riskien arviointi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RISKIEN ARVIOINTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
RISKIEN ARVIOINTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

RISKIEN ARVIOINTI - PowerPoint PPT Presentation

89 Views
Download Presentation
RISKIEN ARVIOINTI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RISKIEN ARVIOINTI • Laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden sekä merkityksen arvioimista. • Ennakoivaa työsuojelua - Riskien arvioinnin tavoitteena on työn turvallisuuden tehokas parantaminen. • Vaarojen tunnistaminen / arvioiminen on jatkuvaa työtä.

  2. RISKIEN ARVIOINTI Hyvä riskien arviointi on: • Totuudenmukaista – kuvataan olosuhteet ja työtehtävät sellaisena kuin ne ovat. • Järjestelmällistä – tunnistetaan vaarat ja arvioidaan riskit kaikista keskeisistä toiminnoista. • Erotteleva – riskin suuruus määritetään niin, että työturvallisuuden kannalta merkittävimmät / vähäisimmät riskit erottuvat joukosta.

  3. RISKIEN ARVIOINTI Hyvä riskien arviointi on: • Ennakoivaa – tarkastellaan aikaisemmin sattuneita tapaturmia sekä niitä, jotka eivät ole vielä tapahtuneet. • Käytännönläheinen – selkeitä ja toteuttamiskelpoisia toimenpide-ehdotuksia työturvallisuuden parantamiseksi. • Kehittyvää – toimenpiteiden toteutumisen seuranta sekä riskien uudelleenarviointi.

  4. RISKIEN ARVIOINTI RISKILUOKKA TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE • MERKITYKSETÖN - Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja. • VÄHÄINEN - Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita kustannus-vaikutus -suhteeltaan parempia ratkaisuja tai parannuksia, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. • KOHTALAINEN - Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. Toimenpiteet on toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos kohtuulliseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, lisäarviointi voi olla tarpeen haitan todennäköisyyden tarkemmaksi toteamiseksi, jonka perusteella tehokkaampien valvontatoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. • MERKITTÄVÄ - Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia resursseja. Jos riski liittyy meneillään olevaan työhön, ongelma pitäisi korjata lyhyemmässä aikataulussa kuin kohtuullisten riskien ollessa kyseessä. • SIETÄMÄTÖN - Työtä ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes rajoittamattomilla resursseilla, työn täytyy olla pysyvästi kielletty.