seminarieuppgift i tik kursen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarieuppgift i TIK-kursen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarieuppgift i TIK-kursen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
armando-patrick

Seminarieuppgift i TIK-kursen - PowerPoint PPT Presentation

163 Views
Download Presentation
Seminarieuppgift i TIK-kursen
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminarieuppgift i TIK-kursen

 2. Mål • Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning. • Sammanfatta resultatet av undersökningen i skriftlig och muntlig form. • Granska en annan grupps muntliga och skriftliga presentation.

 3. Gruppindelning till projektuppgift • Birgitta - Grupp B, P ” Beskrivning av medicinteknisk produkt för behandling av kranskärlssjukdom och hur den används här idag. • Britta - Grupp M, L –”Felkällor i ultraljudsmätningar_ tekniska resp. artefakter” • Gösta - Grupp A , C – ”Risker vid mekanisk ventilation” • Kaj - Grupp H, I –”Mätning av hjärtfrekvens variation _metodologiskt, resp. klinisk tillämping” • Kalle - Grupp D, E – ”Metoder för invasiv blodtrycksmätning ” • Kalle – Grupp O, N_”Jämf. ambulans och helikopter transp” • Mats-Grupp F, G– ”Användning av biosensorer inom intensivvår d” • Stig - Grupp J, K – ”Metoder att mäta arteriellt blodflöde vid kardiovaskulär sjukdom”

 4. Handledare • Mats Nilsson (Mats.Nilsson@sth.kth.se) - grupp: F, GKarl Bodell (Karl.Bodell@ki.se) - grupp: D, E, O, N Gösta Hellström (Gosta.Hellstrom@ki.se) - grupp: A, CBritta Lind (Britta.Lind@sth.kth.se) - grupp: L, MBirgitta Janerot (Birgitta.Janerot@ki.se) – grupp: B, PStig Ollmar (Stig.Ollmar@ki.se) :- grupp J, KKaj Lindecrantz (Kaj.Lindecrantz@sth.kth.se) – grupp: I, H

 5. Exempel på information som skall ingå är: • Definition av utrustningen, teknisk lösning/lösningar. • Tillämpning Övrigt • Marknaden i Sverige • Priser -Ekonomi

 6. Forts. övrigt • Alternativa tekniska lösningar för tillämpningen av andra tillverkare. • Vem säljer produkten på den svenska marknaden • Senaste tekniken, vad ligger i närmaste framtiden. • Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

 7. Forts övrigt. • Försäljningsvolym per år, produktens andel av total försäljning • Trender/förändringar på marknaden • Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

 8. Undervisning Till fördjupningsuppgiften ingår föreläsningar och seminarier. • Föreläsningen ”Vad är en vetenskaplig artikel, hur används de och varför?” • Informationssökningsuppgift • Föreläsning/seminarium: Vad är egentligen fusk? Om rapportskrivning och granskning av rapport. • :

 9. Redovisning/examination • Skriftlig rapport om c:a 10 sidor inklusive bilder och referenser. Rapporten skrivs enligt mall. • Muntlig presentation av rapporten. Alt. Opponering på annan grupps arbete • Två tentamensfrågor från varje grupp.(lottas in i tentamen)

 10. Vetenskapliga artiklar. Vad är det, hur används de och varför?

 11. Högskolelagen (1992:1434) SFS 1992:1434SFS 2006:173. • 8§ ......Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att • - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. .........

 12. Vetenskaplig rapport Dokumentationen av forskningsprocessen skall vara så informativ att andra utan svårighet kan: • värdera vetenskapsteoretiska ansatser, metodval och observationer • följa forskningsprocessen obehindrat • utvärdera den intellektuella processen

 13. Olika typer av artiklar • Originalartiklar: empirisk studie där resultaten för första gången beskrivs • Översiktsartiklar (Review articles) inklusive meta analyser, Sammanfattning av var forskningen står ”idag” • Teoretiska artiklar: Utifrån tidigare rapporter komma med en ny teori/alternativ peka på felaktigheter i den gamla.

 14. Sätt att ”publicera” vetenskapliga resultat • primärtidskrifter: tidskrifter som bara godkänner artiklar som inte publicerats på annat håll tidigare. • Konferenser • Letter of communication

 15. Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel • Tillförlitlig publicering Den ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift (primärpublikation) • Vetenskaplig granskning (eng. peer-review) Tidskrifteren har ett råd av granskare (eng. referee). • Tillgänglighet • För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor.

 16. Moment som ingår i en vetenskaplig artikel • Abstract (sammanfattning) och nyckelord Ett abstract skall vara kort och bör innehålla syfte, metod, resultat och slutsats samt ett tillägg med nyckelord som identifierar artikelns innehåll (indexeringsterm).

 17. Introduktion • Studiens syfte anges sammanfattningsvis • Forskarens frågeställningar beskrivs och avgränsningar som gjorts anges • Problemen som man sökt svar på bör presenteras och kan ibland också följas av de viktigaste resultaten • Bakgrundsfakta anges för att läsaren snabbt skall komma in i problemområdet. Allmän och teoretisk bakgrund, tidigare forskning eller inspiration från litteratur förekommer • Litteratururval och informationssökning beskrivs

 18. Metod • Kvantitativ eller kvalitativ • Beskrivningar över vilken/vilka metoder som använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas. Metoderna skall vara rimliga i förhållande till vad som skall undersökas.

 19. Resultat • Forskningsresultatet redovisas ofta i en översiktlig beskrivning utan att upprepa vad som tidigare framgått i artikeln. Viktiga data presenteras i löpande text och/eller i tabeller och figurer. Även oväntade eller negativa resultat redovisas.

 20. Diskussion • Här diskuteras principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. • Undantag, brist på korrelation och svaga punkter i studien skall också uppmärksammas. • Slutsatserna från forskningen måste vara lätta att följa i relation till observerade data. • Endast slutsatser som bygger på tidigare presenterade data kan tas upp i diskussionen.

 21. Acknowledgement • Här tillkännages stöd av olika karaktär som personer kan ha bidragit med under arbetets gång: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Alla som nämns bör vara underrättade om detta.

 22. Referenser • I referenslistan (litteraturförteckning) skall alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan. OBS! Endast de artiklar man refererar till i texten skall finnas med i listan.

 23. Hitta vetenskaplig artikel • Pubmed • Web of knowledge mm