1 / 12

Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu

„Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek”. Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu. Marek Jelonek. Co jest czym czego?. Eksploatacja pokładów żwirowych z dolin rzecznych: blisko koryt rzecznych daleko od koryt rzecznych Konsekwencje:

varuna
Download Presentation

Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Dość eksploatacji kruszywa z koryt rzek” Eksploatacja kruszywa/osadów rzecznych z dolin rzecznych diagnoza problemu Marek Jelonek

 2. Co jest czym czego? Eksploatacja pokładów żwirowych z dolin rzecznych: • blisko koryt rzecznych • daleko od koryt rzecznych Konsekwencje: • krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki • długotrwałe - umocnienia brzegów, zbiorniki pożwirowe itp. Eksploatacja pokładów żwirowych z koryt rzecznych: • szczególne/powszechne korzystanie z wód, • zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów (art. 26 PW) • wykonywanie robót regulacyjnych/utrzymaniowych • odżwirowywanie niecek wypadowych i zapór przeciwrumowiskowych • nielegalne pobory – kradzież żwiru Konsekwencje: • krótkotrwałe - wpływ na stan hydromorfologiczny, siedliska i gatunki • długotrwałe - umocnienia brzegów, stymulowanie erozji itp.

 3. Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych • Eksploatacja basenowa żwiru

 4. Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych RABA - RABA NIŻNA • Eksploatacja basenowa żwiru

 5. Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych • Eksploatacja basenowa żwiru

 6. Eksploatacja basenowa blisko koryt rzecznych DUNAJEC CZCHÓW • Eksploatacja basenowa żwiru

 7. Eksploatacja basenowa daleko od koryt rzecznych • Konsekwencje podczas prowadzenia eksploatacji • składowiska, zakłady produkcji kruszywa, drogi dojazdowe, • zajęcie terenu - przekształcenie siedlisk, zapylenie, hałas • wpływ na stan siedlisk i gatunków • Konsekwencje po zakończeniu eksploatacji • zbiorniki pożwirowe do zagospodarowania, teren do rekultywacji • Potencjalne sposoby zagospodarowania/rekultywacji • rekreacja, • chów i hodowla ryb • Potencjalne zagrożenia • Fizyczna likwidacja cennychsiedlisk i gatunków zmiana stosunków wodnych • eutrofizacja

 8. Eksploatacja w ramach korzystania z wód Powszechne korzystanie z wód art. 34 PW Szczególne korzystanie z wód art. 37 PW

 9. Eksploatacja w ramach utrzymania/regulacji z wód • Art. 22 ust. 1. PW: utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody • Art. 67 ust. 1. PW: regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej „regulacją wód”, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej • Art. 67 ust. 2. PW: regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego

 10. Eksploatacja w ramach utrzymania/regulacji z wód

 11. Nielegalna eksploatacja

 12. Dziękuję za uwagę

More Related