2555 otop product champion opc n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC PowerPoint Presentation
Download Presentation
การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC. โดย นางสาวประภัสสร อุราสาย หัวหน้ากลุ่ม งาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน. “ ROADMAP OPC จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555”. เตรียมความพร้อม. รับ สมัครการคัดสรร/อำเภอส่งผลิตภัณฑ์ให้จังหวัด 26 – 28 พ.ย. 55 (3 วัน).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2555 OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC' - arlene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2555 otop product champion opc

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2555OTOP PRODUCT CHAMPION : OPC

โดยนางสาวประภัสสร อุราสาย

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

roadmap opc 2555
“ROADMAP OPC จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555”

เตรียมความพร้อม

รับสมัครการคัดสรร/อำเภอส่งผลิตภัณฑ์ให้จังหวัด 26 – 28 พ.ย.55

(3 วัน)

พิจารณา กลั่นรอง

30 พ.ย.(1 วัน)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
 • ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน
 • ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง
 • ต.ค. – พ.ย.55

จังหวัดฯ บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง / และจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ส่งกรม

26 พ.ย.-5 ธ.ค.(10 วัน)

ประกาศผลการคัดสรรฯ

และมอบใบประกาศ

ม.ค.56

จังหวัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กรมฯ

6,18 ธ.ค.55(2 วัน)

ประชาสัมพันธ์ในทุกระดับทางสื่อต่าง ๆ พ.ย. 55- ธ.ค.55

slide4
ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.2555 กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ) กำหนดให้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2555 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC )ปี พ.ศ.2555 ขึ้น

slide5
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)

2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile)) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

slide6
กรอบการคัดสรรฯ

1. สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity)

2. ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม(Continuous& Consistant)

3. ความมีมาตรฐาน(Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Satisfaction)

4. มีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (Story of Product)

slide7
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรฯ

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีชื่ออยู่ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOP ปี พ.ศ. 2555 ของจังหวัด

2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปี พ.ศ. 2555

slide8
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรฯ

3. ผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น อย.และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายระบุไว้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด อย่างหนึ่ง ก่อนวันสมัครเข้ารับการ คัดสรรฯ เช่น มผช., มอก., ฮาลาล, คิว (Qmark), GAP, GMP, HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีหากไม่มีมาตรฐานใดรับรองให้สามารถส่งเข้ารับการคัดสรรฯ ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

slide9
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรฯ

3.1 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ สามารถใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐานแทนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในระหว่างก่อนประกาศผลการคัดสรรฯ หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ์

slide10
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรฯ

3.2 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายเก่าซึ่งใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมดอายุสามารถใช้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้

ทั้งนี้ ในระหว่างก่อนประกาศผลการคัดสรรฯ หากได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ จะนำผลคะแนนที่ได้ คูณด้วย 1 แต่หากยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว ผลคะแนนที่ได้จะคูณด้วย 0.75

slide11
คุณสมบัติของผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ารับการคัดสรรฯ

3.3 กรณีที่ไม่อยู่ในคุณสมบัติตามข้อ 3.1 และ3.2 ให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ทั้งนี้ ในระหว่างก่อนประกาศผลการคัดสรรฯ หากไม่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ประกาศผลการจัดระดับผลิตภัณฑ์

slide12
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯประเภทผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรฯ

1. ประเภทอาหาร

2. ประเภทเครื่องดื่ม

3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย

4. ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก

5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

slide13

หน่วยดำเนินการ

 • ระดับจังหวัด

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับ

จังหวัด

- พิจารณาให้ค่าคะแนนในส่วน ก และ ส่วน ข

ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์

slide14

หน่วยดำเนินการ (ต่อ)

 • ระดับประเทศ

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับประเทศ

โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการสรรหา

และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ

- พิจารณาให้ค่าคะแนนในส่วน ค. ตามประเภทผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับมอบหมาย

slide16
หลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ปี พ.ศ. 2555

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วน ก. ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน(30 คะแนน)

 • ด้านการผลิต (12 คะแนน)
 • ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (9 คะแนน)
 • ด้านความเข้มแข็งของชุมชน (9 คะแนน)

ส่วน ข. ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์(25 คะแนน)

 • ด้านการตลาด (11 คะแนน)
 • ด้านความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (14 คะแนน)

ส่วน ค. ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (45 คะแนน)

 • การตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพตามประเภทผลิตภัณฑ์ (40 คะแนน)
 • โอกาสทางการตลาดสู่สากล (5 คะแนน)
slide17
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสามารถส่งเข้าประกวดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสามารถส่งเข้าประกวด

ส่งสมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ได้รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ (กรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว) หรือ 1 ชุด (กรณีชุดผลิตภัณฑ์)

slide19

การส่งคืนผลิตภัณฑ์

ส่งคืนเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย

และประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

ไม่มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร,เครื่องดื่ม

และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เนื่องจากต้องมีการนำตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ไป ตรวจ ชิม ทดสอบ และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

slide20

การตัดสินผลิตภัณฑ์

 • คณะกรรมการระดับประเทศ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ กรณีชุดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรมีรายการใดรายการหนึ่งไม่ผ่านมาตรฐานให้ถือว่าไม่ผ่านมาตรฐานทั้งชุด และไม่ได้รับคะแนน ส่วน ค. ว่าด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรระดับประเทศ ต้องตรงตามรูปภาพที่ส่งสมัครเข้าคัดสรรระดับจังหวัด
slide21

ขั้นตอนการดำเนินงานของจังหวัดขั้นตอนการดำเนินงานของจังหวัด

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด

1.1 คณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด

1.2 คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรอง ผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ประชุม พอ. และ พก. วันที่ 22 พ.ย. 2555 /ประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 26 พ.ย. 2555)

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์

(มีการแถลงข่าว วันที่ 26 พ.ย. 2555 เวลา 13.30 น.

ณ โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ)

slide22

ขั้นตอนการดำเนินงานของจังหวัดขั้นตอนการดำเนินงานของจังหวัด

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมเจ้าหน้าที่ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 5 รับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ (วันที่ 26-28 พ.ย.55)

ขั้นตอนที่ 6 พิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรอง(วันที่ 30 พ.ย.55)

รับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ

ขั้นตอนที่ 7 บันทึก ประมวลผล รายงานผลการคัดสรรฯ

และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ (วันที่ 26 พ.ย. – 5 ธ.ค.55)

slide23
มอบหมายภารกิจ

1. ให้อำเภอแจ้งประสานกลุ่ม OTOP สมัครเข้าคัดสรรฯ โดยเฉพาะกลุ่มที่แจ้งความประสงค์ไว้

2. การรับสมัคร

2.1 ยื่นใบสมัครได้ที่ พช.อำเภอ (อำนวยความสะดวกให้กลุ่ม) หรือ พช.จังหวัด

2.2 ให้อำเภอรวบรวมใบสมัครและผลิตภัณฑ์ส่งจังหวัดภายใน

29 พ.ย. 55 ไม่เกิน 12.00 น.

2.3 การส่งผลิตภัณฑ์(อาหาร,เครื่องดื่ม) เพื่อคัดสรรฯ ระดับประเทศ ให้ส่งวันที่ 18 ธ.ค. 55 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.

slide24
มอบหมายภารกิจ

3. ให้อำเภอตรวจสอบเอกสาร ดังนี้ 3.1 กลุ่มมีชื่อในทะเบียนหรือไม่ /ตรวจสอบรหัสผู้ประกอบการ 3.2 จัดประเภทผลิตภัณฑ์ถูกต้องหรือไม่ 3.3 แบบเอกสารครบถ้วนหรือไม่ 1) ใบสมัคร 2) ใบมอบอำนาจ

3.4. ตรวจสอบการจัดกลุ่ม ABCD ให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง 3.5 ตรวจสอบความครบถ้วน / ถูกต้องของข้อมูลใบสมัคร

3.6 ตรวจสอบและช่วยเหลือการเขียน Story

4. กำหนดเป้าหมาย 5 ดาว ไม่น้อยกว่าอำเภอละ 2 ผลิตภัณฑ์ 5. สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มในการเตรียมผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร 6. แจ้งกลุ่มมาให้ข้อมูลแก่กรรมการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี