Download
bp holdings n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike PowerPoint Presentation
Download Presentation
bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike

bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike

162 Views Download Presentation
Download Presentation

bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BP HOLDINGS http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9041430&contentId=7074886

  2. Explorer Mike Daly blirhandledareför en dag BP: s mesterfarna explorer Dr Mike Daly, harvarittillbaka till klassrummet vid Oxford universitetInstitutionenförjordenvetenskaper Vice VD förprospekteringerbjudstredjeåretstudenter en geologisköversiktavsedimentäraflodområdenochderasursprung, huroljaoch gas bildasochhur du dekoregenskaper hos klippformationerdäroljaoch gas ansamlingarkanhittas. Föreläsningarnavaralternerade med praktisktarbete i smågrupper, tolkaregionalaseismiska profiler frånNordsjönoch Alaska. Förstuderandevardet en inblick i huroljeindustrinfungerarochhurstudiernakan ha verkligavärldenansökan. De uppskattadeanvändningavverkliga data ochsade de dragiturettprofessionelltperspektiv.

  3. "Om vi går till industrin, dettaärvad vi skagöra. Detärpraktisktatt ha en inblick i en potentiellkarriär, sägerstudenten Adam Robinson. Kollegatredjeåret Rob Flanders överensomnämnda: Jag ärimponeradochtacksamatt BP kommitatttala till oss. " Stephanie jurynläggas till: "min kursärmycketforskningbyggersåärdet bra att se hurvad vi vet kantillämpas. Idaghargettmig en idé de banorsom du kan ta efter din grad." Studentervid Oxford njuta en kortserieprofessionellaseminarierfrånolikaföretagsrepresentanter under helaåret. Grundutbildning Anders Ebbesensadehanfann BP's särskiltengagerande: "de ärtrevligamänniskorpåettpersonligt plan ochvilligatthjälpaochläraoss. Du fåridénatt de ärdetsomhjälper dig attframsteg. "

  4. Daly sadehanåtnjuter sin tid i en aula ochserdetsombådeettsättför BP attdelavissatekniskaförmåga i prospekteringochsomettsättattuppmuntrapotentiellatalangattansluta sig till industrin. Han varimponeradpåstandardenpå Oxfords nystartadegeologer: "Jag trordetärviktigtattmer senior du är, jumer du frågavaddittriktigajobbär. En aspektärersättaettföretagskapacitet, såattengagera med studenterochbevaraakademiskalänkaräravgörande. Detfinnsnågramycketintuitivastudenterhär." Prospektering division tillbringartvåellertredagarvarjeårgebranschspecifikakunskaper till elever i USA och UK. Samarbeta med universitetpådettasättharfördelarför BP somföretagetritarnyatalangerfrånledandeuniversitet.

  5. Dock sägerhanföreläsningarinteärbara en metodföratt ta nyatalanger:-dettaär en akademisktillgång i sin egenrättoch jag tyckeromattförberedaochlevereradessaseminarier.