1 / 9

OBVESTILA ZBORNICA

OBVESTILA ZBORNICA. POKLICNA MATURA Izpraševalce za 2. predmet PM opozarjam, da je potrebno: do petka, 18. 5. 2012, pripraviti ustna vprašanja z odgovori. POKLICNA MATURA. Vse izpraševalce pri PM opozarjam, da je potrebno:

arnie
Download Presentation

OBVESTILA ZBORNICA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. OBVESTILAZBORNICA

  2. POKLICNA MATURA • Izpraševalce za 2. predmet PM opozarjam, da je potrebno: • do petka, 18. 5. 2012, pripraviti ustna • vprašanja z odgovori.

  3. POKLICNA MATURA • Vse izpraševalce pri PM opozarjam, da je potrebno: • za 1. in 3. predmet PM do petka, 25. 5. 2012, oddati 1 • komplet 35 različnih izpitnih listkov za ustni del izpita, • za 2. predmet PM do petka, 25. 5. 2012, oddati 2 • kompleta (1 za izpraševanje - izpit in 1 za izpraševalca z • odgovori) 35 različnih izpitnih listkov za ustni del izpita.

  4. RAZREDNIKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV • Prosim vas, da dijake opozorite, da je potrebno pred podelitvijo spričeval (25. 5. 2012), urediti vse obveznosti, ki se nanašajo na: • učbeniški sklad, • izposojo v šolski knjižnici, • plačilo malice, • plačilo položnic za ID in fotokopije …

  5. e-REDOVALNICAV e-redovalnici NI DOVOLJENO ocen popravljati, brisati ali dodajati ZA NAZAJ!!!e-redovalnica se „backup-ira“ in ugotovljene so bile posamezne spremembe !!!

  6. TOREK, 8. maj 2012Ob 16h so govorilne ure. Konferenca odpade.

  7. ČETRTEK, 10. maj 2012Od 9h dalje FOTOGRAFIRANJE DIJAKOV.

  8. PETEK in SOBOTA, 11. in 12. maj 2012Srečanje (druženje) delavcev biotehniških šol v Novi Gorici. Svojo udeležbo potrditi najkasneje do torka zaradi organizacije pouka v petek. Pouk poteka ta dan za dijake nemoteno. Za odsotne učitelje se organizirajo suplence.

  9. POKLICNA MATURA – predpreizkus ČETRTEK, 10. 5. 2012 ob 14.30 IZDELEK OZ. STORITEV VETERINA SODELUJOČI UČITELJI Božidar DAMJAN Andreja GRAČNER Simon GRAČNER Marija KOLMANIČ B. Andrej KOSTREVC Lea OBLAK Klementina PERKO Andrej PODJAVORŠEK Jasmina ROČENOVIČ Helena SLIVNJAK R. Kristina ŠKET Tomaž TRAMŠEK

More Related