slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Представяне на проект PowerPoint Presentation
Download Presentation
Представяне на проект

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Представяне на проект - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ. Представяне на проект “Повишаване на професионалната компетентност на администрацията в община Божурище чрез специализирано обучение” Договор за безвъзмездна финансова помощ №А12-22-139/05.04.2013г.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Представяне на проект


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

НАЧАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Представяне на проект

“Повишаване на професионалната компетентност на администрацията в община Божурище чрез специализирано обучение”

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№А12-22-139/05.04.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

31.07.2013г.

slide3

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел : Повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност чрез обучения в администрацията на община Божурище

Специфични цели: Провеждане на обучения за подобряване на ключовите компетенции и повишаване на квалификацията и професионализма, обвързани с дейността на служителите

slide4

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целева група на проекта са всички служители на администрацията, вкл. заместник кметове, кметове на кметства и кметски наместници

slide5

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ - 1

ДЕЙНОСТ 1:

Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация

Под-дейност 1.1. Подбрани обучения от каталога на Институт за публична администрация за 2013г.

- Управление и оценка на изпълнението – 7 участника;

- Държавен протокол и церемониал – 4 участника;

- Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми – 8 участника;

- Практическа аспекти в работата на звената по човешки ресурси – 1 участник;

- Конфликт на интереси – правна рамка и практики – 15 участника;

- Основни производства по АПК /за юристи/ - 2 участника;

- Семеен кодекс и кодекс на МЧП – 10 участника;

- Електронни таблици с MS EXCEL /базов курс/ - 7 участника;

- Електронни таблици с MS EXCEL /напреднали/ - 12 участника;

- Презентационни умения.MS POWER POINT – 3 участника;

- Разговорен английски език /надграждащ курс/ - 9 участника

- Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD – 20 участника.

slide6

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ - 2

Очаквани резултати

Под-дейност 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ

- Подобряване на презентативните умения – 11 участника;

- Обучения за работа с граждани от уязвими групи – 40 участника;

- Обучения в ключови компетентности /екипна ефективност; лична ефективност; ефективно лидерство/ - 40 участника.

Под-дейност 1.3. Провеждане на специализирани обучения пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват

- Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период - 9 участника;

- Надграждащо обучение по издаване на удостоверения от регистрите на населението – 11 участника

slide7

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ - 3

ДЕЙНОСТ 2:

Дейности , свързани с осигуряването на информация и публичност

2.1. Провеждане на две пресконференции – 1 начална и 1 финална

2.2. Изработване на информационни брошури – 100 бр.

ДЕЙНОСТ 3:

Дейности , свързани с управлението на проекта

3.1. Формиране на екип за управление на проекта

3.2. Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител по дейност 1.2. и 1.3. и дейност 2

slide8

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Проведени 17 обучения , обхващащи всички служители на общината;
 • Получени 209 сертификата;
 • Повишаване квалификация на служителите в общината;
 • Реализирани дейности по информация и публичност;
 • Реализирани дейности за управление на проекта
slide9

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Общата стойност на проекта е

69 602,60 лева

100 % Финансиране от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

slide10

Продължителност на проекта

12 месеца

05.04.2013г. – 05.04.2014г.

slide11

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За изпълнение на проекта със заповед на кмета на община Божурище е определен екип за управление на проекта, който включва :

Ръководител на проекта – Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище;

Счетоводител на проекта – Румяна Василева – гл.специалист в отдел “Финанси, бюджет и човешки ресурси”.

8

slide12

КАКВО Е ИЗПЪЛНЕНО

 • Назначен екип за управление на проекта
 • Проведени обществени поръчки за избор на изпълнител на дейностите
 • - 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ
 • - 1.3. Провеждане на специализирани обучения пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват - Осигуряване на информация и публичност по проекта
slide13

ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА

ИНСТИТУТ ПО ПУБИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Под-дейност 1.1. Подбрани обучения от каталога на Институт за публична администрация за 2013г.

“ГУОКОНСУЛТ –БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Под-дейност 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ

Под-дейност 1.3. Провеждане на специализирани обучения пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват

“Е ПРИНТ “ ЕООД

Осигуряване на информация и публичност по проекта