Download
javni univerzitet haxhi zeka u pe i fakultet biznisa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Javni Univerzitet “ Haxhi Zeka” u Pe ći Fakultet Biznisa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Javni Univerzitet “ Haxhi Zeka” u Pe ći Fakultet Biznisa

Javni Univerzitet “ Haxhi Zeka” u Pe ći Fakultet Biznisa

185 Views Download Presentation
Download Presentation

Javni Univerzitet “ Haxhi Zeka” u Pe ći Fakultet Biznisa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Javni Univerzitet “ Haxhi Zeka” u PećiFakultet Biznisa Osnove Biznisa PREDUZETNIŠTVO U EKONOMSKOJ TEORIJI Predavač: MSc. Emin Neziraj PhD.C Nivo studija : Osnovne ( Bachelor) Godina studija : I ( prva) Semestar : I ( Prvi) Kod predmeta :

 2. PREDUZETNIŠTVO U EKONOMSKOJ TEORIJI

 3. Doprinos ekonomista teoriji preduzetništva • Reč „preduzetništvo“ (entrepreneurship) potiče od francuske reči „entreprendre“, što znači preuzeti, uraditi nešto. Preduzetništvo, kao praksa, podrazumjeva stvaranje novih organizacija u cilju iskorišćavanja identifkovanih šansi. • Koncept preduzetništva je poznat još od XII veka, dok akademsko izučavanje ovog fenomena počinje od XVIII veka.

 4. Razvoj preduzetništva i preduzeća - makro aspekt • Sa svim današnjim karakteristikama preduzetničke kompanije, preduzeće se pojavljuje u XV vijeku razdvajanjem privredne aktivnosti i poslovne imovine preduzetnika od njegove privatne imovine. • Sa pojavom industrijske revolucije, naglo je porasla važnost preduzetništva, dok sa početkom masovne proizvodnje, uloga preduzetništva opada. • To najbolje oslikavaju tri faze razvoja Henrija Forda od maloga, inovativnog, porodičnog preduzeća do industrijskog giganta: -1. faza - Henri Ford je poznavao svakog svog radnika lično, -2. faza - njega su poznavali svi radnici, -3. faza - ni on ni njegovi radnici se nisu viđali, niti poznavali.

 5. Francuski ekonomista, Richard Cantillon, koji je stvarao u okviru fiziokratske škole, smatra se za začetnika teorije preduzetništvu. Prema Cantillonu, preduzetnik je spreman da preuzme novčani rizik i da se upusti u akciju pravljenja profita. • Abbé Nicolas Baudeau (Abe Nikola Bodo), također francuski fiziokrata, ide korak dalje u shvatanju fenomena preduzetništva i smatra da preduzetnik nije samo onaj koji preuzima rizik, nego i inovator koji redukuje nivo preuzetog rizika. • Engleski ekonomisti, Adam Smith, David Ricardo i John Stuart Mill su učinili veoma malo na daljem razvoju preduzetništva. Oni preduzetnika posmatraju kao kapitalistu kome je osnovni cilj da maksimizira svoj profit.

 6. Doprinos savremenih ekonomista teoriji preduzetništva • Savremeni američki ekonomsiti su dali izuzetno važan doprinos teoriji preduzetništva. Svoju koncepciju uglavnom baziraju na idejama von Mises-a,Shumpeter-a i Clark-a. • I. Kirzner, predstavnik austrijske ekonomske škole i student Ludviga von Mizesa, smatrao je da je suština preduzetništva u brzom reagovanju na profitne šanse koje se ukazuju na tržištu.

 7. Preduzetništvo je društvena funkcija kreiranja i stvaranja novih vrednosti putem kreativnog kombinovanja poslovnih resursa. • Preduzetništvo je kreacija inovativne ekonomske organizacije (ili mreže organizacija) radi sticanja profita (dobiti) ili rasta u uslovima rizika i nesigurnosti. • Glavna obilježja preduzetništva su neizvjesnost, finansijski rizik, eksperimentisanje, traganje i istraživanje.

 8. Savremeno shvatanje preduzetništva • Modernu definiciju preduzetništva iznosi Džefri Timons (Jeffry A. Timmons), opisujući ga kao sposobnost kreiranja i stvaranja vizije praktično ni iz čega - kao ljudski kreativan čin i primjenu energije za iniciranje i izgradnju preduzeća ili organizacije . • Ako proučimo zajedničke elemente u tim definicijama, možemo pronaći sledeće: • - Kreativnost i inovaciju, • -Sakupljanje resursa i osnivanje ekonomskih organizacija, • -Prilika za sticanje profita i rasta pod rizikom i nesigurnošću.

 9. Definicije preduzetništva pojedinih teoretičara prikazane su u sljedećoj tabeli.

 10. Što se tiče preduzetništva u oblasti proizvodnje ono se obično javlja u proizvodnji hemikalija, farmaceutskoj industriji, proizvodnji parfema, elektronici, plastici, itd. • U oblasti usluga naročito se javlja u trgovini, transportu, građevini, ugostiteljstvu, osiguranju, nekretninama i slično. Obuhvata odluke kao što su: • izbor tržišta, • proizvoda/usluge, odnosno delatnosti, • lokacije, • veličine i tipa preduzeća, • tehnologije, • izvora finansiranja i • načina organizovanja.

 11. Značajan je pristup preduzetništvu preko uspješnosti procenjivanja koji naglašava procene koje moraju biti učinjene u kvalitativnom, kvantitativnom, strategijskom I etičkom smislu, a tiču se samog preduzetnika, poslovnog poduhvata i okruženja Slika 1. Preduzetničko procenjivanje

 12. Preduzetnik je nosilac preduzetničke aktivnosti, odnosno pokretač novog poslovnogpoduhvata. • Lice, koje vođeno unutrašnjo(psihološkom) potrebom eksperimentišeu oblasti biznisa, takođe, se naziva preduzetnik. • Za realizaciju preduzetničkih poduhvata preduzetnik ima mnogo zadataka: • Š. vođenje, • Š. motivisanje, • Š. planiranje, • Š. nadgledanje, • Š. koordinisanje, • Š. obučavanje itd

 13. Preduzetništvo danas karakteriše interakcija sledećih umeća i veština: • Š. poznavanje proizvoda/usluga, tržišta, opreme i tehnologije, • Š. sposobnost predviđanja, postavljanja ciljeva i planiranja, • Š. sposobnost da se brzo donose odluke, • Š. veština upravljanja međuljudskim odnosima, • Š. liderstvo, • Š. veština internog kontrolisanja i • Š. eksterna kooperativnost.

 14. Ponašanje preduzetnika se može pratiti kroz tri faze:[7] • Š. sposobnost da se uoči šansa, • Š. spremnost na promenu stanja (na bolje) i • Š. verovanje da je uspeh moguć.