Hipotēku bankas administrētās Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņ...
Download
1 / 15

Hipot?ku bankas administr?t?s Valsts atbalsta programmas uz??m?jdarb?bas uzs?c?jiem un uz??mumiem to att?st?bas posm? - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Hipotēku bankas administrētās Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā. 2010.gada 29.oktobris Juris Čeičs Valmieras Filiāle. Hipotēku banka – attīstības banka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hipot?ku bankas administr?t?s Valsts atbalsta programmas uz??m?jdarb?bas uzs?c?jiem un uz??mumiem to att?st?bas posm?' - elisabeth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hipoteku bankas administretas valsts atbalsta programmas uznemejdarbibas uzsacejiem un uznemumiem to attistibas posma

Hipotēku bankas administrētās Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā

2010.gada 29.oktobris

Juris Čeičs

Valmieras Filiāle


Hipot ku banka att st bas banka
Hipotēku banka – attīstības banka uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā

Ministru kabineta rīkojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" pārveidi par attīstības banku

Darbības principi:

Papildina komercbanku sniegtos pakalpojumus, nevis konkurē ar tām

Darbojas valdības apstiprināto valsta atbalsta programmu ietvaros

Ar 2009.gada novembri Hipotēku banka ir pārtraukusi jaunu komercaizdevumu un privātpersonu aizdevumu izsniegšanu

Valsts atbalsta mērķprogrammu aizdevumi


Akt v s hipot ku bankas valsts atbalsta programmas

Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai – Starta programmamazie un mikro uzņēmumi – uzsācēji (ar biznesa ideju)

MVK mikrokreditēšanas programmamikro uzņēmumi

Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas programmalielie un vidējie uzņēmumi

Aizdevumi mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – MVU izaugsmes aizdevumimikro, vidējie un mazie uzņēmumi, kooperatīvi (lauks. pak.)

Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programmalauksaimn.uzņ., kooperatīvi

Aktīvās Hipotēku bankas valsts atbalsta programmas


Mvk mikrokred ta un starta programmas aizdevumu nosac jumi
MVK uzsākšanai – Mikrokredīta un Starta programmas aizdevumu nosacījumi


Starta programma
Starta programma uzsākšanai –

Pieteikuma dokumenti jauniem klientiem

1

2

3

Pieteikuma anketa dalībai programmā

Biznesa idejas apraksts

CV (Dzīves apraksts)

Pieņemam Jūs STARTA programmā


Pieejamais atbalsts
Pieejamais atbalsts uzsākšanai –


Mvk mikrokred ts un starta aizdevums
MVK Mikrokredīts un Starta aizdevums uzsākšanai –

Abām aizdevumu programmām nepiešķir tādās nozarēs:

 • Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde;

 • Zvejniecība, zivju audzēšanai, kā arī zivju un vēžveidīgo pārstrādes nozarēs;

 • Kravas autotransporta līdzekļu iegādei uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu;

 • Finansu starpniecība, apdrošināšana un bankas pakalpojumiem;

 • Azartspēles;

 • Ieroču ražošana, piegāde un tirdzniecība;

 • Tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tās specializēta tirdzniecība;

 • Operācijas ar nekustamajiem īpašumiem;

 • Vairumtirdzniecība.

  Papildus MVK Mikrokredīts nepiešķir: ieguves rūpniecībai un būvniecībai.Mvu izaugsmes aizdevums
MVU izaugsmes aizdevums aizdevumu nosacījumi

EIF garantijas

Garantiju var saņemt, ja izpildīti sekojoši kritēriji:

MVU, kas nav vecāks par 5 gadiem ieskaitot;

MVU līdz 49 strādājošajiem (ieskaitot);

MVU bilances un/vai gada apgrozījums nepārsniedz 10 milj. EUR.


Mvu izaugsmes aizdevums1
MVU izaugsmes aizdevums aizdevumu nosacījumi

Aizdevumu nepiešķir:

MVU, kuriem ir nodokļu parādi;

projektiem, kas rada būtisku ietekmi uz vidi, kas netiek kompensēta;

pasākumiem lauksaimniecības produktu pārstrādē un tirdzniecībā;

grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem, kas vecāki par 3 gadiem;

grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem, kam uzsākts maksātnespējas process neatkarīgi no to vecuma;

uzņēmumu kapitāldaļu iegādei;

esošo aizdevumu refinansēšanai;

projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas bankā.


Mvu izaugsmes aizdevums2
MVU izaugsmes aizdevums aizdevumu nosacījumi

Izslēgtās nozares (izņemot mikro uzņēmumus, aizdevumiem līdz 30000 LVL):

vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;

ēdināšanas pakalpojumi;

administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība;

izglītība;

māksla, izklaide un atpūta;


Mvu izaugsmes aizdevums3
MVU izaugsmes aizdevums aizdevumu nosacījumi

Izslēgtās nozares :

lauksaimniecības produktu primārā ražošana;

sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība;

datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana;

ogļu nozare;

zivsaimniecība un akvakultūra;

ieroču un munīciju ražošana un tirdzniecība;

tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;

azartspēles un derības;

finanšu un apdrošināšanas darbības;


Mvu izaugsmes aizdevums4
MVU izaugsmes aizdevums aizdevumu nosacījumi

Izslēgtās nozares :

mājsaimniecība kā darba devēja darbība;

tērauda nozarē (aizdevumiem investīcijām);

kuģu būves nozarē (aizdevumiem investīcijām);

sintētisko šķiedru ražošanā (aizdevumiem investīcijām);

operācijas ar nekustamo īpašumu (t.sk. zemes iegāde);


Lauksaimnieku apgroz mo l dzek u aizdevuma nosac jumi
Lauksaimnieku apgrozāmo līdzekļu aizdevuma nosacījumi aizdevumu nosacījumi

Atbalsts pieejams:

 • zemnieku saimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām saimniecībām

 • augļu un dārzeņu ražotāju grupām

Aizdevuma summa

No 5 tūkst. LVL līdz 700 tūkst. LVL

(kooperatīvajām sabiedrībām līdz 2 milj. LVL)

Aizdevuma termiņš

Līdz 1 gadam

Aizdevuma valūta

LVL un EUR

Procentu likme

EUR -

Fiksētā no 4,5%

Mainīgā no 3%+ 6 mēnešu EURIBOR

LVL -

Fiksētā no 6%

Aizdevumam programmas ietvaros var piesaistīt LAF garantijas


Hipoteku bankas administretas valsts atbalsta programmas uznemejdarbibas uzsacejiem un uznemumiem to attistibas posma

Paldies par uzmanību! aizdevumu nosacījumi

Juris Čeičs, Valmiera filiāles aizdevumu daļas vadītājs

e-pasts: juris.ceics@hipo.lv, tālr. 64222410, mob. 29393403

Par Hipotēku bankas pakalpojumiem un atbalsts programmām var uzzināt:

www.hipo.lv, Tālr.:80000100, E-pasts: 80000100@hipo.lv

www.altum.lv Tālr.: 67774100, E-pasts: info@altum.lv