Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHNOLOŠKE PREVENTIVNE MERE PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHNOLOŠKE PREVENTIVNE MERE

TEHNOLOŠKE PREVENTIVNE MERE

282 Views Download Presentation
Download Presentation

TEHNOLOŠKE PREVENTIVNE MERE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ELEKTRO TEHNIČKE PREVENTIVNE MERE TEHNOLOŠKE PREVENTIVNE MERE GRAĐEVINSKE PREVENTIVNE MERE MAŠINSKE PREVENTIVNE MERE

 2. TEHNOLOŠKI PROCESI

 3. PROCESI U PRERAĐIVAČKOJ HEMIJSKOJ INDUSTRIJI

 4. PROCESI U ORGANSKOJ HEMIJI

 5. POVRŠINSKA ZAŠTITA METALA

 6. HEMIJSKE LABORATORIJE I OPREMA

 7. TERMOENERGETSKA POSTROJENJA

 8. KATALITIČKO PREČIŠĆAVANJE GASOVA VELIKIH TERMOELEKTRANA

 9. KAKO SMANJITI RIZIKOD HEMIJSKOG UDESAI ZAŠTITITI RADNU I ŽIVOTNU SREDINU

 10. I (Izvor) (Toplotna energija) PROTIVPOŽARNA BEZBEDNOST U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA M (Materija) Gasovi Tečnosti Čvrste materije O2 (Kiseonik) Min. 16 %

 11. ANALIZA NIVOA PREVENTIVNIH MERA ZAŠTITE TEHNOLOŠKIH PROCESA • ŠTA SE RADI: • SA ČIME SE RADI: • KAKO SE RADI: • GDE SE RADI: • KO RADI: • POD KOJIM USLOVIMA SE RADI: • STANJE INSTALACIJA I UREĐAJA:

 12. ŠTA SE RADI: • Detaljan tehnološki proces rada: • Formulacije (recepture) • Tehnološki postupci- procedure • Kontrola procesa

 13. SA ČIME SE RADI: • Karakter, fiziko-hemijske i požarne karakteristike materijala: • Identitet sirovine (naziv, formula i sl.) • Agregatno stanje, Gustina, Viskozitet, .... • Tačka ključanja, Napon pare, Brzina isparavanja, Gustina para (Vazduh=1) • Tačka paljenja, Tačka samopaljenja, Toplota sagorevanja, Nivo elektroprovodljivosti, ... • Granice eksplozivnosti (DGE – GGE ) • MDK (Maksimalno dozvoljene koncentracije u radnoj atmosferi), Toksikološke karakteristike,..

 14. KAKO SE RADI: • Opis rada (Tehnološka upustva – procedure) • Upustvo za rad na tehnološkoj opremi, liniji ili postrojenju u celini, • Upustva za rad na laboratorijskoj i Pilot opremi • Uvođenje novih proizvoda i tehnologija, • Upustvo i sprovođenje mera zaštite pri radu(korišćenje zaštitnih ličnih sredstava) • Merni instrumenti i kontrolna oprema,

 15. GDE SE RADI: • Poznavanje radnih prostorija i poštovanje njihove namene (posebno propisane ili projektovane), • Održavanje propisanog lagera sirovina u radnom ambijentu (pogonski ili laboratorijski lager) • Pristupi i nesmetani prolazi do objekata, mašina i uređaja kao i komunikacija za izlaze u slučaju nužde (zakrčenost saobraćajnica i radnog prostora)

 16. KO RADI: • Nivo obuke radnika (u svim nivoima stručne spreme odnosno kvalifikacija) • Posebna obuka za specifične operacije procesa: • Upoznavanje sa karakteristikama sirovina a u cilju bezbednog skladištenja, doziranja, ponašanje istih na povišenim ili visokim temperaturama u procesu prerade i pakovanja kao i uslovi i oprema za zaštitu na radu.

 17. POD KOJIM USLOVIMA SE RADI:-Radni uslovi- • Mikro klima radnog prostora • Temperatura (leto – zima) • Vlažnost vazduha • Ventilacija (otsisavanje i otprašivanje) • Efikasnost opšte ventilacije • Nivo i efikasnost lokalne ventilacije

 18. STANJE INSTALACIJA I UREĐAJA:(God.proizvodnje, Istrošenost, Nivo savremenosti, nivo i mogućnost održavanja • Oprema za Skladištenje i doziranje materijala, • Oprema za Transport i manipulaciju, • Oprema za pojedinačne operacije ili celokupne linije za odvijanje tehnološkog procesa, • Oprema za kontrolu propisanih parametara procesa (temperatura, pritiskak-vakum i dr.), • Oprema za kontrolu kvaliteta sirovina i poluproizvoda i gotovih proizvoda,

 19. POZNAVANJE KARAKTERISTIKA SIROVINA KAO OSNOVA SMANJENJA RIZIKA OD POŽARA

 20. NAJČEŠĆI IZVORI PALJENJA • Atmosf. pražnjenje • Elektro varnica • Mehanička varnica • Statički elektricitet • Zagrejane površine • Samozapaljenje • Otvoreni plamen

 21. Predviđene preventivne mere • Prisustvo zapaljivih tečnosti - Zatvoreni sistemi doziranja i pakovanja - Ventilacija radnog prostora • Prisustvo zapaljivih gasova- Opšta i lokalna ventilacija • Prisustvo zapaljive prašine- Otprašivanje • Atmosfersko pražnjenje - Gromobranska instalacija • Elektro varnica - Propisano izvedena elektro instalacija - U ugroženoj atmosferi od zapaljivih gasova izvesti uređaje u E(x) zaštiti • Mehanička varnica - Upotreba nevarničećeg alata, Izrada podova od nevarničećeg materijala • Statički elektricitet-Propisano uzemljenje svih metalnih površina, uzemljenje cevovoda rilikom pretakanja tečnosti • Zagrejane površine -Hlađenje rotirajućih delova mašina • Samozapaljenje nekih materija - Odstraniti krpe, pucval , sunđer idr. • Otvoreni plamen - Znak upozorenja o upotrebi otvorenog plamena