recht in de roos waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit - PowerPoint PPT Presentation

amos-branch
145 Views
Download Presentation

Recht in de roos?! Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Recht in de roos?!Waardegebaseerde professionalisering en effectiviteit 14 oktober 2009 BINCdag - Gent

 2. Inleiding • We willen allemaal kwalitatieve en effectieve hulpverlening • 2e doelstelling BINC: reflectie over kwaliteit HV • Wat is kwaliteit? Wat is effectiviteit? Hoe verhouden ze zich tot mekaar?

 3. Professionalisering • Professionalisering ‘verwijst voornamelijk naar de mate waarin praktijkwerkers en organisaties gestuurd worden door onderbouwde kennis en inzicht (in de oorzaken, achtergronden en benadering van problemen en hulpvragen van cliënten), en dit uitdrukken in vaardige en respectvolle behandeling zowel op het individuele als organisationele niveau. De basis van deze kennis ligt in de gesystematiseerde ‘praktijk-wijsheid’ en op onderzoek gebaseerde gegevens en theorieën’. (vertaling definitie Anglin)

 4. Kernelementen • Kennis • ‘body of knowledge’: onderbouwde theorie en praktijk m.b.t. • Instroom • Doorstroom • Uitstroom • Kennis mbt context (juridisch,…) • ‘practice wisdom’: impliciete kennis van de hulpverlener uit ervaring en wisselwerking • Inzicht • Vaardigheden toepassen op respectvolle manier: authenticiteit • Professioneel hulpverlenen: ‘het met kennis van zaken en inzicht op authentieke, vaardige en respectvolle manier hulpverlenend handelen’

 5. Waardegebaseerde professionalisering

 6. Waardegebaseerde professionalisering • 3 soorten • Bureaucratisch • Klinisch/expertgebaseerd • Waardegebaseerd • Waarden expliciteren: volwaardige plaats cliënt (participatie) • Kennis van de cliënt • Recht van de cliënt • Empowerment • Verhoogde effectiviteit en tevredenheid • Oog hebben voor noden/behoeften cliënt => flexibiliteit • Aandacht en plaats voor de mens-professional • Elke cliënt is uniek => aandacht voor beslissingsproces

 7. Effectiviteit/efficiëntie • = kennisdomein in body of knowledge • Effectiviteit: recht in de roos • = doeltreffendheid • = ‘mate waarin (rekening houdend met de omstandigheden?) de gewenste resultaten behaald zijn’ • Efficiëntie: • = ‘het optimaal inzetten van middelen om het gewenste resultaat te behalen’ • Resultaat! • Enkel product? • Of ook proces? • Professioneel handelen ≠ garantie op succes, maar het verhoogt de kans wel

 8. Resultaat ?! • 4 niveaus • 1: Cliënt-begeleider: dialoog! • Probleemreductie • Doelrealisatie • Tevredenheid • Uitval • Ontwikkeling van de jongere tijdens en na de hulpverlening? • 2: voorziening • Gemiddelde van individuele resultaten • 3: overheid • Tendensen gehele sector • 4: maatschappij/politiek • Wat wil de maatschappij met deze groep?

 9. Resultaat?! 4 maatschappij 3 overheid Opnemen in Voorwaarden scheppen 2 Voorziening 1 Hulpverlener Cliënt

 10. Resultaat ?! • Resultaat en maatschappelijke opdracht • Is er een ondergrens voor resultaat? • Haalbaarheid // bevoegdheid én handelingsruimte • Waardegebaseerde professionalisering vereist samenwerking tussen verschillende partners • Overheid • Academische wereld • Steunpunten • Praktijk Ondersteunend

 11. Reflectie ! • = absolute voorwaarde voor professionalisering • Vage termen concreet maken • ‘hoe maak ik ‘x’ in mijn praktijk concreet?’ • Samen met anderen • Cliënt • Collega’s • Team • Organisatie • Onderzoek • Overheid • Steunpunten

 12. Praktijkgestuurd effectonderzoek Evidencebasedpractice Practicebasedevidence Valuebasedpractice

 13. Praktijkgestuurd effectonderzoek • ‘wat werkt voor wie, wanneer, en onder welke omstandigheden?’ • Evidence based practice: praktijk obv wetenschappelijk onderbouwde en bewezen methodieken • Practice based evidence als resultaat van praktijkgestuurd effectonderzoek • systematisch gegevens verzamelen over effect van praktisch handelen • Samenwerking! • Professionalisering en verantwoording

 14. Praktijkgestuurd effectonderzoek • 4 Ontwikkelingsniveaus interventies: de effectladder (Veerman & Van Yperen) • Potentiële interventie – beschrijvende bewijskracht • Veelbelovende interventie – theoretische bewijskracht • Doeltreffende interventie – indicatieve bewijskracht • Werkzame interventie – causale bewijskracht • 3 werkzame principes • Aansluiting: inhaken op ontwikkelingsniveau interventie • Inbedding: onderdeel van het hulpverleningsproces • Benutting: doe er iets mee • Eigen methodieken om bewijskracht te leveren per niveau

 15. Praktijkgestuurd effectonderzoek Evidencebasedpractice 4 werkzaam 3 doeltreffend 2 veelbelovend 1 potentieel Practicebasedevidence Valuebasedpractice

 16. BINC als reflectiemotor? • BINC • Reikt verschillende handvaten aan voor reflectie • Doelstellingen professioneel en participatief bepalen • Werkt mee aan kennisverhoging • Overlegplatform voor praktijk • Biedt materiaal voor verschillende niveaus • Verder ondersteunen om met cijfers aan de slag te gaan • Sluit aan bij het hulpverleningsproces