Download
kaukol mp ja maakaasumittauksen s hk nsy t n toteutus elf rs rjning f r v rme och naturgasm tning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mats Düne Fortum Power and Heat Ab PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

230 Views Download Presentation
Download Presentation

Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaukolämpö- ja maakaasumittauksensähkönsyötöntoteutusElförsörjning för värme- och naturgasmätning Mats Düne Fortum Power and Heat Ab

 2. Målet med arbete • Granska mätutrustningens krav för elförsörjning. • Granska hurudana krav fjärravläsningens kommunikationsutrustning ställer. • Granska allmänna krav för elförsörjningen. • Planera elförsörjningen för mätutrustningen.

 3. Olika slags mätare. • Allmännaste mätare hos Fortum: • Fjärrvärme: • EVL –mätare: 9-, 10- och 11EVL. • Kamstrup, Multical • Krohne flödesmätare • Gas: • Landis + Gyr, G350 • Flonidan, Uniflo1200 konverter

 4. EVL -mätare 9EVL (11EVL) med Modem 10EVL -mätare • Magnetisk mätning • 1h logger i 9- och 11EVL (tilläggs kort) • 230 VAC -nätspänning

 5. Multical • Mätning med ultraljudsteknik • 1h logger (tilläggs kort) • Batteridrift • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning Multical -mätare

 6. Krohne • Magnetisk mätning • För stora flöden • 24 VDC, 200 VAC och 230 VAC -nätspänning Krohne -flödesmätare

 7. Landis + Gyr, G350 • Mätning med ultraljudsteknik • Endast batteridrift G350 - gasmätare

 8. Uniflo1200 -konverter • Konverterar gas volym för att motsvara normalförhållanden (1 bar, 0°C) • 1h logger • Batteridrift (utan modem) • 230 VAC -nätspänning Uniflo1200 konverter med turbinmätare

 9. Kommunikationsutrustning • P2P GSM • Modem • Radionät • Router • Koncentrator • Modem

 10. Modem EM200Gi –modem E120GiME -elmätare • GSM/GPRS • Endast 230 VAC -nätspänning • Elmätare, M-Bus –anslutning • logger • GSM/GPRS • Endast 230 VAC -nätspänning

 11. Radionät • Tillämpar sig inteförtimmätning i storskala • RouterochKoncentrator • Batteridrift • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning • Modem 6 • 24 VAC och 230 VAC -nätspänning Komponenter i radionätet

 12. Jämförelse

 13. Krav för elförsörjningen • Energibolaget: • All såld energi blir mätt, rätt mängd blir fakturerad. • Lagar: • Elsäkerhetslagen -> Handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet (1999). • Lag om mätinstrument (2011), ”skydd mot förvanskning av uppgifter”. • Elsäkerhet • Elinstallationstandard, SFS6000.

 14. Finsk Energiindustri rf /Energiateollisuusry • Generell guide för elförsörjningen: • Kabel: MMJ 3x1,5 mm² S • 10 A säkring • Kopplas före elmätaren i centralen

 15. Koppling i el centralen • Från samma central som värmefördelningscentralen / brännaren är kopplad till. • Samma fas som värmefördelningscentralen / brännaren • Säkringen skall vara möjlig att förse med sigill (kåpa eller bakom lucka).

 16. Koppling i mätningscentralen • Kopplingsdosa eller service – brytare? • Tillräckligt med utrymme för mätutrustningen • 170 cm höjd från golvet

 17. Mätningscentral

 18. Tillfällig elförsörjning Uppvärmningen börjar ofta före fastigheten är klar. Byggföretaget står för värmekostnaderna. • Mätaren kopplas till värmefördelningscentralen. • Mätaren kopplas till brännarens automatik. • Mätningen har alltid el då det är möjligt att använda energi

 19. Slutsatser • En utredning över mätutrustningen och dess krav för elförsörjningen. • Grundprincipen hur elförsörjningen skall förverkligas är mycket lik i mätning av både fjärrvärme och naturgas. • Klar grund för anvisningar som skall göras åt entreprenörer

 20. Frågor?