drogy a legislativa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Drogy a legislativa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Drogy a legislativa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Drogy a legislativa - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Drogy a legislativa. Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004 Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP. Obsah prezentace. Obecný rámec Mezinárodní smlouvy Trestné činy, přestupky, vězeňství Kontrola legálního zacházení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Drogy a legislativa' - arion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
drogy a legislativa

Drogy a legislativa

Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence, o.s. Prev-Centrum, 15. 5. 2004

Mgr. Ondřej Petroš, sekretariát RVKPP

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Obecný rámec
 • Mezinárodní smlouvy
 • Trestné činy, přestupky, vězeňství
 • Kontrola legálního zacházení
 • Legislativa v oblasti prevence a léčby
 • Drogy ve školách
 • Zahraniční legislativa
 • Legislativa EU
obecn legislativn r mec r
Obecný legislativní rámec (ČR)
 • legislativa související s užíváním drog je primárně zaměřena prohibičně – cílem je omezení jejich užívání, a to zejména trestněprávními prostředky
 • jiné způsoby snižování zdravotních a sociálních rizik v důsledku užívání drog jsou (z hlediska legislativy) akcentovány méně
 • trestní legislativa a kontrola legálního zacházení s OPL jsou v zásadě vyhovující a plně v souladu s mezinárodními závazky
 • platná legislativa v oblasti prevence a léčby není dostačující, neodpovídá aktuálním poznatkům a potřebám
 • základem pro trestněprávní úpravu jsou mezinárodní úmluvy OSN ke kontrole drog
historie mezin rodn kontroly drog
Historie mezinárodní kontroly drog
 • 1839 – 1858 – britsko-čínské „opiové“ války
  • vítězství Británie a Francie - Tien-tsinské smlouvy (1858)  otevření čínských přístavů Britům a Francouzům pro obchod s opiem (mj. i postoupení ostrova Hong-Kong Británii)
 • 1912 (Haag) - Mezinárodní opiová úmluva
  • potlačování výroby, prodeje a užívání opia, morfia a kokainu
 • 1925 (Ženeva) - Mezinárodní opiová úmluva
  • první z úmluv pod záštitou Společnosti národů
  • vztahovala se na opium, koku a konopí a jejich deriváty (heroin, kokain a hašiš)
 • 1931 – Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce OL
  • kontrola legálního zacházení
historie mezin rodn kontroly drog1
Historie mezinárodní kontroly drog
 • 1936 – Úmluva o potlačování nedovoleného obchodu s OL
  • přísné tresty pro nezákonné obchodníky
 • 1946 – Protokol z Lake Success
  • pravomoc OSN v oblasti mezinárodní kontroly drog, zřízení CND(Komise pro omamné látky)
 • 1948 – Protokol z Paříže
  • vztahoval se i na syntetické drogy
  • pravomoc WHO posuzovat, které látky budou podřízeny mezinárodní kontrole
 • 1953 – Protokol o omezení a úpravě pěstování máku
  • kontrola zásob opia pro lékařské a vědecké účely
  • jen 7 států mohlo nadále vyrábět opium pro export
platn mezin rodn mluvy osn
Platné mezinárodní úmluvy OSN
 • Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961
 • Úmluva o psychotropních látkách z r. 1971
 • Úmluva OSN proti nedovolenému obchodu s OPL z r. 1988
 • nahradily dřívější mezinárodní smlouvy
 • ČR - signatářem všech 3 úmluv
 • hlavní cíl: omezení užívání OPL k lékařským a vědeckým účelům

 závazek států přijmout zákonná a administrativní opatření

 mezinárodní spolupráce (extradice, právní pomoc atd.)

 • nezavazují fyzické a právnické osoby, pouze státy
z kladn v chodiska mluv
Základní východiska úmluv

Vyjádřena v preambulích úmluv:

„Toxikomanie (užívání omamných látek) je pohromou pro jednotlivce a hospodářským a sociálním nebezpečím pro lidstvo“ (Úmluva 1961)

„Ze zneužívání určitých psychotropních látek vznikají problémy pro zdraví obyvatelstva a problémy společenské.“ (Úmluva 1971)

„Rozsah a stoupající trend nezákonné výroby, poptávky a obchodu s OPL ... představují vážné ohrožení zdraví a blaha lidí a nepříznivě ovlivňují ekonomické, kulturní a politické základy společnosti.“ (Úmluva 1988)

trestn ustanoven mezin rodn ch mluv
Trestní ustanovení mezinárodních úmluv
 • trestní ustanovení - klíčový nástroj všech 3 úmluv
 • různé formy zacházení s drogami mají být považovány v signatářských státech za trestné činy (pěstování, výroba, obchod, dovoz, vývoz...)
 • výhrada ústavních předpisů a právních zásad států
 • výslovně umožňují uložení alternativ k uvěznění (léčení, výchovy, doléčování) pro uživatele
 • nejkomplexnější a nejpřísnější je úmluva z r. 1988 (postih „praní špinavých peněz“, přechovávání a získávání pro osobní potřebu)
trestn postih dr en drog pro osobn pot ebu podle mluv osn
Trestní postih držení drog pro osobní potřebu podle úmluv OSN
 • úmluva z r. 1961 ponechává volbu prostředků (zákonných či administrativních) na státech:

„Strany nepovolí držbu drog bez zákonného povolení.“

 • úmluva z r. 1971:

„Je žádoucí, aby strany nepovolovaly držbu (psychotropních) látek jinak než za podmínek stanovených zákonem.“

 • úmluva z r. 1988:

„S výhradou svých ústavních předpisů a základních zásad svého právního systému přijme každá strana opatření, jež mohou být nezbytná k uznání za trestné činy ... přechovávání, získávání nebo pěstování jakýchkoli OPL pro osobní potřebu při porušení Úmluvy z r. 1961 nebo Úmluvy z r. 1971.“

trestn z kon 140 1961 sb
Trestní zákon (č. 140/1961 Sb.)
 • tzv. drogové trestné činy - § 187 – 188a
 • § 89 – pojem návykové látky

- alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování

 • § 195 – OPL definuje zvláštní zákon - o návykových látkách (přílohy)
 • § 167 – nepřekažení tr. činu (§ 187 a 188)
 • neoznámení drogových tr. činů (§ 168) není trestné
 • ČR - zásada subsidiární role trestního práva
nedovolen v roba a dr en opl podle 187 a 188
Nedovolená výroba a držení OPL podle § 187 a § 188
 • základní ustanovení namířená proti nezákonnému obchodu s OPL, prekursory, přípravky
 • § 187
  • postih nedovolené výroby, dovozu, vývozu, prodeje i přechovávání pro jiného
  • trestní sazby:
   • základní 1-5 let,
   • 2-8 let (org. skupina, větší rozsah, nezletilí),
   • 8-12 let (<15let, značný prospěch, těžká újma na zdraví),
   • 10-15 let (těžká újma na zdraví více osob/smrt, mezinárodně působící organizovaná skupina)
 • § 188
  • postihuje výrobu, opatření (pro jiného/pro sebe) nebo přechovávání předmětu určeného k výrobě OPL
nedovolen v roba a dr en opl podle 187a dr en pro osobn pot ebu
Nedovolená výroba a držení OPL podle § 187a (držení pro osobní potřebu)
 • platnost od 1.1.1999
 • argumenty: mezinárodní závazky, preventivní „signál“, obtížnost dokazování úmyslu obchodovat
 • „množství větší než malé“ – není vymezeno zákonem
  • interní pokyn nejvyšší státní zástupkyně 6/2000 (množství malé, větší rozsah) – řídí se jím policie a státní zástupci
  • soudy – judikáty Nejvyššího soudu – množství vázáno na individuální denní/jednorázovou dávku a zdravotní rizika; vyžadovány znalecké posudky
 • studie PAD zadaná vládou – mapování důsledků zavádění novely do praxe (první 2 roky)
  • nesplnila se očekávání předkladatelů + nenaplnily se obavy z postihu uživatelů a zásadních změn na trhu
  • navrhovaná opatření: rozdělení drog, revize skutkových podstat tr. činů
en toxikomanie 188a
Šíření toxikomanie - § 188a
 • zákonné omezení ústavně zaručené svobody projevu v zájmu ochrany zdraví
 • vztahuje se na návykové látky kromě alkoholu (i na látky, které nejsou na seznamech OPL – např. rajský plyn)
 • pachatel svádí nebo podporuje jiného ve zneužívání nebo zneužívání jinak podněcuje nebo šíří – rozhodující je úmysl vyvolat či podporovat rozhodnutí jiných osob užívat OPL
 • novela z r. 2002 rozšířila kvalifikovanou skutkovou podstatu o spáchání činu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem apod. (1-5 let)
dal trestn iny souvisej c s drogami
Další trestné činy související s drogami
 • § 201 – Ohrožení pod vlivem návykové látky
  • všechny návykové látky včetně alkoholu
  • činnost schopná ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku
  • stav vylučující způsobilost navozený vlivem NL + za současného splnění 1 z dalších podmínek (recidiva, zvlášť nebezpečná činnost, závažný následek)
  • maximální trest 1 rok odnětí svobody
 • § 201a - Opilství
  • spáchání činu jinak trestného ve stavu nepříčetnosti vlivem návykové látky
  • 3-8 let nebo mírnější trest
 • § 252 – Legalizace výnosů z trestné činnosti
  • zastírání původu majetkového prospěchu získaného trestnou činností (až na 2 léta)
  • obchod s OPL – okolnost podmiňující použití zvýšené trestní sazby (2-8 let)
drogov p estupky
Drogové přestupky
 • zákon č. 200/1990 o přestupcích
 • přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30)
  • neoprávněné přechovávání OPL v množství malém (odhalují a vyšetřují orgány PČR) – pokuta do 15 000 Kč
  • podání, prodej, umožnění požití alkoholu osobě ml. 18 let – pokuta do 3 000 Kč
  • po požití NL vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví/poškodit majetek - pokuta do 10 000
 • přestupky na úseku zdravotnictví
  • porušení povinností při legálním zacházení s návykovými látkami
alternativn tresty a ochrann opat en
Alternativní tresty a ochranná opatření
 • 2002: 55 % trestů za drogové tr. činy – podmíněný trest odnětí svobody (popř. s dohledem), 31 % nepodmíněný trest odnětí svobody (§ 187a – 17 %)
 • trest obecně prospěšných prací – 9,3 % u drogových tr. činů
  • stále více využíván: 1996 – 10 %, 2002 – 28 % (všechny tr. činy)
  • samostatně i vedle jiného trestu; rozsah: 50 až 400 hodin
  • tr. činy s horní hranicí trestní sazby do 5 let
 • upuštění od potrestání (§ 24 a 25)
  • zmenšená příčetnost (není relevantní, pokud je důsledkem užívání drog)
 • upuštění od potrestání s dohledem (§ 26)
  • soud ukládá zároveň omezení a povinnosti – lze uložit povinnost podrobit se léčení závislosti, které není ochranným léčením (dohled PMS)
ochrann l en 72 tz
Ochranné léčení(§ 72 TZ)
 • není trestem, ale ochranným opatřením
 • pokud byl tr. čin spáchán pod vlivem drogy či v souvislosti s jejím zneužíváním závislým pachatelem
 • lze uložit vedle trestu (případné snížení dolní hranice sazby) i místo něj nebo při upuštění od potrestání
  • u drogových tr. činů jen zřídka
 • soud OL neuloží, pokud je „vzhledem k osobě pachatele zřejmé, že jeho účelu nelze dosáhnout“

 v praxi málo využíváno (4,5 % u drogových tr. činů, 0,5 % u krádeží) - neefektivní ve srovnání s dobrovolnou léčbou

proba n a media n slu ba
Probační a mediační služba
 • zřízena zákonem č. 257/2000 o PMS
  • organizace, činnost, součinnost se státními orgány a dalšími institucemi aj.
  • v rámci středisek PMS zřizována oddělení specializovaná na práci s uživateli OPL
  • úkoly probačních úředníků:
   • organizování a výkon dohledu nad obviněným, obžalovaným, odsouzeným
   • kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody
   • sledování podmíněně propuštěných osob
   • individuální pomoc
  • interní pokyny – standardizují spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy) a věznicemi
osoby ve v konu vazby a trestu za drogov trestn iny
Osoby ve výkonu vazby a trestu za drogové trestné činy
 • 1999-2002 – pokles počtu vězněných osob o 30 % (z 23 tis. na 16,2 tis. osob); 2003 mírný nárůst
  • novela tr. řádu (2002) – zpřísnění podmínek pro uložení vazby a změna lhůt
 • počet odsouzených za drogové tr. činy stabilní od r. 1998 (500-600 osob)
 • podíl odsouzených za drogové tr. činy mírně stoupá: z 3,4 % (1998) na 4,8 % (2002)
legislativa v oblasti v ze stv
Legislativa v oblasti vězeňství
 • zákon č. 169/1999 o výkonu trestu odnětí svobody
 • zákon č. 293/1993 o výkonu vazby
  • odsouzení a obvinění mají právo na zajištění v zásadě stejné zdravotní péče jako jiní občané
  • výroba, přechovávání a užívání drog jsou kázeňskými přestupky – kázeňské tresty
 • vyhlášky min. spravedlnosti – řád výkonu vazby, řád výkonu trestu
  • poskytování zdravotní péče
 • generální ředitel VS vydává interní pokyny (např. režim bezdrogových zón)
kontrola leg ln ho zach zen s n vykov mi l tkami
Kontrola legálního zacházení s návykovými látkami
 • zákon č. 167/1998 o návykových látkách
  • zacházení s NL, přípravky, prekursory, pomocnými látkami
  • povolovací režim – povolení k zacházení (IOPL MZ) na dobu 2 let
  • okruh ze zákona oprávněných subjektů  vyhláška MZ (soudně-toxikologické a hygienické laboratoře, pracoviště VŠ a AV ČR...)
  • OPL a prekursory – 11 skupin (viz úmluvy OSN)
  • nejpřísnější režim – přílohy 3 a 4 (heroin, THC, MDMA, psilocybin, LSD aj.)
z kon 37 1989 o ochran p ed alkoholismem a jin mi toxikomaniemi
Zákon č. 37/1989 o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • základní kompetence ministerstev, krajů a obcí
 • obecný rámec pro poskytování léčebně-preventivní a sociální péče
 • koordinace na celostátní úrovni – MZ
 • kraje mohou zřizovat zařízení léčebně-preventivní a sociální péče a zabezpečovat jejich provoz
 • zákon neodpovídá současným potřebám a poznatkům, nezohledňuje kompetence orgánů veřejné správy, reformu veřejné správy, vede ke kompetenčním nejasnostem při odpovědnosti za jeho prosazování a dodržování
 • je projednáván zákon o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami (předkladatelem je MZ)
prevence a l ba
Prevence a léčba
 • zákon č. 160/1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních
  • podmínky poskytování poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní... zdravotní péče ve formě ambulantní a ústavní
  • FO/PO oprávněná provozovat na základě registrace krajským úřadem (druh a rozsah zdravotní péče)
 • vyhláška MZSV ČSR č. 187/1989, kterou se provádí zákon o ochraně...
  • rozvádí některá ustanovení zákona, podrobněji upravuje činnost záchytných stanic, podmínky pro poskytování jednotlivých typů léčebné péče závislým osobám
prevence a l ba1
Prevence a léčba
 • zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví
  • upravuje mj. soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví (MZ, MO, MV, KHS), jejich působnost a pravomoc
 • zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
  • vymezuje účel a působnost diagnostických ústavů, dětských domovů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče
  • SVP - odborná pomoc nezletilým s poruchami chování; spolupráce s pedagogicko-psych. poradnami a organizacemi prevence
drogy ve kol ch
Drogy ve školách
 • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j. 14 269/2001-26
  • povinnost zaměstnanců ohlašovat užívání drog a jiné sociálně-patologické jevy řediteli
 • Metodický pokyn ministra školství č.j. 14 514/2000-51
  • ředitel zajistí, aby školní řád obsahoval zákaz držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve škole včetně stanovení sankcí a informuje o užívání drog krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného pracovníka krajského/obecního úřadu
  • školní metodik prevence – zodpovědnost za sledování rizik vzniku a projevů nežádoucích jevů a navrhuje cílená opatření k jejich odhalování a řešení, informuje ostatní pracovníky školy
koln preventivn program pro m z a kolsk za zen
Školní preventivní program pro MŠ, ZŠ a školská zařízení
 • spolupráce školy s policií – závazný pokyn Policejního prezidenta č. 179/2000
 • preventivní působení policistů na děti a mládež a odhalování a dokumentování kriminality dětí a tr. činnosti páchané na mládeži
 • doporučena spolupráce s obvodním oddělením PČR (předběžná dohoda postupu)
 • kontakt s Preventivní informační skupinou PČR (PIS) – preventivní a poradenská činnost
 • závažné přestupky/trestné činy – při šetření ohled na děti do 15 let (účast 3. osob apod.)
 • výskyt drogy/neznámé látky – zajistit, uschovat v trezoru, vyrozumět policii, která identifikuje; pokud intoxikace – přivolání lékaře a předání látky k identifikaci jemu
testov n mo i a vyhled v n drog pomoc ps ve kol ch
Testování moči a vyhledávání drog pomocí psů ve školách
 • Závěry jednání zástupců MŠMT, MV, MZ, sRVKPP (3/2003):
  • nevhodná intervence, nejde o primární prevenci
  • možné jen v mimořádných případech důvodného podezření (užití přímo ve škole, je pod vlivem a nemůže se účastnit odborného výcviku/vyučování či podezření ze spáchání závažného trestného činu) a dle platných předpisů
  • pouze testy prováděné ve zdravotnických zařízeních jsou prokazatelné
  • nalezení podezřelé látky – prohledání jen konkrétního žáka, předání drogy policii
  • akutní zdravotní nebezpečí – přivolání lékaře, v ostatních případech – poslat žáka domů (u nezletilých souhlas rodičů)
legislativa st t eu
Legislativa států EU
 • různé přístupy; částečné sbližování legislativy
 • prakticky ve všech státech EU je respektován rozdíl mezi uživatelem a obchodníkem
 • rozdílné právní principy
  • možnosti využívat diskreční pravomoci (rozhodnutí zda stíhat či nestíhat čin formálně trestný)
 • užívání drog
  • trestné ve Finsku, Švédsku a Francii
  • některé státy rozlišují užívání v soukromí a na veřejnosti (Nizozemí, Německo, Španělsko)
legislativa st t eu1
Legislativa států EU
 • držba drog
  • všude platí výslovné či faktické (na základě množství) rozlišování držby pro sebe či pro jiného
  • Portugalsko, Nizozemsko, některé spolkové země – pevná hranice množství; většina států určité malé množství drog, 5 států nemá zákonnou definici
  • Španělsko – od r. 1999 držení v soukromí je správně postižitelné; na veřejnosti - závažný správní delikt
  • Itálie – hranice se posuzuje dle individuální denní dávky
  • Nizozemí, Německo – trestné, ovšem v praxi záleží na množství drogy
  • Nizozemí – princip účelnosti trestního stíhání
  • Německo – možnost v těchto případech upustit od potrestání
legislativa st t eu2
Legislativa států EU
 • opatřování drogy
  • rozlišuje se pro sebe (držba) či pro jiného (obchod) – typ deliktu, přísnost postihu
 • poskytování třetím osobám
  • obvykle rozdíl mezi sdílením drog, běžnou distribucí a organizovaným zločinem (vliv judikatury a diskreční pravomoci)
  • obchod: různá kritéria pro přísnost postihu (množství, počet osob, organizovaná skupina apod.)
 • rozlišení druhu drogy – Británie, NL, Dánsko, Španělsko, Finsko, Itálie; ne – Francie, Švédsko
 • NL – „coffee shops“ – prodej je trestným činem, nejsou stíháni, pokud dodržují pravidla (ne > 5 g najednou, ne tvrdé drogy, ne reklama, pořádek v okolí, zákaz vstupu mladistvým, skladovat jen do 500 g); významná role místní samosprávy
legislativa eu
Legislativa EU

Acquis JHA - Justice and Home Affairs (výběr):

 • mezinárodní úmluvy OSN 1961, 1971 a 1988
 • Joint Actions, Joint Positions (Maastricht Treaty); Common Positions, Framework Decisions, Decisions (Amsterdam Treaty)
  • Společný postup zaměřený na sbližování legislativy a praxe členských států EU v oblasti drogových závislostí a nedovoleného obchodu s drogami (Joint Action of 29 November 1996 concerning the exchange of information on the chemical profiling of drugs to facilitate improved cooperation between Member States in combating illicit drug trafficking: OJ L 322 of 12 December 1996)
  • Společný postup v oblasti výměny informací, zhodnocení rizik a kontroly nových syntetických drog (Joint Action of 16 June 1997 concerning the information exchange, risk assessment and the control of new synthetic drugs: OJ L 167 of 25 June 1997)
legislativa eu1
Legislativa EU
  • Rozhodnutí Rady o podřízení nové syntetické drogy PMMA kontrole a trestním postihům (Council Decision of 28 February 2002 concerning control measures and criminal sanctions in respect of the new synthetic drug PMMA. L63 of 06.03.2002 p 14)
 • Směrnice Rady o zřízení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (Council Regulation (EEC) No. 302/93 of 8 February 1993 on the establishment of a European drugs and drug addiction monitoring centre)
 • Nařízení Rady o návrhu policejních a celních dohod v oblasti boje proti drogám (Council Resolution of 29 November 1996 on the drawing up of police/customs agreements in the fight against drugs [Official Journal C 375 of 12.12.1996])
seznam z kladn ch pr vn ch p edpis vztahuj c ch se k drogov problematice 1
Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (1)

Prosazování práva:

 • zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
 • zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád
 • zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
 • zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
 • vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
 • vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
 • zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon
 • zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky
 • zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
 • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
seznam z kladn ch pr vn ch p edpis vztahuj c ch se k drogov problematice 2
Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (2)
 • pokyn obecné povahy nejvyššího státního zástupce 6/2001, jímž se upravují podrobnosti postupu státních zastupitelství při postihu trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a tr.zák.
 • závazný pokyn policejního prezidenta č. 12/1999, kterým se upravuje postup příslušníků policie ČR při odhalování protiprávních jednání souvisejících s toxikomanií
 • Příloha č. 1 k Závaznému pokynu policejního prezidenta č. 12/1999 - sazebník pokut za nález drogy s obsahem THC
 • příloha k závaznému pokynu policejního prezidenta č. 39/1998 - Orientační hodnoty malého množství omamných a psychotropních látek

Kurzívou jsou vyznačeny interní předpisy - nejsou obecně závaznými právními předpisy, mnohdy ale mají značný praktický význam; normy v nich obsažené mohou zavazovat pouze podřízené orgány a osoby ve struktuře státní správy a podřízené státní organizace)

seznam z kladn ch pr vn ch p edpis vztahuj c ch se k drogov problematice 3
Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (3)

Prevence, léčba a sociální péče:

 • zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 • zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
 • zařízeních
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • pokyn MŠMT č. 16 227/96-22 k prevenci zneužívání návykových látek ve školách a školských zařízeních
 • pokyn MŠMT č. SK20/98 - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek „Škola bez drog“
seznam z kladn ch pr vn ch p edpis vztahuj c ch se k drogov problematice 4
Seznam základních právních předpisů vztahujících se k drogové problematice (4)

Legální zacházení s návykovými látkami:

 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

Mezinárodní smlouvy:

 • vyhláška ministra zahraničních věcí 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách
 • vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., o Úmluvě o psychotropních látkách
 • sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 458/1991 Sb., o Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách
 • sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 462/1991 Sb., o Úmluvě OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

Jiné předpisy:

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
vybran odkazy web
Vybrané odkazy - web
 • www.drogy-info.cz(>info >drogy a zákon)
 • www.vladce.vlada.cz(>www >Úřad vlády)
 • http://www.mvcr.cz/sbirka/
 • http://www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html
 • www.odrogach.cz
 • http://eldd.emcdda.eu.int/
 • http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
 • http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s22001.htm
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Kontakt:

Mgr. Ondřej Petroš

sekretariát RVKPP

Vladislavova 4, Praha 1

tel: 296 153 487

petros.ondrej@vlada.cz

pošt. adresa:

Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1

www.drogy-info.cz