Wsp praca na rzecz aktywizacji zawodowej i spo ecznej na przyk adzie powiatu i awskiego
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej na przykładzie powiatu iławskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. POWIAT IŁAWSKI zróżnicowanie strukturalne LUBAWA, IŁAWA indywidualne gospodarstwa rolne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - maia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wsp praca na rzecz aktywizacji zawodowej i spo ecznej na przyk adzie powiatu i awskiego

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej na przykładzie powiatu iławskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie


Powiatowy urz d pracy w i awie
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

POWIAT IŁAWSKI

zróżnicowanie strukturalne

LUBAWA, IŁAWA

 • indywidualne gospodarstwa rolne

 • więcej przedsiębiorstw i lepsza infrastruktura

  SUSZ, KISIELICE, ZALEWO

 • 29 wsi leży na terenach po byłych PGR-ach

 • niska zdolność adaptacyjna dozmieniających się warunków gospodarowania

 • tereny słabiej zagospodarowane

 • niski stopień uprzemysłowienia


Powiatowy urz d pracy w i awie1
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Filie urzędu: Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo

liczba osób bezrobotnych: 4 110

stopa bezrobocia: 11,8 % ( kwiecień 2010 r.)

Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu iławskiego:

MOPS GOPS Iława

MOPS GOPS Lubawa

MGOPS Susz

MGOPS Kisielice

MOPS ZalewoPowiatowy urz d pracy w i awie3
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Aspekty współpracy OPS/PCPR – PUP

 • sytuacja na rynku pracy (rosnący udział wśród bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym korzystających z pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych)

 • „wspólny klient” i komplementarność usług

 • Standardy Usług Rynku Pracy

 • „Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2015”

 • partnerstwo w projektach systemowych EFS PO KL, priorytet VII


Powiatowy urz d pracy w i awie4
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku

art.50, ust.2, który określa, iż” bezrobotnym, o którym mowa w art.49 korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji:

 • powinien przedstawić propozycję zatrudnienia , innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub


Powiatowy urz d pracy w i awie5
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

 • na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym

  W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt 2, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu.


Powiatowy urz d pracy w i awie6
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Ustawa o pomocy społecznej z 12.03.2004 r.

w art.17 znajdują się zapisy dotyczące zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym m.in.:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Powiatowy urz d pracy w i awie7
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Wypracowanie zasad współpracy

 • stała wymiana informacji i doświadczeń oraz monitoring podejmowanych działań

 • robocze spotkania indywidualne i grupowe przedstawicieli instytucji

 • oceny i informacje pochodzące od beneficjentów działań

  zawarcie porozumień partnerskich ze wszystkimi instytucjami


Powiatowy urz d pracy w i awie8
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Spotkanie organizacyjne z ośrodkami pomocy społecznej i filiami urzędu oraz przedstawicielami ROPS zorganizowane przez PUP Iława (kwiecień 2010 r.)

 • podzielenie się uwagami na temat realizacji projektów, wskazanie problemów, propozycje ulepszenia współpracy

 • przedstawienie informacji o planowanych działaniach w ramach projektów

 • wstępne omówienie harmonogramu działań i zakresu współpracy

 • ustalenie zasad przepływu i rodzaju informacji pomiędzy liderami projektów a partnerem

 • ustalenie osób do kontaktu

 • zaplanowanie działań na rok przyszły w ramach kolejnych projektów


Powiatowy urz d pracy w i awie9
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Poruszane kwestie i sygnalizowane problemy

 • brak płynności wsparcia beneficjentów przez OPS i PUP – rozbieżność czasowa

 • status osoby bezrobotnej a udział w kontrakcie socjalnym

 • za mało czasu na przygotowanie i skoordynowanie działań uzupełniających i aktywnych form przez urzędy pracy

 • kwestie organizacyjne


Powiatowy urz d pracy w i awie10
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Porozumienia partnerskie pomiędzy OPS/PCPR a PUP Iława

 • PCPR Iława (01.04.2010 r.)

 • MOPS Iława (10. 05. 2010 r.)

 • GOPS Iława (18.06.2009 r. do końca 2013 r.)

 • MGOPS Susz (08.04.2010 r.)

 • MGOPS Kisielice (10. 05 2010 r.)

 • MOPS Zalewo (15.05.2010 r.)

 • MOPS Lubawa (09. 04 2010 r.)

 • GOPS Lubawa (04.05.2010 r.)

 • GOPS Mszanowo (29. 03. 2010 r.).


Powiatowy urz d pracy w i awie11
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Porozumienia partnerskie pomiędzy OPS/PCPR a PUP Iława

Zobowiązania stron:

 • wymiana informacji o klientach,

 • upowszechnianie informacji o ofertach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach,

 • współpraca w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych


Powiatowy urz d pracy w i awie12
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Treść porozumień

rola partnera:

 • pomoc w doborze uczestników projektu,

 • działania informacyjne, promujące projekty realizowane przez OPS,

 • bezpłatny udział doradców zawodowych i liderów Klubu Pracy w szkoleniach „miękkich” organizowanych przez ośrodki w ramach projektu

 • kierowanie wskazanych osób do udziału w kontraktach socjalnych i innych formach wsparcia,

 • objęcie pomocą osób po udziale w projektach,

 • pomoc doradcza w kontekście spójności podejmowanych działań z sytuacją na rynku pracy.


Powiatowy urz d pracy w i awie13
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

 • rola lidera:

 • przekazywanie informacji na temat uczestników projektu, rozpoczęciu przez nich uczestnictwa w projekcie, zakończenia udziału, rodzaju zastosowanych działań, nabytych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach,

 • pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego osobom, które na czas uczestnictwa w projekcie zostały wyłączone z bazy osób bezrobotnych,

 • przekazanie pośrednikom pracy i doradcom zawodowym PUP sporządzonych w trakcie realizacji projektu Indywidualnych Planów Działania wspólnych klientów.


Powiatowy urz d pracy w i awie14
Powiatowy Urząd Pracy w Iławie

Dziękuję za uwagę