slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W DZIELNICY BIELANY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W DZIELNICY BIELANY - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W DZIELNICY BIELANY realizowany przez OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W DZIELNICY BIELANY' - arden-willis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROGRAM

AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W DZIELNICY BIELANY

realizowany przez

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informacje og lne
Informacje ogólne

W dniu 05.11.2008 roku Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowę ramową w zakresie realizacji projektu systemowego:

„Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”

Umowa na realizację projektu została zawarta na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.

Projekt realizowany jest w ramach:

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

cele projektu i liczba uczestnik w
Cele projektu i liczba uczestników

Cel projektu 2008:

 • Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy

Bielany ze szczególnymi problemami na rynku pracy – 84 osoby, w tym:

a) uczestnicy objęci kontraktem socjalnym - 42 osoby

b) uczestnicy Programu aktywności lokalnej - 42 osoby

Cel projektu 2009:

 • integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym mieszkańców Bielan – 87 osób, w tym:

a) uczestnicy objęci kontraktem socjalnym - 53 osoby

b) uczestnicy Programu aktywności lokalnej - 34 osoby

Cel projektu 2010:

 • integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym mieszkańców Bielan – 84 osoby, w tym:

a) uczestnicy objęci kontraktem socjalnym - 56 osób

b) uczestnicy Programu aktywności lokalnej - 28 osób

uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu

Adresatami projektu były osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, pochodzące z rodzin wieloproblemowych, m.in.:

- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,

- osoby nieaktywne zawodowo, w tym uczące się lub kształcące,

- osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym,

- młodzież w wieku 15 - 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

Grupę osób z rodzin wieloproblemowych stanowiły zarówno rodziny pełne, jak i rodziny niepełne z dużymi deficytami:

- w zakresie niewydolności opiekuńczo-wychowawczej,

- w zakresie podstawowych umiejętności społecznych

i życiowych.

Podejmowane działania dotyczyły wszystkich obszarów funkcjonowania rodziny, tak aby w kompleksowy sposób wypracować właściwe relacje, zachowania i nawyki członków rodzin.

narz dzia aktywnej integracji 2008 rok
Narzędzia aktywnej integracji – 2008 rok

Ponadto 2 osoby z wykształceniem podstawowym zostały skierowane do szkoły w celu podwyższenia wykształcenia oraz otrzymały dofinansowanie na ten cel.

Uczestnikom, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie ich udziału w zajęciach grupowych zapewniono opiekę nad dziećmi.

narz dzia aktywnej integracji 2009 rok
Narzędzia aktywnej integracji – 2009 rok
 • Dodatkowe formy wsparcia:
 • uczestnikom, którzy zgłosili potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie ich udziału w zajęciach grupowych zapewniono
 • opiekę nad dziećmi,
 • dofinansowano wypoczynek letni dzieci uczestników projektu, którzy zwrócili się z taką prośbą,
 • - uczestnicy projektu posiadający dzieci otrzymali vouchery do kina /działanie mające na celu integrację rodziny/.
narz dzia aktywnej integracji 2010 rok
Narzędzia aktywnej integracji – 2010 rok
 • Dodatkowe formy wsparcia:
 • uczestnikom, którzy zgłoszą potrzebę zapewnienia opieki nad dziećmi w trakcie ich udziału w zajęciach grupowych zostanie
 • zapewniona taka forma wsparcia,
 • uczestnicy, którzy zgłoszą prośbę o dofinansowanie wypoczynku letniego dla swoich dzieci otrzymają dofinansowanie.
program aktywno ci lokalnej 2008 i 2009 rok
Program Aktywności Lokalnej 2008 i 2009 rok

W ramach realizacji projektu systemowego w 2008 i 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizował Program Aktywności Lokalnej pod nazwą „Pedagodzy Uliczni”.

Program realizowany był we współpracy z organizacją pozarządową – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie, a także w 2008 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” w Warszawie.

Rekrutacja uczestników programu prowadzona była przez streetworkerów na terenie Dzielnicy Bielany.

Głównym celem prowadzonych działań było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym kształtowanie osobowości, rozwój twórczego myślenia, naukę właściwej komunikacji oraz przygotowanie do poruszania się na rynku pracy.

Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach programu było poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe skierowane do młodzieży. Zrekrutowana młodzież uczestniczyła m.in. w:

- zajęciach integracyjno-rozwijających/kawiarenka młodzieżowa, edukacja kulturalna, zajęcia taneczne, wolontariat młodzieżowy, klub dyskusyjno-filmowy, zajęcia kulinarne, nauka technik plastycznych/;

- zajęciach edukacyjno-rozwojowych /w tym zajęcia z zakresu poznawania rynku pracy, inwestowania w rozwój własny, podnoszenie kompetencji społecznych/;

- wyjeździe o charakterze profilaktycznym w trakcie którego uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach poświęconych tematyce uzależnień;

- wsparcie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz pracownika socjalnego.

program aktywno ci lokalnej 2010 rok
Program Aktywności Lokalnej 2010 rok

W 2010 roku Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do 28 spokrewnionych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany. Program realizowany jest przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Działania prowadzone w ramach programu mają na celu poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z opieką zastępczą nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych.

Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach programu będzie poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe, m.in.:

- grupa samopomocowa dla rodziców zastępczych,

- poradnictwo grupowe w zakresie umiejętności społecznych – zajęcia psychoedukacyjne,

- specjalistyczne poradnictwo grupowe, m.in. spotkanie z kuratorem sądowym, psychologiem, pracownikiem

WCPR, pracownikiem organizacji pozarządowej działającej na rzecz dzieci i młodzieży, pracownikiem świetlicy.

- zajęcia warsztatowe dla dzieci uczestników programu – w trakcie udziału rodziców zastępczych w zajęciach

grupowych,

- indywidualne poradnictwo psychologiczne,

- spotkania o charakterze integracyjnym – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, spotkania świąteczne,

wycieczki.

slide13

Dziękuję za uwagę !

Szczegółowych informacji udzielają:

Agata Piotrowska 22 568-91-88 apiotrowska@opsbielany.waw.pl

Magdalena Tkaczyk 22 834-73-22 tkaczyk.m@opsbielany.waw.pl