Download
richardsova teorija metafore n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RICHARDSOVA TEORIJA METAFORE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RICHARDSOVA TEORIJA METAFORE

RICHARDSOVA TEORIJA METAFORE

152 Views Download Presentation
Download Presentation

RICHARDSOVA TEORIJA METAFORE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RICHARDSOVA TEORIJA METAFORE

 2. Richardsova teorija metafore • Ivor Armstrong Richards: Metaphor in The Command of Metaphor • kaj so elementi metafore (vsebina, prenosnik, metafora, pomen) • zakaj skuša Richards prenoviti tradicionalno retoriko oz. njeno razpravljanje o metafori • kakšne so posledice njegovih pogledov

 3. Aristotelovi prenosi pri primerah zapisana beseda zamenjana beseda STATI zasidran biti tisoče MNOGO splošni izrazi (velike črke), vrstni (male)

 4. Ivor Armstrong Richards (1893-1979) • filozof, jezikoslovec, psiholog, literarni znanstvenik • skupaj z Eliotom začetnik nove kritike • pomemben za poučevanje jezika • deloval tudi na Kitajskem in v ZDA • po II. sv. vojni živel in predaval v ZDA (Harvard), vplival na razvoj dekonstrukcije • umrl v Cambridgeu zaradi prehlada, ki ga je staknil na Kitajskem

 5. Metafora • Richardsova teorija metafore je kritika tradicionalne (substitucijske in komparacijske)

 6. metafora je dražest jezika, je okras in ne njegova bistvena oblika metafora je del zunanjega stila metaforo lahko preformuliramo v dobesedni govor metafora je bistvena lastnost jezika metafora spreminja vsebino in je zato del notranje forme metaforo ne moremo ustrezno izraziti z dobesednim izrazom, ki ga nadomešča tradicija : semantika

 7. Percy Shelly – metafora je bistvo jezika

 8. osnovni deli metafore in njihova struktura

 9. premiki v Richardsovi teorijikritika lorda Kamesa

 10. premiki v Richardsovi teoriji 2 • metafora spreminja vsebino »Prenosnik običajno ni le okras vsebine, ki ga le-ta ne spremeni, temveč prenosnik in vsebina v so-delovanju dajeta pomen, ki ima raznovrstnejšo moč od tiste, ki jo lahko pripišemo enemu ali drugemu od njih.« • metafora dobiva pomen iz konteksta »Prvič, to, da ne vidimo, kako beseda lahko deluje, samo na sebi nikoli ni zadosten dokaz, da ne bo delovala. Drugič, narobe, to, da vidimo, kako bi morala delovati, ne dokazuje, da tako tudi deluje.«

 11. primer - Othello

 12. metafora, metonimija, simbol • razlika med različnimi oblikami prenosov oz. součinkovanji vsaj dveh idej se zabriše • metonimije in simboli so še vedno metafore, ker so posledice našega dojemanja stvari, naših občutij, ki pa jih spet lahko izrazimo le metaforično (npr. vrtoglavi rob)

 13. Coleridgeovo pojmovanje simbola

 14. Obvladovanje metafore • pri delovanju prenosnika in vsebine ne gre le za podobnosti, ampak tudi druge vrste odnosov • različni načini razlaganja metafor glede na to, na katero raven postavimo pomen • posledice njegovega pogleda na metaforo

 15. metafore na podlagi podobnosti in enakega odnosa do stvari 1. noga mize – noga konja pomena noge v obeh izrazih nikakor nista identična, imata pa nekatere skupne lastnosti (npr. podpiranje nečesa) 2. svinja in mucka enak odnos do stvari (skupna lastnost je tu naklonjenost, ki jo lahko gojimo do muc in oseb oz. gnus)

 16. vprašanje dobesedne in metaforične rabe »Če ne moremo razločiti vsebine od prenosnika, potem lahko provizorno štejemo, da je beseda uporabljena dobesedno; če lahko razločujemo vsaj dve so-delujoči rabi, potem imamo metaforo.«

 17. metafora na podlagi razlik

 18. primer skrajnega modernizma

 19. delovanje duha pri modernih metaforah • »Poleg splošnega zmedenega odmeva in napetosti so najpomembnejša dogajanja prizadevanja duha, da bi ti dve stvari povezal. Duh je povezovalni organ, deluje le s povezovanjem in lahko poveže kateri koli dve stvari na neskončno število različnih načinov.« • iskanje povezav na podlagi konteksta, eksperimentiranje s pomeni, ki je osnova večpomenskosti • večpomenskost je bistvena lastnost literature

 20. razumevanje metaforičnega diskurza • izločimo vsebino in smo o njej prepričani kot o trditvi (tradicionalna teorija); • izločimo prenosnika (ne beremo kot metaforično izjavo); • vzamemo skupaj vsebino in prenosnik in premislimo trditev o njunih odnosih (vprašanje podobnosti in spreminjanja pomena); • vzamemo vsebino in prenosnika skupaj in premislimo smer, ki bi jo skupaj dala našemu življenju (eksperimentiranje z možnimi pomeni).

 21. posledice Richardsove teorije • vzporednice s psihoanalizo (obvladovanje transferjev) • razumevanje večpomenskosti daje možnost izbire • omogoča, da izberemo pomen glede na konkretni kontekst (situacijo)

 22. Platon: Timaj