Download
seminarieuppgift i teknik i intensivv rd och kirurgi kursen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminarieuppgift i Teknik i Intensivvård och Kirurgi-kursen

 2. Mål för fördjupningsuppgiften • Granska en angiven vetenskaplig artikel i ämnet. • Gruppen skall självständigt samla information och fördjupa sig i en medicinteknisk problemställning, som utgår från tillhandahållen vetenskapliga artikel. Minst ytterligare en artikel skall ingå. • Sammanfatta resultatet av undersökningen i skriftlig och muntlig form. • Granska en annan grupps rapport och muntliga presentation.

 3. Till fördjupningsuppgiften ingår föreläsningar och seminarier. • Föreläsningen ”Vad är en vetenskaplig artikel?” • Föreläsning/seminarium: ”Vad är egentligen plagiat?” Om rapportskrivning och granskning av rapport samt användning av referenser. • Skriftlig samt muntlig presentation av egen rapport vid semenariet ”Rapportgenomgång”

 4. Uppgifter och handledare Biosensorer – Mats Nilsson - grupp: A, BInfusionspumpar i pediatrik–Karl Bodell - grupp: CSignalbehandling – Kaj Lindecrantz – grupp: D, EParaplykatetrar – Birgitta Janerot – grupp: F, G

 5. Exempel på information som skall ingå är: • Frågeställning • Presentation av underliggande teknik • Tillämpning på Karolinska? • Tillämning övriga Sverige? • Priser -Ekonomi

 6. Exempel på övrig information • Alternativa tekniska lösningar för tillämpningen av andra forskare/tillverkare. • Vem säljer produkten på den svenska marknaden? • Senaste tekniken, vad ligger i närmaste framtiden. • Speciella regler eller standarder eller säkerhetsproblem av intresse

 7. Forts. • Försäljningsvolym per år, produktens andel av total försäljning • Trender/förändringar på marknaden

 8. Vetenskapliga artiklar. Vad är det, hur används de och varför?

 9. Högskolelagen (1992:1434) SFS 1992:1434SFS 2006:173. • 8§ ......Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att • - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. .........

 10. Vetenskaplig rapport Dokumentationen av forskningsprocessen skall vara så informativ att andra utan svårighet kan: • värdera vetenskapsteoretiska ansatser, metodval och observationer • följa forskningsprocessen obehindrat • utvärdera den intellektuella processen

 11. Vad är en vetenskaplig artikel • primärtidskrifter: tidskrifter som bara godkänner artiklar som inte publicerats på annat håll tidigare.

 12. Olika typer av artiklar • Originalartiklar: empirisk studie där resultaten för första gången beskrivs • Översiktsartiklar (Review articles) inklusive meta analyser, Sammanfattning av var forskningen står ”idag” • Teoretiska artiklar: Utifrån tidigare rapporter komma med en ny teori/alternativ peka på felaktigheter i den gamla.

 13. Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel • Tillförlitlig publicering Den ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift (primärpublikation) • Vetenskaplig granskning (eng. peer-review) Tidskrifteren har ett råd av granskare (eng. referee). • Tillgänglighet • För en vetenskaplig artikel är det också viktigt att den är tillgänglig för forskare utan restriktioner och kan återfinnas i databaser eller kataloger genom bokhandel, bibliotek eller elektroniska källor.

 14. Moment som ingår i en vetenskaplig artikel • Abstract (sammanfattning) och nyckelord Ett abstract skall vara kort och bör innehålla syfte, metod, resultat och slutsats samt ett tillägg med nyckelord som identifierar artikelns innehåll (indexeringsterm).

 15. Introduktion • Studiens syfte anges sammanfattningsvis, mål specificerade (mätbara). • Forskarens frågeställningar beskrivs och avgränsningar som gjorts anges • Problemen som man sökt svar på bör presenteras och kan ibland också följas av de viktigaste resultaten • Bakgrundsfakta anges för att läsaren snabbt skall komma in i problemområdet. Allmän och teoretisk bakgrund, tidigare forskning eller inspiration från litteratur förekommer • Litteratururval och informationssökning beskrivs

 16. Metod • kvantitativ eller kvalitativ • Beskrivningar över vilken/vilka metoder som använts skall vara så detaljerade och noggranna att gången i forskningsprocessen skall kunna följas och upprepas. Metoderna skall vara rimliga i förhållande till vad som skall undersökas.

 17. Resultat • Forskningsresultatet redovisas ofta i en översiktlig beskrivning utan att upprepa vad som tidigare framgått i artikeln. Viktiga data presenteras i löpande text och/eller i tabeller och figurer. Även oväntade eller negativa resultat redovisas.

 18. Diskussion • Här diskuteras principer, relationer och generaliseringar som är styrkta i resultatavsnittet. • Undantag, brist på korrelation och svaga punkter i studien skall också uppmärksammas. • Slutsatserna från forskningen måste vara lätta att följa i relation till observerade data. • Endast slutsatser som bygger på tidigare presenterade data kan tas upp i diskussionen.

 19. Acknowledgement • Här tillkännages stöd av olika karaktär som personer kan ha bidragit med under arbetets gång: personligt, professionellt, tekniskt eller finansiellt. Alla som nämns bör vara underrättade om detta.

 20. Referenser • I referenslistan (litteraturförteckning) skall alla dokument som omnämns i artikeln finnas med för att man ska kunna gå tillbaka till källan. OBS! Endast de artiklar man refererar till i texten skall finnas med i listan.

 21. Frågeställningar till seminariet ”Vad är egentligen plagiat? • Vid seminariet ”Vad är en vetenskaplig artikel?” sker en genomgång av de riktlinjer som ligger till grund för den skriftliga presentationen av en vetenskaplig uppsats/rapport.Innannästaseminarium ”Vad är egentligen plagiat?” (ligger i TIK-kursen) skall Du, med hjälp av frågeställningarna nedan, studera en vetenskaplig artikel. Den vetenskapliga artikeln skall sedan användas i den rapport ni skall skriva i ert fördjupningsämne. Det är viktigt att ni skriver ner era synpunkter, då det underlättar om de skall vara underlag vid diskussionen på seminariet.

 22. Hitta vetenskaplig artikel • Pubmed (www.ki.se – Bibliotek – Sök artikel - pubmed) • Web of knowledge mm