Download
upplever den ultimata utflykt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases PowerPoint Presentation
Download Presentation
Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases

Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Upplever den "ultimata utflykt", bp holdings press releases

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Upplever den "ultimatautflykt"

  2. De tre, Guy Driori, 29, Ed Kay, 27, ochSimonasStilius, 20, tillbringade sex veckor med BP uppströms lag iMexikanskagolfenoch Trinidad & Tobago somderasprisförattvinnatävlingen 2012 Ultimate studieresa. Deras plan för en kol-neutralaraffinaderietvannförstaprisi en stark fältetuniversitetsbaseradaktörer. Deraspraktikbörjade med ettflyg till Houston och offshore säkerhetsutbildningföre offshore laget vid Na Kikaplattformen. Derasuppdragvarattkomma med alternativförlagringav de extra korrosionsskyddsmedelsombehövsför den nya Galápagos verksamhet, somär "tillbaka" till Na Kikanär offshore. I Trinidad & Tobago, de bidragit till den planeradeuppgraderingenavBeachfieldanläggningendär gas från BP: s verksamhetkommeriland, hjälpa BP personal undersöka de bästasättenatt vent överskjutande gas ochtestaintegritetenförrörochventiler. Påbådaplatsernaäventillbringattid med de onshore supportteamochlärde sig om BP: s sättattarbeta.

  3. Killen sa: "detvarettutmärkttillfälleatt se de sakersom vi studerariklassen. Du läsaomdessatyperavtransaktioneriläroböcker men finnsdetnågotsomfaktisktarbetar vid platsernasomattskapamedvetenhetomvadettföretagsom BP gör.“ Ed, från Yorkshire, Storbritannien, arbetarför en magisterexameni Naval Architecture och Marine Engineering, Guy, Israel, studerar Naval Architecture och Engineering oceanen; medanSimonas, ursprungligenarbetarfrånLitauenoch nu boriSkottland, för en exameni Aeromechanical Engineering – och nu tillbringadeettåri Singapore. Ed läggas till: "detvarocksåintressantatt se BP: s säkerhetskulturpåarbetsplatsen. Allaprojekt vi arbetat med varpånågotsättrelaterade till säkerhetoch vi fick en riktigttydligkänslaavhurviktigsäkerhetäratt BP ochhurmycketarbetesomgårattkontrolleraalltsomhändermöter BP: s standarder.

  4. De sex veckanerfarenheterintealltarbeteochingetspel. Praktikantergjordeocksåmestav sin fritid under de sex veckorna. I Texas de hyrt en bilochsåg San Antonio, Austin och en lokal rodeo i Fredericksburg – höjdpunktenisomvar en häst racing konkurrens. De åtnjöti Trinidad, bodysurfing Maracas strandenoch en hike genomregnskogen. I Tobago tillbringade de en dag seglingochanslöt sig till en gruppavnaturvårdarepå en natttid expedition till skyddaochEtikett Frank Gallagher sköldpaddornasomkapslarpåstranden. Guy Driori, Ed Kay ochSimonasStiliustillbringade sex veckor med BP uppströmslag Guy slutsatsen: "detvar en unikupplevelseoch vi vill ta chansenattsäga tack till BP människor vi träffade. De tog bra hand omossochgjortosskänna sig mycketvälkomna. BP: s chef förgruppenteknikochföretagetsverkställande sponsor för UFT, David Eyton, läggas till:-deltagare till tävlingenärangelägnaomatttillämpasinatekniskakunskaper till en verkligindustriutmaningochdetärfantastisktatt se att Guy, Ed ochSimonasgjordeexaktsompå en utflykt.

  5. "Detvarockså en stormöjlighetfördematt se BP värdenaiförsta hand. 2012 ärdetförstaåretsomprisetharvaritbelägenutomlands, och vi tänkerutökainbjudan till studenteri USA, Trinidad & Tobago ochAzerbajdzjannästaår." "Den ultimatastudieresabelysastorastam (vetenskap, teknik, teknikochmatematik) talangochtillåterossatt showcase BP till dennagemenskap. Den kommerattfortsättaattvaraettövergripandeinitiativför global graduate resourcing team.“ Chef föramerikanskauniversitetförbindelser Simon Khosade: "detvarverkligenviktigtförossattge en upplevelsesombidragit till attutveckla sin globalaprofil. Vi ville ha demattlära sig omamerikanskkulturochvärderingarochfrånarbetsplatsen. OchJa, detingårgå till Houston Astros baseball spel med sinamentorer.

  6. HR direktörförvästrahalvklotetoch Angola, Janine Salina-Ambrose läggas till: "detvarverkligenettprivilegiumsomvärdfördessaljusaspirandeproffsochvårmöjlighetatt visa uppettföretagsom lever sinavärderingargenomattintebaralevereraett extra business men ettföretagsomdeltaraktivtiutvecklingenavdet land där de verkar.."