zbornica varnosti in zdravja pri delu mednarodna konferenca n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MEDNARODNA KONFERENCA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MEDNARODNA KONFERENCA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MEDNARODNA KONFERENCA - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MEDNARODNA KONFERENCA. “USPEŠNI DELAJO VARNO IN ZDRAVO”. STARANJE DELAVCEV Izziv za slovensko stroko varnosti in zdravja pri delu. Brdo, 7.11.2008. Mirko Vošner, univ. dipl. inž. STARANJE PREBIVALSTVA - pomemben izziv za EU kot za RS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU MEDNARODNA KONFERENCA' - flower


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zbornica varnosti in zdravja pri delu mednarodna konferenca

ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELUMEDNARODNA KONFERENCA

“USPEŠNI DELAJO VARNO IN ZDRAVO”

STARANJE DELAVCEV

Izziv za slovensko stroko varnosti in zdravja pri delu

Brdo, 7.11.2008

Mirko Vošner, univ. dipl. inž.

slide2
STARANJE PREBIVALSTVA -pomemben izziv za EU kot za RS

Na zmožnost gospodarske rasti bo med

drugim vplivalo:

 • Upadanje deleža aktivnega prebivalstva
 • Povečanje števila upokojenega prebivalstva

praviloma sledi

REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA(podaljševanje starostne meje in delovne dobe za upokojitev)

slide3
SLOVENIJA mora poleg umne rabe prostora, omejenih surovinskih virov in kapitala, smotrno uporabljati predvsem

ČLOVEŠKI / DELOVNI POTENCIAL

gospodarska rastzaposlenost

 • Slovenija je na področju človeškega kapitala, zaposlovanja in trga dela na ravni povprečja EU
 • TRG DELA s strukturnimi neskladji
  • Prenizka izobrazbena raven
  • Visok delež nezahtevnih delovnih mestposledično vpliva na raven VZD
reforma pokojninskega sistema
REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA

Prenehanje zavarovalne dobe s povečanjem

(beneficirana delovna doba)

OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Vključena vsa delovna mesta:

 • Za katere se je ob uveljavitvi ZPIZ-1 štela zavarovalna doba s povečanjem
 • Jih kot takšna določi posebna komisija (MDDSZ)
 • So določena v posebnem zakonu

Vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje KD - ODPZ

_____________________________________________________________________

♂delavce (25 let), ♀delavke (23 let) pokojninske dobe na DM, kjer se šteje zavarovalna doba s povečanjem (ostanejo nespremenjene pravice na ZPIZ-u)

RAZEN za:

obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje

Vir:http://www.kapitalska-druzba.si/_files/279/poslovanje_sodpz_eur.pdf

pravno varstvo starej ih delavcev 55 let zdr
PRAVNO VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV (55+ let)-ZDR
 • VARSTVO PRED ODPOVEDJO POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV
 • PREPOVED OPRAVLJANJA NADURNEGA IN NOČNEGA DELA
 • DODATNI DNEVI LETNEGA DOPUSTA
 • KRAJŠI DELOVNI ČAS (delna upokojitev)
vpliv staranja delavcev na varnost in zdravje delavcev
VPLIV STARANJA DELAVCEV navarnost in zdravje delavcev

Pozitivni vpliv starejših delavcev na VZD zaradi:

 • pridobljenih delovnih izkušenj,
 • dobrega poznavanja delovnih procesov,
 • obvladovanje tveganj VZD
slide8
Negativni vpliv zaradi:
 • podcenjevanja nevarnosti pri delu,
 • slabšega reakcijskega časa (čas odzivnosti na nevarnost)
 • poslabšanje psiho-fizične kondicije,
 • hitrejše utrujenosti
 • spremenjene oz. zmanjšane delazmožnosti,
 • povečan bolniški stalež- absentizem
 • težje prilagodljivosti na nove delovne razmere / delovno okolje
 • generacijskih razhajanj v delovnem okolju
 • sprememb motivacijskih vrednot za delo

ki posredno vplivajo na:

 povečano število poškodb na delu,

 negativne kazalce zdravja (absentizem,idr.),

 povečane stroške zdravstvene (ZZZS) in pokojninske (ZPIZ) blagajne.

regulacija sistema vzd
REGULACIJA SISTEMA VZD

1.)Regulator:DRŽAVA (+/-)nujen postopen umik !

- regulira delovanje sistema VZD

- nadzorna vloga IRSD (zaradi obsega dela objektivno izgublja svojo vlogo)

- sodna praksa- izplačane odškodnine za posledice nesreče pri delu

- visoka raven solidarnosti in vzajemnosti med delodajalci (ista prispevna

stopnja zavarovanja ne glede na rizik VZD- NESTIMULATIVNO !)

- (ne)uvedba diferencirane prispevne stopnje za zavarovanje rizikov iz VZD

Rok uvedbe:1.1.2009 (???)

- nadzira podjetja z dovoljenjem za delo iz VZD (učinkovitost ???)

- vprašljiv interes prenosa javnih pooblastil sistema VZD na Zbornico VZD

- vzpodbudo delodajalcem z davčno politiko za večja investiranja v visoko

tehnologijo oz. v DM z večjo dodano vrednostjo

IZGUBLJENIDEALEN ČAS KONJUKTURE zlasti v gospodarsko intenzivnih panogah (gradbeništvo, predelovalna industrija, …)

regulacija sistema vzd1
REGULACIJA SISTEMA VZD

2.)Regulator:ZAVAROVALNICE (ZPIZ, ZZZS, …) (+/-)

nujno hitrejše uvajanje!

- uvedba zavarovanj rizikov VZD - diferencirana prispevna stopnja glede na OCENO TVEGANJA podjetja

- uvedba različnih finančnih stimulacij za delodajalce

- uvedba posebnega nadzora v podjetjih s povečanimi deleži nesreč pri delu, boleznin, poklicnih bolezni in obolenj v zvezi s delom, invalidskih upokojitev, … v primerjavi z delovno panogo oz. dejavnostjo

- neznatni učinki zavarovalnic- regresni zahtevki ZZZS (povračilo stroškov zdravljenja poškodb na delu)

regulacija sistema vzd2
REGULACIJA SISTEMA VZD

3.)Regulator:PODJETJA / DELODAJALCI (+/-)nujno postopno uvajanje!

-uvedba doslednega plačevanja stroškov povzročenih zaradi neustrezne ravni VZD (nujen predpogoj !)

-uvedba vaučerskega sistema za izvajanje nalog VZD za samostojne podjetnike, mikro in mala podjetja

OPZS, GZS, ZZZS, ZPIZ

Zbornica VZD

Vloga

zbornic in zavarovalnic

regulacija sistema vzd3
REGULACIJA SISTEMA VZD

4.)Regulator:ZBORNICA VZD

-priprava poenotene metodologije za oceno tveganja tipičnih/primerljivih delovnih mest

-usposabljanja strokovnih delavcev za NOTRANJE PRESOJEVALCE sistema OHSAS 18001/2007

-prevzem javnih pooblastil s področja VZD (usposabljanje, strokovni izpiti, podeljevanje/odvzem dovoljenj za delo,….) -predpogoj za večjo strokovnost in učinkovitost stroke varnosti pri delu

-podpora zmanjševanju vseh tistih administrativnih ovir, ki ne znižujejo raven VZD zaposlenih

-večja svetovalna vloga delodajalcem (zlasti s.p., mikro in malim podjetjem) ter interesnim zbornicam in združenjem (GZS, OPZS,…)

UVEDBA VAUČERSKEGA SISTEMA za izvajanje strok. nalog VZD

pobude stroke za obvladovanje tveganj vzd za starej e delavce
POBUDE STROKE za obvladovanje tveganj VZD za starejše delavce
 • Načrtovanje in planiranje zaposlovanja kadrov

-premeščanje starejših delavcev

 • REVIZIJA ocene tveganja

-določitev DM glede na specifične zahteve STAREJŠIH DELAVCEV (sodelovanje s pooblaščenimi zdravniki)

-priprava relevantnih podatkov s področja VZD za oceno delazmožnosti na senatih invalidskih komisij I. in II. stopnje

-poudarek na zdravstveni zmožnosti starejših delavcev

 • Dopolnitev obsega preventivnih zdravstvenih pregledov

-obseg in kriteriji preventivnih zdravstvenih pregledov starejših delavcev

pobude stroke za obvladovanje tveganj vzd za starej e delavce1
POBUDE STROKE za obvladovanje tveganj VZD za starejše delavce
 • Dopolnjeni / spremenjeni programi usposabljanj

-prilagoditi izobraževalne programe za dodatna usposabljanja

(notranja prekvalifikacija) zaradi upadanja delazmožnosti,

 • Usmerjen nadzor strokovnih delavcev glede izvajanja ukrepov VZD na DM

-upoštevanje in spoštovanje zdravstvenih omejitev (preventivni zdravstveni pregledi, senat IK), uporaba OVO

 • Dolgoročno izboljšanje delovnih pogojev in delovnega okolja

-ekološke in ergonomske izboljšave delovnih mest

 • Vzpodbujanje zdravega načina življenja

-načrtovana rekreacija,

-odmori med delom,

-prehrana med delom,

-rekreativno zdravljenje (posebna oblika vzpodbude za starejše delavce)

slide19

POBUDE STROKE za obvladovanje tveganj VZD za starejše delavce

 • Uvajanje različnih oblik delovnega časa

-sprememba izmenskega dela (nočno delo), ki zmanjšujejo

negativni vpliv na dnevni bioritem delavca, (sistem; 2+2+2)

-krajši delovni čas,

 • Razbremenitev delavcev na posebej težkih in nevarnih delovnih nalogah

-skupinsko delo, delovni TEAM

 • Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje– ODPZ

-pobuda za določitev DM z ODPZ (vloga MDDSZ)

 • Pravočasno uvajanje in usposabljanje starejših delavcev pri uvajanju novihpostopkov dela(upravni delavci, …)

-informatika, zakonodaja, tehnologija, idr.

pobude stroke za obvladovanje tveganj vzd za starej e delavce2
POBUDE STROKE za obvladovanje tveganj VZD za starejše delavce
 • Posebno pozornost posvetiti psihičnim obremenitvam in stresu na DM (upravni delavci, javni sektor)
 • Spodbujati delodajalce za nabavo sodobnejše tehnologije (predvsem vloga države skozi stimulativno davčno politiko)
 • Poenotenje meril in metodologij za izvajanje ključnih strokovnih nalog VZD (večja konkurenčnost, znižanje stroškov)
 • Intenzivnejše strokovno sodelovanje s pooblaščenimi zdravniki
 • Vzpodbujanje stroke VZD za uporabo orodij standarda OHSAS 18001-2007
 • Vzpostaviti sistem EVIDENTIRANJA NEVARNIH DOGODKOV(pomembna vloga starejših- izkušenih delavcev)
 • Aktivna vključitev stroke VZD v Strategijo EU 2007-2012

25 % zmanjšanje števila nesreč pri delu

zaklju ek
ZAKLJUČEK
 • Staranje delovne sile na TRGU DELA je nezadržen pojav, ki ga povzročajo tako gospodarski, socialni, demografski, politični in drugi dejavniki
 • Za daljše ohranjanje AKTIVNE delovne populacije je NUJNOST vzpostavitve še učinkovitejših ukrepov VZD za dvig ravni VZD
 • Vzpostaviti ustrezne pogoje za delovanje sistema “družbeneodgovornosti” (tudi do zagotavljanja višje ravni VZD) pri delodajalcih
 • Varni in zdravi delovni pogoji so GARANT za daljšo delovno dobo ter s tem večjo delovno-pravno in socialno varnost zaposlenih, kar nedvomno povečuje ekonomsko moč države oz. njen BDP.