Audiovisuals a Educació Infantil i Primària - PowerPoint PPT Presentation

audiovisuals a educaci infantil i prim ria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audiovisuals a Educació Infantil i Primària PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audiovisuals a Educació Infantil i Primària

play fullscreen
1 / 14
Audiovisuals a Educació Infantil i Primària
167 Views
Download Presentation
amber
Download Presentation

Audiovisuals a Educació Infantil i Primària

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Universitat Rovira i Virgili Segona setmana de mestres Març-Abril 2003 Audiovisuals a Educació Infantil i Primària Enric Masdeu Claraco CEIP Joan Ardèvol - Cambrils

 2. Estructura del taller • Introducció sobre l’ús dels audiovisuals a Educació Infantil i Primària • Presentació d’activitats d’alumnes de CS • Treball amb Power Point • Ús del programa • Pràctica sobre el programa

 3. L’escola i els audiovisuals • L’escola ja no és només un espai de transmissió d’informació i comunicació • La comunicació verbal perd pes respecte a la comunicació no verbal • Els mitjans audiovisuals han variat el context comunicatiu • Cal replantejar i adequar els currículums a aquesta nova situació

 4. Qüestions • Quina ha de ser la resposta de l’escola? • Com han d’actuar els educadors? • Com són els nens que actualment arriben a l’escola? • Quines diferències tenen respecte als que arribaven fa uns anys?

 5. Un eix transversal • Pràcticament, totes les activitats humanes estan relacionades amb els mitjans de comunicació • Els mitjans de comunicació s’encarrreguen d’informar, influir i, fins i tot, transformar moltes de les disciplines diàries. • Per conèixer aquestes disciplines cal recórrer, a més de la realitat, als mitjans audiovisuals • L’educació audiovisual s’ha de relacionar amb totes les àrees del currículum

 6. L’educació audiovisual • Educació en el llenguatge audiovisual • Educació amb els audiovisuals

 7. Competències bàsiques • Competències bàsiques TIC, document Marchttp://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/index.htm • Proposta de seqüenciació CB TIC http://www.xtec.es/fie/assessor/cb2.htm • Competències bàsiques en educació Audiovisualhttp://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/index.html • Proposta de seqüenciació CB audiovisualshttp://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/proposta.html

 8. Els Audiovisuals a Infantil i Primària • Objectius generals • Dimensions de les CB

 9. Objectius generals de l’educació audiovisual http://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/lesdimensions.html • Comprendre els missatges audiovisuals mitjançant l’adquisició de pautes d’anàlisi de les formes i dels continguts. • Ser capaç de triar, de manera conscient, entre la gran diversitat de missatges audiovisuals que rebran diàriament. Esdevenir espectadors actius i intel·ligents. • Conèixer els processos de construcció de la realitat mediatitzada i ser capaç de diferenciar la realitat de la seva representació mediàtica. • Conèixer els codis del llenguatge audiovisual i saber-los utilitzar en comunicacions senzilles. • Conèixer la dimensió socioeconòmica i els poders d’influència sociopolítiques dels mitjans audiovisuals. • Saber valorar la dimensió estètica dels continguts audiovisuals. • Utilitzar la tecnologia audiovisual com a mitjà d’expressió en les àrees d’aprenentatge.

 10. Dimensions de les CB audiovisuals • Impacte historicosocial • Comunicació audiovisual: • Agents de la producció i procés de producció • Categories dels diferents mitjans • Alfabetització en el llenguatge dels mitjans • Representació dels mitjans • Alfabetització tecnològica

 11. Blocs de treball • Imatge fixa • Imatge seqüenciada • Imatge en moviment • El so i altres aspectes

 12. Exemples • Animacions amb flash • Presentacions Power Point • Enllaços diversos

 13. Cursos i Tutorials • Cursos telemàtics de la SGTI relatius a mitjans Audiovisuals • Cursos telemàtics de la SGTI amb referències a la utilització didàctica del Power Point • Altres tutorials i cursos

 14. Mini manual Power Point • Presentació en Power Point