nghi p v khai h i quan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN - PowerPoint PPT Presentation

ariane
167 Views
Download Presentation

NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN Bài 1 Tin học ứng dụng trong khai Hải quan (Sử dụng phần mềm Khai Hải quan) ------------------- Biên soạn: Th.S. Võ Xuân Thể by Msc. Võ Xuân Thể

 2. NOÄI DUNG • Giới thiệu hệ thống ECUS • Cài đặt và đăng ký sử dụng • Qui trình mở tờ khai by Msc. Võ Xuân Thể

 3. 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ECUS 1. E-CUS (ELECTRONIC CUSTOMS DECLARE)? • Là công cụ thực hiện thủ tục Hải quan điện tử thông qua trung tâm VAN • VAN (Value Added Network): trung tâm chứng thực chứng từ điện tử trong thủ tục Hải quan • E-Cus: là hệ thống phần mềm Khai HQ điện tử của công ty ThaiSonSoft (thành viên của FPT): http://www.thaisonsoft.com.vn http://www.ecus.com.vn http://www.gvnet.com.vn by Msc. Võ Xuân Thể

 4. 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ECUS 2. Chức năng cơ bản hiện nay của E-Cus • Giúp cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến tờ khai điện tử với cơ quan Hải quan: nhập thông tin tờ khai (+chứng từ liên quan) – gửi đến Hải quan – được cấp số tiếp nhận – in tờ khai bản in – định kỳ đến Hải quan làm thủ tục. • Quản lý thông tin các tờ khai tại doanh nghiệp: số liệu – thông kê – báo cáo,. . . by Msc. Võ Xuân Thể

 5. 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ECUS 3. Đặc điểm của E-Cus • THÔNG QUAN NHANH CHÓNG. • Nhập liệu tờ khai nhanh và chính xác nhờ danh mục dữ liệu chuẩn, khả năng in tờ khai trực tiếp • Tự động kiểm tra tính đúng đắn của các nội dung khai báo làm giảm sai sót tới mức tối đa • Không còn phải chờ cán bộ Hải quan nhập số liệu vào máy vì số liệu của tờ khai đã được truyền tới Hải quan trước khi làm thủ tục đăng ký • THANH LÝ TỰ ĐỘNG. • CÔNG CỤ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ • KHẢ NĂMG MỞ RỘNG. by Msc. Võ Xuân Thể

 6. 1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ECUS 3. Đặc điểm của E-Cus • THÔNG QUAN NHANH CHÓNG. • THANH LÝ TỰ ĐỘNG. • Chương trình tự động nhắc thời gian thanh lý thích hợp • Tự động tính toán và đưa ra báo cáo thanh lý chính xác (dữ liệu được thống nhất theo một quy trình khép kín: Dữ liệu lưu tại doanh nghiệp - Dữ liệu in trên tờ khai - Dữ liệu truyền đến và lưu trữ tại hệ thống quản lý của Hải quan và chung một cách thức thanh lý) • Chức năng thanh lý áp dụng được cho tất cả các tình huống nghiệp vụ từ đơn giản phức tạp. • CÔNG CỤ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ • KHẢ NĂMG MỞ RỘNG. by Msc. Võ Xuân Thể

 7. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA: ECUS-KD ECUS-G ECUS-X(SXXK) • THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ: ECUS-K ECUS-EX ECUS-EG: hàng gia công by Msc. Võ Xuân Thể

 8. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA: ECUS-KD: HÀNG KINH DOANH - Bộ cài ECUS-KD: ECUSKDSetup.exe - Bản ECUS-KD cập nhật ngày 10/10/2008: EcusKDUpdate.exe - Tài liệu hướng dẫn cài đặt ECUS-KD: HuongdancaidatKD.doc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng ECUS-KD: HelpKD.exe by Msc. Võ Xuân Thể

 9. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA: ECUS-G: HÀNG GIA CÔNG: - Cập nhật Ngày 22/09/2008: UpdateECUS_G220908.EXE - Giới thiệu tính năng mới update ngày 03/06/2008: UpdateGC030608.doc - Giới thiệu tính năng mới update ngày 29/10/2007: UpdateGC291007.doc by Msc. Võ Xuân Thể

 10. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TỪ XA: ECUS-X(SXXK): -Mẫu đăng ký sử dụng ECUS-X 1.5: BanDangKySXXK.doc - ECUS-X 1.5 cập nhật ngày 01/10/2008: ECUSXUpdate.EXE - Giới thiệu tính năng mới trong bản update: Update061106.zip - Giới thiệu tính năng mới (theo QĐ929): Update120606.doc - Giới thiệu tính năng mới trong bản update: Update020506.doc - CrystalRuntime.EXE - Tải bộ cài phần mềm ECUS-X 1.5: ECUSX1.5-Setup by Msc. Võ Xuân Thể

 11. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ: ECUS-K: - Bộ cài ECUS-K: ECUSSetup.exe - ECUS-K cập nhật ngày 09/09/2008: EcusUpdate.exe - Tài liệu hướng dẫn cài đặt ECUS-K: Huongdancaidat.doc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng ECUS-K: Help.exe - Danh sách một số câu hỏi thường gặp by Msc. Võ Xuân Thể

 12. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ: ECUS-EX: - ECUS-EX ngày 20/05/2008: Ecus_EXUpdate.exe by Msc. Võ Xuân Thể

 13. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 1. Các thành phần E-Cus • THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ: ECUS-EG: hàng gia công: ECUS-EG cập nhật ngày 15/10/2008: Ecus_EGUpdate.exe by Msc. Võ Xuân Thể

 14. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 2. Đăng ký sử dụng: by Msc. Võ Xuân Thể

 15. 2. CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 3. Cài đặt: by Msc. Võ Xuân Thể

 16. 3. QUI TRÌNH MỞ TỜ KHAI • Đăng nhập hệ thống • Nhập số liệu tờ khai mới • Sửa tờ khai đã khai báo • Hủy tờ khai đã khai báo by Msc. Võ Xuân Thể

 17. 3. QUI TRÌNH MỞ TỜ KHAI 3.1- Đăng nhập hệ thống • Đăng nhập: UserName – Password • CSDL: sa - ECUSKD – ComputerName • Chọn đơn vị HQ by Msc. Võ Xuân Thể

 18. 3. QUI TRÌNH MỞ TỜ KHAI 3.2- Nhập tờ khai nhập khẩu • Tờ khai xuất nhập khẩu –> Đăng ký mới Tờ khai nhập khẩu • Nhập dữ liệu cho tờ khai ->bấm nút Ghi (ô bị mờ -> HQ) • Nhập danh sách mặt hàng: danh sách hàng tờ khai ->Ghi(F6) • Nhập chứng từ kèm theo: chọn pp xđ trị giá (PP1 – PP6) • Nhập tờ khai trị giá theo pp đã chọn ->Ghi • Nhập chứng từ gốc (nếu cần): <1MB • In tờ khai: “In TK” • Gửi tờ khai đến HQ: “Khai báo” • Nhận phản hồi từ HQ by Msc. Võ Xuân Thể

 19. 3. QUI TRÌNH MỞ TỜ KHAI 3.3- Nhập tờ khai xuất khẩu • Tờ khai xuất nhập khẩu –> Đăng ký mới Tờ khai xuất khẩu • Nhập dữ liệu cho tờ khai ->bấm nút Ghi (ô bị mờ -> HQ) • Nhập danh sách mặt hàng: danh sách hàng tờ khai ->Ghi(F6) • Nhập chứng từ gốc (nếu cần): <1MB • In tờ khai: “In TK” • Gửi tờ khai đến HQ: “Khai báo” • Nhận phản hồi từ HQ by Msc. Võ Xuân Thể

 20. The end Where there is a will, there is a way! by Msc. Võ Xuân Thể