamlensamata. Olehlensamata, cahayadiarahkansehinggabayanganbendajatuhpadaretina.Ujung-ujungsarafdi retina menyampaikanbayanganbendaitukeotak.Selanjutnya, otakmengolahbayangantersebutsehinggakitadapatmelihatbendatersebut. KLIK DI SINI Lanjut

  8. GangguanatauKelainan Mata • Rabun Jauh (Miopi) :Orangyang menderitarabunjauhtidakdapatmelihatsuatubendadenganjelasapabilajaraknyajauh.Penderitarabunjauhditolongdenganmenggunakankacamata yang berlensacekung(lensanegatif). • Rabun Dekat (Hipermetropi) : Penderitarabundekattidakdapatmelihatbendakecildidekatnya. Penderitaditolongmenggunakankacamataberlensacembung (lensapositif) • Rabun Tua (Presbiopi) : Biasanyadideritaolehorangberusialanjut. Penderitadapatditolongdenganmenggunakankacamataberlensarangkap. Kacamataberlensarangkapadalahkacamata yang terdiriataslensapositifdanlensanegatif. • Rabun Senja (Hemerolopi) : Penderitarabunsenjatidakdapatmelihatbendasecarajelaspadawaktusenjahari. Hal tersebutdisebabkanpenderitakekuranganvitamin A. Lanjut

  9. Cara MemeliharaKesehatan Mata • Makanmakanan yang mengandung vitamin A sepertisayurandanbuah-buahan • Janganmembacadibawahpenerangan yang terlaluredupatauterlaluterang • Saatmembaca, jaraktulisandenganmatadiusahakansekitar 30 cm • Janganmembacabukuataumenontontelevisisambilberbaring; • Hindarkanmatadarikotoranataudebu. Lanjut