Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PMS. PowerPoint Presentation

PMS.

277 Views Download Presentation
Download Presentation

PMS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PMS. PMS. Production Management System ( ระบบควบคุมจัดการ การผลิต ) A.Surasak

 2. PMS. จุดประสงค์ในการนำ PMS. เข้ามาใช้งาน • เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต ( OEE. ) • เพื่อทราบถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุของการหยุด line • ลด Loss time • ทำ Kaizen จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ PMS. • เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา(ซ้ำ)ขึ้นอีกในShift และวันต่อๆไป

 3. PMS. ประโยชน์จากการใช้ PMS. • - ใช้วัดผล OEE. (Overall Equipment Efficiency) • (ความสามารถโดยภาพรวมทั้งหมดในการเดิน line ผลิต) • รู้แหล่งที่มาของปัญหา หรือข้อบกพร่องในการผลิต • ที่มีผลต่อOEE. โดยตรง • ทราบสถานะ การทำงานของเครื่องจักร ( ปกติ-ผิดปกติ ) • สามารถเข้าตรวจสอบปัญหาหน้างานได้ตรงจุด • Cycle time(เวลาที่ใช้ในการทำงานแต่และProcess)

 4. PMS. การใช้งาน PMS. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 5. PMS. เมนูต่างๆใน PMS.Program สำหรับผู้ดูแล Set Cycle time เมนูตั้งค่าระบบในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนต่างๆ แผนการผลิต

 6. PMS. เมนูต่างๆใน PMS.Program สำหรับผู้ใช้ หน้าจอสำหรับดูสถานะการทำงานของ Main line ต่างๆ หน้าต่างเข้าถึงข้อมูลสำหรับตรวจดูรายงานต่างๆที่ Pms.ประมวลผลได้

 7. PMS. All line Monitor หน้าจอการทำงานจะแสดง -OEE. -Plan-Actual ในเวลานั้นๆในส่วนของ 1. แผนการผลิต 2.Cycle time ที่ใช้ของทุก Stage -สถานการณ์ทำงานของ Main line

 8. PMS. เมนูสำหรับผู้ใช้บันทึกข้อมูล จากตัวอย่างจะเห็นการหยุดชั่วคราวของ จุด TS-12R หรือมีการปิด Switch Stop line เพื่อ Repair ที่จุดงาน RH Finishing Metal line การกรอกข้อมูลที่บันทึกได้ลงใน Pms. บันทึกสาเหตุของการหยุด line ลงผู้รับผิดชอบและ Model รถในรายละเอียด(ถ้ามี)

 9. PMS. การเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่ PMS. บันทึกไว้ ข้อมูลในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการผลิต หน้าต่างเข้าถึงข้อมูล รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน

 10. PMS. • Daily report ของ Metal line • จะแสดงเวลาหยุด line • ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า • 53นาที ของเวลาที่เสียไปในวันนี้คือรอรถจาก Re-Spot • 24นาที รองลงมาคือการหยุด Repair ที่LH Finishing station • 21นาที ต่อมาคือ Skid full Re-Spot เป็นต้น ตัวอย่างรายงาน ( All line daily report )

 11. PMS. จะแสดงข้อมูล การใช้ Cycle timeทุก Stage และยังสามารถกรองหาเฉพาะจุดงาน,Model ในรายละเอียดได้ แบบที่1 กราฟ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำ Kaizen ได้ แบบที่ 2 ในรายละเอียด ตัวอย่างรายงานCycle time OK Zone NG Zone NG Zone OK Zone หน้าต่างเข้าถึงข้อมูล Cycle time

 12. PMS. ตัวอย่างรายงาน ( OEE. ) หน้าต่างเข้าถึงข้อมูล

 13. PMS. ความสามารถในการเดิน line ผลิต (OEE.) JPH.(Avg.)

 14. PMS.

 15. PMS.

 16. PMS.

 17. PMS. การถาม-ตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ PMS. ( Mitsuhashi san ) Q1.ในกรณีที่ Program เสียหายจะมีคนคอย Support เราหรือไม่ A. Mori san (คนเขียนProgram) มีแผนที่จะจัดทำระบบให้สามารถ Remote ข้ามประเทศมาช่วยเหลือได้ แต่ที่ Oppama เท่าที่ใช้ Program มาก็ไม่เคยมีปัญหา Q2.การลงข้อมูลเกี่ยวกับการหยุด line จำเป็นต้องลงทุกครั้งที่เกิดปัญหา ในรายละเอียดเลยหรือไม่ A. การลงข้อมูลหากเรารู้ว่าสาเหตุของการหยุด line นั้นก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกก็ได้สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลย แต่การบันทึกจะเป็นการดี เพราะจะสามารถป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำในวันต่อไป Q3.เราเห็นตัวเลือกใน Web menu มี Version Thai ให้เลือกแสดงว่าจะมีการพัฒนาเป็น Version Thai ใช่ไหม A. ขอกลับไปปรึกษา Mori san ก่อน Q4.ที่ Oppama คนที่มีหน้าที่มาบันทึกข้อมูลคือใคร A. คนที่อยู่หน้างาน Foreman, Leader อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในเร็วนี้ NMT PMS. จะเชื่อมโยงกับทั่วโลก เหมือนดังที่ตัวอย่างประเทศ ญี่ปุ่น-อังกฤษ-แคนาดา-เม็กซิโก-เยอรมัน เป็นต้น หมายความว่าผู้ดูแลระบบจะสามารถมองเห็นการทำงานของเครื่องจักรได้ในทุกประเทศ ตลอดจนสามารถตรวจวัดผล OEE. ได้โดยตรง

 18. PMS. The End