การเขียนแบบประเมินตนเอง
Download
1 / 169

????????? ???? 28 ?.?. 2555 - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

การเขียนแบบประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน ( Service Profile ). นางชูขวัญ ศิลา 28 พ.ย. 2555. หัวใจ ของ HA. การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. การประเมินตนเอง. การทำงานเป็นทีม. ตอนที่ I. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้. ตอนที่ IV. การวางแผน กลยุทธ์. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ???? 28 ?.?. 2555' - blue


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
28 2555

นางชูขวัญ ศิลา 28 พ.ย.2555


28 2555

หัวใจ ของ การเขียนแบบประเมินตนเองHA

 • การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

 • การประเมินตนเอง

 • การทำงานเป็นทีม


28 2555

ตอนที่ การเขียนแบบประเมินตนเองI

การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

ตอนที่ IV

การวางแผน

กลยุทธ์

การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

ด้านการดูแลผู้ป่วย

ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน

ด้านการเงิน

ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านประสิทธิผลขององค์กร

ด้านการนำและสังคม

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

ใการนำ

ผลลัพธ์

การมุ่งเน้นผู้ป่วย

และสิทธิผู้ป่วย

การจัดการ

กระบวนการ

ระบบงานสำคัญของ รพ.

ตอนที่ II

ตอนที่ III

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ

การกำกับดูแลวิชาชีพ

สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

การป้องกันการติดเชื้อ

ระบบเวชระเบียน

ระบบจัดการด้านยา

การตรวจทดสอบ

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

การทำงานกับชุมชน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

มาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ

พ.ศ. 2549

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

การประเมินผู้ป่วย

การวางแผน

การดูแลผู้ป่วย

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง

การดูแลต่อเนื่อง


28 2555
ความมุ่งหมายของแบบประเมินความมุ่งหมายของแบบประเมิน

 • วิเคราะห์หาโอกาสพัฒนา

 • บันทึกความก้าวหน้าในการพัฒนา

 • สื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจ


28 2555
แบบประเมินตนเองความมุ่งหมายของแบบประเมิน

 • ภาพรวมระดับโรงพยาบาล

  ( Hospital Profile )

 • ทีมนำทางด้านคลินิก

 • ระดับหน่วยงาน

  ( Service Profile )


28 2555

สรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยงานสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน

หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์

กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา

การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาต่อเนื่อง

รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไป

รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะหน่วยงาน

การประเมินระดับหน่วยงาน


28 2555

บริบท (สรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยงานContext)

ความมุ่งหมาย (Purpose):

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ:

ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ:

ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน:

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues):

ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ

ศ้กยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง:


28 2555
1 หน้าที่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์

 • เจตจำนง ความมุ่งหมาย (Purpose)

 • ขอบเขตบริการ

 • ความต้องการของผู้รับบริการ

 • ความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล

 • เป้าหมาย

 • เครื่องชี้วัด

 • จุดเน้นในการพัฒนา

 • วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ

  • วัตถุประสงค์/กลยุทธ เครื่องชี้วัด เป้าหมาย ระดับที่ปฏิบัติได้


Purpose

ข้อความที่บอกหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อบอกว่าหน่วยงานทำหน้าที่อะไร แก่ใคร เพื่อให้เกิดคุณค่าอะไร

( ต้องดูว่าตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหน้า2+บริบท +HPHด้วย )

ผู้ป่วยนอก ให้บริการดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แก่ผู้ป่วยนอกแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยเป็นสำคัญ

อุบัติเหตุ ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย

การเงิน ให้บริการรับจ่ายเงิน จัดระบบข้อมูลทางการเงินบัญชี อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความมุ่งหมาย (Purpose)

Purposeความต้องการของผู้รับบริการ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ


28 2555

จัดขึ้นให้บริการกับกลุ่มใด อะไรที่สามารถทำได้ อะไรทำไม่ได้ (ชัดเจนว่าให้บริการแก่ใคร ไม่ให้แก่ใคร)

เขียนเป็นข้อๆได้ คล้ายๆกับสรุปงานในหน่วยงานเป็นด้านๆที่ทำอยู่

ให้บริการผู้ป่วยทุกโรค ทุกวัย ในเวลาราชการ ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินได้

ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ให้บริการอาหารเฉพาะโรคและอาหารทั่วไปที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ขอบเขตบริการ


28 2555

ระบุความต้องการที่สำคัญของผู้รับบริการระบุความต้องการที่สำคัญของผู้รับบริการ

ความต้องการของผู้ป่วย

Implicit need

Explicit need

การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ศึกษา ตอบสนอง ความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งรับฟังเสียงสะท้อน

ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ดูแลอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

คุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ป่วย

ความต้องการของผู้รับบริการ


28 2555

กระบวนการ ผู้ส่งมอบ ผู้รับผลงานกระบวนการ ผู้ส่งมอบ ผู้รับผลงาน

การสั่งยา แพทย์ ห้องยา

การจัดยา ห้องยา แพทย์ Nurse

ผู้ป่วย

การซักผ้า ซักฟอก หอผู้ป่วย ผู้ป่วย

การตรวจเลือด ห้องLab แพทย์ผู้ป่วย


28 2555

เสนอในที่ประชุมประจำเดือนเสนอในที่ประชุมประจำเดือน

เสนอต่อหัวหน้าเมื่อไรก็ได้

เสนอในที่ประชุมทีมคุณภาพ

สรุปจากการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ

มีสมุดรับความคิดเห็น

มีบอร์ดให้เขียนความคิดเห็น

ตั้งประเด็นให้เสนอความเห็น

เขียนใบข้อเสนอแนะ

บันทึกดักจับความคิดตลอดเวลา

สร้างช่องทางรับความคิดเห็น


28 2555
ความต้องการของผู้รับบริการความต้องการของผู้รับบริการ

 • ผู้ป่วยต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัยจาก ภาวะแทรกซ้อน ทราบว่าเป็นอะไร

 • ญาติ ข้อมูลการเจ็บป่วย วิธีการรักษา รวดเร็ว บริการประทับใจ


28 2555
ความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาลความต้องการของผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล

 • แพทย์ต้องการให้ปฏิบัติตามแผนรักษาอย่างครบถ้วน มีการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง รายงานปัญหา ในเวลาที่เหมาะสม

 • ชันสูตร ต้องการให้เก็บ specimen ส่งตรวจ อย่างถูกต้อง เขียนใบส่งตรวจชัดเจน

 • ห้องยา ใบสั่งยาที่ชัดเจน เห็นลายมือแพทย์ ส่งใบสั่งยา มาในเวลาที่กำหนด


28 2555
ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงานลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน:

สถิติผู้รับบริการต่าง ๆ ที่สำคัญ

จำนวนผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ แนวโน้ม


28 2555
ประเด็น / ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงานคุณภาพ / ที่สำคัญมีไม่กี่ข้อ / มิติคุณภาพ / ตามบริบทหน่วยงาน

มิติของคุณภาพ อาจจัดกลุ่มมิติของคุณภาพที่สำคัญ ให้เหมาะสมสำหรับ โรงพยาบาล ดังนี้

 • การเข้าถึงบริการ (Accessibility): ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ตามข้อบ่งชี้ และในเวลาที่สมควร

 • ความเหมาะสม (Appropriateness): ความถูกต้องตามข้อบ่งชี้ตามความจำเป็นของผู้ป่วยและหลักวิชาการ

 • ความสามารถ (Competency): ระดับความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 • ความต่อเนื่อง (Continuity): ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานที่ดี


28 2555
ประเด็น / ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงานคุณภาพ / ที่สำคัญมีไม่กี่ข้อ / มิติคุณภาพ / ตามบริบทหน่วยงาน

มิติของคุณภาพ อาจจัดกลุ่มมิติของคุณภาพที่สำคัญ ให้เหมาะสมสำหรับ โรงพยาบาล ดังนี้

 • ประสิทธิผล (Effectiveness): การบริการบรรลุถึงผลลัพธ์ของการรักษาที่เป็นที่ต้องการของผู้ป่วย (responsiveness) และมีความสม่ำเสมอ (consistency)

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency): โรงพยาบาลให้บริการโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และทันต่อเวลา (timeliness)

 • ความปลอดภัย (Safety): ระดับความเสี่ยงต่อผลลัพธ์ทางลบ ความผิดพลาด และผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการ


Key quality issure
ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issure)

1. ความถูกต้องในการคัดกรองประเมินสภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคในภาวะฉุกเฉินที่สำคัญ ได้แก่ Acute MI Head InjuryShock Asthma COPD

2. ความถูกต้องและรวดเร็วในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคในภาวะฉุกเฉินที่สำคัญได้แก่ Acute MI Shock Head injury Asthma COPD

3. ความถูกต้องและรวดเร็วในการปรึกษาแพทย์

4. ความถูกต้องและรวดเร็วในการตามแพทย์กรณีวิกฤต ที่ห้องฉุกเฉิน เช่น cardiac arrest Acute exacerbation c COPD Shock Respiratory failure

5. ความถูกต้องและรวดเร็วในการแก้ไขภาวะคุกคามชีวิต

6. ความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อ


28 2555

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญของหน่วยซักฟอก


28 2555

ความท้าทาย (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลER)

 • ภัยจราจร

 • ข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการในกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • การrefer ผู้ป่วยฉุกเฉินกับรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า

 • ประสิทธิภาพCPR

ความท้าทาย (ห้องคลอด)

ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

ลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในมารดาวัยรุ่น


28 2555

ความเสี่ยงที่สำคัญ(สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลER)

 • ผู้ป่วยเสียชีวิต/ผู้ป่วยส่งต่อ

 • อาการทรุดลงขณะรอรักษา

 • ผู้ป่วย Revisit ภายใน 48 ชั่วโมงด้วยอาการทรุดลง

ความเสี่ยงที่สำคัญ(ห้องคลอด)

 • การตัดมดลูกจากภาวะตกเลือดหลังคลอด

 • การฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าชดเชยจากไม่พึงพอใจการให้การรักษา

 • การเกิด Birth asphyxia


28 2555
ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี

ข้อจำกัดด้านการรักษา

ข้อจำกัดในการให้บริการ

ข้อจำกัดด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี


28 2555
ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโนยี

 • ทรัพยากรบุคคล

 • พยาบาลวิชาชีพ 11 คน (พยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมเวชปฏิบัติ 4 คน)

 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 คน

 • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน

 • พนักงานทำความสะอาดบริษัทเอกชน 1 คน

 • อัตรากำลัง เวรเช้าราชการ RN 4 :EMT 1 :NA 1 เวรบ่าย RN 3:NA 1 เวรดึก RN 2 : EMT 1 :NA 1

 • ข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน

 • 1. มีความล่าช้าในการให้บริการ

  2. เจ้าหน้าที่เวรดึก กรณีมี Refer หรือออก EMS เหลือเจ้าหน้าที่เพียง 1 คน อาจเกิดภาวะเสี่ยงต่อความปลอดภัย การบริการล่าช้า(จัด EMTเพิ่ม 1 คน)

 • เครื่องมือ

  1. ขาดเครื่อง Infusion pump (กำลังดำเนินการจัดซื้อ)

  2. Computer เสียบ่อย ทำให้เกิดปัญหาในการลงข้อมูลเวชระเบียน(แจ้ง IM ทราบจัด on callจนท. 24 ชม.)


28 2555
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง:

 • การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่

 • การส่งเสริมสุขภาพผู่ป่วย

 • การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

 • การเชื่อมโยงการดูแลรักษาสู่ชุมชน

 • ประเด็น Holistic Care , Humanized Health Care


28 2555
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

- เจ้าหน้าที่

 • -เน้นการล้างมือ 7 ขั้นตอนก่อนและหลังทำหัตถการทุกครั้ง

 • -บุคลากร 17 คน ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 100 %

 • และไวรัสตับอักเสบ กรณีที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน 2 คน ได้รับการฉีดวัคซิน

 • กระตุ้นครบ 100 %

  - บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ 100 % ผลการตรวจสุขภาพพบว่า

  มีภาวะเสี่ยง 4 คน เฝ้าระวัง 4 คน สำหรับผู้มีภาวะเสี่ยง ส่งเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับทีม HHC ส่วนผู้ที่เฝ้าระวังให้ตำแนะนำและเน้นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง


28 2555
ประเด็นการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องประเด็นการสร้างเสริมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้รับบริการ

 • 1. ให้คำแนะนำการสังเกตอาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ ในกลุ่มผู้ป่วย Head Injury ที่ต้องสังเกตอาการต่อที่บ้านภายใน 24 ชั่วโมงพร้อมให้แบบสังเกตอาการผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ


28 2555
2 กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา

 • กระบวนการของหน่วยงาน

 • วิเคราะห์โอกาสพัฒนา

 • แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ


28 2555
2.1 กระบวนการของหน่วยงาน

 • เขียนกระบวนการหลักๆ ของการทำงานไว้ตารางข้างบน

 • เขียนกระบวนการย่อยๆ ของการทำงานแต่แต่ละกระบวนการ

 • เขียนเป็น Top down flow chart

 • เขียนจากการแกะรอยกระบวนการ

  • หอผู้ป่วย ตามผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย

  • ซักฟอกตามตั้งแต่รับผ้าจนส่งออก

  • จ่ายกลาง ตามตั้งแต่รับของจนส่งของออก

  • ยา ตั้งแต่แพทย์สั่งจนผู้ป่วยได้รับยา

  • ชันสูตร ตั้งแต่ได้รับ specimen จนผลตรวจออก


28 2555

กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการของหน่วยงาน


28 2555

การเบิกจ่ายพัสดุ กระบวนการของหน่วยงาน

การรับและลงบัญชี

การจ่าย

การอนุมัติ

 • การจัดและตัดบัตรควบคุม

 • การตรวจสอบ

 • การรับ

 • การจัดเก็บเอกสาร

 • การจำแนกและเสนอ

 • การอนุมัติ

 • การรับในเบิก

 • การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

 • การตัดบัญชี

 • การจัดทำใบค้างจ่าย


28 2555

กระบวนการหลัก กระบวนการของหน่วยงาน

ความเสี่ยง

โอกาสพัฒนา


28 2555
2.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา


28 2555
2.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา


28 2555

กระบวนการหลัก การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา

ความเสี่ยง

โอกาสพัฒนา


28 2555
2.3 แนวทางการป้องกันความเสี่ยง


28 2555
2.3 แนวทางการป้องกันความเสี่ยง


28 2555

เครื่องชี้วัดคุณภาพ แนวทางการป้องกันความเสี่ยง

ใช้วัด คัดกรอง ส่งสัญญาณในการเฝ้าติดตาม ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการ

ปัจจัยนำเข้า

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

มี?

ทำ?

ทำถูก?

ทำดี?

ทำทัน?

ถูกที่?

โดยคนทึ่ควร?

คน

เครื่องมือ

ข้อมูลข่าวสาร

หาย, ตาย

แทรกซ้อน

วันนอน

ค่าใช้จ่าย

ความรู้

เจตคติ

พฤติกรรม

พึงพอใจ

คุณภาพชีวิต

สถานะสุขภาพ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:02


28 2555
ประเภทของเครื่องชี้วัดคุณภาพประเภทของเครื่องชี้วัดคุณภาพ

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการให้การดูแลทางคลินิกClinical quality indicators

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการให้บริการService quality indicators

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการManagement quality indicators


Clinical quality indicators
เครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิกเครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิก(Clinical quality indicators)

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิกเฉพาะโรคหรือกลุ่มโรค

  • หอบหืด (Asthma)

   • ระยะเวลาวันนอนผู้ป่วยในโรงพยาบาล

   • อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มาที่ห้องฉุกเฉิน

  • เบาหวาน (DM)

   • อัตราการได้รับการตรวจเรตินาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

   • อัตราการได้รับการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


Service quality indicators
เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริการเครื่องชี้วัดคุณภาพการบริการ(Service quality indicators)

 • ติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริการทั่วไป

  • ระยะเวลา การให้บริการ การรอคอย

  • ความพึงพอใจ บริการทั่วไป บุคลากร สถานที่ ความสะอาด

  • อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางกายภาพ และกระบวนการบริการ


Management quality indicators
เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการ(Management quality indicators)

 • ติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ

  • การจัดการบุคลากร* อัตราการลา-สาย-ขาด-ป่วยของบุคลากร

  • การจัดการทางการเงิน* อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

  • การจัดการทรัพยากร* อุบัติการณ์ยาขาดคราว (Out of stock)


28 2555
เกณฑ์การคัดเลือกเครื่องชี้วัดที่ดีเกณฑ์การคัดเลือกเครื่องชี้วัดที่ดีของหน่วยงาน

 • วัดในสิ่งที่สำคัญ

  • สะท้อนพันธกิจ/กระบวนการหลัก กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงและพบปัญหาความผิดพลาดได้บ่อย

  • สะท้อนมุมมองของผู้ใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้บริหาร และนโยบายสุขภาพและสาธารณสุขที่สำคัญ

  • สิ่งที่ต้องการพัฒนาและส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้

 • มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ไวต่อการเปลี่ยนแปลง

 • วัดได้ง่าย

  • มีศักยภาพเพียงพอที่จะเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้

  • เครื่องชี้วัด ให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงาน


28 2555
3. การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาต่อเนื่อง

 • ผลงานเด่นและความภูมิใจผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

  เกิดเมื่อใดก็ได้ (แนวคิด กิจกรรม ผลลัพธ์)

 • สรุปกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว การปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์

  กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย (CQI)

 • การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป

  นำมาจากการวิเคราะห์หน่วยงาน


28 2555
3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนข้างเตียง

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนเมื่อส่งต่อ ขอย้าย ปฏิเสธการรักษา

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนตัวชี้วัด

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา/ผลไม่พึงประสงค์จากยา

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนเวชระเบียน

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนการใช้ทรัพยากร

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

บริการ/ทีม3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป:

การทบทวนคำร้องเรียน

วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม

ความครอบคลุม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กรณีตัวอย่าง


28 2555

Clinical Tracer: Ac Appendicitis3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป

Research

Link

Prevention

Form/CPG/

CareMap Link

CQI

Link

KPI

Link

Risk

Care Process

Entry

Initial Assessment

Consultation

Predictive

value of US

Investigation

Delayed/missed

diagnosis

Patho. Diag.

confirmed

Use of

clinical sign

Diagnosis

Planning

Undetected change

Observation

Operation

Anesthesia

OR

Transfer

Preop Care

Anes complication

Anesthesia

Delayed operation

“Door to operation” time

Operative Procedure

Postanes Care

SSI

SSI rate

Postop care & monitoring

D/C plan

Follow up


28 2555

สวัสดีคะ ....3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป

สงสัย หรือสนใจส่วนไหนเป็นพิเศษ

เชิญซักถามจ้า..


28 2555

12 กิจกรรมคุณภาพ3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป


1 c3 ther
กิจกรรมที่ 1. ทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย (C3-THER)

วิธีการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม

-เลือก Case ที่มีความซับซ้อนในการดูแลรักษา เช่น Shock, Head injury, Abd.pain, Asthma, AcuteMI

Case ที่น่าสนใจ Case ที่ต้องดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

 • จำนวน Case ที่ทบทวน (ต.ค. 50-มิ.ย. 51) 34 Case

 • แพทย์, เภสัช, พยาบาล เข้าร่วมทบทวนประมาณ 3-5 คน

  ความครอบคลุม

  - ยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับผู้มารับบริการและภาระงานที่ปฏิบัติ

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  -มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย และปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

  - ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น


28 2555

การปรับปรุงที่เกิดขึ้นการปรับปรุงที่เกิดขึ้น

 • ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการรักษา

 • ผู้ป่วยได้รับการดูแลแผลดีขึ้น โดยแพทย์ได้ดูแผลทุกวัน

 • ได้รับการดูแลป้องกันความเสี่ยงต่อแผลติดเชื้อ

  ผลลัพธ์

  - ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเหมารถมาทำแผล

 • แผลไม่ติดเชื้อ และได้รับการดูแลแผลจากแพทย์ทุกวัน


28 2555

กรณีตัวอย่าง การปรับปรุงที่เกิดขึ้น

1.ชายไทย 38 ปี ประวัติตกจากที่สูง 6เมตร แขน ขา อ่อนแรง รับส่งต่อจากหน่วยกู้ภัย เคลื่อนย้ายด้วยเปลตัก ถึงรพ.รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ตรวจร่างกาย GCS 15 neck tender at C3 -4 pin pick sensation impair below C8 DTR 1+ all BBK not present

Diagnosis C spine injury การรักษาที่ได้รับ 0.9 % NSS LAB DTX Electrolyte ส่งต่อรพ.มหาราช

ผลการทบทวน แรกรับผู้ป่วย ควรเน้นการ Protect C-spine การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้เปลตัก อย่างระมัดระวัง ไม่ควรเสียเวลาตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ไม่จำเป็นต่อการรักษา

แนวทางแก้ไข พัฒนาการดูแลผู้ป่วย Trauma


28 2555

2. การปรับปรุงที่เกิดขึ้นผู้ป่วยเด็กชาย อายุ 10 เดือน มารพ.ด้วยอาการชักเกร็ง ตาค้างก่อนมารพ. 1 ชม. ชักที่บ้าน 1 ครั้ง และชัก ที่ ER 1 ครั้ง ได้ suction clear air way on O2 box 10 l/m Diazepam 3 mg เหน็บก้น พร้อมเช็ดตัวลดไข้ และหยุดชัก ให้ 5% D/N/4 ส่ง admit พร้อมพยาบาล

ผลการทบทวน เด็กได้รับการดูแลภาวะฉุกเฉินการชักจากไข้สูง เหมาะสม ไม่ชักซ้ำ

แนวทางแก้ไข แนวทางการดูแลผู้ป่วยชักจากไข้สูง


28 2555

3. ผู้ป่วยหญิงไทย 57 ปี มารพ.ด้วย เจ็บหน้าอกด้านซ้าย มา 5 ชม. เจ็บร้าวไปแขนซ้าย อมยาแก้เจ็บหน้าอกของสามี1 เม็ดแล้วดีขึ้น วิงเวียนศีรษะ ร่วมด้วย มาที่ OPD ส่งต่อมา ER ได้รับ O2 canular , Run EKG ทันที รายงานแพทย์มาตรวจผู้ป่วย ทันที ผล EKG NSR 92/min ST elevate V2 – 6 ASA grV Isordil 5 mg SL on 5%D/N/2 pethidine 25 mg IM stat วัดสัญญาณชีพทุก 15 นาที ส่งต่อรพ.มหาราช พร้อมพยาบาล

ผลการทบทวน การซักประวัติ ผู้ป่วยเจ็บหน้าอก ยังไม่ครอบคลุม และ บันทึกอย่างละเอียด การให้ยาเพื่อแก้ไขอาการเจ็บหน้าอกไม่เป็นไปตามแนวทางการดูแลผู้ป่วย AMI

แนวทางแก้ไข จัดทำแนวทางการดูแล ผู้ป่วยเจ็บหน้าอก


28 2555

4. ผู้ป่วยหญิงไทย 49 ปี ถูกสัตว์เลื้อยคลานไม่ทราบชนิดกัดที่นิ้วชี้มือซ้าย มา 2 ชม. รพ.ออกรับ EMS ที่สอ. V/S pulse 64-68/minBP 90-100 / 60/70 mmhg. ตรวจร่างกาย good conscious H&L OK Dyspnea urticaria rash neurological GCS 15 ได้รับ 0.9 % NSS loading CPM 1 amp IV Dexa 4 mg IV stat onO2 canular

ผลการทบทวน ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะช๊อค ไม่มีภาวะช๊อคซ้ำที่ ward

แนวทางแก้ไข แนวทางการดูแลผู้ป่วย Shock Anphylactic shock

5. ผู้ป่วยหญิงไทย 84 ปี ซึม สับสน ถามตอบไม่รู้เรื่อง มา 9 ชม. ประวัติ HT DM รับยาสม่ำเสมอ ตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยพยาบาล พบ DTX 41 mg% On O2 canular เปิดเส้น ให้ 50 % Glucose 50 cc IV drip ผู้ป่วยเริ่ม ตื่นรู้สึกตัว ขยับแขนขาเองได้ พูดคุยได้ รายงาน พ.เวรมาตรวจให้ต่อ 5 % D/N/2 1000 cc. วินิจฉัย hypoglycemia

ผลการทบทวน ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขภาวะ น้ำตาลต่ำอย่างรวดเร็ว

แนวทางแก้ไข พัฒนาการดูแลผู้ป่วยน้ำตาลต่ำ ประสานหน่วย NCD ติดตามเยี่ยม


28 2555

6. ผู้ป่วยชายไทย 80 ปี เหนื่อย ไม่หอบ มา 2 เดือน วันนี้วิงเวียนศีรษะร่วมด้วย ญาติจึงพามารพ. ประวัติโรคหัวใจขาดยา เพราะคิดว่าหายแล้ว ไม่มีใครพามารพ. มาตรวจที่ OPD แพทย์ส่ง ตรวจ EKG HR 150 – 16 0/min regular SVT พยาบาลให้ O2 canular วัด O2 sat วัด V/S รายงาน แพทย์ เตรียมเปิดเส้น เพื่อให้ยาAdenosine เตรียม CPR mornitor EKG ตลอดเวลา และส่ง Admit มีพยาบาลนำส่ง

ผลการทบทวน ผู้ป่วยปลอดภัย HR ลดลง 60 – 70 /min ไม่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

โอกาสพัฒนา แนวทางการบริหารยา Adenosine , การดูแลผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดปกติ

ระบบการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


28 2555
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการ

วิธีการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม

 • ทบทวนในทีมคุณภาพในกรณี ปัญหาไม่สามารถแก้ไขในหน่วยงานได้ (วิธีการ)

 • ทบทวนทุกครั้งที่มีข้อร้องเรียน ในหน่วยงาน (ความถี่)

 • แพทย์ พยาบาล (ผู้เข้าร่วม)

 • จำนวนที่ทบทวน 4 Case

  ความครอบคลุม

 • ตู้รับฟังความคิดเห็น

 • ข้อเสนอจากแบบสอบถามความพึงพอใจ

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  -มีแนวทางปฏิบัติและแนวทางแก้ไขป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียน

  - เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบแนวทางปฏิบัติ


28 2555
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

วิธีการ

 • มีการบันทึกข้อมูลสำคัญของผู้ป่วยที่ Refer ทุกราย และเขียนใบติดตามผลการ Refer มอบคุณภัทรวดีติดตามผลทุกวันจันทร์ เพื่อประเมินผลการ Refer

 • ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 • เลือก Case ที่น่าสนใจนำมาทบทวนร่วมกับแพทย์ 1 ครั้ง/ เดือน

  ความถี่

  - 1 ครั้ง/ เดือน

  ผู้เข้าร่วมทบทวน

  - แพทย์ พยาบาล ER , NA งาน ER

  ความครอบคลุม

 • ทุก case ที่Refer

 • Case Shock , On ET- tube , CPR จะติดตามเฉพาะที่ส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา


28 2555
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

1. ทราบข้อมูลการรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วย

2. สามารถประเมินผลการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ

3. สามารถประเมินผลการดูแลของพยาบาล/การดูแลขณะส่งต่อ

4. มีการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเชื่อมกับสอ. หน่วยกู้ภัย

5. มีการจัดตั้งธนาคารเลือดในคนมีชีวิตขึ้น โดยออกรับบริจาคโลหิตที่ โรงเรียนกรณีฉุกเฉินเพื่อลดภาวะ Prolong Shock

6. มี Tracer การดูแลผู้ป่วย Head Injury และการดูแลผู้ป่วย MI

7 มีข้อมูลสำหรับวางแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป


5 50 51
5 ลำดับโรคแรกของการส่งต่อ (ต.ค.50-มิ.ย.51)


28 2555
กิจกรรมที่ 3 ทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา

กรณีตัวอย่าง

หญิงไทยอายุ 86 ปี มาร.พ.เวลา 23.09 น.ด้วยอาการ อาเจียนเป็นเลือดถ่ายดำเป็นเลือดก่อนมา 1 วัน underlying UGIB ผ่าตัดรักษาที่ ร.พ.มหาราช แรกรับ V/S BP=60/40 mmHg P=120/m R=18/m Hct stat=16% รายงานแพทย์ให้ Larvage c 0.9% nss 4000 mlnot clear on 0.9%NSS iv drip free flow 300 ml BP=80/50 mmHg P=88/m ranitidine 1 amp IV stat Lab VCT CBC Cross math ไม่มีเลือด เปลี่ยน IV เป็น RLS on foley cath Hemccel 500 ml ผู้ป่วยมาอาการกระสับกระส่าย BP =80/50 mmHg รายงานแพทย์พิจารณาส่งต่อ ร.พ.มหาราช เวลา 00.30 น. จากการตามผลการส่งต่อ เสียชีวิตที่ ER รพ.มหาราช

ผลการทบทวน พบอุบัติการณ์ Refer ล่าช้า รักษาไม่เหมาะสม ไม่มีเลือด

แนวทางแก้ไข ผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือด ให้ Larvage 2000 ml ไม่ clear รายงานแพทย์พิจารณาส่งต่อ มีโครงการธนาคารเลือด โดยออกรับบริจาคที่ ร.ร.ศรีธานี


28 2555

กิจกรรมที่4 ทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

 • เนื่องจากรพ. มีแพทย์ตรวจนอกเวลาวันราชการเวลา 16.00-20.00 น. วันหยุดราชการและนักขตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น.

 • วันราชการเวลา 20.00-08.30 น. พยาบาลเวรเป็นผู้ตรวจ

 • วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ พยาบาลเวรเป็นผู้ตรวจ มีแพทย์เวร ให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชม.


28 2555
ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า


28 2555
ข้อผิดพลาดที่พบผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า


28 2555
ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

 • - ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าในช่วง เดือน ตุลาคม 2550 - มิ.ย. 2551 จำนวนที่ทบทวนทั้งหมด 1568 case ตรวจรักษาถูกต้อง 1403case คิดเป็น 89.48%

 • ตรวจรักษาไม่ถูกต้อง 165case คิดเป็น 10.52% ข้อผิดพลาดที่พบ คือ

 • 1. รักษาไม่เหมาะสม ทั้งหมด 46 case คิดเป็น 44.23 % เช่น

 • - หลังฉีด Hyoscine แล้วไม่ได้ให้ antispasmodic ไปรับประทาน

 • - ในเด็กไม่ควรให้ antihistamine (เด็กอายุ 3 เดือน ได้ CPM syr 1 cc. x 3 pc. )

 • - การรักษากับประวัติไม่สัมพันธ์กัน คือผู้ป่วยมาด้วยแสบอวัยวะเพศ ให้ chloram eye oint

 • - ให้ยาผิดขนาด ผู้ป่วยน้ำหนัก 7.5 กก. ให้ CPM syr 0.4 cc. x 3 pc

 • ( ควรให้ 2 cc x 3 pc)


28 2555
ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

 • 2. ประเมินไม่ถูกต้อง ทั้งหมด 11 case คิดเป็น 10.58 % เช่น

 • - ผู้ป่วยมาด้วยปวดศีรษะ ไม่ได้ตรวจ N/S

 • - ผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ ไม่ได้ตรวจ N/S

 • 3. วินิจฉัยผิดพลาด ทั้งหมด 3 case คิดเป็น 2.88 % เช่น

 • - ในเด็กอายุ 2 ปี Dx. Asthma การวินิจฉัยในเด็กเล็กควร Dx. bronchiolitis

 • 4. รักษาผิดพลาด ทั้งหมด 31 case คิดเป็น 29.81 %


28 2555

5. .ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าให้ยาซ้ำซ้อน / ต้านฤทธิ์ /เสริมฤทธิ์กัน ทั้งหมด 13 case คิดเป็น 12.50 % เช่น

- ให้ buscopan + domperidone ออกฤทธิ์ตรงข้ามกัน

- ให้ละลายเสมหะ 2 ตัว ซ้ำซ้อนกัน คือ Flumucil + bromhexine

- ให้ยาแก้วิงเวียน 2 ตัว ซ้ำซ้อนกัน คือ dimen + cinarazine

- ให้ antihistamine 2 ตัวซ้ำซ้อนกัน คือ Actifed + CPM

- ให้ NSAID 2 ตัว ซ้ำซ้อนกัน คือ diclofenac + Ibrufen

- ส่วนมากเป็นเรื่องการใช้ยา เช่น เรื่องการใช้ยาในเด็ก

สั่งขนาดไม่เหมาะสม มีการให้ยา antihismine ในเด็กเล็ก การใช้ยาออกฤทธิ์ต้านกัน/เสริมฤทธิ์กัน ให้ยาซ้ำซ้อนกัน ให้ยาที่ออกฤทธิ์ซ้ำซ้อนกันการรักษาไม่เหมาะสม

ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า


28 2555
ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

แนวทางแก้ไข

- แจ้งให้ผู้ปฎิบัติทุกคนทราบ และให้ตระหนักเรื่องการใช้ยา กรณีไม่แน่ใจเรื่องการบริหารยาให้ปรึกษาเภสัชกรในเวรนั้นๆ

- การรักษาไม่เหมาะสม ประสานแพทย์สอนเรื่องการตรวจร่างกาย

- ปัญหาเรื่องการใช้ยา ได้ติดต่อประสานกับฝ่ายเภสัช ให้สอนเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็ก ยาที่ออกฤทธิ์ซ้ำซ้อนหรือออกฤทธิ์ต้านกัน ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์

- จัดทำคู่มือยาในเด็ก ยาที่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์

- การประเมินผิดพลาด จัดทำแนวการประเมิน GCS ติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน และแพทย์ได้จัดสอนการอ่าน EKG และมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย chest pain และ severe dyspepsia


28 2555
ผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่าผลการทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า

 • ผลลัพธ์

 • - ยังพบปัญหาเรื่องการบริหารยา มีการให้ยาซ้ำซ้อน ให้ยาผิดขนาดในเด็ก ให้ยาที่ออกฤทธิ์ต้านกัน/เสริมฤทธิ์กัน การให้ยาในหญิงตั้งครรภ์

 • โอกาสพัฒนา

 • - จัดให้ความรู้เรื่องยาในเด็ก/หญิงตั้งครรภ์ ยาที่ออกฤทธิ์ต้านกัน/เสริมฤทธิ์กัน ยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ยาที่ต้องเฝ้าระวัง ยาที่ห้ามใช้ร่วมกัน โดยให้เภสัชกรช่วยสอนเพิ่มเติม


28 2555
กิจกรรมที่ 5 การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

วิธีการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม

- นำอุบัติการณ์ความเสี่ยงมาทบทวนหาแนวทางปฏิบัติและแนวทางป้องกันทุก Case

ความถี่

 • ทุกครั้งที่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยง

 • ค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก โดยทีม RM round

  ผู้เข้าร่วม

 • พยาบาล ER, ทีม RM

  ความครอบคลุม

 • ความเสี่ยงคลินิกและด้านอื่นๆ


28 2555

 • Clinical Risk การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงเดือน ต.ค. 50 – มิ.ย. 51

 • ระดับความรุนแรงมาก (G-I) 5 เรื่อง

 • ระดับความรุนแรงปานกลาง (E-F) 7 เรื่อง

 • ระดับความรุนแรงน้อย (C-D) 22 เรื่อง

 • เกือบพลาด (A-B) 11 เรื่อง

 • ผลการทบทวน นำ Trigger tool

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • มีความตระหนักในการปฏิบัติตามแนวทางเมื่อเกิดความเสี่ยงต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงซ้ำ

 • มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงเชิงรุก โดยทำ RM Round ในหน่วยงาน


28 2555

 • ตัวอย่าง การค้นหาและป้องกันความเสี่ยงcase AMI แพทย์สั่งให้ฉีดยา MO 3 mg IV พยาบาลคนที่1แทง IVไม่ได้ฉีดMOให้ พยาบาลที่2รับคำสั่งเข้าใจว่า พยาบาลคนที่3 ฉีด MO ให้ผู้ป่วย และพยาบาลคนที่ 3 เข้าใจว่าพยาบาลคนที่1 ฉีดMO แล้ว สรุปผู้ป่วยไม่ได้ฉีดยา MO ก่อนส่งต่อ

 • ผลการทบทวน มีแนวทางการฉีดยาผู้ป่วยโดยเน้นหลัก 6 R กรณีฉีดยา MO/Pethidine ให้พยาบาลที่รับคำสั่งแพทย์นำยามาให้พยาบาลอีกคนเป็นผู้ฉีด และทวนสอบคำสั่งและยาอีกครั้งก่อนฉีด หลังฉีดยาเสร็จนำยาที่เหลือมาให้พยาบาลผู้รับคำสั่งดูอีกครั้งก่อนนำยาที่เหลือทิ้ง และนำampยามาเก็บเพื่อนำไปเบิกที่ห้องยา

 • ผลลัพธ์ หลังจากนำแนวทางมาใช้ ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงอีก


28 2555
กิจกรรมที่ 6 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

วิธีการ

 • เฝ้าระวัง case Excision ทุกราย

 • เฝ้าระวัง case สวนคาสายปัสสาวะ

  ความถี่

 • ทีม IC round ทุก 3 เดือน

 • หัวหน้างาน,ICWN สุ่มตรวจฉลากบ่งชี้วันหมดอายุ First in First out และมีกานตรวจเช็คโดยจนท.เวร

 • ผู้เข้าร่วม

  -พยาบาลงาน ERICWN ICN

  ความครอบคลุม

  -ทุกรายที่มีภาวะเสี่ยงจากการคาสายสวนปัสสาวะและ case Excisionทุกราย28 2555

แผล ต.ค.50 – ธ.ค.50excision เย็บไม่ติด 1 ราย

- แผล excision ตัดไหมแผลมีหนอง 1 ราย

- ผู้ป่วย Retain foley catheter พบ WBC มากกว่าปกติ 1 ราย

- สาเหตุที่พบทุกรายคือ ดื่มน้ำน้อย และการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์

ผลการทบทวน28 2555
ผลการทบทวน ม.ค.51 – มี.ค.5128 2555
เม.ย.51 – มิ.ย.51 กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 • 1. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามหลัก Standard Precaution

 • 1.1. ล้างมือก่อนและหลังทำหัตถการ และหลังสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

 • 1.2. สวมถุงมือ Sterile ขณะทำหัตถการ และสวมถุงมือ dispose เมื่อสัมผัสเลือด และสารคัดหลั่ง

 • จากผู้ป่วย และพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้เก็บเครื่องมือที่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่ง ทำความสะอาดตู้ เตียงผู้ป่วย และพื้น

 • 1.3. สวม mask และอุปกรณ์ป้องกันขณะทำหัตถการที่เสี่ยงจากกการกระเด็นเข้าตา และปาก

 • 1.4. ไม่สวมปลอกเข็มที่ใช้แล้วกลับ หากจำเป็นให้ใช้วิธี One – Handed Technique

 • 1.5. ทิ้งเข็มหรือใบมีดที่ใช้แล้วในกระป๋องสีแดงที่เตรียมไว้


28 2555
เม.ย.51 – มิ.ย.51 กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ต่อ)

 • 1.6. สาย IV ที่ออกจากตัวผู้ป่วย ตัดหัวเข็มทิ้งแกลลอนที่ทิ้ง amp ยา ส่วนสายทิ้งถังขยะติดเชื้อ

 • 1.7. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้นำไปใส่ถังที่แยกเครื่องมือ

 • 1.8. ผ้าที่เปื้อนเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้ใส่ถังผ้าที่มีถุงแดงสวมอยู่

 • 1.9.ขยะติดเชื้อ เช่น ก๊อส หรือสำลี ที่เปื้อนเลือดสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยและถุงมือให้ทิ้งถังขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิด

 • 1.10. เตียงผู้ป่วยที่ไม่เปื้อนเลือด เช็ดทำความสะอาด ด้วยผงซักฟอก

 • - เตียงที่เปื้อนเลือด เช็ดด้วย 0.5 % sodium hypochloride

 • - พื้นถูทำความสะอาดด้วยน้ำยาถูพื้นธรรมดา ส่วนพื้นที่เปื้อนเลือดให้สวมถุงมือ dispose ใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดคราบเลือดก่อนจึงทำความสะอาดด้วย

 • 0.5 % sodium hypochloride


28 2555
เม.ย.51 – มิ.ย.51 กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ต่อ)

 • 2. การทำความสะอาดเครื่องมือ การทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ

 • - การทำความสะอาดเครื่องมือ จะเก็บส่งให้ Supply และแยกดังนี้

 • 1. เครื่องมือที่เปื้อนเลือดใส่ถังเครื่องมือแยก 1 ถัง ถาด ถ้วยน้ำยา ใส่ถังแยก 1 ถัง

 • 2. ถ้วยน้ำยา ใส่ถังแยก 1 ถัง

 • 3. กระปุก + สาย O2 กระปุก Forceps ใส่ถังแยก 1 ถัง

 • - ซึ่งถังเครื่องมือต่างๆที่ใช้แล้วจะลำเลียงออกทางเดียว ประตูหลัง ซึ่งเป็นประตูที่ไม่ใช่ ประตูที่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการ ส่งให้ Supply


28 2555
เม.ย.51 – มิ.ย.51 กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(ต่อ)

 • 3. การกำจัดสารคัดหลั่ง ทิ้งใส่ถุงแดงที่มีภาชนะรองรับปิดปากถุงมิดชิด นำไปยังห้อง SepticTank สำหรับทิ้งสารคัดหลั่ง

 • 4. Hand hygiene ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีการล้างมือ 4 วิธี

 • 4.1. Normal hand washing

 • 4.2Alcoholic hand disinfectant(Alcohol hand rub)

 • 4.3. Hygenic hand washing

 • 4.4. Surgical hand washing

 • - โดยมีการจัดอ่างล้างมือพร้อมน้ำยาล้างมือและผ้าเช็ดมือไว้ในห้อง


28 2555
กิจกรรมที่ 7 ทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา

วิธีการ

- จากอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องการบริหารยา

ความถี่

 • ทุก case ที่พบอุบัติการณ์ สรุปทุกเดือน

  ผู้เข้าร่วม

  -พยาบาล ERทุกคน

  ความครอบคลุม

  ทุก case ที่พบอุบัติการณ์


Medication error
ความคลาดเคลื่อนทางยา(ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error)

 • กรณีตัวอย่าง เด็กชายอายุ 13 ปี มาด้วยตกต้นไม้ข้อมือบวม แพทย์วินิจฉัยเป็น Colles Fracture แพทย์ทำ Reduction+SAS สั่งฉีด petidine 25 mg IM พยาบาลฉีด MO ครึ่ง amp IM

 • ผลการทบทวน Administration error

 • ขาดการทวนสอบซ้ำก่อนรับยาจากเภสัช

 • ขาดการทวนสอบขณะจัดเก็บยาที่ ER

 • ขาดการทวนสอบขณะเตรียมยาฉีด

 • ขาดการทวนสอบก่อนบริหารยาให้กับป่วย

 • Sticker ยาเสี่ยงสูง MO กับ Pethidine สีแดงเหมือนกัน


Medication error1
ความคลาดเคลื่อนทางยา(ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error

 • ผลการทบทวน Preseribing error

 • ให้ยาผิดขนาด

 • รักษาไม่เหมาะสม


Medication error2
ความคลาดเคลื่อนทางยา(ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error)

 • สรุปความคลาดเคลื่อนทางยา ( Medication error )

 • เดือน ตุลาคม 2550 – มีนาคม 2551 จำนวน 40ราย

 • ME รุนแรงระดับ A – B จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ C – D จำนวน 40 ราย

 • ME รุนแรงระดับ E – F จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ G - I จำนวน - ราย

 • 1. Preseribing error 39 ราย

 • - รักษาไม่เหมาะสม 25 ราย

 • - ให้ยาผิดขนาด 13 ราย

 • 2. Administration error 1 ราย

 • - ให้ยาผิดชนิด 1 ราย


Medication error3
ความคลาดเคลื่อนทางยา(ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error)

 • แนวทางการแก้ไข / โอกาส

 • Dubble check ก่อนเซ็นต์รับยาจากเภสัช

 • ทวนสอบทุกครั้งก่อนจัดเก็บยาที่ Stock ER

 • บริหารยาที่ให้หลัก 6R.

 • ให้พยาบาลที่รับ Order ทวนสอบร่วมกันทุกครั้งก่อนบริหารยา

 • ฝ่ายเภสัชเปลี่ยนสี Sticker Pethidine เป็นสีเขียวเพื่อความชัดเจน

 • ผลลัพธ์ หลังจากทบทวนไม่พบอุบัติการณ์ฉีดยาผิด


Medication error4
ความคลาดเคลื่อนทางยา(ความคลาดเคลื่อนทางยา(Medication error

 • แนวทางการแก้ไข / โอกาสพัฒนา

 • แจ้งให้บุคลากร ER ทราบ

 • ประสานฝ่ายเภสัชกรรมมาให้ความรู้เรื่องยาเพิ่มเติม

 • • ยาที่ใช้บ่อยในเด็ก

 • • การใช้ยาใช้หญิงตั้งครรภ์ + ให้นมบุตร

 • • ยาพ่นขยายหลอดลม ( Salbutamal )

 • • ยาที่ออกฤทธิ์เสริมและต้านฤทธิ์กัน


28 2555

 • สรุปความคลาดเคลื่อนทางยา( Medication error )

 • ประจำเดือน เมษายน 2551 จำนวน 13 ราย

 • ME รุนแรงระดับ A – B จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ C – D จำนวน 13 ราย

 • ME รุนแรงระดับ E – F จำนวน - ราย

  ME รุนแรงระดับ G-I จำนวน - ราย

  1. Preseribing error 13 ราย

 • - รักษาไม่เหมาะสม 11 ราย

 • - ให้ยาผิดขนาด 2 ราย

 • 2. Administration error - ราย


28 2555

 • สรุปความคลาดเคลื่อนทางยา( Medication error ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 จำนวน 15 ราย

 • ME รุนแรงระดับ A – B จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ C – D จำนวน 15 ราย

 • ME รุนแรงระดับ E – F จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ G – I จำนวน - ราย

 • 1. Preseribing error 15 ราย

 • - รักษาไม่เหมาะสม 4 ราย

 • - ให้ยาผิดขนาด 6 ราย

 • - ไม่Notify แพทย์ ตัดสินใจรักษาเอง 3 ราย

 • - ให้ยาออกฤทธิ์ซ้ำซ้อน 1 ราย

 • - ให้ยาออกฤทธิ์ตรงข้ามกัน 1 ราย


28 2555

 • สรุปความคลาดเคลื่อนทางยา( Medication error )

 • ประจำเดือน มิถุนายน 2551 จำนวน 7 ราย

 • ME รุนแรงระดับ A – B จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ C – D จำนวน 7 ราย

 • ME รุนแรงระดับ E – F จำนวน - ราย

 • ME รุนแรงระดับ G – I จำนวน - ราย

 • 1. Preseribing error 6 ราย

 • - รักษาไม่เหมาะสม 3 ราย

 • - ให้ยาผิดขนาด 1 ราย

 • - ให้ยาซ้ำซ้อน 2 ราย

 • 2. Administration error 1 ราย

 • - ไม่ได้ให้ยาผู้ป่วย 1 ราย

 • กรณีตัวอย่าง ผู้ป่วยหญิงอายุ 43 ปีเหนื่อยเจ็บหน้าอกหลังทะเลากับสามีก่อนมา 30นาที แพทย์วินิจฉัยเป็น Acute MyocardialInfarction แพทย์สั่งให้MO 3 mg IV stat พยาบาลไม่ได้ให้ยา MO ตาม order


28 2555

 • ผลการทบทวน

 • - แจ้งบุคลากร ER ทราบ

 • - ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบวิชาการเพื่อนำปัญหาไปแก้ไข

 • - ให้พยาบาลรับ Order ทวนสอบคำสั่งทุกครั้งและนำยาออกมาให้เจ้าหน้าที่ที่ฉีดยา

 • - เจ้าหน้าที่ที่ฉีดยาทวนสอบคำสั่ง ชื่อ – สกุล และยาให้ถูกต้องก่อนฉีดยาทุกครั้ง

 • - ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยให้พยาบาลรับ Order ทวนสอบอีกครั้งว่าฉีดยาเมื่อไร ใครเป็นผู้ฉีด

 • ผลลัพธ์

 • - หลังทบทวนไม่พบเหตุการณ์


28 2555
กิจกรรมที่ 8 ทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ

วิธีการ

 • ทุก Case ที่เสียชีวิตในหน่วยงาน

 • ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

  ความถี่

 • ทบทวนทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

  ความครอบคลุม

  -Case dead ทุก caseที่เสียชีวิตในหน่วยงาน

  -Case refer ที่ใส่ tube ทุกราย

  -Case ที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการที่รุนแรง

  -Case shock ทุกราย


28 2555
กิจกรรมที่ 8 ทบทวนเหตุการณ์สำคัญ


28 2555

 • ตัวอย่าง ทบทวนเหตุการณ์สำคัญผู้ป่วยชายไทยอายุ 38 ปี มาด้วยอาการปวดท้อง จุกแน่นด้านซ้าย ก่อนมารพ. 30 นาที ฉีดยา Ranitidine observe อาการ 30 นาที อาการไม่ดีขึ้น บ่นจุกแน่นลำคอ เกร็ง ตาค้าง ปัสสาวะราด รายงานแพทย์เวรผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หลังวางโทรศัพท์ ผู้ป่วย arrest CPR 30 นาที no response เสียชีวิตที่ ER

 • ผลการทบทวน

 • -Dead ไม่คาดฝันที่ ER

 • -เสี่ยงต่อการร้องเรียน

 • แนวทางการพัฒนา

 • -แนวทางการทำ EKG ในผู้ป่วยที่มี Severe dyspepsia และอายุ 35 ปี ทุกราย

 • -แนวทางการดูแลผู้ป่วย MI ทุกราย

 • -แบบประเมิน การซักประวัติในผู้ป่วยที่มี chest pain

  -แพทย์ให้ความรู้เรื่องการอ่าน EKG


28 2555

 • ตัวอย่าง ทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ผู้ป่วยชายไทยอายุ 18 ปี มาด้วยขับรถจักรยานยนต์ล้มเอง ไม่ทราบว่ามีประวัติสลบหรือไม่ ก่อนมา รพ.20 นาที แรกรับ COMA SCORE E1V4M6 ,Confuse มีแผลฉีกขาดที่หน้าผากขนาดยาว 4 ซม.ลึก 0.8 ซม.รายงานแพทย์ แพทย์ส่ง X-ray CXR,Pelvis,Foream Lt.,หลังกลับมาจาก X-rayผู้ป่วยมีอาการเอะอะ โวยวาย เอามือข้างที่แขนผิดรูปปัดไปมา ไม่ complain ปวดแขน รายงานแพทย์ทราบ 5 นาทีต่อมา ผู้ป่วยซึมลง วัด BP ไม่ได้ คลำชีพจรเบา หายใจ air hunger แพทย์พิจารณา ใส่ tube CPR 50 นาที no response เสียชีวิตที่ ER

 • ผลการทบทวน

 • -Miss Diagnosis to Head injury

 • -Cardiac arrest

 • แนวทางการพัฒนา

 • -แนวทางการดูแลผู้ป่วย HI

 • -กรณีส่ง X-ray ผู้ป่วย GCS< 13 หรือ SHOCK ควรมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

 • -ผู้ป่วย HI ทุกรายควรใส่ Hard Collar


28 2555
กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

วิธีการ/ความถี่

-เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล

- สุ่มทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอกเป็น 5 %

ความครอบคลุม

 • ทบทวน 5% ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกทั้ง ER+ OPD เดือน ต.ค.50 – มิ.ย.51

 • ทบทวน 5% ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอกแยกแผนก ER ตั้งแต่เดือน ก.พ.51 –มิ.ย.51

  ความถี่

 • ทุกเดือน

  ผู้เข้าร่วม

 • ทีม ER

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  - ทราบจุดบกพร่องของการบันทึกทางเวชระเบียนเพื่อหาแนวทางแก้ไข

 • จากการสุ่มทบทวนพบปัญหาเดิมที่ได้รับการแก้ไขมากขึ้น

 • สามารถหา AE ของการดูแลผู้ป่วยจากการบันทึก

 • มีการลงบันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียนละเอียดชัดเจนขึ้นทั้งในกรณี admit , refer , observe, discharge

 • มีการลงบันทึกเวลาที่ทำการทำหัตถการทุกครั้ง เช่น การฉีดยา การให้สารน้ำ การพ่นยา และการทำหัตการอื่นๆ


28 2555
กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

 • - กรณีพยาบาลตรวจเอง เน้นให้ลงครบทุกระบบตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย

 • และ จัดให้มีจัดอบรมเพิ่มเติมโดยแพทย์

 • Part :4 การตรวจทางปฏิบัติการ

 • ไม่มีการนำผลมาร่วมวิเคราะห์วางแผน

 • Part :5 การตรวจวินิจฉัยโรค

 • 1.แพทย์หรือผู้ตรวจไม่ลงการวินิจฉัยโรค

 • 2. Diagnosis เรื่องอุบัติเหตุยังลงโรคผิดอยู่เอาเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในการวินิจฉัย และเอาบาดแผลเป็นโรครอง

 • Part :6 การรักษา

 • 1.มีการสั่งยาเกินขนาดตามความจำเป็น

 • 2.ให้ขนาดยาผิดในผู้ป่วยเด็ก

 • แนวทางการแก้ไข

 • ประสานทีมวิชาการจัดให้มีจัดอบรมเพิ่มเติมโดยแพทย์

 • ประสานเภสัชกรจัดให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในเด็ก ยาที่ออกฤทธิ์ซ้ำซ้อนหรือออกฤทธิ์ต้านกัน ยาที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์


28 2555
กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

สรุปผล

 • สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2551


28 2555
กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน


28 2555
กิจกรรมที่ 9 การทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

 • สรุปผลการประเมินการตรวจสอบเวชระเบียนแยกเป็น 6 parts

 • Part 1 : ประวัติส่วนตัวผู้ป่วย

 • 1.ไม่มีข้อมูลการลงชื่อผู้ที่ติดต่อได้

 • 2.ไม่ลงข้อมูล ID 13 หลัก และมีชื่อแต่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับผู้ป่วย

 • แนวทางการแก้ไข

 • ประสานงาน แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องบัตร ทบทวนการลงข้อมูลผู้ป่วยให้ครบ โดยเฉพาะชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้

 • Part 2 :การซักประวัติ

 • 1. ประวัติการเจ็บป่วย บางรายยังพบว่ามีแต่อาการสำคัญ

 • 2.ไม่ลงข้อมูลประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว

 • 3.ไม่ลงข้อมูลของระยะเวลาของการเจ็บป่วยที่ผู้ป่วยมารับการรักษา

 • 4.ไม่มีประวัติ การผ่าตัด

 • แนวทางการแก้ไข

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงบันทึก ซักประวัติ ให้ซักตามแนวทาง เน้น ให้มีรายละเอียด

 • What where when why who How many

 • Part :3 การตรวจร่างกาย ( PE )

 • 1.การตรวจร่างกาย ในการตรวจของแพทย์ยังน้อยควรมีการปรับปรุงด้วย

 • 2. PE HEENT –ok DX. Ac. Pharyngitis มีประวัติเจ็บคอ แต่การตรวจร่างกายไม่พบ

 • 3. การตรวจร่างกายไม่ครบทุกระบบ

 • แนวทางการแก้ไข

 • ประสานองค์กรแพทย์ทราบ เน้นให้ลงให้ครอบคลุม


28 2555
กิจกรรมที่ 10 ทบทวนความรู้ทางวิชาการ

วิธีการ

-ทบทวนจากอุบัติการณ์ ที่จากการทำ 12 กิจกรรม

ความถี่

-ทุกเดือน

ผู้เข้าร่วม

-พยาบาลห้องฉุกเฉิน

ความครอบคลุม

-ทุกครั้งที่มีอุบัติการณ์เรื่อง competency


28 2555
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

 • จากการดำเนินการทบทวนกิจกรรม 12 กิจกรรม ทางหน่วยงานได้มีการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการและการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการในส่วนที่บกพร่องอยู่ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

 • 1.จากการทบทวนเหตุการณ์ที่สำคัญ ,การทบทวนการ refer และ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยเรื่อง Chest pain แล้วไม่ได้รับการการประเมิน EKG ที่รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลที่ทันท่วงที

 • ทางหน่วยงานจึงได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการอ่านและแปรผล EKG และทดสอบ โดยแพทย์อนุพงศ์ ( ต.ค. 50)

 • ผลที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว คือ นำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการดูแลและประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะ Chest Pain และหลักในการอ่านและแปรผล EKG ที่สำคัญ ซึ่งผลการประเมินบุคลากรค่าคะแนนอยู่ในช่วง 85-94 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ 90% ตลอดจนนำมาปรับปรุงทำ CPGAMI


28 2555
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

 • 2. มีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมคุณภาพ 12 กิจกรรม โดย QMR ( พ.ย. 50 )

 • ผลที่ได้รับ คือ นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 12 กิจกรรม โดยแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมและมีการทบทวนในแต่ละกิจกรรมร่วมในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติในแต่ละเรื่อง

 • 3.จากการทบทวนเหตุการณ์ที่สำคัญ ,การทบทวนการ refer และ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้วยอุบัติเหตุและบาดเจ็บที่ศีรษะ เฉลี่ยเดือนละกว่า 40ราย และไม่ได้รับการประเมินตลอดจนการดูแลที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตได้


28 2555
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

 • ทางหน่วยงานจึงได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการประเมินผู้ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยใช้ GCS

 • ผลที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว คือ นำความรู้ที่ได้มาเป็นแนวทางในการดูแลและประเมินผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ตลอดจนนำมาปรับปรุงทำ CPG Head Injury ซึ่งผลจกการดำเนินการพบว่าผู้ป่วยที่บาดเจ็บทางศีรษะ ได้รับประเมิน GCS ( ต.ค.50-มี.ค.51 = 89.74% ) และได้ติดค่าประเมิน GCS ที่ผนังห้องไว้ดู และจัดอบรมให้ความรู้หน่วย EMS


28 2555
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

 • 4. มีการจัดการประเมิน Competency ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องจากการประเมินค่าเฉลี่ยของแต่ละเรื่องได้ดังนี้

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง CPR = 95.62%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง การใส่ท่อช่วยหายใจ = 95.32%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง Cut down = 91.75%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง ICD=87.12%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง EKG = 96.17%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง Chest pain =93.17%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง Shock = 95.87%

 • -ความรู้และทักษะเรื่อง HAD = 99.16%

 • จากการประเมินพบว่า ความรู้และทักษะเรื่อง ICD อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเรื่องอื่นๆ ได้จัดทำป้ายรูปแสดงการต่อขวด ICD ที่ผนังห้อง


28 2555
การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการการทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

 • 5. จากการทบทวนกิจกรรม การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า และกิจกรรมความคาดเคลื่อนทางยา ผลจากการทบทวน พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ในเรื่องรายละเอียดในการลงบันทึกการตรวจร่างกาย และการใช้ยา ในเรื่องขนาดยาในเด็ก การใช้ยาที่ออกฤทธิ์เสริมกัน การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และการใช้ยาพ่น

 • ซึ่งผลที่ได้จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารยาและการใช้ยาในเด็ก ยาในหญิงตั้งครรภ์ ยาที่เสริมฤทธิ์กัน ,ต้านฤทธิ์กัน ,ยาพ่น และติดตามผลหลังได้รับการอบรมต่อไป


28 2555
กิจกรรมที่ 11 ทบทวนการใช้ทรัพยากร

วิธีการ

 • มีการตรวจ Check ความพร้อมของเครื่องมือช่วยชีวิตทุกเวร

 • บันทึกการใช้เครื่องมือในแต่ละเวร

 • ใบเบิกวัสดุครุภัณฑ์จากคลังยาและใบเบิกวัสดุสิ้นเปลืองฝ่ายบริหาร

  ความถี่

  -ทบทวนทุกเดือน

  ผู้เข้าร่วม

  ทีม ER

  ความครอบคลุม

 • บันทึกการใช้เครื่อง EKGDefrib

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

  -


28 2555
กิจกรรมที่ 12 ทบทวนตัวชี้วัด

วิธีการ

 • นำตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาทบทวน วิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไข

  ความถี่

  -ทุกเดือน

  ความครอบคลุม

 • ทุกตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เป้าหมายของหน่วยงาน

  ผู้เข้าร่วม

  - ทีม ER

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 • พฤติกรรมบริการดีขึ้น มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหา

 • พัฒนาแนวทางการดูแลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะ Ac MI

 • พัฒนาการคัดกรองผู้ป่วย


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด


28 2555
กระบวนการทบทวน ทบทวนตัวชี้วัด


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด

 • จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ER เดือนต.ค.50- มี.ค.51 7 ราย

 • จากการทบทวนพบว่าให้การตรวจรักษาถูกต้อง 5 ราย

 • อุบัติการณ์ความเสี่ยง 2 ราย 4 อุบัติการณ์

  • 1 case HI

   • Miss Dx

   • Cardiac arrest

   • Case Acute MI

    Dx.ผิดพลาด

    Rx.ล่าช้า

    ผลการทบทวน มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยAMI ที่มาด้วยอาการsevere dyspepsia และในผู้ป่วย HI ที่ไม่รู้สึกตัวต้องใส่ hard collar ทุกราย

    ผลลัพธ์ ไม่พบอุบัติการณ์


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด

 • ร้อยละการจัดความรุนแรงผิดพลาดเป้าหมาย 0 % ปฏิบัติได้(ต.ค.50 – มิ.ย.51) 5.75%

 • การทบทวนพบว่าผู้ป่วยที่ทบทวนผิดพลาดที่มีปัญหาคือผู้ป่วย AMI และHI

  แนวทางแก้ไข

 • 1. เพิ่มศักยภาพในการประเมินคัดกรองผู้ป่วย AMI และ HI

 • 2. ปรับแนวทางการซักประวัติผู้ป่วย AMI และ HI

 • 3. แจ้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคัดกรองผู้ป่วย


28 2555
การทบทวนตัวชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัด

 • อัตราการติดเชื้อ UTI ในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ เป้าหมาย < 5% ปฏิบัติได้ 15.38%

 • จากการทบทวนพบว่าผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะส่วนมากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีแผล bed sore พบว่ามีปัญหาเรื่องการดูแลความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ การดื่มน้ำน้อย การเทปัสสาวะออกจากถุง

 • แนวทางแก้ไข

 • 1. ล้างมือก่อนและหลังทำหัตถการ

 • 2. ปรับแนวทางในการสวนปัสสาวะ

 • 3. ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติในการดูแลและการปฏิบัติตัว

 • โอกาสพัฒนา

 • - จัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยตาสายสวนปัสสาวะ


28 2555
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทบทวนตัวชี้วัดHI

 • วัตถุประสงค์

 • - เพื่อให้ผู้ป่วย HI ได้รับการประเมินคัดกรองที่รวดเร็วและถูกต้อง ได้รับการวินิจฉัย/ส่งต่อ ทันท่วงที

  เป้าหมาย

  - ผู้ป่วย HI ทุกราย


28 2555
ตารางการดูแลผู้ป่วย ทบทวนตัวชี้วัดHI


28 2555
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทบทวนตัวชี้วัดHI

 • กิจกรรมพัฒนา

 • 1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบ

 • 2. วิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมา

 • 3. ทบทวนเหตุการณ์ อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วย

 • 4. จัดทำ CQIHI

 • 5. ออกแบบระบบการดูแล(CPG)/ประเมินการปฏิบัติตามCPGที่วางไว้


28 2555
ผลลัพธ์ ทบทวนตัวชี้วัด

 • จากการทบทวนการดูแลผู้ป่วย HI พบว่า

 • - ขาดการประเมิน CPG ลดลงเหลือ6.88%

 • - refer ด้วยอาการทรุดลงหลัง admit ลดลงเหลือ 1%

 • - ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึง ER 7 คน

 • จากการทบทวนอุบัติการณ์พบว่า ไม่มีพยาบาลดูแลผู้ป่วยขณะไป x-rayและไม่มีการประเมินGCSซ้ำหลังกลับจาก x-ray แพทย์มาดูผู้ป่วยล่าช้า

 • แนวทางแก้ไข

 • - ผู้ป่วย HI ที่ GCS<13 /Shock/ส่ง x-ray ควรมีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

 • - ใส่ Hard collar ทุกรายที่มีประวัติสลบ ไม่รู้สึกตัว สับสน ขยับคอไม่ได้

 • - รายงานแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง


28 2555
โอกาสพัฒนา ทบทวนตัวชี้วัด

 • - รณรงค์ลดอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางจราจรโดยใช้มาตรการ 3ม 3ข

 • - การเข้าถึงบริการกรณีเร่งด่วน (ทีม EMS ,ทีม FR,จนท.กู้ภัย)

 • - กระบวนการดูแล คัดกรอง ประเมินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 • กิจกรรมพัฒนา

 • - ร่วมกับตำรวจรณรงค์การใช้มาตรการ 3 ม 3 ข และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่

 • - เปิดช่องทางการเข้าถึง รพ. ให้ได้รวดเร็วขึ้น

 • - ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ 1669

 • - เพิ่มหน่วย FR ให้ครอบคลุมทุกตำบล


28 2555
พัฒนาการดูแลผู้ป่วย ทบทวนตัวชี้วัดAMI

 • วัตถุประสงค์

 • -เพื่อให้ผู้ป่วยchest pain ได้รับการประเมินตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วเหมาะสมและป้องกันการเกิดCardiac arrest

 • เป้าหมาย

 • ผู้ป่วย chest pain ทุกราย


28 2555

ตารางการดูแลผู้ป่วย ทบทวนตัวชี้วัด AMI

5


28 2555

 • กิจกรรมพัฒนา ทบทวนตัวชี้วัด

 • 1. ประชุมทีมร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ จัดทำ CPG การดูแลผู้ป่วย AMI เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เน้นการประเมินคัดกรองให้รวดเร็ว

 • 2. เพิ่ม Competency พยาบาล ER ในการอ่านและแปลผล EKG เบื้องต้น

 • 3. จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ AMI ที่ ER

 • 4. มีการประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราช เรื่อง Fast tract for STEMI เพื่อจัดเตรียมความพร้อม

  • ส่ง Fax - ข้อมูลผู้ป่วย (ใบ Refer ) พร้อมผล EKG 12 Leads มาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช

  • แพทย์โทรศัพท์รายงานอาการผู้ป่วยพร้อมการรักษาเบื้องต้นกับแพทย์ทางโรงพยาบาลมหาราชด้วยตนเอง

  • ระหว่างทางขณะ Refer มีการติดต่อประสานทางวิทยุเพื่อคำนวณเวลาที่ชัดเจนที่ผู้ป่วยจะมาถึงโรงพยาบาลมหาราชเพื่อแพทย์จะได้ไปรอตรวจ

  • เมื่อถึงโรงพยาบาลมหาราช พยาบาล Refer เข้าไปส่งผู้ป่วย พร้อมกับส่งอาการและการรักษาเบื้องต้นที่ผู้ป่วยได้รับกับแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราช


28 2555

ผลลัพธ์ ทบทวนตัวชี้วัด

พบว่าผู้ป่วย AMI เกิดภาวะCardiac Arrest และเสียชีวิตที่ ER 2 ราย ผลการทบทวนเกิดจากการประเมินผู้ป่วยผิดพลาด ซักประวัติไม่ครอบคลุมผู้ป่วยไม่ได้การประเมินที่ ER ทำให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด รักษาล่าช้าไม่เหมาะสม

โอกาสพัฒนา

1. ปรับแนวทางการซักประวัติผู้ป่วย Chest Pain และทำ EKG ในผู้ป่วยที่มาด้วย Severe Dyspepsia อายุ 35 ปีขึ้นไปทุกราย

2. เพิ่มทักษะพยาบาล ER ในการอ่านและแปลผล EKG เบื้องต้น

3. เน้นให้บุคลากรปฏิบัติตาม CPG การดูแลผู้ป่วย AMI


28 2555

Clinical Tracer: AMI ทบทวนตัวชี้วัด

Prevention

Form/CPG/

Care Map

KPI

Risk

NCD/OPD/ER

Entry

- ประเมินอาการผิดพลาด / ล่าช้า

-Cardiogenic

Shock

- Cardiac arrest

- แปลผล EKG ผิดพลาด

- การวินิจฉัยล่าช้า / ผิดพลาด

- อุบัติการณ์ Dx ผิดพลาด / ล่าช้า

- อุบัติการณ์ cardio genic shock

- อุบัติการณ์ Cardiac arrest chest pain

- จำนวนผู้ป่วย AMI Refer ล่าช้า

- จำนวนผู้ป่วย AMIเสียชีวิตขณะ Refer

- จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตหลัง Refer 4 8ชม.

- จำนวนผู้ป่วย Re - Admit

Initial Assessment

Consultation

CPG AMI

Investigation

Diagnosis

Planning

- Cardiogenic Shock

- Cardiac arrest

- Dead

- การรักษาไม่เหมาะสม

- การรักษาผิดพลาด

Undetected change

“CPG Shock

CPG CPR

CPG AMI

Admitted(observe)

Oxygen therapy

Medication

- Refer ล่าช้า

- เกิด cardiac arrest ขณะ Refer

- เกิด Cardiogenic Shock ขณะ Refer

- Dead ระหว่าง Refer

- ให้การช่วยเหลือล่าช้า

- อุปกรณ์ไมพร้อมใช้

- CPR ไม่พร้อม / ไม่ครบทีม

Transfer

Oxygen therapy

Monitor EKG

Record vital sign

ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน

ประเมินอาการเจ็บหน้าอก

rการเตรียม / ดูแล

ผู้ป่วย Refer

D/C plan

Re - Admit

Follow up


28 2555

ผลลัพธ์ของบริการซึ่งระบุกว้างๆ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญของคุณภาพทั้งหมด

หอผู้ป่วย ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแบบองค์รวม อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

จ่ายกลาง มีเครื่องมือและอุปกรณ์ปราศจากเชื้อสำหรับบริการผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ปลอดภัย และรวดเร็ว

อุบัติเหตุ ผู้ป่วยได้รับการแก้ปัญหาวิกฤติ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย

เป้าหมาย


28 2555

เครื่องชี้วัดคุณภาพ โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญของคุณภาพทั้งหมด

ใช้วัด คัดกรอง ส่งสัญญาณในการเฝ้าติดตาม ประเมิน ปรับปรุงคุณภาพ

กระบวนการ

ปัจจัยนำเข้า

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

มี?

ทำ?

ทำถูก?

ทำดี?

ทำทัน?

ถูกที่?

โดยคนทึ่ควร?

คน

เครื่องมือ

ข้อมูลข่าวสาร

หาย, ตาย

แทรกซ้อน

วันนอน

ค่าใช้จ่าย

ความรู้

เจตคติ

พฤติกรรม

พึงพอใจ

คุณภาพชีวิต

สถานะสุขภาพ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:02


28 2555
ประเภทของเครื่องชี้วัดคุณภาพประเภทของเครื่องชี้วัดคุณภาพ

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการให้การดูแลทางคลินิกClinical quality indicators

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการให้บริการService quality indicators

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการManagement quality indicators


Clinical quality indicators1
เครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิกเครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิก(Clinical quality indicators)

 • เครื่องชี้วัดคุณภาพทางคลินิกเฉพาะโรคหรือกลุ่มโรค

  • หอบหืด (Asthma)

   • ระยะเวลาวันนอนผู้ป่วยในโรงพยาบาล

   • อัตราการรับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหอบหืดที่มาที่ห้องฉุกเฉิน

  • เบาหวาน (DM)

   • อัตราการได้รับการตรวจเรตินาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

   • อัตราการได้รับการตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


Service quality indicators1
เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริการเครื่องชี้วัดคุณภาพการบริการ(Service quality indicators)

 • ติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริการทั่วไป

  • ระยะเวลา การให้บริการ การรอคอย

  • ความพึงพอใจ บริการทั่วไป บุคลากร สถานที่ ความสะอาด

  • อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางกายภาพ และกระบวนการบริการ


Management quality indicators1
เครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องชี้วัดคุณภาพการบริหารจัดการ(Management quality indicators)

 • ติดตามประเมินคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของการบริหารจัดการ

  • การจัดการบุคลากร* อัตราการลา-สาย-ขาด-ป่วยของบุคลากร

  • การจัดการทางการเงิน* อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

  • การจัดการทรัพยากร* อุบัติการณ์ยาขาดคราว (Out of stock)


28 2555

การคัดเลือกเครื่องชี้วัดการคัดเลือกเครื่องชี้วัด

 • ง่าย วัดได้ง่าย

 • วัดสิ่งสำคัญ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 • มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง

วัดสิ่งสำคัญ

10

วัดง่าย

1

5

10

1

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Indicator:07


28 2555
การใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัดการใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัด

 • ตัวเลขของคนอื่นเป็นอย่างไร

 • ตัวเลขในอดีตของเราเป็นอย่างไร

 • ทำไมตัวเลขของเราจึงอยู่ในระดับนั้น

 • ตัวเลขควรเป็นเท่าไร

 • เรื่องใดที่ควรปรับปรุง

 • ที่ผ่านมาเราทำอะไรสำเร็จบ้างแล้ว


28 2555

อุบัติเหตุ การใช้ประโยชน์จากเครื่องชี้วัดให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ

ระยะเวลารอคอย

อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการให้เลือด

ความผิดพลาดจากการรักษา

อัตราตายของผู้ป่วยที่ป้องกันได้

อัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา

ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

อัตราการกลับมารักษาซ้ำใน 48 ชั่วโมง

เครื่องชี้วัด


28 2555

เขียนความมุ่งหมายของหน่วยงานเขียนความมุ่งหมายของหน่วยงาน

เราจะใช้อะไรเป็นตัวบอกว่าเราทำงานได้บรรลุความมุ่งหมายของหน่วยงาน


28 2555
การวิเคราะห์ความสอดคล้องการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

 • ความมุ่งหมาย เจตจำนง

 • ขอบเขตบริการ

 • ความต้องการของผู้รับผลงาน

 • ความต้องการของผู้ร่วมงาน

 • เป้าหมาย

 • เครื่องชี้วัด


28 2555
ตัวอย่าง งานอุบัติเหตุ

 • ความมุ่งหมาย ให้การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ประทับใจผู้รับบริการ

 • ขอบเขตบริการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 • ความต้องการของผู้รับผลงาน ความรวดเร็ว ทราบว่าเป็นอะไร

 • เป้าหมายผู้ป่วยได้รับการแก้ปัญหาวิกฤติ อย่างรวดเร็ว เหมาะสม ถูกต้องและปลอดภัย

 • เครื่องชี้วัด

  1 ความผิดพลาดจากการรักษา 2 อัตราตายของผู้ป่วย

  3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา 4 ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ

  5 ระยะเวลารอยคอย


28 2555
2 กระบวนการทำงานและโอกาสพัฒนา

 • กระบวนการของหน่วยงาน

 • วิเคราะห์โอกาสพัฒนา

 • แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ


28 2555
2.1 กระบวนการของหน่วยงาน

 • เขียนกระบวนการหลักๆ ของการทำงานไว้ตารางข้างบน

 • เขียนกระบวนการย่อยๆ ของการทำงานแต่แต่ละกระบวนการ

 • เขียนเป็น Top down flow chart

 • เขียนจากการแกะรอยกระบวนการ

  • หอผู้ป่วย ตามผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย

  • ซักฟอกตามตั้งแต่รับผ้าจนส่งออก

  • จ่ายกลาง ตามตั้งแต่รับของจนส่งของออก

  • ยา ตั้งแต่แพทย์สั่งจนผู้ป่วยได้รับยา

  • ชันสูตร ตั้งแต่ได้รับ specimen จนผลตรวจออก


28 2555

กระบวนการดูแลผู้ป่วย กระบวนการของหน่วยงาน


28 2555

การเบิกจ่ายพัสดุ กระบวนการของหน่วยงาน

การรับและลงบัญชี

การจ่าย

การอนุมัติ

 • การจัดและตัดบัตรควบคุม

 • การตรวจสอบ

 • การรับ

 • การจัดเก็บเอกสาร

 • การจำแนกและเสนอ

 • การอนุมัติ

 • การรับในเบิก

 • การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

 • การตัดบัญชี

 • การจัดทำใบค้างจ่าย


28 2555

กระบวนการหลัก กระบวนการของหน่วยงาน

ความเสี่ยง

โอกาสพัฒนา


28 2555
2.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา


28 2555
2.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา


28 2555

กระบวนการหลัก การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา

ความเสี่ยง

โอกาสพัฒนา


28 2555
2.3 แนวทางการป้องกันความเสี่ยง


28 2555
2.3 แนวทางการป้องกันความเสี่ยง


28 2555
3. การบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาต่อเนื่อง

 • ผลงานเด่นและความภูมิใจผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

  เกิดเมื่อใดก็ได้ (แนวคิด กิจกรรม ผลลัพธ์)

 • สรุปกิจกรรมที่ได้ทำไปแล้ว การปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์

  กิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการบรรลุเป้าหมาย (CQI)

 • การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป

  นำมาจากการวิเคราะห์หน่วยงาน


28 2555
3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป3.3การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาซึ่งกำลังดำเนินการหรือมีแผนจะดำเนินต่อไป


28 2555


28 2555
สวัสดีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ……