1 / 14

Audiovisuals a Educació Infantil i Primària

Universitat Rovira i Virgili Segona setmana de mestres Març-Abril 2003. Audiovisuals a Educació Infantil i Primària. Enric Masdeu Claraco CEIP Joan Ardèvol - Cambrils. Estructura del taller. Introducció sobre l’ús dels audiovisuals a Educació Infantil i Primària

amber
Download Presentation

Audiovisuals a Educació Infantil i Primària

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Universitat Rovira i Virgili Segona setmana de mestres Març-Abril 2003 Audiovisuals a Educació Infantil i Primària Enric Masdeu Claraco CEIP Joan Ardèvol - Cambrils

 2. Estructura del taller • Introducció sobre l’ús dels audiovisuals a Educació Infantil i Primària • Presentació d’activitats d’alumnes de CS • Treball amb Power Point • Ús del programa • Pràctica sobre el programa

 3. L’escola i els audiovisuals • L’escola ja no és només un espai de transmissió d’informació i comunicació • La comunicació verbal perd pes respecte a la comunicació no verbal • Els mitjans audiovisuals han variat el context comunicatiu • Cal replantejar i adequar els currículums a aquesta nova situació

 4. Qüestions • Quina ha de ser la resposta de l’escola? • Com han d’actuar els educadors? • Com són els nens que actualment arriben a l’escola? • Quines diferències tenen respecte als que arribaven fa uns anys?

 5. Un eix transversal • Pràcticament, totes les activitats humanes estan relacionades amb els mitjans de comunicació • Els mitjans de comunicació s’encarrreguen d’informar, influir i, fins i tot, transformar moltes de les disciplines diàries. • Per conèixer aquestes disciplines cal recórrer, a més de la realitat, als mitjans audiovisuals • L’educació audiovisual s’ha de relacionar amb totes les àrees del currículum

 6. L’educació audiovisual • Educació en el llenguatge audiovisual • Educació amb els audiovisuals

 7. Competències bàsiques • Competències bàsiques TIC, document Marchttp://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/index.htm • Proposta de seqüenciació CB TIC http://www.xtec.es/fie/assessor/cb2.htm • Competències bàsiques en educació Audiovisualhttp://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/index.html • Proposta de seqüenciació CB audiovisualshttp://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/proposta.html

 8. Els Audiovisuals a Infantil i Primària • Objectius generals • Dimensions de les CB

 9. Objectius generals de l’educació audiovisual http://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/lesdimensions.html • Comprendre els missatges audiovisuals mitjançant l’adquisició de pautes d’anàlisi de les formes i dels continguts. • Ser capaç de triar, de manera conscient, entre la gran diversitat de missatges audiovisuals que rebran diàriament. Esdevenir espectadors actius i intel·ligents. • Conèixer els processos de construcció de la realitat mediatitzada i ser capaç de diferenciar la realitat de la seva representació mediàtica. • Conèixer els codis del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar en comunicacions senzilles. • Conèixer la dimensió socioeconòmica i els poders d’influència sociopolítiques dels mitjans audiovisuals. • Saber valorar la dimensió estètica dels continguts audiovisuals. • Utilitzar la tecnologia audiovisual com a mitjà d’expressió en les àrees d’aprenentatge.

 10. Dimensions de les CB audiovisuals • Impacte historicosocial • Comunicació audiovisual: • Agents de la producció i procés de producció • Categories dels diferents mitjans • Alfabetització en el llenguatge dels mitjans • Representació dels mitjans • Alfabetització tecnològica

 11. Blocs de treball • Imatge fixa • Imatge seqüenciada • Imatge en moviment • El so i altres aspectes

 12. Exemples • Animacions amb flash • Presentacions Power Point • Enllaços diversos

 13. Cursos i Tutorials • Cursos telemàtics de la SGTI relatius a mitjans Audiovisuals • Cursos telemàtics de la SGTI amb referències a la utilització didàctica del Power Point • Altres tutorials i cursos

 14. Mini manual Power Point • Presentació en Power Point

More Related