slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Поддръжка и безопасност и здраве при работа PowerPoint Presentation
Download Presentation
Поддръжка и безопасност и здраве при работа

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Поддръжка и безопасност и здраве при работа - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Поддръжка и безопасност и здраве при работа. Кампания „ З дравословни работни места “ 2010 — 2011 г. Място, дата. http://hw.osha.europa.eu. Защо поддръжката е важна за безопасността и здравето при работа?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Поддръжка и безопасност и здраве при работа' - anjolie-melton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Поддръжка и безопасност и здраве при работа

Кампания „Здравословни работни места“2010—2011 г.

Място, дата

http://hw.osha.europa.eu

slide2
Защо поддръжката е важна за безопасността и здравето при работа?
 • редовната поддръжка е от първостепенна важност за запазване на оборудването, машините и работната среда безопасни и надеждни — тя помага за отстраняване на опасностите на работното място
 • липсата на поддръжка или недостатъчната поддръжка може да доведе до опасни ситуации, злополуки и проблеми със здравето
 • поддръжката е високорискова дейност
slide3
Отстраняване на опасностите чрез поддръжка (1):
 • поддръжката на работните и пешеходните повърхности, както и на транспортните маршрути е от решаващо значение за предотвратяването на злополуки
  • подхлъзвания, препъвания, падания, злополуки с елеваторни колички
 • злополуки настъпват, тъй като подемното оборудване не се инспектира и поддържа редовно
  • веригите на подемното оборудване могат да се замърсят/корозират и да откажат да функционират, причинявайки падане на тежки товари
slide4
Отстраняване на опасностите чрез поддръжка (2):
 • трудовите злополуки, дължащи се на контакт с електрическо напрежение, са причина за значителен брой смъртни случаи
 • пробиви в електрическите инсталации (кабели, електрически контакти, оборудване) могат да причинят токов удар и изгаряния, пожари и дори експлозии
slide5
Поддръжката — високорискова дейност:
 • някои опасности, конкретно свързани с поддръжката:
  • нерутинни задачи и извънредни условия (влизане в затворени пространства)
  • промяна на задачите и работната среда
  • работа с машини, непрекъснат работен процес
  • Кратки срокове
 • поддръжка се извършва във всички отрасли и на всички работни места — тя е свързана с много и различни опасности
slide6
Опасности, рискове и ефекти върху здравето (1):
 • физични опасности
  • шум, вибрации
  • прекалено високи и прекалено ниски температури
  • лъчения (ултравиолетово лъчение, рентгеново лъчение, електромагнитни полета)
  • тежко физическо натоварване, движения, свързани с голямо напрежение, работа в затворени пространства
 • последствия: проблеми със слуха, произтичащи от шума, мускулно-скелетни смущения
slide7
Опасности, рискове и ефекти върху здравето (2):
 • химични опасности:
  • азбест, стъклени влакна
  • изпарения, дим, прах (напр. асфалтови изпарения, отработени газове от дизелови двигатели, кристален силициев диоксид)
  • разтворители
 • последствия: симптоми на респираторни заболявания, професионална астма, алергии, азбестоза, рак

Източник: B. Floret/INRS

slide8
Опасности, рискове и ефекти върху здравето (3):
 • биологични опасности:
  • бактерии (напр.legionella, salmonella)
  • плесени и гъби
 • последствия: симптоми на респираторни заболявания, астма, алергии, легионерска болест
slide9
Опасности, рискове и ефекти върху здравето (4):
 • психосоциални рискови фактори:
  • кратки срокове
  • работа на смени, работа през почивните дни, нощен труд, работа на повикване и ненормирано работно време
  • съвместна работа с персонал на изпълнители/няколко изпълнители — проблеми с комуникацията
 • последствия: стрес на работното място, умора, увеличен риск от злополуки
slide10
Опасности, рискове и ефекти върху здравето (5):
 • висок риск, свързан с всички видове злополуки:
  • много рискове, свързани с поддръжката на работните съоръжения и машини, напр. удар от подвижно оборудване, непредвидено задействане
  • падания от високи места, злополуки, свързани с падащи предмети
  • смърт, причинена от електрически ток, токови удари, изгаряния
  • затворени пространства, задушаване
  • експлозия, пожар
slide11
Възлагане на подизпълнители:
 • утежняващ фактор по отношение на безопасността и здравето — много злополуки и инциденти са свързани с поддръжка, възлагана на подизпълнители
 • при работа на място, различно от обичайното (персонал, работещ в помещения на клиента), и необходимост от адаптиране
 • чести смени на работната среда
 • няколко предприятия подизпълнители, работещи едновременно на обекта — проблеми с комуникацията
eu osha
Доклад и фактологична справка на EU OSHA „Поддръжка и безопасност и здраве при работа“:
 • „Поддръжка и безопасност и здраве при работа — статистическа картина“
 • общ преглед на дейностите по поддръжка в Европа:
  • специфика на населението
  • излагане на опасности и основни рискове
  • проблеми със здравето и злополуки
  • съвети за подходящи предпазни мерки
slide13
Факти и цифри (1):
 • висок процент на злополуките:
  • данните от Евростат показват, че
   • около 15 — 20% (в зависимост от държавата) от всички злополуки и
   • 10 — 15% от всички фатални злополуки са свързани с операции по поддръжка
  • около 38% от злополуките с химични вещества са причинени от опасни материали, освободени при извършване на поддръжка (Koehorst, 1989 г.)
  • повечето злополуки настъпват при ремонтна поддръжка
slide14
Факти и цифри (2):
 • излагане на въздействие на работното място:
  • данните показват по-висока степен на излагане на опасни вещества при работниците по поддръжката в сравнение с останалите работници
  • висока степен на излагане на тежко физическо натоварване
  • висока степен на излагане на работниците по поддръжката на шум, вибрации и лъчения
  • работниците по поддръжката са изложени също в по-висока степен на високи температури през лятото, както и на много влажна и много суха атмосфера
slide15
Факти и цифри (3):
 • проучванията показват, че работниците, извършващи промишлена поддръжка, вероятно са изложени на особено висок риск от професионални заболявания:
  • според едно френско проучване работниците, извършващи промишлена поддръжка, са с процент на професионални заболявания от 8 до 10 пъти по-висок от средния за населението
  • висок процент от отчетените случаи на мускулно-скелетни смущения са при механици, електротехници
  • увеличен процент на заболеваемост и/или смъртност, свързани с излагането на азбест, се наблюдават при работниците, извършващи поддръжка на сгради, и при инженерите, извършващи поддръжка на морски съдове и съоръжения
slide16
Примери на добри практики (1):
 • през октомври 2010 г. ще се публикува сборник с примери за добри практики, който ще включва:
 • усилията на ирландския орган по здраве и безопасност за ограничаване на злополуките, свързани с поддръжката на селскостопанско оборудване:
  • кодекс на добрите практики за предотвратяване на злополуки и професионално влошаване на здравето в земеделието
  • програма за обучение по безопасност за селскостопански производители
slide17
Примери на добри практики (2):
 • добри практики за поддръжка в химическата промишленост — обект на BASF в Ludwigshafen, Германия
 • за да се предотвратят трудови злополуки, в BASF са въведени редица мерки за безопасност:
  • строго определен работен процес
  • оценка на риска
  • разрешителни за работа и инструктаж
  • обучение на собствения персонал и договорните изпълнители
slide18
Законодателство на ЕС:
 • След 1989 г. бяха приети редица европейски директиви относно определянето на обща рамка на минималните изисквания за защита на работниците.
 • Тези директиви са приложими и по отношение на дейностите по поддръжка, и най-вече рамковата директива, съдържаща задължението на работодателите да извършват оценка на риска на работното място.
89 391
Директива 89/391/ЕИО на Съвета — „Рамкова директива“:
 • определя общи принципи за предотвратяване на злополуки и за предпазване на работниците от трудови злополуки и професионални заболявания
 • определя задълженията на работодателите по отношение на оценката на рисковете, отстраняването на рисковите фактори и факторите за злополуки
 • съдържа разпоредби относно информирането, консултирането и балансираното участие и обучение на работниците и техните представители.
slide20
Насоки за оценка на риска:
 • Европейската комисия изготви насоки за оценка на риска на работното място с цел подпомагане на работодателите и работниците в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за оценка на риска
 • Работниците по поддръжката бяха определени като „работници, които е възможно да са изложени на повишен риск“
 • необходимост от извършване на отделна оценка на риска за дейностите по поддръжка (http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf)
2010 2011
Европейска кампания „Поддържай безопасно работно място“ за 2010—2011 г.:
 • целите на кампанията са да се увеличи осведомеността относно
 • значението на поддръжката за безопасността и здравето на работниците
 • рисковете, свързани с поддръжката
 • законовите и морални задължения на работодателите да отчитат аспектите на безопасност и здраве по отношение на поддъжката и стопанските мотиви за такива мерки
 • ипопуляризирането наструктуриран подход към управлението на безопасността и здравето в областта на поддръжката, основан на подходяща оценка на риска
slide22
Фокус на кампанията:

безопасна поддръжка на работното място — фокус върху безопасността и здравето на работниците, извършващи поддръжка

поддръжка с цел здраве и безопасност — фокус върху значението на поддръжката за отстраняване на опасности на работното място и за осигуряване на по-безопасни и здравословни условия на труд за всички на работното място

slide23
Общи принципи за поддържане на безопасно работно място:

интегриране на управлението на безопасността и здравето при работа в управлението на поддръжката

структуриран подход, основан на оценка на риска

ясно определени роли и отговорности

системи за безопасна работа и ясни инструкции

подходящо обучение и оборудване

участие на работниците в оценката на риска и в процеса на управление на поддръжката

slide24
Пет основни правила за поддържане на безопасно работно място:
 • планиране
 • обезопасяване
 • използване на подходящо оборудване
 • работа по план
 • извършване на последни проверки
slide25
Допълнителна информация за кампанията:
 • посетете интернет страницата на кампаниятаhttp://hw.osha.europa.eu
slide26

ПОДДЪРЖАЙ БЕЗОПАСНО РАБОТНОТО МЯСТО

ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА

ДОБРЕ Е ЗА ТЕБ. ДОБРЕ Е ЗА БИЗНЕСА

http://hw.osha.europa.eu