1 / 5

bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9041430&contentId=7074886 bp holdings press releases and news articles BP: s mest erfarna explorer Dr Mike Daly, har varit tillbaka till klassrummet vid Oxford universitet Institutionen för jorden vetenskaper Vice VD för prospektering erbjuds tredje året studenter en geologisk översikt av sedimentära flodområden och deras ursprung, hur olja och gas bildas och hur du dekor egenskaper hos klippformationer där olja och gas ansamlingar kan hittas. Föreläsningarna var alternerade med praktiskt arbete i små grupper, tolka regionala seismiska profiler från Nordsjön och Alaska. För studerande var det en inblick i hur oljeindustrin fungerar och hur studierna kan ha verkliga världen ansökan. De uppskattade användning av verkliga data och sade de dragit ur ett professionellt perspektiv. "Om vi går till industrin, detta är vad vi ska göra. Det är praktiskt att ha en inblick i en potentiell karriär, säger studenten Adam Robinson. Kollega tredje året Rob Flanders överens om nämnda: Jag är imponerad och tacksam att BP kommit att tala till oss. " Stephanie juryn läggas till: "min kurs är mycket forskning bygger så är det bra att se hur vad vi vet kan tillämpas. Idag har gett mig en idé de banor som du kan ta efter din grad."

Download Presentation

bp holdings press releases and news articles, Explorer Mike

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BP HOLDINGS http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9041430&contentId=7074886

  2. Explorer Mike Daly blirhandledareför en dag BP: s mesterfarna explorer Dr Mike Daly, harvarittillbaka till klassrummet vid Oxford universitetInstitutionenförjordenvetenskaper Vice VD förprospekteringerbjudstredjeåretstudenter en geologisköversiktavsedimentäraflodområdenochderasursprung, huroljaoch gas bildasochhur du dekoregenskaper hos klippformationerdäroljaoch gas ansamlingarkanhittas. Föreläsningarnavaralternerade med praktisktarbete i smågrupper, tolkaregionalaseismiska profiler frånNordsjönoch Alaska. Förstuderandevardet en inblick i huroljeindustrinfungerarochhurstudiernakan ha verkligavärldenansökan. De uppskattadeanvändningavverkliga data ochsade de dragiturettprofessionelltperspektiv.

  3. "Om vi går till industrin, dettaärvad vi skagöra. Detärpraktisktatt ha en inblick i en potentiellkarriär, sägerstudenten Adam Robinson. Kollegatredjeåret Rob Flanders överensomnämnda: Jag ärimponeradochtacksamatt BP kommitatttala till oss. " Stephanie jurynläggas till: "min kursärmycketforskningbyggersåärdet bra att se hurvad vi vet kantillämpas. Idaghargettmig en idé de banorsom du kan ta efter din grad." Studentervid Oxford njuta en kortserieprofessionellaseminarierfrånolikaföretagsrepresentanter under helaåret. Grundutbildning Anders Ebbesensadehanfann BP's särskiltengagerande: "de ärtrevligamänniskorpåettpersonligt plan ochvilligatthjälpaochläraoss. Du fåridénatt de ärdetsomhjälper dig attframsteg. "

  4. Daly sadehanåtnjuter sin tid i en aula ochserdetsombådeettsättför BP attdelavissatekniskaförmåga i prospekteringochsomettsättattuppmuntrapotentiellatalangattansluta sig till industrin. Han varimponeradpåstandardenpå Oxfords nystartadegeologer: "Jag trordetärviktigtattmer senior du är, jumer du frågavaddittriktigajobbär. En aspektärersättaettföretagskapacitet, såattengagera med studenterochbevaraakademiskalänkaräravgörande. Detfinnsnågramycketintuitivastudenterhär." Prospektering division tillbringartvåellertredagarvarjeårgebranschspecifikakunskaper till elever i USA och UK. Samarbeta med universitetpådettasättharfördelarför BP somföretagetritarnyatalangerfrånledandeuniversitet.

  5. Dock sägerhanföreläsningarinteärbara en metodföratt ta nyatalanger:-dettaär en akademisktillgång i sin egenrättoch jag tyckeromattförberedaochlevereradessaseminarier.

More Related