2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Представяне на проекта PowerPoint Presentation
Download Presentation
Представяне на проекта

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Представяне на проекта - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Оперативна пр о грама „Околна среда 2007 – 2013“ Проект DIR - 5113024-1-48 „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” София, 17 декември 2013 г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Представяне на проекта


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 2013

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ПроектDIR - 5113024-1-48„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза”София, 17 декември 2013 г.

Този документ е създаден с финансовата продкрепа на ЕС чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013 г.“

slide2
Представяне на проекта

Оперативна програма „Околна среда2007-2013 г.” - Приоритетна ос 3: “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”

Стойност на проекта: 9 886 792 лева

85 % - ЕФРР; 15 % - национално съфинансиране

Място: Територията на цялата страна, вкл.изключителна икономическа зона на Черно море

Времева рамка: Януари 2012 – Март 2015 г. (39 месеца)

Бенефициент: Изпълнителна агенция по околна среда - Заповед РД-23/13.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите за предоставяне на БФП

slide3
Обосновка на проекта

Управление на биологичното разнообразие, основано на конкретна, надеждна и научно обоснована информация за видовете и местообитанията.

Изпълнение на ангажиментите на Република България по Чл.6, чл.11 и Чл.17 на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна и по Чл.12 на Директива 2009/147/ЕИО за опазване на дивите птици.

Изпълнение на изискванията на ЗООС, ЗБР, ЗЗТ за провеждане на наблюдения и оценка на състоянието на биологичното разнообразие

slide4
Цели на проекта

Обща цел:

Проучване и оценка на състоянието на видовеи техните местообитания, включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР)

Специфични цели:

Развитие на НСМБР чрез включване на нови схеми за теренни наблюдения;

Набиране на актуална информация за разпространението и числеността на видове от НСМБР на национално ниво;

Внедряване на нови/ съвременни методи за оценка на състоянието на видове от НСМБР на национално ниво

slide5
Целеви групи

Безгръбначни животни – 130 вида

Риби – 52 вида

Земноводни и влечуги – 20 вида

Бозайници (без китоподобни) – 13 вида

Висши растения (199 вида), мъхове(14 вида) и гъби (16 вида) – общо 229 вида

Гнездящи птици – 253 вида

Китоподобни бозайници – 3 вида

slide6
Конкретни цели

Набиране на актуална информация за численост и разпространение на видове от групите безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби, гнездящи птици

Оценка на състоянието на видове от групите безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби, гнездящи птици, използвайки комплексен показател и скала за оценка

Оценка и картиране на численост и плътност на популации китоподобни, оценка на природозащитното състояние на китоподобните с нужната детайлност

Разработване и внедряване на нови (генетични) методи за оценка на състоянието на видове

slide7
Дейности по проекта

Дейност 1: Управление на проекта

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Доставка на техническо оборудване

Дейност 3: Теренни проучвания за разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници, висши растения, мъхове и гъби

Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете

Дейност 5: Теренни проучвания за разпространение и численост на гнездящи видове птици в България

Дейност 6: Теренни проучвания за разпространение и численост на китободобни

Дейност 7: Информация и публичност

Дейност 8: Одит на проекта

slide8
Управление на проекта

Екип за управление – 10 човека

9 служители на ИАОС, 1 външен консултант ОП:

Ръководител на проекта – Красимира Аврамова, ИАОС

Координатор на проекта– Мадлена Станимирова, ИАОС

Административен сътрудник и съхранение на документацията на проекта – Латинка Божкова, ИАОС

Експерт финансови дейности – Мариела Милева, ИАОС

Експерт счетоводство – Георги Игнатиев, ИАОС

Експерт обществени поръчки – Агенция “Стратегма”

Експерт юрист – Светослав Чушков, ИАОС

Експерти мониторинг и докладване – Мадлена Станимирова, Павел Беличев, ИАОС

Експерт нередности – Мария Миладинова, ИАОС

Експерт информация и публичност – Цветелина Иванова, ИАОС

slide9
Управление на проекта - продължение

Експертна група - 12 човека

3 служители (ИАОС), 9 външни консултанти:

Ръководител на Експертната група – Невена Иванова, ИАОС

Консултант – безгръбначни животни – Денис Градинаров

Консултант – висши растения, мъхове и гъби – Анна Гавраилова

Консултант – риби – Младен Ангелов

Консултант – земноводни и влечуги – Деян Духалов

Консултант – бозайници – Кръстьо Димитров

Консултант – птици (1 теренни проучвания) – Красимир Киров

Консултант – птици (2 оценки и докладване) – Людмил Асенов

Консултант – китоподобни – Виолета Евтимова

Консултант – биостатистика – Елена Ташева-Терзиева

Експерт – НСМБР и бази данни – Радослав Станчев, ИАОС

Експерт – пространствени даннии бази данни – Дойчин Деличев, ИАОС

slide10
Изпълнители

Дейност 2: Доставка на техническо оборудване

Дейност 3: Теренни проучвания на разпространение и численост на безгръбначни животни, риби, земноводни и влечуги, бозайници (без китоподобни), висши растения, мъхове и гъби

 • Група Безгръбначни животни - Обединение “Фортис-НПМ-ИБЕИ”
 • Група Риби - Обединение “Фортис-НПМ-ИБЕИ”
 • Група Земноводни и влечуги - Обединение “Фортис-НПМ-ИБЕИ”
 • Група Бозайници – „Обединение за дейности за дивата природа“
 • Група Висши растения, мъхове и гъби – „ИБЕИ - БАН“

Дейност 4: Разработване и внедряване на генетични методи за установяване състоянието на видовете кафява мечка, вълк, дива котка и рис

 • Обединение “Аква - Балкани” (предстои подписване на договор)
slide11
Изпълнители

Дейност 5: Теренни проучвания на разпространение и численост на гнездящи видове птици в България

 • Консорциум „ЕНВЕКО“

Дейност6:Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобни

 • Предстои провеждане на открита процедура за избор на изпълнител

Дейност 7: Информация и публичност

 • СД “Минерва” – Изработване и доставка на информационни материали”
 • “ЮРАПЕЛ КОМЮНИКЕЙШЪНС” ЕООД – Организиране и провеждане на информационни събития

Дейност 8: Одит на проекта

 • “Грант Торнтон” ООД
slide12
Одит на проекта
 • Проверка и сертификация на разходи в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС
 • Текущ одит - Изготвяне на месечни междинни одитни доклади за извършени проверки и констатации относно верността, надеждността и документирането на отчетените разходи, в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС
 • Изготвяне на окончателен одитен доклад - след приключване на проекта в съответствие с изискванията на УО/МЗ на ОПОС
slide13
Индикатори за изпълнението на проекта
 • Разработени и внедрени методики за теренни проучвания – 10 броя
 • Актуализирани методики за теренни проучвания – 10 броя
 • Извършени проучвания (7 биологични групи) – 7 броя
 • Извършени теренни проучвания на видове – 700 броя
 • Разработени комплексни показатели за оценка на състоянието на избрани видове със съответни скали за оценка – 500 броя
 • Извършени оценки за състояние на отделните биологични групи –7 броя
 • Апробирани и внедрени пространствени екосистемни модели за оценка и прогноза – 7 броя
 • Разработени и внедрени генетични методи за установяване състоянието на избрани видовете – 4 броя
 • Изготвени, отпечатани и разпространени информационни материали (брошури и листовки) – 10 броя
 • Проведени информационни събития (конференции, информационни дни, информационни срещи – 11 броя