Download
1 / 17

, CIA, CGAP, CRMA, , 2012 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ Цветан Цветков, CIA, CGAP, CRMA, заместник – председател на Сметната палата на Република България София, април 2012 г . Сметна палата на Република България. Върховна одитна институция, която осъществява контрол за

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' , CIA, CGAP, CRMA, , 2012 .' - amos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Цветан Цветков, CIA, CGAP, CRMA,

заместник – председател на

Сметната палата на Република България

София, април 2012 г.


Сметна палата на Република България

 • Върховна одитна институция,

  която осъществява контрол за

  изпълнението на бюджета и на

  други публични средства и дейности

  • Мисия: Да контролира достоверността и надеждността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и имущество


Обхват на дейност на Сметната палата

 • Сметната палата одитира:

  • държавния бюджет, бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК, бюджетите на министерствата, комисиите, агенциите и общините, БАН, БНР, БНТ и висшите училища;

  • средствата от фондове и програми на Европейския съюз, бюджетните разходи на БНБ, превишение на приходите над разходите на БНБ, управление на държавния и общински дълг;

  • приватизирането и концесионирането на държавно и общинско имущество, изпълнение на международни спогодби и договори.

 • Сметната палата одитира и :

  • държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

  • търговските дружества с над 50% държ. или общ. участие;

  • юрид. лица, които имат задължения, гарантирани от държавата.


Одитна дейност на Сметната палата

Финасови одити – изразяване на независимо мнение за достоверността на финансовия отчет на предприятието.

Одити за съответствието при финансовото управление - проверка за спазване на изискванията на нормативните актове, вътрешните актове и договорите.

Одити на изпълнението – проверка на дейности и програми с оглед на тяхната ефективност, ефикасност и икономичност.

Специфични одити:

 • Финансов контрол на политическите партии;

 • Приватизация и концесии на държавно и общинско имущество;

 • Одит на търговски дружества и държавни предприятия.


Структура на Сметната палата палата

1.Председател на Сметната палата

2. Заместник – председатели на Сметната палата

3. Консултативен съвет , подпомагащ дейността на СП

4. Одитни дирекции:

 • Дирекция “Финансови одити”

 • Дирекция “Одити за съответствие при финансовото управление”

 • Дирекция “Одити на изпълнението”

 • Дирекция “Специфични одити”

  5. Администрация, Правно-нормативно осигуряване, Публичен регистър, Вътрешен одит, Методология


Корпоративно управление палата

Корпоративното управление е процес, чрез който организацията осигурява постигането на целите си. То включва комплекс от отношения между съвета на директорите, ръководството, акционерите и други заинтересовани лица.

Корпоративното управление определя процедурите, с помощта на които се формулират целите на организацията, средствата за постигането им и контрола.

Дефиниция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)


Корпоративно управление в ПС палата

Най-общо казано, корпоративното управление обикновено се отнася към процесите, чрез които организацията се ръководи, контролира и отчита пред акционерите, държавните органи и обществото.

Сметна Палата на Австралия, Корпоративно Управление в Органите на властта и Компаниите в Общността, 1999

Ръководителят на бюджетната организация отговаря за постигане на целите й, като управлява публичните средства по законосъобразен, ефективен, ефикасен и икономичен начин.

Чл. 6 от Закона за финансово управление и

контрол в публичния сектор


Паралелни и общи понятия палата

 • Паралелни понятия:

  • COSOERM = Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

  • Корпоративно управление = Финансово управление и контрол

  • Вътрешен контрол = Системи за финансово управление и контрол

  • The IPPF = Закон за вътрешния одит в публичния сектор

 • Общи понятия:

  • Етика, борба с измамите, конфликт на интереси;

  • Управление на риска и IT сигурност


Държавни нституции, ангажирани с корпоративното управление

 • Народното събрание и Министерски съвет като органи, установяващи общата рамка на корпоративно поведение;

 • Министерствата;

 • Общините;

 • Търговски дружества и държавни предприятия

  като модел за добро корпоративно управление;

 • Контролните органи – Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, вътрешният одит към министерствата и общините, инспекторатите към министерствата.

  Обект на одит от Сметната палата са:

  • 360 търговски дружества с държавно участие, 780 - с общинско участие,и над 40 държавни предприятия.


Ролята на Сметната палата за подобряване на корпоративното управление

 • Пряко въздействие чрез:

  • Оценка на състоянието на корпоративното управление;

  • Даване на препоръки за подобряването му;

  • Санкциониране на отговорните лица.

 • Непряко въздействие чрез:

  • Предоставяне на увереност на

   обществото, че публичните средства

   се разходват законосъобразно,

   финансовите отчети са надеждни и държавното имущество се

   управлява ефективно.


Прояви на директно въздействие подобряване на корпоративното управление

Оценка на състоянието на корпоративното управление – представяне на годишни доклади до Народното събрание;

Даване на препоръки за подобряване на дейността, вкл. упражняване на контрол по изпълнение на препоръките;

Уведомяване на ресорните комисии в НС, принципала или общинския съвет при неизпълнение на препоръките;

Налагане на санкции при установяване на нарушения по прилагане на ЗОП, режима на публично-частни партньорства;

Сезиране на прокуратурата при наличие на данни за извършени престъпления или АДФИ при установяване на финансови нарушения.


Прояви на индиректно въздействие

 • Участие в дискусионни форуми, конференции и кръгли маси, провеждане на съвместни изследвания с НПО;

 • Представяне на становища по законопроекти;

 • Участие в работни групи по разработване на политики, позиции и др.

 • Споразумения с други контролни органи за взаимодействие и координация;

 • Огласяване на резултатите от извършените одити:

  • Публикуване на одитните доклади на интернет-страницата на СП;

  • Организиране на пресконференции по значими одити;

  • Публикации, интервюта, участие в телевизионни предавания, ТV репортажи.


Рискови области при корпоративното управление

 • Политическа зависимост на членове на

  управителни и надзорни съвети от

  принципалите им – министър или

  общински съвет:

  • некомпетентни членове на УС и НС;

  • движещ мотив – персонално

   възнаграждение, а не печалбата на

   дружеството.

 • Неспазване на изискванията на Закона за обществени поръчки;

 • Неефективно управление и разпореждане с предоставената държавна и общинска собственост;

 • Липса на вътрешен контрол и вътрешен одит, формални одитни комитети, повръхностни финансови одити.


Възможни решения за подобряване на корпоративното управление

Професионален подбор на членовете на УС и НС;

Фокус върху етиката - деклариране на конфликт на

интереси;

Одитни комитети от независими членове;

Прилагане на международно признати рамки и водещи

практики за вътрешен контрол и вътрешен одит;

Публичност и прозрачност на решенията;

Ефективна борба с измамите;

Въвеждане на ERM.


Перспективи и насоки на корпоративното управление

Дисциплинирайки държавните и

общински търговски дружества и

предприятия чрез упражняване на

ефективен надзор и контрол,

държавата създава условия за

изграждане и поддържане на

благоприятна корпоративна среда.

Корпоративна среда, базирана на споделени етични

и професионални ценности, позволява на

дружествата да функционират в полза на обществото.


Перспективи и насоки на корпоративното управление

 • Политическа воля за прилагане на принципите на корпоративното управление и в търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала:

 • Първа стъпка: Въвеждане на независим и регулярен контрол върху дейността на дружествата;

 • Втора стъпка: Подобряване на правната рамка, уреждаща дейността им.


Благодаря Ви за вниманието! на корпоративното управление


ad