OBČINA SOLČAVA
Download
1 / 13

HARMONIJA TREH DOLIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

OBČINA SOLČAVA Solčava 16, 3335 Solčava. HARMONIJA TREH DOLIN Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HARMONIJA TREH DOLIN' - anneke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OBČINA SOLČAVA

Solčava 16, 3335 Solčava

HARMONIJA TREH DOLIN

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni program.


Občina Solčava je v začetku leta 2010 kandidirala na Petem javnem razpisu objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije št.. 7/10 z dne 29. 1. 2010.

Konec julija 2010 so ji bila za izvedbo operacije ‘’Harmonija treh dolin’’ odobrena sofinancerska sredstva, v višini 127.500,00 evrov.

Osnovni podatki o operaciji:

Naziv operacije: Harmonija treh dolin

Upravičenec: Občina Solčava

Datum začetka operacije: 25. 2. 2010

Datum zaključka operacije: 30. 9. 2011

Kontaktna oseba za informacije o izvajanju operacije: Alojz Lipnik župan, Albina Štiftar svetovalka III.


Namen in cilji operacije ter usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Namen projekta:

 • Izvedba lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov in storitev območja s poudarkom na ohranjanju biotske pestrosti.

  Splošni cilj operacije:

 • Zagotoviti ključne, vzdržne in kontinuirane pogoje za razvoj turizma in trajnostnega razvoja Solčavskega

 • zagotoviti sinergijo povezovanja v turizmu ter povečanje prepoznavnosti območja.

  Specifični cilji operacije:

 • Okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju celovite ponudbe turizma in vzpostaviti povezave z ostalimi dejavnostmi na vseh ravneh - od posameznega nosilca do lokalne, regionalne in nacionalne ravni

 • Okrepiti kakovost in skrb za stalno inovativnost izdelkov in storitev povezanih s celovito ponudbo Solčavskega.


Opredelitev vrste operacije strategijami in politikami

 • Vrste projektnih aktivnosti

  Vse aktivnosti operacije so zastavljene tako, da omogočajo izvedbo lokalno-regionalne

  operacije trženja ter razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske

  pestrosti: (osveščanje domačinov in usmerjanje obiskovalcev, povezovanje identitete območja s krajinsko podobo in ohranjeno dediščino, upoštevanje nosilnih kapacitet posameznih lokacij, povečevanje prihodkov od turizma zmanjšuje pritiske lastnikov na naravne vire, povečevanje vrednosti izdelkov iz gorskega lesa prispeva k ohranjanju gozdov in krajinske podobe, spodbujanje paše avtohtonih ovc ohranja krajinsko in s tem tudi biotsko pestrost).

  Aktivnost 1: Izdelava razvojnih strategij, študij

  Aktivnost 2: Oblikovanje blagovnih znamk

  Aktivnost 3: Oblikovanje standardov – razvoj izdelkov in storitev

  Aktivnost 4: Trženjske aktivnosti – načrt trženja in promocija

  Aktivnost 5: Vodenje in upravljanje operacije

  Aktivnost 6: Informiranje in obveščanje

  Aktivnost 7: Izdelava kombiniranega projekta


Finančna konstrukcija projekta strategijami in politikami


Izvajalci del: strategijami in politikami

Aktivnost 1: Izdelava razvojnih strategij, študij

Izdelavo Strategije razvoja turizma celotnega območja in operativni načrt za naslednjih 5 let

(na osnovi razvoja turističnih programov za določene ciljne skupine) – 1 dokument, ki bo

predstavljal:

 • strateški razvojni dokument kot spodbudo k razmišljanju o prihodnosti, identifikacija pričakovanega razvoja

 • povezovalni dokument, ki bo preko prioritetnih občinskih projektov povezal ključne nosilce razvoja v občini pri doseganju skupnih ciljev

 • instrument za uravnoteženost razvoja posameznih področij

 • instrument za izboljšanje komunikacije med ključnimi nosilci razvoja in instrument za zmanjšanje neracionalnih odločitev

 • dokument za razgovore z resornimi ministrstvi za sofinanciranje projektov

 • dokument, ki bo opredelil financiranje z vidika proračuna občine Solčava


Izdelavo Načrta upravljanja turističnega območja - 1 dokument , ki bo dal odgovore na

naslednja vprašanja:

 • Kako vzpostaviti organizacijsko strukturo destinacije oz. območja in zagotoviti pogoje za njeno delovanje ob tem, da bo ta struktura sposobna poskrbeti za učinkovito delovanje in trženje javne turistične infrastrukture in drugih elementov ponudbe ter zagotoviti čim bolj celovito ponudbo območja.

  Pri pripravi strategije je potrebno dati poseben poudarek trajnostnemu razvoju in identiteti

  0bmočja. Obvezno je sodelovanje z oblikovalci blagovnih znamk in pripravljavci trženjskih

  aktivnosti. Nujno je sodelovanje s strokovnjaki različnih strok, ki že delujejo na Solčavskem

  (arhitekti, etnologi …) po dogovoru z naročnikom in upoštevanje njihovih pogledov pri

  pripravi strategije razvoja turizma na Solčavskem.

  Izvajalec:

  PROVITAL d.o.o

  Novine19, 2212 Šentilj

  Zastopnik: Lešnik Štuhec Tanja


Aktivnost 2: dokument , ki bo dal odgovore naOblikovanje blagovnih znamk

Zasnova in oblikovanje identitete blagovne znamke območja – v sklopu tega dela bomo:

 • Opravili pregled stanja in opravili analizo veljavnih razvojnih usmeritev in dokumentov območja

 • Izvedli delavnice, na katerih bodo postavljena izhodišča za izgradnjo blagovne znamke (določiti filozofijo območja, kompetence, marketinške cilje, identiteto)

 • Oblikovali identiteto blagovne znamke, ime, pozicijski slogan

 • Oblikovali celostno grafično podobo Solčavskega turističnega območja.

  Zasnova in oblikovanje posameznih blagovnih znamk – za posamezne proizvode in

  storitve oz. skupine proizvodov in storitev – v sklopu tega dela bomo:

 • Opravili pregled stanja obstoječih produktnih in drugih blagovnih znamk in izdelali analizo stanja

 • Izvedli delavnice, na katerih bodo postavljena izhodišča za izgradnjo posamezne produktne blagovne znamke ( določitev vrste proizvodov in storitev oz. materiale, filozofije produkta ali skupine produktov, kompetenc, marketinških ciljev, identitete,…), vključno s predlogi za embalažo

 • Oblikovali identiteto, medsebojne relacije in strukturo obstoječih blagovnih znamk, imen, pozicijskih sloganov

 • Preoblikovali celostne grafične podobe z namenom povezav med obstoječimi blagovnimi znamkami


Pri izvedbi aktivnosti bomo upoštevali že obstoječe blagovne znamke, ki jih naročnik

ne želi v celoti menjati ali spreminjati, temveč želi na osnovi celovitega pristopa urediti

razmerja med njimi in podrobneje definirati njihove povezave – relacije – ter njihove

obstoječe CGP-je. Poseben poudarek bomo dali krajinski podobi, biotski pestrosti,

ohranjanju naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Pri pripravi strategije bomo dali poseben poudarek trajnostnemu razvoju, biotski

raznovrstnosti in identiteti območja. Obvezno bomo sodelovali s pripravljavci strategije

razvoja turizma in pripravljavci trženjskih aktivnosti.

Nujno je sodelovanje s strokovnjaki različnih strok, ki že delujejo na Solčavskem (arhitekti,

etnologi…) po dogovoru z naročnikom in upoštevanje njihovih pogledov pri kreiranju

blagovnih znamk.

Pričakovani rezultati:

 • Izdelana identiteta in arhitektura blagovne znamke območja

 • Priročnik CGP,

 • Predlog embalaže za ključne izdelke s Solčavskega

 • Predlog novih izdelkov (glede na marketinške cilje).

  Izvajalec:

  BMS COMPUTERS d.o.o.

  Cesta bratov Mravljakov, 3320 Velenje

  Zastopnik: Klepec Slavko


Aktivnost 3: blagovne znamke, ki jih naročnikOblikovanje standardov – razvoj izdelkov in storitev

Oblikovanje standardov – razvoj izdelkov in storitev Solčavskega, ki bo obsegala izdelavo 2 dokumentov:

 • Izdelavo strategije za vzpostavljanje proizvodnih verig za posamezne skupine izdelkov namenjenih nadaljnji prodaji

 • pripravo načrta trženja ključnih izdelkov in turističnih storitev Solčavskega

  Oba dokumenta skupaj morata pripraviti podlage za vzpostavitev proizvodnih verig

  ključnih skupin izdelkov in turističnih storitev Solčavskega s ciljem čim boljše prodaje na

  različnih prodajnih mestih Solčavskega in širše. Dokumenta morata torej predstaviti načrt

  izdelave, logistike in prodaje ključnih izdelkov, vključno z realnim predlogom potrebnih

  prodajnih mest na Solčavskem in širše.


Oblikovanje standardov – razvoj izdelkov in storitev Solčavskega, ki obsega naslednje

naloge:

 • Razvoj turističnih programov za določene ključne ciljne skupine (vsaj 3) v skladu s strateškimi in marketinškimi usmeritvami. Rezultat: oblikovani vsaj trije programi v tiskani in elektronski verziji

 • Razvoj in oblikovanje novih prodajnih izdelkov iz gorskega lesa (vsaj 3) in volne (vsaj 3) v skladu z usmeritvami strategij in blagovnih znamk Solčavskega, vključno z izdelavo prototipov ključnih izdelkov (vsaj 3)

 • Definiranje priprave, predstavljanja in prodaje ključnih živilskih izdelkov Solčavskega (vsaj 3). Rezultat: zapisane recepture (vsaj 3), fotografije izdelkov, zgodbe povezane z izdelki (vsaj 3).

  Pri pripravi dokumentov in ostalih izdelkov bomo dali poseben poudarek

  trajnostnemu razvoju in identiteti območja. Obvezno bomo sodelovali z domačini, ki že

  izdelujejo določeno vrsto izdelkov. Nujno pa je tudi sodelovanje z oblikovalci blagovnih

  znamk, pripravljavci strategije razvoja turizma in trženjskih aktivnosti ter s strokovnjaki

  različnih strok, ki že delujejo na Solčavskem (arhitekti, etnologi,…) po dogovoru z

  naročnikom in upoštevanje njihovih pogledov pri pripravi dokumentov in ostalih izdelkov.

  Izvajalec: ZADRUGA SOLČAVA z.o.o.

  Solčava 16, 3335 Solčava

  Zastopnik: Matk Klemen


Aktivnost 4: Solčavskega, ki obsega naslednjeTrženjske aktivnosti – načrt trženja in promocija

Priprava Načrta trženja turističnih proizvodov, izdelava promocijskih materialov in

izvedba promocijskih aktivnosti bo obsegala:

 • Pripravo Načrta trženja turističnih proizvodov vključno z načrtom akcij tržnega komuniciranja za celovito promocijo integralnih turističnih proizvodov in območja. Rezultat: 1 dokument

 • Izdelava promocijskih materialov, izvedba študijskih tur za novinarje in touroperatorje, zakup prostora za oglaševanje v medijih in na sejmih ter organizacija prireditev za promocijo in prodajo izdelkov s Solčavskega

  Izvajalec:

  SAVINJSKO-ŠALEŠKA OBMOČNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o

  Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje

  Zastopnik: Klepec Jasna


Aktivnost 5: Solčavskega, ki obsega naslednjeVodenje in upravljanje operacije

Vsebina, naloge in pričakovani rezultati:

 • vodenje in koordinacija operacije kot celote in skrb za usklajevanje aktivnosti med posameznimi sklopi operacije

 • spremljanje vsebinskega stanja operacije, terminskega plana in finančnega stanje operacije glede na zastavljen načrt aktivnosti

 • odprava morebitnih zaostankov in odstopanj od predvidenega načrta aktivnosti

 • reševanje sprotnih težav pri izvedbi operacije in preprečevanje tveganj

 • priprava poročil za naročnika in obveščanje naročnika o poteku operacije ter o potrebni finančnih sredstvih

 • priprava poročil in dokumentacije za SVLR, v sodelovanju z naročnikom

 • usposabljanje lokalne ekipe za operativno delo na operaciji

 • svetovanje sodelujočim pri izvedbi operacije

 • priprava in izvedba postopkov javnega naročanja v skladu z zakonodajo za posamezne sklope operacije v sodelovanju z naročnikom

 • sklicevanje in vodenje koordinacijskih sestankov na občini Solčava

  Izvajalec: CENTER RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

  Solčava 16, 3335 Solčava

  Zastopnik: Slapnik Marko