1 / 6

Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases

bp holdings press releases and news articles De tre, Guy Driori, 29, Ed Kay, 27, och Simonas Stilius, 20, tillbringade sex veckor med BP uppströms lag i Mexikanska golfen och Trinidad & Tobago som deras pris för att vinna tävlingen 2012 Ultimate studieresa. Deras plan för en kol-neutrala raffinaderiet vann första pris i en stark fältet universitetsbaserad aktörer. Deras praktik började med ett flyg till Houston och offshore säkerhetsutbildning före offshore laget vid Na Kika plattformen. Deras uppdrag var att komma med alternativ för lagring av de extra korrosionsskyddsmedel som behövs för den nya Galápagos verksamhet, som är "tillbaka" till Na Kika när offshore. I Trinidad & Tobago, de bidragit till den planerade uppgraderingen av Beachfield anläggningen där gas från BP: s verksamhet kommer iland, hjälpa BP personal undersöka de bästa sätten att vent överskjutande gas och testa integriteten för rör och ventiler. På båda platserna även tillbringat tid med de onshore supportteam och lärde sig om BP: s sätt att arbeta. Killen sa: "det var ett utmärkt tillfälle att se de saker som vi studerar i klassen. Du läsa om dessa typer av transaktioner i läroböcker men finns det något som faktiskt arbetar vid platserna som att skapa medvetenhet om vad ett företag som BP gör." Ed, från Yorkshire, Storbritannien, arbetar för en magisterexamen i Naval Architecture och Marine Engineering, Guy, Israel, studerar Naval Architecture och Engineering oceanen; medan Simonas, ursprungligen arbetar från Litauen och nu bor i Skottland, för en examen i Aeromechanical Engineering – och nu tillbringade ett år i Singapore. Ed läggas till: "det var också intressant att se BP: s säkerhetskultur på arbetsplatsen.

SamuelElm
Download Presentation

Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Upplever den "ultimatautflykt"

  2. De tre, Guy Driori, 29, Ed Kay, 27, ochSimonasStilius, 20, tillbringade sex veckor med BP uppströms lag iMexikanskagolfenoch Trinidad & Tobago somderasprisförattvinnatävlingen 2012 Ultimate studieresa. Deras plan för en kol-neutralaraffinaderietvannförstaprisi en stark fältetuniversitetsbaseradaktörer. Deraspraktikbörjade med ettflyg till Houston och offshore säkerhetsutbildningföre offshore laget vid Na Kikaplattformen. Derasuppdragvarattkomma med alternativförlagringav de extra korrosionsskyddsmedelsombehövsför den nya Galápagos verksamhet, somär "tillbaka" till Na Kikanär offshore. I Trinidad & Tobago, de bidragit till den planeradeuppgraderingenavBeachfieldanläggningendär gas från BP: s verksamhetkommeriland, hjälpa BP personal undersöka de bästasättenatt vent överskjutande gas ochtestaintegritetenförrörochventiler. Påbådaplatsernaäventillbringattid med de onshore supportteamochlärde sig om BP: s sättattarbeta.

  3. Killen sa: "detvarettutmärkttillfälleatt se de sakersom vi studerariklassen. Du läsaomdessatyperavtransaktioneriläroböcker men finnsdetnågotsomfaktisktarbetar vid platsernasomattskapamedvetenhetomvadettföretagsom BP gör.“ Ed, från Yorkshire, Storbritannien, arbetarför en magisterexameni Naval Architecture och Marine Engineering, Guy, Israel, studerar Naval Architecture och Engineering oceanen; medanSimonas, ursprungligenarbetarfrånLitauenoch nu boriSkottland, för en exameni Aeromechanical Engineering – och nu tillbringadeettåri Singapore. Ed läggas till: "detvarocksåintressantatt se BP: s säkerhetskulturpåarbetsplatsen. Allaprojekt vi arbetat med varpånågotsättrelaterade till säkerhetoch vi fick en riktigttydligkänslaavhurviktigsäkerhetäratt BP ochhurmycketarbetesomgårattkontrolleraalltsomhändermöter BP: s standarder.

  4. De sex veckanerfarenheterintealltarbeteochingetspel. Praktikantergjordeocksåmestav sin fritid under de sex veckorna. I Texas de hyrt en bilochsåg San Antonio, Austin och en lokal rodeo i Fredericksburg – höjdpunktenisomvar en häst racing konkurrens. De åtnjöti Trinidad, bodysurfing Maracas strandenoch en hike genomregnskogen. I Tobago tillbringade de en dag seglingochanslöt sig till en gruppavnaturvårdarepå en natttid expedition till skyddaochEtikett Frank Gallagher sköldpaddornasomkapslarpåstranden. Guy Driori, Ed Kay ochSimonasStiliustillbringade sex veckor med BP uppströmslag Guy slutsatsen: "detvar en unikupplevelseoch vi vill ta chansenattsäga tack till BP människor vi träffade. De tog bra hand omossochgjortosskänna sig mycketvälkomna. BP: s chef förgruppenteknikochföretagetsverkställande sponsor för UFT, David Eyton, läggas till:-deltagare till tävlingenärangelägnaomatttillämpasinatekniskakunskaper till en verkligindustriutmaningochdetärfantastisktatt se att Guy, Ed ochSimonasgjordeexaktsompå en utflykt.

  5. "Detvarockså en stormöjlighetfördematt se BP värdenaiförsta hand. 2012 ärdetförstaåretsomprisetharvaritbelägenutomlands, och vi tänkerutökainbjudan till studenteri USA, Trinidad & Tobago ochAzerbajdzjannästaår." "Den ultimatastudieresabelysastorastam (vetenskap, teknik, teknikochmatematik) talangochtillåterossatt showcase BP till dennagemenskap. Den kommerattfortsättaattvaraettövergripandeinitiativför global graduate resourcing team.“ Chef föramerikanskauniversitetförbindelser Simon Khosade: "detvarverkligenviktigtförossattge en upplevelsesombidragit till attutveckla sin globalaprofil. Vi ville ha demattlära sig omamerikanskkulturochvärderingarochfrånarbetsplatsen. OchJa, detingårgå till Houston Astros baseball spel med sinamentorer.

  6. HR direktörförvästrahalvklotetoch Angola, Janine Salina-Ambrose läggas till: "detvarverkligenettprivilegiumsomvärdfördessaljusaspirandeproffsochvårmöjlighetatt visa uppettföretagsom lever sinavärderingargenomattintebaralevereraett extra business men ettföretagsomdeltaraktivtiutvecklingenavdet land där de verkar.."

More Related